Alphabétiquement     [«   »]
γοῦν 2
γυμναστική 1
γυναικὶ 1
δ´ 100
δέ 6
δὲ 161
δεήσει 1
Fréquences     [«    »]
71 ἐν
74 μὲν
70 τὰ
100 δ´
120 γὰρ
122 τῶν
127 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

δ´


Livre, chapitre
[1, 6]   τῶν ἀριθμῶν ἰδέαν κατεσκεύαζον· τὸ  δ´   ἀγαθὸν λέγεται καὶ ἐν τῷ
[1, 13]   καὶ δύναμις αὕτη,  δ´   ἀγαθὸς καὶ κακὸς ἥκιστα διάδηλοι
[1, 10]   γίνοιτο ὁτὲ μὲν εὐδαίμων πάλιν  δ´   ἄθλιος· ἄτοπον δὲ καὶ τὸ
[1, 8]   ἡδέα τὰ φύσει ἡδέα· τοιαῦται  δ´   αἱ κατ´ ἀρετὴν πράξεις, ὥστε
[1, 7]   πρῶτον καὶ ἀρχή. τῶν ἀρχῶν  δ´   αἳ μὲν ἐπαγωγῇ θεωροῦνται, αἳ
[1, 7]   πλείω φαίνεται τὰ τέλη, τούτων  δ´   αἱρούμεθά τινα δι´ ἕτερον, οἷον
[1, 7]   αἳ μὲν ἐπαγωγῇ θεωροῦνται, αἳ  δ´   αἰσθήσει, αἳ δ´ ἐθισμῷ τινί,
[1, 7]   οἰκοδομικῇ δ´ οἰκία, ἐν ἄλλῳ  δ´   ἄλλο, ἐν ἁπάσῃ δὲ πράξει
[1, 4]   πλοῦτον τιμήν, ἄλλοι  δ´   ἄλλο— πολλάκις δὲ καὶ
[1, 7]   δ´ ἐθισμῷ τινί, καὶ ἄλλαι  δ´   ἄλλως. μετιέναι δὲ πειρατέον ἑκάστας
[1, 6]   ἐν πόνοις δὲ γυμναστική. ἀπορήσειε  δ´   ἄν τις τί ποτε καὶ
[1, 3]   ἐφίεται, πολιτική τις οὖσα. Λέγοιτο  δ´   ἂν ἱκανῶς, εἰ κατὰ τὴν
[1, 6]   ἄνδρας εἰσαγαγεῖν τὰ εἴδη. δόξειε  δ´   ἂν ἴσως βέλτιον εἶναι καὶ
[1, 9]   θεῖόν τι καὶ μακάριον. εἴη  δ´   ἂν καὶ πολύκοινον· δυνατὸν γὰρ
[1, 7]   πρῶτον, εἶθ´ ὕστερον ἀναγράψαι. δόξειε  δ´   ἂν παντὸς εἶναι προαγαγεῖν καὶ
[1, 2]   τῶν ἐπιστημῶν δυνάμεων. δόξειε  δ´   ἂν τῆς κυριωτάτης καὶ μάλιστα
[1, 4]   τί προτιθέμεθα, πεφροιμιάσθω ταῦτα. Λέγωμεν  δ´   ἀναλαβόντες, ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις καὶ
[1, 7]   καὶ πράξεις μετὰ λόγου, σπουδαίου  δ´   ἀνδρὸς εὖ ταῦτα καὶ καλῶς,
[1, 10]   καὶ ὑπάρξει τὰ λεχθέντα, μακαρίους  δ´   ἀνθρώπους. ~καὶ περὶ μὲν τούτων
[1, 4]   τὰ μὲν γὰρ ἡμῖν τὰ  δ´   ἁπλῶς. ἴσως οὖν ἡμῖν γε
