Alphabétiquement     [«   »]
ἐμπόδιον 1
ἔμψυχα 2
ἐμψύχων 1
ἐν 41
ἓν 1
ἕνα 1
ἐνάμιλλον 1
Fréquences     [«    »]
34
36 τοῖς
35 τῷ
41 ἐν
44 γὰρ
44 τοῦτο
45
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Julien l'Apostat, Contre les chiens ignorants

ἐν


Chapitre
[6]   καὶ μυρίων ἔνδον ἱερῶν ἁγνῶν  ἐν   ἁγνοῖς μενόντων χωρίοις· αὐτοῦ τε
[15]   ἔπραξεν, ὥσπερ οὖν λέγουσινοἱ πολλοί,  ἐν   ἀγορᾷ {οἱ πολλοί} τὸν ἐκείνων
[7]   παντὸς» φήσειε, καὶ λέγει δὲ  ἐν   Ἀλκιβιάδῃ· δεῦρο δὴ τὸ μετὰ
[7]   Ἰάμβλιχος, ἀλλὰ καὶ τοὺς κορυφαίους  ἐν   αὐτῇ, Ἀντισθένη καὶ Διογένη καὶ
[3]   τὸ τοιοῦτον, τὸ δοκοῦν ἐργῶδες  ἐν   αὐτοῖς φεύγων· τὸ δ´ ὅλον
[2]   τὸ κεφάλαιον ἵν´ εἴπω ξυνελὼν  ἐν   βραχεῖ, τῆς σωματικῆς ἡδονῆς δεδουλωμένοι
[12]   στέρνα ἱμάτιόν τε παντάπασι φαῦλον  ἐν   δεινῷ χειμῶσι· Τίς ἄρα δαίμων
[7]   καὶ νομοθέτης καὶ βασιλεύς,  ἐν   Δελφοῖς θεός, ὃν ἐπειδὴ μὴ
[5]   εὑρήσει σύμφωνα. ~Οὐκοῦν μὲν  ἐν   Δελφοῖς θεὸς τὸ Γνῶθι σαυτὸν»
[5]   ὑπεμνήσθην μικρῷ πρότερον, ὧν τε  ἐν   δίκῃ νῦν εἴποιμι ἂν τοὔνομα,
[5]   πάντα γὰρ αὐτός ἐστιν, εἴπερ  ἐν   ἑαυτῷ καὶ παρ´ ἑαυτῷ ἔχοι
[4]   τοῦ τέλους, τοὺς πρωτεύσαντας δὲ  ἐν   ἑκάστῃ τῶν αἱρέσεων σκοπείτω. καὶ
[6]   ἔστι μὲν γάρ τι καὶ  ἐν   ἐκείνοις οὐκ ἄχρηστον, κυνισμὸς
[7]   καὶ πρὸ τούτου τινὰς οὐκ  ἐν   Ἕλλησι μόνον, ἀλλὰ καὶ Βαρβάροιςοὕτω
[3]   καὶ εἴ τι τῆς ψυχῆς  ἐν   ἡμῖν ἐστι κρεῖττον καὶ θειότερον,
[11]   ὅτι τῷ λόγῳ καὶ τῷ  ἐν   ἡμῖν θεῷ, τοῦτ´ ἐστὶ τῷ
[10]   τῷ κρατίστῳ καὶ σπουδαιοτάτῳ τῶν  ἐν   ἡμῖν. ~Σκόπει δὴ ταύτης εἰ
[1]   καὶ νοσηλεύεσθαι τρυφηλῶς οὑτωσί τινες  ἐν   καλῷ ποιοῦνται· ἀνὴρ δὲ τοῦ
[3]   τοιαῦτα πλημμελούντων. ~Δεῦρο οὖν ἄνωθεν  ἐν   κεφαλαίοις διεξέλθωμεν ἐφεξῆς τὸν λόγον,
[2]   Κυνικῶν ὁπόσα τῶν διδασκάλων ἠκούσαμεν  ἐν   κοινῷ καταθῶμεν σκοπεῖν τοῖς ἐπὶ
[14]   κόμην ἀγαπάτω μόνον, ἵν´ ὥσπερ  ἐν   κώμῃ βαδίζῃ κουρείων καὶ διδασκαλείων
