Alphabétiquement     [«   »]
βοῦν 1
βρῖθος 1
γ´ 2
γὰρ 120
γάρ 8
γέ 1
γε 15
Fréquences     [«    »]
100 δ´
71 ἐν
74 μὲν
120 γὰρ
122 τῶν
127 τὸ
161 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

γὰρ


Livre, chapitre
[1, 5]   δὲ λέγωμεν ὅθεν παρεξέβημεν. τὸ  γὰρ   ἀγαθὸν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὐκ
[1, 6]   δὲ ταῖς ἐπιστήμαις διαφωνεῖν· πᾶσαι  γὰρ   ἀγαθοῦ τινὸς ἐφιέμεναι καὶ τὸ
[1, 7]   τοῦ ἐλαχίστου τῶν ἀγαθῶν· ὑπεροχὴ  γὰρ   ἀγαθῶν γίνεται τὸ προστιθέμενον, ἀγαθῶν
[1, 5]   τις ἂν ὑπολάβοι· δι´ αὑτὰ  γὰρ   ἀγαπᾶται. φαίνεται δ´ οὐδ´ ἐκεῖνα·
[1, 13]   τῆς ψυχῆς οὕτως· ἐπὶ τἀναντία  γὰρ   αἱ ὁρμαὶ τῶν ἀκρατῶν. ἀλλ´
[1, 7]   εὐδαιμονία μάλιστ´ εἶναι δοκεῖ· (ταύτην  γὰρ   αἱρούμεθα ἀεὶ δι´ αὐτὴν καὶ
[1, 3]   τὴν ὑποκειμένην ὕλην διασαφηθείη· τὸ  γὰρ   ἀκριβὲς οὐχ ὁμοίως ἐν ἅπασι
[1, 8]   λεγομένων περὶ αὐτῆς· τῷ μὲν  γὰρ   ἀληθεῖ πάντα συνᾴδει τὰ ὑπάρχοντα,
[1, 7]   ποτ´ ἂν εἴη. φαίνεται μὲν  γὰρ   ἄλλο ἐν ἄλλῃ πράξει καὶ
[1, 6]   τι καθόλου καὶ ἕν· οὐ  γὰρ   ἂν ἐλέγετ´ ἐν πάσαις ταῖς
[1, 10]   ἐπὶ τὸ πρότερον ἀπορηθέν· τάχα  γὰρ   ἂν θεωρηθείη καὶ τὸ νῦν
[1, 6]   ἐστὶν τοῦ ἀνθρώπου.  γὰρ   ἄνθρωπος, οὐδὲν διοίσουσιν· εἰ δ´
[1, 4]   πέρας ἀνάπαλιν. ἀρκτέον μὲν  γὰρ   ἀπὸ τῶν γνωρίμων, ταῦτα δὲ
[1, 7]   μὲν καὶ δι´ αὐτά (μηθενὸς  γὰρ   ἀποβαίνοντος ἑλοίμεθ´ ἂν ἕκαστον αὐτῶν)
[1, 8]   ὑπάρχειν τῷ λεχθέντι. τοῖς μὲν  γὰρ   ἀρετὴ τοῖς δὲ φρόνησις ἄλλοις
[1, 7]   τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου. ὥσπερ  γὰρ   αὐλητῇ καὶ ἀγαλματοποιῷ καὶ παντὶ
[1, 10]   μακαριώτερον τὸν βίον ποιήσει (καὶ  γὰρ   αὐτὰ συνεπικοσμεῖν πέφυκεν, καὶ
[1, 7]   τὴν κατ´ ἐνέργειαν θετέον· κυριώτερον  γὰρ   αὕτη δοκεῖ λέγεσθαι. εἰ δ´
[1, 9]   ζῴων οὐδὲν εὔδαιμον λέγομεν· οὐδὲν  γὰρ   αὐτῶν οἷόν τε κοινωνῆσαι τοιαύτης
[1, 13]   κατὰ τὴν διαφορὰν ταύτην· λέγομεν  γὰρ   αὐτῶν τὰς μὲν διανοητικὰς τὰς
[1, 12]   τι πῶς ἔχειν ἐπαινεῖσθαι· τὸν  γὰρ   δίκαιον καὶ τὸν ἀνδρεῖον καὶ
[1, 8]   χαίρων ταῖς καλαῖς πράξεσιν· οὔτε  γὰρ   δίκαιον οὐθεὶς ἂν εἴποι τὸν
[1, 13]   τρέφεσθαι καὶ αὔξεσθαι· τὴν τοιαύτην  γὰρ   δύναμιν τῆς ψυχῆς ἐν ἅπασι
