Alphabétiquement     [«   »]
μελέτην 1
μέμνημαι 1
μεμψόμεθα 1
μὲν 65
μέν 6
μενόντων 1
μενούσας 1
Fréquences     [«    »]
52 τὰ
50 τὴν
60 τῆς
65 μὲν
66 τοῦ
70 τὸ
93 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Julien l'Apostat, Contre les chiens ignorants

μὲν


Chapitre
[10]   κατ´ οὐσίαν διαφέρουσα εἴτε οὐσίᾳ  μὲν   ἀδιάφορος, ἐνεργείᾳ δὲ μόνῃ κρείττων,
[8]   καὶ μὴ δόξαις ἄλλων, τυχὸν  μὲν   ἀληθέσι, τυχὸν δὲ ψευδέσι, προσπεπονθέναι.
[15]   πατείτω τῦφον, καταπαιζέτω τῶν τὰ  μὲν   ἀναγκαῖα τῆς φύσεως ἔργα κρυπτόντων
[8]   κλεινὸς ἥρως ἔργῳ κατεπλήξατο γελοίῳ  μὲν   ἀνθρώποις τοιούτοις, Οἷοι νῦν βροτοί
[9]   σοι φράσω. ~Τὴν σαρκοφαγίαν οἱ  μὲν   ἀνθρώποις ὑπολαμβάνουσι κατὰ φύσιν, οἱ
[14]   Κράτης καὶ Διογένης, οἳ πᾶσαν  μὲν   ἀπειλὴν τύχης καὶ εἴτε παιδιὰν
[9]   διαφέρεσθε πρὸς ἐκεῖνον ὅτι  μὲν   ἁπλῶς ταῦτα καὶ κατὰ φύσιν
[8]   ἐνόμισαν, τὸ μαθεῖν ἀκριβῶς, τί  μὲν   ἀποδοτέον ψυχῇ, τί δὲ σώματι·
[6]   οἰηθεὶς εἶναι τὴν πόλιν ἄθλιος  μὲν   ἀποφυγών, ἀθλιώτερος δὲ κάτω μείνας,
[9]   δεῖν. Διενοήθη γοῦν ὡς, εἰ  μὲν   ἀπραγματεύτως ἐσθίων τις σάρκας, ὥσπερ
[13]   ἀλλ´ ἑπόμενος τῷ λόγῳ πρότερον  μὲν   αὑτῷ χειρόηθες καταστησάτω τὸ παθηματικὸν
[3]   δὲ ἕκαστον οὗπερ ἡδύνατο, τὰ  μὲν   ἄψυχα σώματα τῆς ἕξεως μόνον,
[15]   καὶ χαλεπώτερα τούτων ἐπιτηδεύουσι, τὰ  μὲν   γάρ ἐστιν ἡμῖν πᾶσι κατὰ
[1]   χαλεπώτερον καὶ τοῦ νοσεῖν·  μὲν   γὰρ νοσῶν μαλακῶς ἔσθ´ ὅτε
[7]   ἀντισθενισμός ἐστιν οὔτε διογενισμός» Λέγουσι  μὲν   γὰρ οἱ γενναιότεροι τῶν κυνῶν
[6]   ταῦτα αὐτὸν ἐσπουδακέναι νομίσαντες· ἔστι  μὲν   γάρ τι καὶ ἐν ἐκείνοις
[6]   εἴσω δὲ μὴ παριᾶσιν.  μὲν   γὰρ τοῖς τοιούτοις ἐντυχών, εἶτα
[3]   τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἐπινενόηται. Προσλιπαρῆσαι  μὲν   γὰρ τούτοις ἀποκνήσει αἰσχρὸν οἰόμενος
[8]   τῆς φιλοσοφίας τῆς κυνικῆς. Φαίνονται  μὲν   δὴ καὶ οὗτοι διμερῆ τὴν
[1]   νοσοῦντες ἅμα καὶ τρυφῶντες. Τὸ  μὲν   δὴ νοσοτροφεῖν καὶ νοσηλεύεσθαι τρυφηλῶς
[7]   ἀρετῆς ξύμπνοια· εἰ δὲ Πλάτωνι  μὲν   ἔδοξε καὶ διὰ τῶν λόγων
[9]   ταῦτα ἐκείνων διαφέρειν τῷ τὰ  μὲν   εἶναι μαλθακά, τὰ δὲ σκληρότερα.
