Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτος 1
τοιούτου 2
τοιούτων 9
τοῖς 36
Τὸν 1
τὸν 48
τόν 1
Fréquences     [«    »]
34
35 τῷ
32 ὡς
36 τοῖς
41 ἐν
44 γὰρ
44 τοῦτο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Julien l'Apostat, Contre les chiens ignorants

τοῖς


Chapitre
[9]   ἴσως αὑτοῦ Διογένης ἐν μὲν  τοῖς   ἄλλοις ἅπασιν ἀπαθοῦς, ὑπὸ δὲ
[15]   τὴν ἀγχίνοιαν καὶ τὴν ἐν  τοῖς   ἄλλοις ἅπασιν ἐλευθερίαν, αὐτάρκειαν, δικαιοσύνην,
[10]   ἡμῖν οὐδέν τι παραπλησία ψυχὴ  τοῖς   ἄλλοις ἐνέσπαρται ζῴοις, ἀλλ´ εἴτε
[7]   οὐκ ἐκείνῳ πρῶτον, ἀλλὰ καὶ  τοῖς   ἄλλοις ἔφη καὶ λέγει, πρόκειται
[6]   ἐστίν. ~Εἰ μὲν οὖν ἐπεποίητο  τοῖς   ἀνδράσι μετά τινος σπουδῆς, ἀλλὰ
[11]   οὐκ ἐρίζων, τοῦ δοκοῦντος δὲ  τοῖς   ἀνθρώποις εὐδαιμονεστάτου ζῶν καὶ ἔλεγε
[10]   καὶ ἑαυτῶν εἶναι. Οὐκοῦν καὶ  τοῖς   ἀνθρώποις οὐχ ἑτέρωθί που τὴν
[13]   τούτου φασὶ τοὺς Ἕλληνας ἐπιγράφειν  τοῖς   ἑαυτῶν οἴκοις ἐπὶ τῶν προπυλαίων·
[7]   ἀρχηγὸς τῆς φιλοσοφίας ὅσπερ, οἶμαι,  τοῖς   Ἕλλησι κατέστη τῶν καλῶν ἁπάντων
[6]   ὁμοιοτάτην εἶναι τοῖς Σειληνοῖς τούτοις  τοῖς   ἐν τοῖς ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας
[2]   ἠκούσαμεν ἐν κοινῷ καταθῶμεν σκοπεῖν  τοῖς   ἐπὶ τὸν βίον ἰοῦσι τοῦτον·
[15]   βέλτιον Μέγας Βασιλεὺς ὑπὸ  τοῖς   ἐπιχρύσοις ὀρόφοις ἐν τῇ μαλθακῇ
[2]   ἡμέτερον, οὔτι τοῖς ῥήμασιν ἀλλὰ  τοῖς   ἔργοις, οὐθὲν ἐμπόδιον γε
[6]   τοῖς Σειληνοῖς τούτοις τοῖς ἐν  τοῖς   ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας ἐργάζονται οἱ
[10]   οὖν ἡμῖν φύσις, ὥσπερ  τοῖς   ζῴοις, αὐτὸ τοῦτο ἀπέδωκε μόνον
[10]   τυγχάνῃ τέλους· ἀλλὰ καὶ ἐν  τοῖς   θεοῖς τοῦτό ἐστιν εὐδαιμονίας ὅρος
[3]   οὔτι φαυλότατον οὐδὲ ἀτιμότατον, ἀλλὰ  τοῖς   κρατίστοις ἐνάμιλλον, ὀλίγα πρότερον ὑπὲρ
[14]   τοῖς παραδείγμασι μόνον, ἀλλὰ καὶ  τοῖς   λόγοις. Ὅστις οὖν ἂν ἐθέλῃ
[11]   προσήκει τὸ παράπαν οὐθὲν ἕπεσθαι  τοῖς   νομιζομένοις ὑπὸ τῶν πολλῶν εὖ
[8]   οὗτος μὲν λόγος οὐ  τοῖς   νῦν προσήκει, διόπερ ἐπανακτέον ἐπὶ
[9]   τοιαῦτά τις ἐξετάζοι, πρόδηλον οἶμαι  τοῖς   ὁπωσοῦν ἕπεσθαι λόγῳ δυναμένοις. Οὐκ
[7]   ἕπεσθαι δόξαις, ἀλλὰ τὴν ἐν  τοῖς   οὖσιν ἀλήθειαν ἀνιχνεῦσαι. Φέρε οὖν,
[6]   ἐναντίον δέ, εἰ μὲν ἐφαίνετο  τοῖς   παλαιοῖς ὁμολογοῦντα, μήτοι ψευδομαρτυριῶν ἡμῖν
[14]   καὶ τοὺς συμπολιτευομένους ὠφέλησαν οὐ  τοῖς   παραδείγμασι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς
[11]   ὅσα πράττομεν, μὴ διὰ τὸ  τοῖς   πολλοῖς δοκεῖν σπουδαῖα πάντως
[12]   αἳ μυρίων κακῶν αἴτιαι γίνονται  τοῖς   πολλοῖς. Οὐκ οἶσθα ὅπως τοὺς
[11]   Διογένης, ὃς τὸ μὲν σῶμα  τοῖς   πόνοις ἀνέδην παρεῖχεν, ἵνα αὐτὸ
[14]   προκαλεῖσθαι καὶ τῆς ἀγέλης ἀμφισβητεῖν  τοῖς   προκατέχουσιν, ὡς μᾶλλον ἀξιώτερον προΐστασθαι.
[2]   καὶ τῶν δικαστηρίων οἱ κύνες  τοῖς   προπυλαίοις προσουροῦσιν, οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ»
[2]   τὸν λόγον τὸν ἡμέτερον, οὔτι  τοῖς   ῥήμασιν ἀλλὰ τοῖς ἔργοις, οὐθὲν
[6]   Σωκράτη» χρήσομαι γὰρ ἐκείνοις ἐγὼ  τοῖς   ῥήμασιν, οἷς Ἀλκιβιάδης ἐπαινῶν Σωκράτη.
[6]   τὴν κυνικὴν φιλοσοφίαν ὁμοιοτάτην εἶναι  τοῖς   Σειληνοῖς τούτοις τοῖς ἐν τοῖς
[10]   λοιπόν, ὥσπερ τὰ λοιπὰ ζῴα,  τοῖς   σωματικοῖς ἀρκεῖσθαι πλεονεκτήμασιν, ἐνταῦθά που
[6]   μὴ παριᾶσιν. μὲν γὰρ  τοῖς   τοιούτοις ἐντυχών, εἶτα τοῦτο οἰηθεὶς
[8]   δὲ αὐτοὺς καὶ κυβεύειν περὶ  τοῖς   φιλτάτοις» ὑπολαμβάνομεν, οὕτως ὑπεριδόντας τοῦ
[10]   τῶν πολλῶν δόξας· ἐπεὶ καὶ  τοῖς   φυτοῖς εὖ πράττειν συμβαίνει καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/03/2006