[1, 13]   μετέχουσα μέντοι πῃ λόγου. τοῦ  γὰρ   ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς τὸν λόγον
[1, 6]   ἡδοναί τινες καὶ τιμαί; ταῦτα  γὰρ   εἰ καὶ δι´ ἄλλο τι
[1, 10]   καὶ τοῦτ´ ἀμφισβήτησίν τινα· δοκεῖ  γὰρ   εἶναί τι τῷ τεθνεῶτι καὶ
[1, 2]   δ´ πολιτικὴ φαίνεται· τίνας  γὰρ   εἶναι χρεὼν τῶν ἐπιστημῶν ἐν
[1, 10]   ποικίλος γε καὶ εὐμετάβολος· οὔτε  γὰρ   ἐκ τῆς εὐδαιμονίας κινηθήσεται ῥᾳδίως,
[1, 11]   κοινωνοῦσιν (ἢ τῶν ἀντικειμένων. ἔοικε  γὰρ   ἐκ τούτων εἰ καὶ διικνεῖται
[1, 7]   ἄλλῃ πράξει καὶ τέχνῃ· ἄλλο  γὰρ   ἐν ἰατρικῇ καὶ στρατηγικῇ καὶ
[1, 6]   μᾶλλον κατ´ ἀναλογίαν; ὡς  γὰρ   ἐν σώματι ὄψις, ἐν ψυχῇ
[1, 10]   τύχαις ἐπακολουθεῖν οὐδαμῶς ὀρθόν; οὐ  γὰρ   ἐν ταύταις τὸ εὖ
[1, 5]   ἐπιπολαιότερον εἶναι τοῦ ζητουμένου· δοκεῖ  γὰρ   ἐν τοῖς τιμῶσι μᾶλλον εἶναι
[1, 13]   καὶ οὐκ ἀνθρωπίνη φαίνεται· δοκεῖ  γὰρ   ἐν τοῖς ὕπνοις ἐνεργεῖν μάλιστα
[1, 6]   ἰσαχῶς λέγεται τῷ ὄντι (καὶ  γὰρ   ἐν τῷ τί λέγεται, οἷον
[1, 5]   δὲ ἀτελεστέρα καὶ αὕτη· δοκεῖ  γὰρ   ἐνδέχεσθαι καὶ καθεύδειν ἔχοντα τὴν
[1, 7]   καὶ προαιρέσει τὸ τέλος· τούτου  γὰρ   ἕνεκα τὰ λοιπὰ πράττουσι πάντες.
[1, 8]   ἐνέργειαν οὐχ οἷόν τε· πράξει  γὰρ   ἐξ ἀνάγκης, καὶ εὖ πράξει.
[1, 8]   ἕξει ἐνεργείᾳ. τὴν μὲν  γὰρ   ἕξιν ἐνδέχεται (μηδὲν ἀγαθὸν ἀποτελεῖν
[1, 6]   ἀλλὰ πῶς δὴ λέγεται; οὐ  γὰρ   ἔοικε τοῖς γε ἀπὸ τύχης
[1, 10]   ἐν αὐταῖς τοὺς μακαρίους· τοῦτο  γὰρ   ἔοικεν αἰτίῳ τοῦ μὴ γίνεσθαι
[1, 12]   καὶ τἆλλα ἀναφέρεσθαι. μὲν  γὰρ   ἔπαινος τῆς ἀρετῆς· πρακτικοὶ γὰρ
[1, 13]   ἔχει πρὸς τὰ ζητούμενα· τὸ  γὰρ   ἐπὶ πλεῖον ἐξακριβοῦν ἐργωδέστερον ἴσως
[1, 7]   δὲ ληπτέος ὅρος τις· ἐπεκτείνοντι  γὰρ   ἐπὶ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς
[1, 10]   λυμαίνεται τὸ μακάριον· λύπας τε  γὰρ   ἐπιφέρει καὶ ἐμποδίζει πολλαῖς ἐνεργείαις.
[1, 4]   ὑπὸ τῶν πλείστων ὁμολογεῖται· τὴν  γὰρ   εὐδαιμονίαν καὶ οἱ πολλοὶ καὶ
[1, 8]   εὐγενείας εὐτεκνίας κάλλους· οὐ πάνυ  γὰρ   εὐδαιμονικὸς τὴν ἰδέαν παναίσχης
[1, 8]   εὖ πράττειν τὸν εὐδαίμονα· σχεδὸν  γὰρ   εὐζωία τις εἴρηται καὶ εὐπραξία.
