Alphabétiquement     [«   »]
τέχνης 1
τεχνῶν 2
τῇ 16
τὴν 50
Τὴν 1
Τῆς 1
τῆς 60
Fréquences     [«    »]
45
48 τὸν
44 τοῦτο
50 τὴν
52 τὰ
60 τῆς
65 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Julien l'Apostat, Contre les chiens ignorants

τὴν


Chapitre
[15]   Διογένους ἡμῖν ἐπιδειξάμενος εὐμάθειαν καὶ  τὴν   ἀγχίνοιαν καὶ τὴν ἐν τοῖς
[8]   ποικίλων, τῶν ἐκτὸς ποιεῖται  τὴν   ἀντίληψιν, οὐδὲν δυνατὸν οἶμαι γενέσθαι
[1]   ὥστε αὐτοῦ γίνεσθαι τρυφὴν αὐτόχρημα  τὴν   ἀρρωστίαν, ἄλλως τε κἂν
[11]   κόλασιν μόνον εἴ τις ἐπανατεινόμενος  τὴν   βακτηρίαν καθίκοιτο τοῦ οἰκέτου; Καίτοι
[14]   τρίβωνα μήτε τὴν πήραν μήτε  τὴν   βακτηρίαν καὶ τὴν κόμην ἀγαπάτω
[12]   πείθουσι καὶ πενίαν μισεῖν καὶ  τὴν   γαστέρα θεραπεύειν καὶ τοῦ σώματος
[5]   τῇ χρηματιστικῇ καὶ τῇ πρὸς  τὴν   γυναῖκα συνόδῳ καὶ παιδοτροφίᾳ, ἵν´
[8]   θεούς, εἴ τις αὐτὸ κατὰ  τὴν   Διογένους ἐξηγήσατο σύνεσιν. Ὅπερ γὰρ
[15]   μεμψόμεθα οὐδὲ αἰτιασόμεθα. Πρότερον μέντοι  τὴν   Διογένους ἡμῖν ἐπιδειξάμενος εὐμάθειαν καὶ
[15]   ἂν ὅπως Ἀλέξανδρος ἀγασθῆναι λέγεται  τὴν   Διογένους μεγαλοψυχίαν· ἀλλ´ οὐκ ἔστι
[13]   τιμιώτατα τῶν ἑαυτοῦ, τὸ καθοσιῶσαι  τὴν   ἑαυτοῦ ψυχὴν διὰ τῶν ἐννοιῶν.
[1]   τροπαῖς ἤδη προσιόντος. Ἀλλὰ καὶ  τὴν   ἐδωδὴν τοῦ πολύποδος κωμῳδεῖ καί
[11]   καὶ οἱ νόμοι τούτοις ἀποδεδώκασι  τὴν   ἐλευθερίαν σωθεῖσι καὶ οἴκαδε, καὶ
[15]   εὐμάθειαν καὶ τὴν ἀγχίνοιαν καὶ  τὴν   ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐλευθερίαν,
[7]   μὴ κεναῖς ἕπεσθαι δόξαις, ἀλλὰ  τὴν   ἐν τοῖς οὖσιν ἀλήθειαν ἀνιχνεῦσαι.
[14]   λόγον ἀντὶ τοῦ σκήπτρου καὶ  τὴν   ἔνστασιν ἀντὶ τῆς πήρας τῆς
[10]   τοῖς ἀνθρώποις οὐχ ἑτέρωθί που  τὴν   εὐδαιμονίαν ἀποκεκρυμμένην προσήκει πολυπραγμονεῖν· οὐδὲ
[10]   ἐκ Διὸς νοῦς ἐδόθη·  τὴν   εὐδαιμονίαν ἐνταῦθα θετέον ἐν τῷ
[10]   τις ἄνθρωπος γεγονὼς ἔξω που  τὴν   εὐδαιμονίαν περιεργάσοιτο, πλοῦτον καὶ γένος
[12]   Κράτης μέντοι πεποίηκεν ὕμνον Εἰς  τὴν   Εὐτέλειαν· Χαῖρε, θεὰ δέσποινα, σοφῶν
[4]   ἄλλο τί ἐστιν τὸ  τὴν   ἐφικτὴν ἀνθρώποις γνῶσιν τῶν ὄντων
[1]   τὸ σῶμα καὶ σφριγῶν καὶ  τὴν   ἡλικίαν ἀκμάζων, ὡς ἂν μή
[8]   Εἰ δὲ τῆς φυσικῆς πρὸς  τὴν   θεωρίαν ἐξέκλιναν, οὐδὲν τοῦτο πρὸς
[14]   καὶ καθ´ ἑαυτοὺς νεμομένους ἀγείρειν  τὴν   ἰσχὺν ἐν μέρει καὶ κατ´
