Alphabétiquement     [«   »]
τις 17
τίς 1
Τὸ 3
τὸ 70
τοι 4
τοιαῦτά 1
τοιαῦτα 8
Fréquences     [«    »]
65 μὲν
60 τῆς
66 τοῦ
70 τὸ
93 τῶν
112 δὲ
305 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Julien l'Apostat, Contre les chiens ignorants

τὸ


Chapitre
[11]   ἱκανόν ἐστιν ἀργύριον καταβαλεῖν ἐς  τὸ   ἀποφῆναι τὸν λυτρωθέντα δοῦλον, ἀλλ´
[11]   Ἆρα δι´ αὐτὸ τοῦτο ὅτι  τὸ   ἀργύριον ὑπὲρ αὐτοῦ τῷ πωλοῦντι
[4]   ἴσως καὶ αὐτοῖς τῶν καλῶν  τὸ   αὑτοὺς γινώσκειν· ὅσῳ δὴ κρείττονες
[5]   ἀπὸ τοῦ τῆς φιλοσοφίας τέλους·  τὸ   γὰρ ὁμολογουμένως ζῆν τῇ φύσει
[7]   ταῦτα τοῦ Πυθίου παραινοῦντος ἀκοῦσαι,  τὸ   Γνῶθι σαυτὸν» καὶ Παραχάραξον τὸ
[5]   ἐγγύθεν ἐπιστήσωσι φύλακα· ὅτι δὲ  τὸ   Γνῶθι σαυτὸν» κεφάλαιον τίθενται φιλοσοφίας,
[7]   ἔροιτό τις τὸν σοφὸν Πλάτωνα  τὸ   Γνῶθι σαυτὸν ὁπόσου νενόμικας ἄξιον;
[5]   μὲν ἐν Δελφοῖς θεὸς  τὸ   Γνῶθι σαυτὸν» προαγορεύει, Ἡράκλειτος δὲ
[3]   εἴθ´, ὅπερ Πύθιος ἔφη,  τὸ   Γνῶθι σαυτὸν» ὑπολάβοι τις, οὐδὲν
[9]   δειλία γάρ ἐστιν, εὖ ἴσθι,  τὸ   γοῦν τοιοῦτο. Ἐπεὶ πρὸ τῆς
[3]   δοκοῦν ἐργῶδες ἐν αὐτοῖς φεύγων·  τὸ   δ´ ὅλον ὁποῖα ἄττα δοκεῖ
[15]   περὶ τῶν τοιούτων ἂν ἀπνευστί,  τὸ   δὴ λεγόμενον, συνείραντες, ἔστι γὰρ
[3]   ἀποκνήσει αἰσχρὸν οἰόμενος τὸ τοιοῦτον,  τὸ   δοκοῦν ἐργῶδες ἐν αὐτοῖς φεύγων·
[5]   ὅτου δεῖ τῷ σιδήρῳ πρὸς  τὸ   δύνασθαι τὸ ἑαυτοῦ πράττειν· ἀλλ´
[3]   ἐπιστημῶν, εἴτε ὁμοίωσιν θεῶν κατὰ  τὸ   δυνατόν» εἴθ´, ὅπερ Πύθιος
[3]   ἀγνοήσει. Σκόπει δὴ εἰ μὴ  τὸ   ἑαυτὸν γνῶναι» πάσης μὲν ἐπιστήμης,
[8]   ἀλλὰ τῆς πράξεως· ἐπεὶ καὶ  τὸ   ἑαυτὸν γνῶναι» τοῦτο ἐνόμισαν, τὸ
[5]   τῷ σιδήρῳ πρὸς τὸ δύνασθαι  τὸ   ἑαυτοῦ πράττειν· ἀλλ´ ὅτι μὲν
[6]   διανοούμεθα περὶ τοῦ πράγματος ἐξετάζειν·  τὸ   ἐναντίον δέ, εἰ μὲν ἐφαίνετο
[9]   γένοιτο βλάβη, οὐχὶ τοῦτο ἀνθρώπου  τὸ   ἔργον ἴσως ἐνόμισεν, ἀλλ´ ἀφεκτέον
[10]   σωματικοῖς ἀρκεῖσθαι πλεονεκτήμασιν, ἐνταῦθά που  τὸ   εὐδαιμονεῖν πολυπραγμονοῦσιν. Ἐπεὶ δὲ ἡμῖν
[10]   ὥσπερ δὴ καὶ πάσης φιλοσοφίας,  τὸ   εὐδαιμονεῖν. Τὸ δὲ εὐδαιμονεῖν ἐν
