Alphabétiquement     [«   »]
πεπονημένοις 1
πεπονῆσθαι 1
πέρας 1
περὶ 50
περιάπτου 1
Περιγεγράφθω 1
περιγραφῇ 1
Fréquences     [«    »]
47 ἂν
42 τι
42 τὸν
50 περὶ
63
66 τὴν
70 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

περὶ


Livre, chapitre
[1, 13]   κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς προαίρεσιν.  περὶ   ἀρετῆς δὲ ἐπισκεπτέον ἀνθρωπίνης δῆλον
[1, 13]   ἐνέργειά τις κατ´ ἀρετὴν τελείαν,  περὶ   ἀρετῆς ἐπισκεπτέον ἂν εἴη· τάχα
[1, 10]   ἔοικεν αἰτίῳ τοῦ μὴ γίνεσθαι  περὶ   αὐτὰς λήθην. ὑπάρξει δὴ τὸ
[1, 13]   ἐστὶ τῶν προκειμένων. λέγεται δὲ  περὶ   αὐτῆς καὶ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς
[1, 8]   αὐτῆς τῶν ζητουμένων. ~Σκεπτέον δὲ  περὶ   αὐτῆς οὐ μόνον ἐκ τοῦ
[1, 8]   ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν λεγομένων  περὶ   αὐτῆς· τῷ μὲν γὰρ ἀληθεῖ
[1, 11]   εἰ δή, καθάπερ καὶ τῶν  περὶ   αὑτὸν ἀτυχημάτων τὰ μὲν ἔχει
[1, 6]   δ´ ἐοίκασιν οἱ Πυθαγόρειοι λέγειν  περὶ   αὐτοῦ, τιθέντες ἐν τῇ τῶν
[1, 8]   τούτων ἕκαστον, εἴπερ καλῶς κρίνει  περὶ   αὐτῶν σπουδαῖος· κρίνει δ´
[1, 5]   καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις εἴρηται  περὶ   αὐτῶν. τρίτος δ´ ἐστὶν
[1, 4]   πράττειν ταὐτὸν ὑπολαμβάνουσι τῷ εὐδαιμονεῖν·  περὶ   δὲ τῆς εὐδαιμονίας, τί ἐστιν,
[1, 11]   διαφέρει δὲ τῶν παθῶν ἕκαστον  περὶ   ζῶντας τελευτήσαντας συμβαίνειν πολὺ
[1, 4]   τοῖς ἔθεσιν ἦχθαι καλῶς τὸν  περὶ   καλῶν καὶ δικαίων καὶ ὅλως
[1, 4]   τὸ περὶ τούτων εἰδέναι. ~καὶ  περὶ   μὲν ἀκροατοῦ, καὶ πῶς ἀποδεκτέον,
[1, 5]   εἰ μὴ θέσιν διαφυλάττων. καὶ  περὶ   μὲν τούτων ἅλις· ἱκανῶς γὰρ
[1, 13]   ἐπιεικῶν τῶν τυχόντων. ἀλλὰ  περὶ   μὲν τούτων ἅλις, καὶ τὸ
[1, 6]   καὶ Σπεύσιππος ἐπακολουθῆσαι δοκεῖ. ἀλλὰ  περὶ   μὲν τούτων ἄλλος ἔστω λόγος·
[1, 11]   λεχθέντα, μακαρίους δ´ ἀνθρώπους. ~καὶ  περὶ   μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον διωρίσθω.
[1, 7]   καθ´ ἕκαστον γὰρ ἰατρεύει. ~καὶ  περὶ   μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω.
