Alphabétiquement     [«   »]
Τὴν 1
τὴν 50
Τῆς 1
τῆς 60
Τί 3
τί 4
τι 22
Fréquences     [«    »]
52 τὰ
50 τὴν
48 τὸν
60 τῆς
65 μὲν
66 τοῦ
70 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Julien l'Apostat, Contre les chiens ignorants

τῆς


Chapitre
[14]   οὕτως ἐπιέναι καὶ προκαλεῖσθαι καὶ  τῆς   ἀγέλης ἀμφισβητεῖν τοῖς προκατέχουσιν, ὡς
[14]   ταύρων ἀκούω τοὺς ἀσθενεστέρους ἐξίστασθαι  τῆς   ἀγέλης καὶ καθ´ ἑαυτοὺς νεμομένους
[5]   ἀεὶ καὶαἳ τούτοις εἰσὶν αἰτίαι  τῆς   ἀειγενεσίας. Ἀλλ´ οὗτος μὲν
[6]   δὲ μὴ, τότε ἐξορίζειν αὐτὰ  τῆς   ἀκοῆς, ὥσπερ Ἀθηναῖοι τὰ ψευδῆ
[7]   ἄνδρας ἀλλήλων ἐθέλομεν οὓς  τῆς   ἀληθείας συνήγαγεν ἔρως τε
[1]   κωμῳδεῖ καί φησι τὸν Διογένη  τῆς   ἀνοίας καὶ κενοδοξίας ἐκτετικέναι δίκας
[7]   καὶ πρὸς τὸν ζῆλον  τῆς   ἀρετῆς ξύμπνοια· εἰ δὲ Πλάτωνι
[11]   μέρει προσίετο. Ὑπὸ δὲ ταύτης  τῆς   ἀσκήσεως ἀνὴρ οὕτω μὲν
[9]   ἀφελέσθαι καὶ καταστῇσαι παντάπασιν ἐξάντη  τῆς   δειλίας ᾠήθη χρῆναι· δειλία γάρ
[15]   ἀλόγως ποιεῖν, ἐπεὶ καὶ ταῦτα  τῆς   Διογένους εἰσὶ φιλοσοφίας οἰκεῖα, πατείτω
[15]   εἶναι σεμνότερος ἐθέλων ἀπεπλανήθης τοσοῦτον  τῆς   Διογένους προαιρέσεως, ὥστε αὐτὸν ἐλεεινὸν
[14]   ἦν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, τοῦτο  τῆς   Διογένους φιλοσοφίας. ~Εἰ δὲ ἑταίρᾳ
[9]   πράγματα; Περιιδεῖν αὑτὸν ὑπὸ ταύτης  τῆς   δόξης ἐνοχλούμενον, ὡς νομίζειν ὅτι
[7]   ἀληθείας συνήγαγεν ἔρως τε  τῆς   δόξης ὑπεροψία καὶ πρὸς
[15]   ἐγνώκεις, ἡμῖν δὲ οὐ μεταμελήσει  τῆς   εἰς τὸν ἄνδρα εὐφημίας.
[11]   ταῖς τῶν πολλῶν δόξαις, οὔπω  τῆς   ἐλευθερίας ἔθιγες οὐδὲ ἐγεύσω τοῦ
[11]   πάντα ἁπλῶς τὰ τοιαῦτα δίχα  τῆς   ἐλευθερίας, οὐ τοῦ δοκοῦντος εὐτυχηκέναι,
[5]   τὸ λίαν ἀκραιφνὲς καὶ καθαρὸν  τῆς   ἐλευθερίας τοῦ κυνός, ἐσκέπασαν αὐτόν,
[7]   τῶν καλῶν ἁπάντων αἴτιος,  τῆς   Ἑλλάδος κοινὸς ἡγεμὼν καὶ νομοθέτης
[15]   περὶ αὐτοῦ καὶ πορρωτέρω προῆλθες  τῆς   ἐμπειρίας τἀνδρός. Τίνα γὰρ οὐκ
[3]   Τά τε γὰρ θεῖα διὰ  τῆς   ἐνούσης ἡμῖν θείας μερίδος, τά
[3]   ἡδύνατο, τὰ μὲν ἄψυχα σώματα  τῆς   ἕξεως μόνον, τὰ φυτὰ δὲ
[3]   διὰ Προμηθέως ἐξ ἡλίου μετὰ  τῆς   Ἑρμοῦ μερίδος οὐχ ἕτερόν ἐστι
[9]   τὸ γοῦν τοιοῦτο. Ἐπεὶ πρὸ  τῆς   Θεσμοφόρου {Δήμητρος} εἰ σαρκῶν ἑψημένων
[3]   μερίδος, τά τε θνητὰ διὰ  τῆς   θνητοειδοῦς μοίρας· πρὸς τούτοις, ἔφη,
[4]   ἀλλαχοῦ που γενόμενοι, καθάπερ ὑπὸ  τῆς   Κίρκης τῶν Λωτοφάγων ἡδονῆς
[14]   τὴν ἔνστασιν ἀντὶ τῆς πήρας  τῆς   κυνικῆς ὑπολαμβανέτω φιλοσοφίας γνωρίσματα. Παρρησίᾳ
[8]   ἐπὶ τὰ μέρη τῆς φιλοσοφίας  τῆς   κυνικῆς. Φαίνονται μὲν δὴ καὶ
[8]   γοῦν δέκα μυριάδες ὑπὸ  τῆς   ναυτίας καὶ βδελυρίας διεστράφησαν τὸν
