Alphabétiquement     [«   »]
ἐμποδίζει 1
ἐμφαίνεσθαι 1
ἔμφρονα 1
ἐν 71
ἔν 2
ἕν 5
ἓν 2
Fréquences     [«    »]
63
70 τὰ
66 τὴν
71 ἐν
74 μὲν
100 δ´
120 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

ἐν


Livre, chapitre
[1, 7]   εἴη. φαίνεται μὲν γὰρ ἄλλο  ἐν   ἄλλῃ πράξει καὶ τέχνῃ· ἄλλο
[1, 6]   ψυχῇ νοῦς, καὶ ἄλλο δὴ  ἐν   ἄλλῳ. ἀλλ´ ἴσως ταῦτα μὲν
[1, 7]   νίκη, ἐν οἰκοδομικῇ δ´ οἰκία,  ἐν   ἄλλῳ δ´ ἄλλο, ἐν ἁπάσῃ
[1, 6]   εἴπερ ἔν τε αὐτοανθρώπῳ (καὶ  ἐν   ἀνθρώπῳ εἷς καὶ αὐτὸς
[1, 1]   δὴ τρόπον ἄλλαι ὑφ´ ἑτέρας·  ἐν   ἁπάσαις δὲ τὰ τῶν ἀρχιτεκτονικῶν
[1, 7]   οἰκία, ἐν ἄλλῳ δ´ ἄλλο,  ἐν   ἁπάσῃ δὲ πράξει καὶ προαιρέσει
[1, 3]   τὸ γὰρ ἀκριβὲς οὐχ ὁμοίως  ἐν   ἅπασι τοῖς λόγοις ἐπιζητητέον, ὥσπερ
[1, 13]   τοιαύτην γὰρ δύναμιν τῆς ψυχῆς  ἐν   ἅπασι τοῖς τρεφομένοις θείη τις
[1, 6]   καθ´ αὑτά, τὸν τἀγαθοῦ λόγον  ἐν   ἅπασιν αὐτοῖς τὸν αὐτὸν ἐμφαίνεσθαι
[1, 7]   καὶ τὴν ἀκρίβειαν μὴ ὁμοίως  ἐν   ἅπασιν ἐπιζητεῖν, ἀλλ´ ἐν ἑκάστοις
[1, 7]   ἀπαιτητέον (δ´ οὐδὲ τὴν αἰτίαν  ἐν   ἅπασιν ὁμοίως, ἀλλ´ ἱκανὸν ἔν
[1, 9]   ταῦτ´ ἂν εἴη καὶ τοῖς  ἐν   ἀρχῇ· τὸ γὰρ τῆς πολιτικῆς
[1, 10]   τὸ μάλιστα καὶ συνεχέστατα καταζῆν  ἐν   αὐταῖς τοὺς μακαρίους· τοῦτο γὰρ
[1, 13]   τὰ βέλτιστα παρακαλεῖ· φαίνεται δ´  ἐν   αὐτοῖς καὶ ἄλλο τι παρὰ
[1, 10]   καὶ τελείῳ, μεγάλων καὶ καλῶν  ἐν   αὐτῷ γενόμενος ἐπήβολος. τί οὖν
[1, 13]   ἔχον, τὸ μὲν κυρίως καὶ  ἐν   αὑτῷ, τὸ δ´ ὥσπερ τοῦ
[1, 7]   ἀρίστην καὶ τελειοτάτην. ἔτι δ´  ἐν   βίῳ τελείῳ. μία γὰρ χελιδὼν
[1, 8]   τινός, ἀλλ´ ἔχει τὴν ἡδονὴν  ἐν   ἑαυτῷ. πρὸς τοῖς εἰρημένοις γὰρ
[1, 7]   ὁμοίως ἐν ἅπασιν ἐπιζητεῖν, ἀλλ´  ἐν   ἑκάστοις κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην
[1, 8]   χρήσει τὸ ἄριστον ὑπολαμβάνειν, καὶ  ἐν   ἕξει ἐνεργείᾳ. τὴν μὲν
[1, 4]   αὐτὸς νοέῃ μήτ´ ἄλλου ἀκούων  ἐν   θυμῷ βάλληται, δ´ αὖτ´
[1, 7]   πράξει καὶ τέχνῃ· ἄλλο γὰρ  ἐν   ἰατρικῇ καὶ στρατηγικῇ καὶ ταῖς