[1, 7]   οὐκ ἔστι πάντα τέλεια· τὸ  δ´   ἄριστον τέλειόν τι φαίνεται. ὥστ´
[1, 4]   ὃς αὐτὸς πάντα νοήσῃ, ἐσθλὸς  δ´   αὖ κἀκεῖνος ὃς εὖ εἰπόντι
[1, 4]   ἀκούων ἐν θυμῷ βάλληται,  δ´   αὖτ´ ἀχρήιος ἀνήρ. ~Ἡμεῖς δὲ
[1, 7]   ἀγαθὸν αὔταρκες εἶναι δοκεῖ. τὸ  δ´   αὔταρκες λέγομεν οὐκ αὐτῷ μόνῳ,
[1, 7]   τοῦτο μὲν εἰσαῦθις ἐπισκεπτέον· τὸ  δ´   αὔταρκες τίθεμεν μονούμενον αἱρετὸν
[1, 7]   μὴ ἄνευ λόγου, τὸ  δ´   αὐτό φαμεν ἔργον εἶναι τῷ
[1, 10]   ἐπιστημῶν αὗται δοκοῦσιν εἶναι· τούτων  δ´   αὐτῶν αἱ τιμιώταται μονιμώτεραι διὰ
[1, 4]   ὑγίειαν, πενόμενος δὲ πλοῦτον· συνειδότες  δ´   ἑαυτοῖς ἄγνοιαν τοὺς μέγα τι
[1, 12]   τῶν καλῶν ἀπὸ ταύτης· τὰ  δ´   ἐγκώμια τῶν ἔργων ὁμοίως καὶ
[1, 7]   θεωροῦνται, αἳ δ´ αἰσθήσει, αἳ  δ´   ἐθισμῷ τινί, καὶ ἄλλαι δ´
[1, 12]   κρεῖττόν ἐστι τῶν ἐπαινετῶν, τοιοῦτον  δ´   εἶναι τὸν θεὸν καὶ τἀγαθόν·
[1, 6]   ἂν μία τις ἐπιστήμη· νῦν  δ´   εἰσὶ πολλαὶ καὶ τῶν ὑπὸ
[1, 1]   παρ´ αὐτὰς ἔργα τινά. ὧν  δ´   εἰσὶ τέλη τινὰ παρὰ τὰς
[1, 1]   νίκη, οἰκονομικῆς δὲ πλοῦτος. ὅσαι  δ´   εἰσὶ τῶν τοιούτων ὑπὸ μίαν
[1, 10]   γεννάδας ὢν καὶ μεγαλόψυχος. εἰ  δ´   εἰσὶν αἱ ἐνέργειαι κύριαι τῆς
[1, 10]   ἀνθρώπινος βίος, καθάπερ εἴπομεν, κύριαι  δ´   εἰσὶν αἱ κατ´ ἀρετὴν ἐνέργειαι
[1, 3]   τὸν βίον πράξεων, οἱ λόγοι  δ´   ἐκ τούτων καὶ περὶ τούτων·
[1, 11]   ῥοπὴν πρὸς τὸν βίον τὰ  δ´   ἐλαφροτέροις ἔοικεν, οὕτω καὶ τὰ
[1, 13]   ἐπὶ τὰ βέλτιστα παρακαλεῖ· φαίνεται  δ´   ἐν αὐτοῖς καὶ ἄλλο τι
[1, 7]   τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. ἔτι  δ´   ἐν βίῳ τελείῳ. μία γὰρ
[1, 7]   χάριν τὰ λοιπὰ πράττεται; τοῦτο  δ´   ἐν ἰατρικῇ μὲν ὑγίεια, ἐν
[1, 10]   ἀρετὴν ἐνέργειαι τῆς εὐδαιμονίας, αἱ  δ´   ἐναντίαι τοῦ ἐναντίου. μαρτυρεῖ δὲ
[1, 7]   λέγειν ὁμολογούμενόν τι φαίνεται, ποθεῖται  δ´   ἐναργέστερον τί ἐστιν ἔτι λεχθῆναι.