[1, 7]   ἐπιζητοῦσι τὴν ὀρθήν· μὲν  γὰρ   ἐφ´ ὅσον χρησίμη πρὸς τὸ
[1, 7]   σπουδαστέον ὅπως διορισθῶσι καλῶς· μεγάλην  γὰρ   ἔχουσι ῥοπὴν πρὸς τὰ ἑπόμενα.
[1, 7]   ἂν εἴη ποτέ; τὸ μὲν  γὰρ   ζῆν κοινὸν εἶναι φαίνεται καὶ
[1, 13]   καὶ ἐν τοῖς τελείοις· εὐλογώτερον  γὰρ   ἄλλην τινά. ταύτης μὲν
[1, 10]   ἔσται διὰ βίου τοιοῦτος· ἀεὶ  γὰρ   μάλιστα πάντων πράξει καὶ
[1, 8]   ἀγαθῶν προσδεομένη, καθάπερ εἴπομεν· ἀδύνατον  γὰρ   οὐ ῥᾴδιον τὰ καλὰ
[1, 8]   καθ´ αὑτὸν ἡδύς. τὸ μὲν  γὰρ   ἥδεσθαι τῶν ψυχικῶν, ἑκάστῳ δ´
[1, 4]   ταῦτα δὲ διττῶς· τὰ μὲν  γὰρ   ἡμῖν τὰ δ´ ἁπλῶς. ἴσως
[1, 12]   καθάπερ καὶ φαίνεται· τούς τε  γὰρ   θεοὺς μακαρίζομεν καὶ εὐδαιμονίζομεν καὶ
[1, 6]   ἴσως τὴν τοῦδε· καθ´ ἕκαστον  γὰρ   ἰατρεύει. ~καὶ περὶ μὲν τούτων
[1, 7]   μὲν οὖν τἀγαθὸν ταύτῃ· δεῖ  γὰρ   ἴσως ὑποτυπῶσαι πρῶτον, εἶθ´ ὕστερον
[1, 13]   καὶ ἀντιτείνει τῷ λόγῳ. ἀτεχνῶς  γὰρ   καθάπερ τὰ παραλελυμένα τοῦ σώματος
[1, 5]   οὐ τὸ ζητούμενον ἀγαθόν· χρήσιμον  γὰρ   καὶ ἄλλου χάριν. διὸ μᾶλλον
[1, 5]   περὶ μὲν τούτων ἅλις· ἱκανῶς  γὰρ   καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις εἴρηται
[1, 2]   λαβεῖν καὶ σῴζειν· ἀγαπητὸν μὲν  γὰρ   καὶ ἑνὶ μόνῳ, κάλλιον δὲ
[1, 13]   τὸ λόγον ἔχον ἐπαινοῦμεν· ὀρθῶς  γὰρ   καὶ ἐπὶ τὰ βέλτιστα παρακαλεῖ·
[1, 6]   καὶ περὶ τῆς ἰδέας· εἰ  γὰρ   καὶ ἔστιν ἕν τι τὸ
[1, 4]   οἱ ἐπὶ τὰς ἀρχάς. εὖ  γὰρ   καὶ Πλάτων ἠπόρει τοῦτο
[1, 12]   θεὸν καὶ τἀγαθόν· πρὸς ταῦτα  γὰρ   καὶ τἆλλα ἀναφέρεσθαι. μὲν
[1, 2]   ἂν εἴη τἀνθρώπινον ἀγαθόν. εἰ  γὰρ   καὶ ταὐτόν ἐστιν ἑνὶ καὶ
[1, 10]   ἐνεργείας τὰς κατ´ ἀρετήν· μονιμώτεραι  γὰρ   καὶ τῶν ἐπιστημῶν αὗται δοκοῦσιν
[1, 7]   πρὸς τὸ ἔργον· κιθαριστοῦ μὲν  γὰρ   κιθαρίζειν, σπουδαίου δὲ τὸ εὖ·
[1, 10]   δὲ καὶ ταῦτα παρέχει· τῷ  γὰρ   μακαρίως βεβιωκότι μέχρι γήρως καὶ
[1, 9]   τελείας καὶ βίου τελείου. πολλαὶ  γὰρ   μεταβολαὶ γίνονται καὶ παντοῖαι τύχαι