[1]   ~Ἄνω ποταμῶν» τοῦτο δὴ τὸ  τῆς   παροιμίας· ἀνὴρ κυνικὸς Διογένη φησὶ
[14]   σκήπτρου καὶ τὴν ἔνστασιν ἀντὶ  τῆς   πήρας τῆς κυνικῆς ὑπολαμβανέτω φιλοσοφίας
[6]   περιττὰ καὶ βδελυρὰ καὶ φαῦλα  τῆς   πόλεως ἀπεληλάκασι, λουτρὰ δημόσια καὶ
[8]   δὲ οὐκ ἄλλου χάριν ἀλλὰ  τῆς   πράξεως· ἐπεὶ καὶ τὸ ἑαυτὸν
[11]   δὴ ταύτης εἰ μὴ μάλιστα  τῆς   προαιρέσεως ἦν Διογένης, ὃς τὸ
[2]   ἵν´ εἴπω ξυνελὼν ἐν βραχεῖ,  τῆς   σωματικῆς ἡδονῆς δεδουλωμένοι τῶν λόγων
[9]   ἄλλοις ἅπασιν ἀπαθοῦς, ὑπὸ δὲ  τῆς   τοιαύτης ἐδωδῆς μόνον θραττομένου καὶ
[9]   ἀνεπαχθῶς, μᾶλλον δὲ καὶ μετὰ  τῆς   τοῦ σώματος ὠφελείας ἐργάζοιτο, κατὰ
[1]   ἐκτετικέναι δίκας ὥσπερ ὑπὸ κωνείου  τῆς   τροφῆς διαφθαρέντα. Οὕτω πόρρω που
[7]   ἡμῖν, μακάριε Κρίτων, οὕτω  τῆς   τῶν πολλῶν δόξης μέλει; Εἶτα
[12]   οἶσθα ὅπως τοὺς μὲν νέους  τῆς   φιλοσοφίας ἀπάγουσιν ἄλλα ἐπ´ ἄλλοις
[8]   τὸν γὰρ θεόν, ἄνθρωπον οὐδένα  τῆς   φιλοσοφίας ἀρχηγὸν ἐπεποίητο. Τί δῆτα
[3]   ὑπὲρ αὐτῆς ῥητέον ἡμῖν ἐστι  τῆς   φιλοσοφίας. τῶν θεῶν εἰς
[7]   νόμισμα» πέφηνε γοῦν ἡμῖν ἀρχηγὸς  τῆς   φιλοσοφίας ὅσπερ, οἶμαι, τοῖς Ἕλλησι
[5]   ἀλλὰ πολὺ πλέον ἀπὸ τοῦ  τῆς   φιλοσοφίας τέλους· τὸ γὰρ ὁμολογουμένως
[8]   διόπερ ἐπανακτέον ἐπὶ τὰ μέρη  τῆς   φιλοσοφίας τῆς κυνικῆς. Φαίνονται μὲν
[7]   τεμένους. Εὑρήκαμεν δὴ τὸν ἀρχηγέτην  τῆς   φιλοσοφίας, ὥς που καὶ
[15]   καταπαιζέτω τῶν τὰ μὲν ἀναγκαῖα  τῆς   φύσεως ἔργα κρυπτόντων ἐν σκότῳ,
[11]   ἀνέδην παρεῖχεν, ἵνα αὐτὸ {τὸ}  τῆς   φύσεως ῥωμαλεώτερον καταστήσῃ, πράττειν δὲ
[8]   πράξει καὶ ἐπιστήμῃ. Εἰ δὲ  τῆς   φυσικῆς πρὸς τὴν θεωρίαν ἐξέκλιναν,
[11]   οὗ κήρυξ ἐστὶν διὰ  τῆς   φωνῆς οὑτοσὶ λόγος προϊὼν ἐξ
[14]   Διογένης καὶ Κράτης ἐξελαυνέτω μὲν  τῆς   ψυχῆς ἅπαντα ἐκ πάσης τὰ
[12]   ὑπομένειν πόνον καὶ πιαίνειν τὸν  τῆς   ψυχῆς δεσμὸν καὶ τράπεζαν παρατίθεσθαι
[3]   αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ εἴ τι  τῆς   ψυχῆς ἐν ἡμῖν ἐστι κρεῖττον
[3]   σώματι μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς  τῆς   ψυχῆς ἐπελεύσεται τὴν οὐσίαν, ἔπειτα
[3]   αὐτὰ πρὸς κολακείαν τοῦ παθητικοῦ  τῆς   ψυχῆς ἡμῶν ἐπινενόηται. Προσλιπαρῆσαι μὲν
[11]   Οὐκοῦν ἐπειδὴ τὸ μέν ἐστι  τῆς   ψυχῆς ἡμῶν θειότερον, δὴ
[3]   ἄττα δοκεῖ καὶ οἷστισιν ἁρμόττει  τῆς   ψυχῆς μέρεσιν οὐκ ἀγνοήσει. Σκόπει
[13]   αὑτῷ χειρόηθες καταστησάτω τὸ παθηματικὸν  τῆς   ψυχῆς μόριον, ὥστε παντάπασιν ἐξελεῖν
[8]   καθάπερ δι´ ὀχετῶν τοιούτων εἰσφερούσης  τῆς   ψυχῆς. Συλλέγουσα γάρ, φασί, τὰ
[10]   καὶ οὗτος λόγος περὶ  τῆς   ψυχῆς ὡς ἀληθὴς ὑπό τινων.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/03/2006