[1, 8]   καὶ ἄλλως πως ἐξηργηκότι, τὴν  δ´   ἐνέργειαν οὐχ οἷόν τε· πράξει
[1, 10]   βίου τοῦ κατ´ ἀξίαν, τοὺς  δ´   ἐξ ἐναντίας· δῆλον δ´ ὅτι
[1, 5]   καὶ δυσαφαίρετον εἶναι μαντευόμεθα. ἔτι  δ´   ἐοίκασι τὴν τιμὴν διώκειν ἵνα
[1, 6]   τὸ πολυχρόνιον τοῦ ἐφημέρου. πιθανώτερον  δ´   ἐοίκασιν οἱ Πυθαγόρειοι λέγειν περὶ
[1, 7]   τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. Πάλιν  δ´   ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὸ ζητούμενον ἀγαθόν,
[1, 6]   τις ἐπὶ τούτοις ἰδέα. ἔτι  δ´   ἐπεὶ τἀγαθὸν ἰσαχῶς λέγεται τῷ
[1, 6]   ἀλλ´ ἐν μιᾷ μόνῃ. ἔτι  δ´   ἐπεὶ τῶν κατὰ μίαν ἰδέαν
[1, 13]   φυτικὸν οὐδαμῶς κοινωνεῖ λόγου, τὸ  δ´   ἐπιθυμητικὸν καὶ ὅλως ὀρεκτικὸν μετέχει
[1, 5]   βίου σχεδὸν τοῦτο τέλος. φαίνεται  δ´   ἐπιπολαιότερον εἶναι τοῦ ζητουμένου· δοκεῖ
[1, 9]   λίαν πλημμελὲς ἂν εἴη. συμφανὲς  δ´   ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ λόγου
[1, 7]   γὰρ αὕτη δοκεῖ λέγεσθαι. εἰ  δ´   ἐστὶν ἔργον ἀνθρώπου ψυχῆς ἐνέργεια
[1, 13]   τι καὶ θεῖον τίθεμεν. ~Ἐπεὶ  δ´   ἐστὶν εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργειά
[1, 8]   γὰρ ἥδεσθαι τῶν ψυχικῶν, ἑκάστῳ  δ´   ἐστὶν ἡδὺ πρὸς λέγεται
[1, 12]   δι´ ἀναφορᾶς, ὥσπερ εἴπομεν. εἰ  δ´   ἐστὶν ἔπαινος τῶν τοιούτων,
[1, 5]   ἐγκυκλίοις εἴρηται περὶ αὐτῶν. τρίτος  δ´   ἐστὶν θεωρητικός, ὑπὲρ οὗ
[1, 9]   τινος μαθήσεως καὶ ἐπιμελείας. εἰ  δ´   ἐστὶν οὕτω βέλτιον τὸ
[1, 13]   ἐναντιούμενον τούτῳ καὶ ἀντιβαῖνον. πῶς  δ´   ἕτερον, οὐδὲν διαφέρει. λόγου δὲ
[1, 7]   λόγος εἰς ταὐτὸν ἀφῖκται· τοῦτο  δ´   ἔτι μᾶλλον διασαφῆσαι πειρατέον. ἐπεὶ
[1, 4]   καὶ οἱ χαρίεντες λέγουσιν, τὸ  δ´   εὖ ζῆν καὶ τὸ εὖ
[1, 7]   εὖ ταῦτα καὶ καλῶς, ἕκαστον  δ´   εὖ κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν
[1, 7]   διὰ τούτων ὑπολαμβάνοντες εὐδαιμονήσειν. τὴν  δ´   εὐδαιμονίαν οὐδεὶς αἱρεῖται τούτων χάριν,
[1, 7]   καὶ μηδέποτε δι´ ἄλλο. τοιοῦτον  δ´   εὐδαιμονία μάλιστ´ εἶναι δοκεῖ·
[1, 2]   κυριωτάτης καὶ μάλιστα ἀρχιτεκτονικῆς. τοιαύτη  δ´   πολιτικὴ φαίνεται· τίνας γὰρ
[1, 4]   ἔχειν τινὰ λόγον. μὴ λανθανέτω  δ´   ἡμᾶς ὅτι διαφέρουσιν οἱ ἀπὸ
[1, 11]   τῶν μὲν μᾶλλον συνικνουμένων τῶν  δ´   ἧττον, καθ´ ἕκαστον μὲν διαιρεῖν
[1, 6]   μὲν γὰρ στρατηγικὴ ἐν νόσῳ  δ´   ἰατρική, καὶ τοῦ μετρίου ἐν
[1, 13]   πολιτικὴ τῆς ἰατρικῆς· τῶν  δ´   ἰατρῶν οἱ χαρίεντες πολλὰ πραγματεύονται
[1, 13]   λόγῳ τὸ τοῦ ἐγκρατοῦς— ἔτι  δ´   ἴσως εὐηκοώτερόν ἐστι τὸ τοῦ