[1, 7]   τὰ λοιπὰ πράττεται; τοῦτο δ´  ἐν   ἰατρικῇ μὲν ὑγίεια, ἐν στρατηγικῇ
[1, 8]   διαφέρει δὲ ἴσως οὐ μικρὸν  ἐν   κτήσει χρήσει τὸ ἄριστον
[1, 6]   ἐν πάσαις ταῖς κατηγορίαις, ἀλλ´  ἐν   μιᾷ μόνῃ. ἔτι δ´ ἐπεὶ
[1, 6]   ἐν πολέμῳ μὲν γὰρ στρατηγικὴ  ἐν   νόσῳ δ´ ἰατρική, καὶ τοῦ
[1, 7]   ὑγίεια, ἐν στρατηγικῇ δὲ νίκη,  ἐν   οἰκοδομικῇ δ´ οἰκία, ἐν ἄλλῳ
[1, 6]   δόξαν ταύτην οὐκ ἐποίουν ἰδέας  ἐν   οἷς τὸ πρότερον καὶ ὕστερον
[1, 10]   οὐκ ἂν γένοιτο πάλιν εὐδαίμων  ἐν   ὀλίγῳ χρόνῳ, ἀλλ´ εἴπερ, ἐν
[1, 6]   ἕν· οὐ γὰρ ἂν ἐλέγετ´  ἐν   πάσαις ταῖς κατηγορίαις, ἀλλ´ ἐν
[1, 6]   ὑπὸ μίαν κατηγορίαν, οἷον καιροῦ,  ἐν   πολέμῳ μὲν γὰρ στρατηγικὴ ἐν
[1, 10]   ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, ἀλλ´ εἴπερ,  ἐν   πολλῷ τινὶ καὶ τελείῳ, μεγάλων
[1, 6]   μετρίου ἐν τροφῇ μὲν ἰατρικὴ  ἐν   πόνοις δὲ γυμναστική. ἀπορήσειε δ´
[1, 7]   δ´ ἐν ἰατρικῇ μὲν ὑγίεια,  ἐν   στρατηγικῇ δὲ νίκη, ἐν οἰκοδομικῇ
[1, 6]   μᾶλλον κατ´ ἀναλογίαν; ὡς γὰρ  ἐν   σώματι ὄψις, ἐν ψυχῇ νοῦς,
[1, 5]   λόγου διὰ τὸ πολλοὺς τῶν  ἐν   ταῖς ἐξουσίαις ὁμοιοπαθεῖν Σαρδαναπάλλῳ. οἱ
[1, 2]   γὰρ εἶναι χρεὼν τῶν ἐπιστημῶν  ἐν   ταῖς πόλεσι, (καὶ ποίας ἑκάστους
[1, 11]   τὰ παράνομα καὶ δεινὰ προϋπάρχειν  ἐν   ταῖς τραγῳδίαις πράττεσθαι, συλλογιστέον
[1, 10]   ἐπακολουθεῖν οὐδαμῶς ὀρθόν; οὐ γὰρ  ἐν   ταύταις τὸ εὖ κακῶς,
[1, 13]   δύο ἐστὶν ἀχώριστα πεφυκότα καθάπερ  ἐν   τῇ περιφερείᾳ τὸ κυρτὸν καὶ
[1, 6]   Πυθαγόρειοι λέγειν περὶ αὐτοῦ, τιθέντες  ἐν   τῇ τῶν ἀγαθῶν συστοιχίᾳ τὸ
[1, 13]   ἴσως δ´ οὐδὲν ἧττον καὶ  ἐν   τῇ ψυχῇ νομιστέον εἶναί τι
[1, 7]   τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ  ἐν   τοῖς ἄλλοις ποιητέον, ὅπως μὴ
[1, 3]   τοῖς λόγοις ἐπιζητητέον, ὥσπερ οὐδ´  ἐν   τοῖς δημιουργουμένοις. τὰ δὲ καλὰ
[1, 5]   τούτων ἅλις· ἱκανῶς γὰρ καὶ  ἐν   τοῖς ἐγκυκλίοις εἴρηται περὶ αὐτῶν.