[12]   τὴν συμφοράν, ὑφ´ ἧς αὐτὸς  μὲν   ἐλεεινός, ἐλεεινότεροι δὲ οἱ πατέρες
[5]   πάντα εὑρήσει σύμφωνα. ~Οὐκοῦν  μὲν   ἐν Δελφοῖς θεὸς τὸ Γνῶθι
[9]   θεοῦ ταχθέντα καθάπερ στρατηγοῦ πᾶν  μὲν   ἐξελεῖν τὸ νόμισμα» λόγῳ δὲ
[9]   ὅπως βιάσησθε. Καὶ δὴ τοῦτο  μὲν   ἐπὶ τοσοῦτον ἀπόχρη. ~Τῆς κυνικῆς
[3]   μὴ τὸ ἑαυτὸν γνῶναι» πάσης  μὲν   ἐπιστήμης, πάσης δὲ τέχνης ἡγεῖται
[7]   οὖν, ἐπειδὴ πέφηνεν οὐκ ἄλλο  μὲν   ἐπιτηδεύσας Πλάτων ἕτερον δὲ Διογένης,
[11]   τῆς ἀσκήσεως ἀνὴρ οὕτω  μὲν   ἔσχεν ἀνδρεῖον τὸ σῶμα ὡς
[14]   ὅπερ ἔφην, ἐσκόπουν ὅπως αὐτοὶ  μὲν   εὐδαιμονήσωσιν, ἔμελε δὲ αὐτοῖς τῶν
[6]   ἐξετάζειν· τὸ ἐναντίον δέ, εἰ  μὲν   ἐφαίνετο τοῖς παλαιοῖς ὁμολογοῦντα, μήτοι
[9]   συνειθίσμεθα· οὐ γὰρ δὴ πρὶν  μὲν   ἑψηθῆναι βδελυρὰ πέφυκεν, ἑψηθέντα δὲ
[8]   παρὰ τῷ πλήθει; Καὶ εἷς  μὲν   δύο ἐπῄνει τότε, πλὴν
[5]   τὸ ἑαυτοῦ πράττειν· ἀλλ´ ὅτι  μὲν   φιλοσοφία μία τέ ἐστι
[10]   γὰρ τὸν Πρωταγόρου μῦθον ἐκείνοις  μὲν   φύσις ὥσπερ μήτηρ ἄγαν
[15]   ἐλεεινὸν ἐνόμισας. Εἰ δὲ τούτοις  μὲν   ἠπίστεις ὑπὲρ ἀνδρὸς λεγομένοις, ὃν
[6]   ἐρῶντες, πόλει παραβάλλοντες εὐδαίμονι, πολλῶν  μὲν   ἱερῶν, πολλῶν δὲ ἀπορρήτων τελετῶν
[3]   ζῷον εἶναι τὸν ἄνθρωπον, τῷ  μὲν   καθ´ ἕκαστον θνητόν, τῷ παντὶ
[4]   πολιτῶν ἐπανελθεῖν εἰς Ἀθήνας, δύναιτο  μὲν   καὶ πλεῖν καὶ βαδίζειν, ὁδεύων
[7]   λῆξιν πορευθέντων εὐφημεῖν ἐθέλων πείθομαι  μὲν   καὶ πρὸ τούτου τινὰς οὐκ
[12]   πολλοῖς. Οὐκ οἶσθα ὅπως τοὺς  μὲν   νέους τῆς φιλοσοφίας ἀπάγουσιν ἄλλα
[5]   αἰτίαι τῆς ἀειγενεσίας. Ἀλλ´ οὗτος  μὲν   λόγος ἐστὶ μείζων. Ὅτι
[8]   τῶν αἰσθητῶν ἀντίληψιν. Ἀλλ´ οὗτος  μὲν   λόγος οὐ τοῖς νῦν
[11]   σοι Διογένους, ἐφ´ γελάσονται  μὲν   οἱ πολλοί, ἐμοὶ δὲ εἶναι