[9]   Αἰσθανόμενος οὖν ἴσως αὑτοῦ Διογένης  ἐν   μὲν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀπαθοῦς,
[14]   ἑαυτοὺς νεμομένους ἀγείρειν τὴν ἰσχὺν  ἐν   μέρει καὶ κατ´ ὀλίγον, εἶθ´
[11]   περικείμενον αὐτοῦ χάριν πολυπραγμονεῖν, οὐδὲ  ἐν   μέρει προσίετο. Ὑπὸ δὲ ταύτης
[15]   δὲ τῶν περιττωμάτων τὰς ἐκκρίσεις,  ἐν   μέσαις δὲ ταῖς ἀγοραῖς καὶ
[15]   καὶ τοιοῦτόν τι φάναι φανερῶς  ἐν   ὀφθαλμοῖς πάντων, οὐ μεμψόμεθα οὐδὲ
[12]   ~Ἐπειδὴ γάρ τις τῶν νέων  ἐν   ὄχλῳ, παρόντος καὶ τοῦ Διογένους,
[15]   ἀναγκαῖα τῆς φύσεως ἔργα κρυπτόντων  ἐν   σκότῳ, φημὶ δὲ τῶν περιττωμάτων
[11]   τοῦ νέκταρος, Οὐ μὰ τὸν  ἐν   στέρνοισιν ἐμοῖς παραδόντα Τετρακτύν. Καὶ
[1]   αὐτὸς νὴ Δία τρυφῶντάς τινας  ἐν   ταῖς νόσοις μᾶλλον τούτους
[15]   Βασιλεὺς ὑπὸ τοῖς ἐπιχρύσοις ὀρόφοις  ἐν   τῇ μαλθακῇ κλίνῃ, ἤσθιε τὴν
[15]   καὶ τὴν ἀγχίνοιαν καὶ τὴν  ἐν   τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐλευθερίαν, αὐτάρκειαν,
[6]   εἶναι τοῖς Σειληνοῖς τούτοις τοῖς  ἐν   τοῖς ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας ἐργάζονται
[10]   ἀνεμποδίστως τυγχάνῃ τέλους· ἀλλὰ καὶ  ἐν   τοῖς θεοῖς τοῦτό ἐστιν εὐδαιμονίας
[7]   κεναῖς ἕπεσθαι δόξαις, ἀλλὰ τὴν  ἐν   τοῖς οὖσιν ἀλήθειαν ἀνιχνεῦσαι. Φέρε
[10]   τὸ εὐδαιμονεῖν. Τὸ δὲ εὐδαιμονεῖν  ἐν   τῷ ζῆν κατὰ φύσιν, ἀλλὰ
[10]   ἐδόθη· τὴν εὐδαιμονίαν ἐνταῦθα θετέον  ἐν   τῷ κρατίστῳ καὶ σπουδαιοτάτῳ τῶν
[3]   μήπω τοῦτο, μᾶλλον δὲ μηδὲ  ἐν   τῷ νῦν λόγῳ τοῦτο ἐξεταζέσθω
[15]   φιλοπονία; Ἐκάθευδεν ἁνὴρ ἐπὶ στιβάδος  ἐν   τῷ πίθῳ βέλτιον Μέγας
[12]   ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα πάντα δρᾶν  ἐν   τῷ σκότῳ λανθάνοντα. Τοῦτο οὐκ
[8]   τῷ θεῷ νομίζων λατρείαν ἐκτελεῖν  ἐν   τῷ τὸν δοθέντα χρησμὸν ὑπὲρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/03/2006