[1, 13]   τρεφομένοις θείη τις ἂν καὶ  ἐν   τοῖς ἐμβρύοις, τὴν αὐτὴν δὲ
[1, 13]   λέγεται δὲ περὶ αὐτῆς καὶ  ἐν   τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις ἀρκούντως ἔνια,
[1, 5]   θεωρητικός, ὑπὲρ οὗ τὴν ἐπίσκεψιν  ἐν   τοῖς ἑπομένοις ποιησόμεθα. δὲ
[1, 13]   αἱ ὁρμαὶ τῶν ἀκρατῶν. ἀλλ´  ἐν   τοῖς σώμασι μὲν ὁρῶμεν τὸ
[1, 13]   τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην καὶ  ἐν   τοῖς τελείοις· εὐλογώτερον γὰρ
[1, 5]   εἶναι τοῦ ζητουμένου· δοκεῖ γὰρ  ἐν   τοῖς τιμῶσι μᾶλλον εἶναι
[1, 9]   συμφοραῖς περιπεσεῖν ἐπὶ γήρως, καθάπερ  ἐν   τοῖς Τρωικοῖς περὶ Πριάμου μυθεύεται·
[1, 13]   οὐκ ἀνθρωπίνη φαίνεται· δοκεῖ γὰρ  ἐν   τοῖς ὕπνοις ἐνεργεῖν μάλιστα τὸ
[1, 6]   καὶ ἐν χρόνῳ καιρός, καὶ  ἐν   τόπῳ δίαιτα καὶ ἕτερα τοιαῦτα)
[1, 1]   τέλη τινὰ παρὰ τὰς πράξεις,  ἐν   τούτοις βελτίω πέφυκε τῶν ἐνεργειῶν
[1, 10]   πολλαῖς ἐνεργείαις. ὅμως δὲ καὶ  ἐν   τούτοις διαλάμπει τὸ καλόν, ἐπειδὰν
[1, 6]   δ´ ἰατρική, καὶ τοῦ μετρίου  ἐν   τροφῇ μὲν ἰατρικὴ ἐν πόνοις
[1, 8]   τινες νικῶσιν) οὕτω καὶ τῶν  ἐν   τῷ βίῳ καλῶν κἀγαθῶν οἱ
[1, 7]   ἔστιν ἔργον τι καὶ πρᾶξις,  ἐν   τῷ ἔργῳ δοκεῖ τἀγαθὸν εἶναι
[1, 6]   θεὸς καὶ νοῦς, καὶ  ἐν   τῷ ποιῷ αἱ ἀρεταί, καὶ
[1, 6]   ἐν τῷ τί ἐστι καὶ  ἐν   τῷ ποιῷ καὶ ἐν τῷ
[1, 6]   τῷ ποιῷ αἱ ἀρεταί, καὶ  ἐν   τῷ ποσῷ τὸ μέτριον, καὶ
[1, 6]   καὶ ἐν τῷ ποιῷ καὶ  ἐν   τῷ πρός τι, τὸ δὲ
[1, 6]   τῷ ποσῷ τὸ μέτριον, καὶ  ἐν   τῷ πρός τι τὸ χρήσιμον,
[1, 4]   ἀρχάς ἐστιν ὁδός, ὥσπερ  ἐν   τῷ σταδίῳ ἀπὸ τῶν ἀθλοθετῶν
[1, 6]   τὸ δ´ ἀγαθὸν λέγεται καὶ  ἐν   τῷ τί ἐστι καὶ ἐν
[1, 6]   λέγεται τῷ ὄντι (καὶ γὰρ  ἐν   τῷ τί λέγεται, οἷον
[1, 5]   τοῖς τιμῶσι μᾶλλον εἶναι  ἐν   τῷ τιμωμένῳ, τἀγαθὸν δὲ οἰκεῖόν
[1, 6]   τὸν αὐτὸν ἐμφαίνεσθαι δεήσει, καθάπερ  ἐν   χιόνι καὶ ψιμυθίῳ τὸν τῆς
[1, 6]   πρός τι τὸ χρήσιμον, καὶ  ἐν   χρόνῳ καιρός, καὶ ἐν τόπῳ
[1, 6]   ὡς γὰρ ἐν σώματι ὄψις,  ἐν   ψυχῇ νοῦς, καὶ ἄλλο δὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008