[7]   κύνες μεταθέουσι τὰ θηρία. ~Ἡγεμόνα  μὲν   οὐ ῥᾴδιον εὑρεῖν, ἐφ´ ὃν
[9]   καὶ τὰ φυτά. Ἀλλ´ ὅτι  μὲν   οὐ χαλεπὸν οὐδὲ παράνομον οὐδὲ
[9]   εἶναι κατὰ κράτος αὐτοῦ. Εἷς  μὲν   οὖν ἂν εἴη τοιοῦτος ὑπὲρ
[12]   οὐθὲν τῶν προσαιτούντων κρείττων; Ἐκείνου  μὲν   οὖν ἐγὼ οὐκ οἶδ´ ὅπως
[6]   τοῦ κυνισμοῦ σκεπτέον ἐστίν. ~Εἰ  μὲν   οὖν ἐπεποίητο τοῖς ἀνδράσι μετά
[10]   τοῦ παντὸς ἄξια νομίζων; Εἰ  μὲν   οὖν ἡμῖν φύσις, ὥσπερ
[15]   τεθαύμακας φιλῶν νεκρὸν βίον. Εἰ  μὲν   οὖν λόγος τι πλέον
[3]   ἄνθρωπος καὶ λογικῆς ψυχῆς. Εἰσὶ  μὲν   οὖν οἳ μίαν οἴονται διὰ
[11]   νῷ, ταῦτά ἐστιν ἀπόρρητα. Τοὺς  μὲν   οὖν πολλοὺς οὐθὲν κωλύει ταῖς
[2]   βίον ἰοῦσι τοῦτον· οἷς εἰ  μὲν   πεισθεῖεν, εὖ οἶδα ὡς οὐθὲν
[3]   Οὐκοῦν γιγνώσκων αὑτὸν εἴσεται  μὲν   περὶ ψυχῆς, εἴσεται δὲ καὶ
[11]   προαιρέσεως ἦν Διογένης, ὃς τὸ  μὲν   σῶμα τοῖς πόνοις ἀνέδην παρεῖχεν,
[8]   τὰ τιμιώτατα καὶ σπουδαῖα, πρῶτον  μὲν   τὰ αἰσθητήρια καὶ τούτων αὐτῶν
[13]   τε καὶ ἀνθρωπίνων, ἀλλὰ εὐλαβὴς  μὲν   τὰ πρὸς τὸ θεῖον, ὥσπερ
[8]   σώματι· ἀπέδοσάν τε εἰκότως ἡγεμονίαν  μὲν   τῇ ψυχῇ, ὑπηρεσίαν δὲ τῷ
[14]   ὥσπερ Διογένης καὶ Κράτης ἐξελαυνέτω  μὲν   τῆς ψυχῆς ἅπαντα ἐκ πάσης
[9]   οὖν ἴσως αὑτοῦ Διογένης ἐν  μὲν   τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀπαθοῦς, ὑπὸ
[11]   εἰς εὐδαιμονίας λόγον ἐλαττοῦσθαι, πρὸς  μὲν   τοὺς θεοὺς οὐκ ἐρίζων, τοῦ
[14]   τοῦ δυσκόλως ἐνεγκεῖν, ὥστε ἁλοὺς  μὲν   ὑπὸ τῶν καταποντιστῶν Διογένης
[9]   ἁπλῶς τὰ τοιαῦτα· εἶτα ἐκείνους  μὲν   ὑπολαμβάνεις ζηλωτούς, ἄθλιον δὲ καὶ
[8]   Σωκράτης καὶ πλείονες ἄλλοι θεωρίᾳ  μὲν   φαίνονται χρησάμενοι πολλῇ, ταύτῃ δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/03/2006