[14]   πήραν μήτε τὴν βακτηρίαν καὶ  τὴν   κόμην ἀγαπάτω μόνον, ἵν´ ὥσπερ
[12]   ἑταῖρον εἶδεν Ἰφικλέα αὐχμηρὰν ἔχοντα  τὴν   κόμην καὶ κατερρωγότα τὰ στέρνα
[8]   Τὸν γοῦν τοιούτου τρίβωνα καὶ  τὴν   κόμην, ὥσπερ αἱ γραφαὶ τῶν
[6]   ἐπαινῶν Σωκράτη. Φημὶ γὰρ δὴ  τὴν   κυνικὴν φιλοσοφίαν ὁμοιοτάτην εἶναι τοῖς
[15]   ἐν τῇ μαλθακῇ κλίνῃ, ἤσθιε  τὴν   μάζαν ἥδιον σὺ νῦν
[14]   ἔπαιζεν, Κράτης δὲ ἐδημοσίευε  τὴν   οὐσίαν, εἶτα {εἰς} τὸ σῶμα
[3]   καὶ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἐπελεύσεται  τὴν   οὐσίαν, ἔπειτα ἀνιχνεύσει τὰς δυνάμεις·
[4]   ὅσῳ δὴ κρείττονες ἡμῶν εἰσι  τὴν   οὐσίαν, τοσούτῳ γνόντες ἑαυτοὺς ἴσχουσι
[7]   ὥσπερ τοὺς ἄλλους ἔπεισεν ἐντείνων  τὴν   παραίνεσιν, ἀλλ´ ἔργῳ διδάσκων ὅτι
[14]   ἐθέλει μήτε τὸν τρίβωνα μήτε  τὴν   πήραν μήτε τὴν βακτηρίαν καὶ
[6]   ἐντυχών, εἶτα τοῦτο οἰηθεὶς εἶναι  τὴν   πόλιν ἄθλιος μὲν ἀποφυγών, ἀθλιώτερος
[9]   ἐργάζοιτο, κατὰ φύσιν εἶναι πάντως  τὴν   σαρκοφαγίαν ὑπέλαβεν· εἰ δέ τις
[12]   δαίμων τοῦτον εἰς ταύτην περιέτρεψε  τὴν   συμφοράν, ὑφ´ ἧς αὐτὸς μὲν
[3]   μερίδος οὐχ ἕτερόν ἐστι παρὰ  τὴν   τοῦ λόγου καὶ νοῦ διανομήν·
[8]   Τί δῆτα τοῦτο, ἐρεῖς, πρὸς  τὴν   τοῦ πολύποδος ἐδωδήν; Ἐγώ σοι
[9]   θεράποντι καὶ ὑπηρέτῃ τοῦ Πυθίου,  τὴν   τοῦ πολύποδος ἐδωδήν, κατεδήδοκας μυρίους
[3]   ἐξεταζέσθω πλὴν ἐκείνου χάριν ὅτι  τὴν   φιλοσοφίαν εἴθ´, ὥσπερ τινὲς ὑπολαμβάνουσι,
[4]   βελτιόνων ἐπιστήμην. Μηδεὶς οὖν ἡμῖν  τὴν   φιλοσοφίαν εἰς πολλὰ διαιρείτω μηδὲ
[8]   οἶμαι, συνειδὼς ἑαυτῷ πυθόχρηστον οὖσαν  τὴν   φιλοσοφίαν ἔργοις ᾤετο δεῖν ἐξελέγχειν
[8]   μὲν δὴ καὶ οὗτοι διμερῆ  τὴν   φιλοσοφίαν νομίσαντες, ὥσπερ Ἀριστοτέλης
[8]   λέγων ὀρθῶς μελέτην εἶναι θανάτου  τὴν   φιλοσοφίαν» Τοῦτο ἐκεῖνοι καθ´ ἑκάστην
[9]   πολλοῖς ἄλλοις ἀρτύσαντες ἡδονῆς ἕνεκα,  τὴν   φύσιν ὅπως βιάσησθε. Καὶ δὴ
[12]   χεῖρον; Οὐ βέλτιόν ἐστιν ὑπὸ  τὴν   Χάρυβδιν καὶ τὸν Κωκυτὸν καὶ
[14]   τὸ σῶμα βλαβεὶς ἔσκωπτεν ἑαυτὸνεἰς  τὴν   χωλότητα τοῦ σκέλους καὶ τὸ
[11]   στεφανίτας ἀγωνισαμένων, οὕτω δὲ διετέθη  τὴν   ψυχήν, ὥστε εὐδαιμονεῖν, ὥστε βασιλεύειν
[9]   ἕπεσθαι λόγῳ δυναμένοις. Οὐκ ἄρα  τὴν   ὠμοφαγίαν βδελύττεσθε οἱ τὰ παραπλήσια
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/03/2006