[10]   θεοῖς τοῦτό ἐστιν εὐδαιμονίας ὅρος  τὸ   ἔχειν αὐτοὺς ὥσπερ πεφύκασι καὶ
[4]   Οὐ γὰρ ἐπὶ πλούτῳ χρημάτων  τὸ   θεῖον μακαρίζομεν οὐδὲ ἐπ´ ἄλλῳ
[13]   ἀλλὰ εὐλαβὴς μὲν τὰ πρὸς  τὸ   θεῖον, ὥσπερ Διογένης. Ἐπείσθη γοῦν
[11]   ἀδιατρέπτως, πρὶν ἂν τοῦτο δαμάσωμεν  τὸ   θηρίον καὶ πείσωμεν ὑπακοῦσαι τῷ
[10]   δὲ μόνῃ κρείττων, ὥσπερ οἶμαι  τὸ   καθαρὸν ἤδη χρυσίον τοῦ συμπεφυρμένου
[13]   οἶμαι τὰ τιμιώτατα τῶν ἑαυτοῦ,  τὸ   καθοσιῶσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν διὰ
[13]   τοῦτο γὰρ ἄμεινον ἐλθεῖν εἰς  τὸ   καὶ εἰ πάσχει τις τὰ
[5]   τε ἀπ´ ἐκείνου μέχρι Θεοφράστου  τὸ   κατὰ δύναμιν ὁμοιοῦσθαι θεῷ φασι,
[2]   ὑπὸ λιχνείας μαλακίας ἤ,  τὸ   κεφάλαιον ἵν´ εἴπω ξυνελὼν ἐν
[15]   τὸ ῥᾷστον καὶ κουφότατον ἑλόμενοι  τὸ   κρεῖττον οὐκ εἶδον· σύ τε
[14]   τὴν χωλότητα τοῦ σκέλους καὶ  τὸ   κυρτὸν τῶν ὤμων· ἐπορεύετο δὲ
[11]   καὶ μὴ βουλόμενον κόλασαι καί,  τὸ   λεγόμενον ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, κακαῖς
[5]   οἵ, τὰς πόλεις ἰδόντες ἀποδιδρασκούσας  τὸ   λίαν ἀκραιφνὲς καὶ καθαρὸν τῆς
[8]   τὸ ἑαυτὸν γνῶναι» τοῦτο ἐνόμισαν,  τὸ   μαθεῖν ἀκριβῶς, τί μὲν ἀποδοτέον
[7]   καὶ τούτου τοῦ βίου παράδειγμα  τὸ   μέγιστον κατέλιπεν ἀνθρώποις. Ἐγὼ δὲ
[11]   καὶ χεῖρον πράττεσθαι. Οὐκοῦν ἐπειδὴ  τὸ   μέν ἐστι τῆς ψυχῆς ἡμῶν
[11]   τῆς προαιρέσεως ἦν Διογένης, ὃς  τὸ   μὲν σῶμα τοῖς πόνοις ἀνέδην
[11]   κακαῖς ὀδύνῃσι πελάζειν» Ὅρα δὴ  τὸ   μετὰ τοῦτο εἰ μὴ κύριοι
[3]   δεῖται πρὸς διαμονήν. Ἐπιβλέψει δὲ  τὸ   μετὰ τοῦτο καὶ ἀρχαῖς τεχνῶν
[7]   δὲ ἐν Ἀλκιβιάδῃ· δεῦρο δὴ  τὸ   μετὰ τοῦτο φράσον ἡμῖν,
[9]   καθάπερ στρατηγοῦ πᾶν μὲν ἐξελεῖν  τὸ   νόμισμα» λόγῳ δὲ καὶ ἀληθείᾳ
[7]   τὸ Γνῶθι σαυτὸν» καὶ Παραχάραξον  τὸ   νόμισμα» πέφηνε γοῦν ἡμῖν ἀρχηγὸς
[7]   διὰ δυοῖν ὀνομάτοιν, Παραχάραξον» εἰπών,  τὸ   νόμισμα» Τὸ γὰρ Γνῶθι σαυτὸν»
[1]   ὅτι χαλεπὸν θάνατος, καὶ  τὸ   νοσεῖν δεινότερον αὐτοῦ φαμεν τοῦ
[13]   πρότερον μὲν αὑτῷ χειρόηθες καταστησάτω  τὸ   παθηματικὸν τῆς ψυχῆς μόριον, ὥστε