[1, 12]   τῶν ἀριστείων τῇ ἡδονῇ· τὸ  γὰρ   μὴ ἐπαινεῖσθαι τῶν ἀγαθῶν οὖσαν
[1, 13]   τοῦ σώφρονος καὶ ἀνδρείου· πάντα  γὰρ   ὁμοφωνεῖ τῷ λόγῳ. φαίνεται δὴ
[1, 6]   τε καὶ φιλοσόφους ὄντας· ἀμφοῖν  γὰρ   ὄντοιν φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν
[1, 12]   μᾶλλον τῶν τιμίων· δῆλον  γὰρ   ὅτι τῶν γε δυνάμεων οὐκ
[1, 8]   ἐν ἑαυτῷ. πρὸς τοῖς εἰρημένοις  γὰρ   οὐδ´ ἐστὶν ἀγαθὸς μὴ
[1, 6]   ἰδέαν αὐτὴν τεθεαμένος. φαίνεται μὲν  γὰρ   οὐδὲ τὴν ὑγίειαν οὕτως ἐπισκοπεῖν
[1, 2]   πάντα δι´ ἕτερον αἱρούμεθα (πρόεισι  γὰρ   οὕτω γ´ εἰς ἄπειρον, ὥστ´
[1, 13]   ἀρετῆς ἐπισκεπτέον ἂν εἴη· τάχα  γὰρ   οὕτως ἂν βέλτιον καὶ περὶ
[1, 10]   τὸ νῦν διαπορηθέν. περὶ οὐδὲν  γὰρ   οὕτως ὑπάρχει τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων
[1, 3]   τὸ ἦθος νεαρός· οὐ  γὰρ   παρὰ τὸν χρόνον ἔλλειψις,
[1, 6]   καὶ πρακτὰ τῶν ἀγαθῶν· οἷον  γὰρ   παράδειγμα τοῦτ´ ἔχοντες μᾶλλον εἰσόμεθα
[1, 13]   δὲ καὶ σωφροσύνην ἠθικάς. λέγοντες  γὰρ   περὶ τοῦ ἤθους οὐ λέγομεν
[1, 7]   ῥοπὴν πρὸς τὰ ἑπόμενα. δοκεῖ  γὰρ   πλεῖον ἥμισυ τοῦ παντὸς
[1, 5]   χαρίεντες καὶ πρακτικοὶ τιμήν· τοῦ  γὰρ   πολιτικοῦ βίου σχεδὸν τοῦτο τέλος.
[1, 9]   οὐδὲ παῖς εὐδαίμων ἐστίν· οὔπω  γὰρ   πρακτικὸς τῶν τοιούτων διὰ τὴν
[1, 10]   γένοιτο τῶν μακαρίων ἄθλιος· οὐδέποτε  γὰρ   πράξει τὰ μισητὰ καὶ τὰ
[1, 8]   πράττειν ἀχορήγητον ὄντα. πολλὰ μὲν  γὰρ   πράττεται, (καθάπερ δι´ ὀργάνων, διὰ
[1, 7]   τεχνῶν γεγόνασιν αἱ ἐπιδόσεις· παντὸς  γὰρ   προσθεῖναι τὸ ἐλλεῖπον. μεμνῆσθαι δὲ
[1, 6]   οἷον καιροῦ, ἐν πολέμῳ μὲν  γὰρ   στρατηγικὴ ἐν νόσῳ δ´ ἰατρική,
[1, 13]   ἐπισκεπτέον ἀνθρωπίνης δῆλον ὅτι· καὶ  γὰρ   τἀγαθὸν ἀνθρώπινον ἐζητοῦμεν καὶ τὴν
[1, 7]   ἐστιν ποῖόν τι· θεατὴς  γὰρ   τἀληθοῦς. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον
[1, 7]   ὅσον οἰκεῖον τῇ μεθόδῳ. καὶ  γὰρ   τέκτων καὶ γεωμέτρης διαφερόντως ἐπιζητοῦσι
[1, 7]   αὐταρκείας τὸ αὐτὸ συμβαίνειν· τὸ  γὰρ   τέλειον ἀγαθὸν αὔταρκες εἶναι δοκεῖ.