[1, 8]   μονώτης καὶ ἄτεκνος, ἔτι  δ´   ἴσως ἧττον, εἴ τῳ πάγκακοι
[1, 6]   ἰατρός, ἀλλὰ τὴν ἀνθρώπου, μᾶλλον  δ´   ἴσως τὴν τοῦδε· καθ´ ἕκαστον
[1, 11]   καὶ ταύτην τὴν διαφοράν, μᾶλλον  δ´   ἴσως τὸ διαπορεῖσθαι περὶ τοὺς
[1, 3]   μὲν ἄρα πεπαιδευμένος, ἁπλῶς  δ´   περὶ πᾶν πεπαιδευμένος. διὸ
[1, 7]   στρατηγικῇ δὲ νίκη, ἐν οἰκοδομικῇ  δ´   οἰκία, ἐν ἄλλῳ δ´ ἄλλο,
[1, 8]   ἀνάγκης, καὶ εὖ πράξει. ὥσπερ  δ´   Ὀλυμπίασιν οὐχ οἱ κάλλιστοι καὶ
[1, 8]   φαμὲν εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν. φαίνεται  δ´   ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν
[1, 10]   τοὺς δ´ ἐξ ἐναντίας· δῆλον  δ´   ὅτι καὶ τοῖς ἀποστήμασι πρὸς
[1, 7]   καὶ περὶ τὰς ἀρχάς· τὸ  δ´   ὅτι πρῶτον καὶ ἀρχή. τῶν
[1, 5]   δι´ αὑτὰ γὰρ ἀγαπᾶται. φαίνεται  δ´   οὐδ´ ἐκεῖνα· καίτοι πολλοὶ λόγοι
[1, 7]   ἔργων πλείω γίνηται. οὐκ ἀπαιτητέον  (δ´   οὐδὲ τὴν αἰτίαν ἐν ἅπασιν
[1, 7]   ἔργα τινὰ καὶ πράξεις, ἀνθρώπου  δ´   οὐδέν ἐστιν, ἀλλ´ ἀργὸν πέφυκεν;
[1, 13]   τῆς ψυχῆς οὐχ ὁρῶμεν. ἴσως  δ´   οὐδὲν ἧττον καὶ ἐν τῇ
[1, 3]   οὐ γνῶσις ἀλλὰ πρᾶξις. διαφέρει  δ´   οὐδὲν νέος τὴν ἡλικίαν
[1, 1]   γὰρ χάριν κἀκεῖνα διώκεται. διαφέρει  δ´   οὐδὲν τὰς ἐνεργείας αὐτὰς εἶναι
[1, 5]   καὶ ἀτυχεῖν τὰ μέγιστα· τὸν  δ´   οὕτω ζῶντα οὐδεὶς ἂν εὐδαιμονίσειεν,
[1, 8]   καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. εἰ  δ´   οὕτω, καθ´ αὑτὰς ἂν εἶεν
[1, 10]   τέλειον τίθεμεν πάντῃ πάντως. εἰ  δ´   οὕτω, μακαρίους ἐροῦμεν τῶν ζώντων
[1, 2]   ἂν τυγχάνοιμεν τοῦ δέοντος; εἰ  δ´   οὕτω, πειρατέον τύπῳ γε περιλαβεῖν
[1, 7]   τὴν οἰκείαν ἀρετὴν ἀποτελεῖται· εἰ  δ´   οὕτω, τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυχῆς
[1, 10]   τοὺς ἄλλους τεχνίτας ἅπαντας. εἰ  δ´   οὕτως, ἄθλιος μὲν οὐδέποτε γένοιτ´
[1, 7]   σπουδαίου δὲ τὸ εὖ· εἰ  δ´   οὕτως, {ἀνθρώπου δὲ τίθεμεν ἔργον
[1, 12]   τῶν τιμίων καὶ τελείων. ἔοικε  δ´   οὕτως ἔχειν καὶ διὰ τὸ
[1, 6]   γὰρ ἄνθρωπος, οὐδὲν διοίσουσιν· εἰ  δ´   οὕτως, οὐδ´ ἀγαθόν. ἀλλὰ
[1, 8]   ἐπίγραμμα· κάλλιστον τὸ δικαιότατον, λῷστον  δ´   ὑγιαίνειν· ἥδιστον δὲ πέφυχ´ οὗ
[1, 4]   ὑπὲρ αὐτοὺς λέγοντας θαυμάζουσιν. ἔνιοι  δ´   ᾤοντο παρὰ τὰ πολλὰ ταῦτα
[1, 8]   περὶ αὐτῶν σπουδαῖος· κρίνει  δ´   ὡς εἴπομεν. ἄριστον ἄρα καὶ
[1, 7]   μὲν ὡς ἐπιπειθὲς λόγῳ, τὸ  δ´   ὡς ἔχον καὶ διανοούμενον. διττῶς
[1, 13]   κυρίως καὶ ἐν αὑτῷ, τὸ  δ´   ὥσπερ τοῦ πατρὸς ἀκουστικόν τι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008