[3]   ἐπειδὴ καὶ θεῖόν ἐστι τοῦτο  τὸ   παρακέλευσμα. Οὐκοῦν γιγνώσκων αὑτὸν
[11]   δυναμένῳ καὶ κρῖναι λόγους προσήκει  τὸ   παράπαν οὐθὲν ἕπεσθαι τοῖς νομιζομένοις
[14]   ἐστὶν ἥττων, εἰ τοῦτο ζηλοῖ  τὸ   περιβλέπεσθαι καί, εἰκαὶ κενὸν εἴη,
[11]   οἷα πολλάκις ἡμᾶς ἀναγκάζει τουτὶ  τὸ   περικείμενον αὐτοῦ χάριν πολυπραγμονεῖν, οὐδὲ
[14]   ἀκούοντας. Καὶ οὐ τοῦτο ἦν  τὸ   προηγούμενον αὐτοῖς τέλος· ἀλλ´, ὅπερ
[3]   τὸν λόγον, ἵνα ὑπὲρ ἑκάστου  τὸ   προσῆκον ἀποδιδόντες αὐτοί τε εὐκολώτερον
[15]   οἱ νῦν τοῦ Διογένους ζηλωταὶ  τὸ   ῥᾷστον καὶ κουφότατον ἑλόμενοι τὸ
[1]   δεινότερον αὐτοῦ φαμεν τοῦ θανάτου,  τὸ   ῥιγοῦν δὲ χαλεπώτερον καὶ τοῦ
[1]   τὸν θάνατον. Ἀλλ´ ἡμεῖς οἱ  τὸ   σκῆπτρον ἐκεῖθεν παραλαβόντες ὑπὸ μείζονος
[14]   ἐδημοσίευε τὴν οὐσίαν, εἶτα {εἰς}  τὸ   σῶμα βλαβεὶς ἔσκωπτεν ἑαυτὸνεἰς τὴν
[1]   ψυχρολουτεῖν οὐ βούλεται, σφόδρα ἐρρωμένος  τὸ   σῶμα καὶ σφριγῶν καὶ τὴν
[3]   ὑφ´ ὧν βοηθεῖται πρὸς διαμονὴν  τὸ   σῶμα, οἷον ἰατρικῆς, γεωργίας, ἑτέρων
[15]   σικελικὰς ἐσθίεις τραπέζας, ἐλούετο θερμῷ  τὸ   σῶμα πρὸς ἀέρα ξηραίνων ἀντὶ
[11]   ἀνὴρ οὕτω μὲν ἔσχεν ἀνδρεῖον  τὸ   σῶμα ὡς οὐδεὶς οἶμαι τῶν
[10]   ζῴοις, αὐτὸ τοῦτο ἀπέδωκε μόνον  τὸ   σώματα καὶ ψυχὰςἔχειν ἐκείνοις παραπλησίας,
[12]   κρείττονα γενέσθαι καὶ τρίτον ἐπὶ  τὸ   τελειότατον ἐλθεῖν τῶν παλαισμάτων, ἀποδυσάμενον
[9]   σαφέστερον διέλθοιμι. Ἀπάθειαν γὰρ ποιοῦνται  τὸ   τέλος· τοῦτο δὲ ἴσον ἐστὶ
[4]   οὐκ ἄλλο τί ἐστιν  τὸ   τὴν ἐφικτὴν ἀνθρώποις γνῶσιν τῶν
[1]   ~Ἄνω ποταμῶν» τοῦτο δὴ  τὸ   τῆς παροιμίας· ἀνὴρ κυνικὸς Διογένη
[11]   πόνοις ἀνέδην παρεῖχεν, ἵνα αὐτὸ  {τὸ}   τῆς φύσεως ῥωμαλεώτερον καταστήσῃ, πράττειν
[3]   γὰρ τούτοις ἀποκνήσει αἰσχρὸν οἰόμενος  τὸ   τοιοῦτον, τὸ δοκοῦν ἐργῶδες ἐν
[11]   καὶ ὅσα πράττομεν, μὴ διὰ  τὸ   τοῖς πολλοῖς δοκεῖν σπουδαῖα πάντως
[4]   μερίδος. ~Ὅτι μέν τοι καὶ  τὸ   τῷ θεῷ κατὰ δύναμιν ὁμοιοῦσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/03/2006