[1, 12]   δὲ καὶ τῶν ἀγαθῶν· οὐδεὶς  γὰρ   τὴν εὐδαιμονίαν ἐπαινεῖ καθάπερ τὸ
[1, 9]   παραγίνεται, τῶν θειοτάτων εἶναι· τὸ  γὰρ   τῆς ἀρετῆς ἆθλον καὶ τέλος
[1, 9]   καὶ τοῖς ἐν ἀρχῇ· τὸ  γὰρ   τῆς πολιτικῆς τέλος ἄριστον ἐτίθεμεν,
[1, 4]   τῶν πολιτικῶν ἀκουσόμενον ἱκανῶς. ἀρχὴ  γὰρ   τὸ ὅτι, καὶ εἰ τοῦτο
[1, 3]   ζῆν καὶ διώκειν ἕκαστα. τοῖς  γὰρ   τοιούτοις ἀνόνητος γνῶσις γίνεται,
[1, 13]   περὶ ταύτην μάλιστα πεπονῆσθαι· βούλεται  γὰρ   τοὺς πολίτας ἀγαθοὺς ποιεῖν καὶ
[1, 6]   φύσει τοῦ πρός τι (παραφυάδι  γὰρ   τοῦτ´ ἔοικε καὶ συμβεβηκότι τοῦ
[1, 4]   τοῖς σοφοῖς ἀποδιδόασιν. οἳ μὲν  γὰρ   τῶν ἐναργῶν τι καὶ φανερῶν,
[1, 12]   γὰρ ἔπαινος τῆς ἀρετῆς· πρακτικοὶ  γὰρ   τῶν καλῶν ἀπὸ ταύτης· τὰ
[1, 3]   οἰκεῖος ἀκροατὴς νέος· ἄπειρος  γὰρ   τῶν κατὰ τὸν βίον πράξεων,
[1, 8]   καὶ ἐνέργειαι τὸ τέλος· οὕτω  γὰρ   τῶν περὶ ψυχὴν ἀγαθῶν γίνεται
[1, 1]   καὶ τὰ τέλη· ἰατρικῆς μὲν  γὰρ   ὑγίεια, ναυπηγικῆς δὲ πλοῖον, στρατηγικῆς
[1, 4]   αὐτὸς ἕτερον· νοσήσας μὲν  γὰρ   ὑγίειαν, πενόμενος δὲ πλοῦτον· συνειδότες
[1, 9]   δ´ ἂν καὶ πολύκοινον· δυνατὸν  γὰρ   ὑπάρξαι πᾶσι τοῖς μὴ πεπηρωμένοις
[1, 8]   τις ἐρᾷ τὸ τυχεῖν. ἅπαντα  γὰρ   ὑπάρχει ταῦτα ταῖς ἀρίσταις ἐνεργείαις·
[1, 6]   μὲν ἀφετέον τὸ νῦν· ἐξακριβοῦν  γὰρ   ὑπὲρ αὐτῶν ἄλλης ἂν εἴη
[1, 3]   τοῦ πράγματος φύσις ἐπιδέχεται· παραπλήσιον  γὰρ   φαίνεται μαθηματικοῦ τε πιθανολογοῦντος ἀποδέχεσθαι
[1, 12]   περὶ τοὺς θεοὺς ἐπαίνων· γελοῖοι  γὰρ   φαίνονται πρὸς ἡμᾶς ἀναφερόμενοι, τοῦτο
[1, 13]   τὸ ἄλογον διττόν. τὸ μὲν  γὰρ   φυτικὸν οὐδαμῶς κοινωνεῖ λόγου, τὸ
[1, 1]   αἱρετώτερα τῶν ὑπ´ αὐτά· τούτων  γὰρ   χάριν κἀκεῖνα διώκεται. διαφέρει δ´
[1, 12]   διὰ τὸ εἶναι ἀρχή· ταύτης  γὰρ   χάριν τὰ λοιπὰ πάντα πάντες
[1, 7]   δ´ ἐν βίῳ τελείῳ. μία  γὰρ   χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, οὐδὲ
[1, 9]   τοῦ λόγου τὸ ζητούμενον· εἴρηται  γὰρ   ψυχῆς ἐνέργεια κατ´ ἀρετὴν ποιά
[1, 10]   μισητὰ καὶ τὰ φαῦλα. τὸν  γὰρ   ὡς ἀληθῶς ἀγαθὸν καὶ ἔμφρονα
[1, 10]   ἀνακυκλεῖσθαι περὶ τοὺς αὐτούς; δῆλον  γὰρ   ὡς εἰ συνακολουθοίημεν ταῖς τύχαις,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008