[1, 10]   λόγῳ καὶ τὸ νῦν διαπορηθέν.  περὶ   οὐδὲν γὰρ οὕτως ὑπάρχει τῶν
[1, 3]   πεπαιδευμένος, ἁπλῶς δ´  περὶ   πᾶν πεπαιδευμένος. διὸ τῆς πολιτικῆς
[1, 6]   τις ὑποφαίνεται διὰ τὸ μὴ  περὶ   παντὸς ἀγαθοῦ τοὺς λόγους εἰρῆσθαι,
[1, 9]   γήρως, καθάπερ ἐν τοῖς Τρωικοῖς  περὶ   Πριάμου μυθεύεται· τὸν δὲ τοιαύταις
[1, 12]   μὲν ἴσως οἰκειότερον ἐξακριβοῦν τοῖς  περὶ   τὰ ἐγκώμια πεπονημένοις· ἡμῖν δὲ
[1, 7]   ὅτι δειχθῆναι καλῶς, οἷον καὶ  περὶ   τὰς ἀρχάς· τὸ δ´ ὅτι
[1, 10]   τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων βεβαιότης ὡς  περὶ   τὰς ἐνεργείας τὰς κατ´ ἀρετήν·
[1, 13]   καὶ κατ´ ἀλήθειαν πολιτικὸς  περὶ   ταύτην μάλιστα πεπονῆσθαι· βούλεται γὰρ
[1, 8]   δὲ καὶ τὰ ἐπιζητούμενα τὰ  περὶ   τὴν εὐδαιμονίαν ἅπανθ´ ὑπάρχειν τῷ
[1, 13]   ἰατρῶν οἱ χαρίεντες πολλὰ πραγματεύονται  περὶ   τὴν τοῦ σώματος γνῶσιν. θεωρητέον
[1, 13]   γὰρ οὕτως ἂν βέλτιον καὶ  περὶ   τῆς εὐδαιμονίας θεωρήσαιμεν. δοκεῖ δὲ
[1, 12]   μηδέν. ~Διωρισμένων δὲ τούτων ἐπισκεψώμεθα  περὶ   τῆς εὐδαιμονίας πότερα τῶν ἐπαινετῶν
[1, 6]   φιλοσοφίας οἰκειότερον. ὁμοίως δὲ καὶ  περὶ   τῆς ἰδέας· εἰ γὰρ καὶ
[1, 3]   δὲ δι´ ἀνδρείαν. ἀγαπητὸν οὖν  περὶ   τοιούτων καὶ ἐκ τοιούτων λέγοντας
[1, 13]   καὶ σωφροσύνην ἠθικάς. λέγοντες γὰρ  περὶ   τοῦ ἤθους οὐ λέγομεν ὅτι
[1, 10]   τὰς δὲ τύχας πολλάκις ἀνακυκλεῖσθαι  περὶ   τοὺς αὐτούς; δῆλον γὰρ ὡς
[1, 10]   λόγον ἐνδέχεται πολλὰς μεταβολὰς συμβαίνειν  περὶ   τοὺς ἐκγόνους, καὶ τοὺς μὲν
[1, 12]   δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τῶν  περὶ   τοὺς θεοὺς ἐπαίνων· γελοῖοι γὰρ
[1, 11]   μᾶλλον δ´ ἴσως τὸ διαπορεῖσθαι  περὶ   τοὺς κεκμηκότας εἴ τινος ἀγαθοῦ
[1, 11]   ἐλαφροτέροις ἔοικεν, οὕτω καὶ τὰ  περὶ   τοὺς φίλους ὁμοίως ἅπαντας, διαφέρει
[1, 3]   πράττουσι πολυωφελὲς ἂν εἴη τὸ  περὶ   τούτων εἰδέναι. ~καὶ περὶ μὲν
[1, 3]   λόγοι δ´ ἐκ τούτων καὶ  περὶ   τούτων· ἔτι δὲ τοῖς πάθεσιν
[1, 12]   δὲ καὶ Εὔδοξος καλῶς συνηγορῆσαι  περὶ   τῶν ἀριστείων τῇ ἡδονῇ· τὸ
[1, 3]   καὶ τύπῳ τἀληθὲς ἐνδείκνυσθαι, καὶ  περὶ   τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ
[1, 8]   τὸ τέλος· οὕτω γὰρ τῶν  περὶ   ψυχὴν ἀγαθῶν γίνεται καὶ οὐ
[1, 8]   μὲν ἐκτὸς λεγομένων τῶν δὲ  περὶ   ψυχὴν καὶ σῶμα, τὰ περὶ
[1, 8]   περὶ ψυχὴν καὶ σῶμα, τὰ  περὶ   ψυχὴν κυριώτατα λέγομεν καὶ μάλιστα
[1, 8]   καὶ τὰς ἐνεργείας τὰς ψυχικὰς  περὶ   ψυχὴν τίθεμεν. ὥστε καλῶς ἂν
[1, 13]   θεωρητέον δὴ καὶ τῷ πολιτικῷ  περὶ   ψυχῆς, θεωρητέον δὲ τούτων χάριν,
[1, 13]   τὸν πολιτικὸν εἰδέναι πως τὰ  περὶ   ψυχῆς, ὥσπερ καὶ τὸν ὀφθαλμοὺς
[1, 3]   δὲ καλὰ καὶ τὰ δίκαια,  περὶ   ὧν πολιτικὴ σκοπεῖται, πολλὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008