Alphabétiquement     [«   »]
σώφρονος 1
σωφροσύνην 1
σώφρων 1
τὰ 70
τἀγαθά 1
τἀγαθὰ 1
τἀγαθόν 3
Fréquences     [«    »]
63
50 περὶ
66 τὴν
70 τὰ
71 ἐν
74 μὲν
100 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

τὰ


Livre, chapitre
[1, 13]   δεξιὰ προαιρουμένων κινῆσαι τοὐναντίον εἰς  τὰ   ἀριστερὰ παραφέρεται, καὶ ἐπὶ τῆς
[1, 13]   ἐπαινοῦμεν· ὀρθῶς γὰρ καὶ ἐπὶ  τὰ   βέλτιστα παρακαλεῖ· φαίνεται δ´ ἐν
[1, 4]   διττῶς· τὰ μὲν γὰρ ἡμῖν  τὰ   δ´ ἁπλῶς. ἴσως οὖν ἡμῖν
[1, 12]   γὰρ τῶν καλῶν ἀπὸ ταύτης·  τὰ   δ´ ἐγκώμια τῶν ἔργων ὁμοίως
[1, 11]   καὶ ῥοπὴν πρὸς τὸν βίον  τὰ   δ´ ἐλαφροτέροις ἔοικεν, οὕτω καὶ
[1, 3]   ὥσπερ οὐδ´ ἐν τοῖς δημιουργουμένοις.  τὰ   δὲ καλὰ καὶ τὰ δίκαια,
[1, 10]   οὐ ποιεῖ ῥοπὴν τῆς ζωῆς,  τὰ   δὲ μεγάλα καὶ πολλὰ γινόμενα
[1, 8]   μὲν πολλοὶ καὶ παλαιοὶ λέγουσιν,  τὰ   δὲ ὀλίγοι καὶ ἔνδοξοι ἄνδρες·
[1, 1]   τὰ μὲν γάρ εἰσιν ἐνέργειαι,  τὰ   δὲ παρ´ αὐτὰς ἔργα τινά.
[1, 6]   καθ´ αὑτὰ διωκόμενα καὶ ἀγαπώμενα,  τὰ   δὲ ποιητικὰ τούτων φυλακτικά
[1, 9]   ἀγαθῶν τὰ μὲν ὑπάρχειν ἀναγκαῖον,  τὰ   δὲ συνεργὰ καὶ χρήσιμα πέφυκεν
[1, 13]   παραλελυμένα τοῦ σώματος μόρια εἰς  τὰ   δεξιὰ προαιρουμένων κινῆσαι τοὐναντίον εἰς
[1, 3]   δημιουργουμένοις. τὰ δὲ καλὰ καὶ  τὰ   δίκαια, περὶ ὧν πολιτικὴ
[1, 8]   τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ  τὰ   δίκαια τῷ φιλοδικαίῳ καὶ ὅλως
[1, 12]   ἴσως οἰκειότερον ἐξακριβοῦν τοῖς περὶ  τὰ   ἐγκώμια πεπονημένοις· ἡμῖν δὲ δῆλον
[1, 6]   διὰ τὸ φίλους ἄνδρας εἰσαγαγεῖν  τὰ   εἴδη. δόξειε δ´ ἂν ἴσως
[1, 8]   καὶ εὐπραξία. Φαίνεται δὲ καὶ  τὰ   ἐπιζητούμενα τὰ περὶ τὴν εὐδαιμονίαν
[1, 7]   μεγάλην γὰρ ἔχουσι ῥοπὴν πρὸς  τὰ   ἑπόμενα. δοκεῖ γὰρ πλεῖον
[1, 12]   ἐπαινοῦμεν διὰ τὰς πράξεις καὶ  τὰ   ἔργα, καὶ τὸν ἰσχυρὸν δὲ
[1, 1]   τούτοις βελτίω πέφυκε τῶν ἐνεργειῶν  τὰ   ἔργα. πολλῶν δὲ πράξεων οὐσῶν
[1, 13]   ἐφ´ ὅσον ἱκανῶς ἔχει πρὸς  τὰ   ζητούμενα· τὸ γὰρ ἐπὶ πλεῖον
[1, 8]   φιλαρέτῳ. τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς  τὰ   ἡδέα μάχεται διὰ τὸ μὴ
[1, 6]   τοῦτ´ ἔχοντες μᾶλλον εἰσόμεθα καὶ  τὰ   ἡμῖν ἀγαθά, κἂν εἰδῶμεν, ἐπιτευξόμεθα
[1, 6]   λέγεσθαι δὲ καθ´ ἓν εἶδος  τὰ   καθ´ αὑτὰ διωκόμενα καὶ ἀγαπώμενα,
[1, 6]   χωρίσαντες οὖν ἀπὸ τῶν ὠφελίμων  τὰ   καθ´ αὑτὰ σκεψώμεθα εἰ λέγεται
[1, 8]   ἀδύνατον γὰρ οὐ ῥᾴδιον  τὰ   καλὰ πράττειν ἀχορήγητον ὄντα. πολλὰ
[1, 10]   καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ  τὰ   κάλλιστα πράττειν, καθάπερ καὶ στρατηγὸν
[1, 7]   παντὸς εἶναι προαγαγεῖν καὶ διαρθρῶσαι  τὰ   καλῶς ἔχοντα τῇ περιγραφῇ, καὶ
[1, 10]   μάλιστα πάντων πράξει καὶ θεωρήσει  τὰ   κατ´ ἀρετήν, καὶ τὰς τύχας
[1, 8]   δίκαια τῷ φιλοδικαίῳ καὶ ὅλως  τὰ   κατ´ ἀρετὴν τῷ φιλαρέτῳ. τοῖς
[1, 9]   οὕτω πέφυκεν, ὁμοίως δὲ καὶ  τὰ   κατὰ τέχνην καὶ πᾶσαν αἰτίαν,
[1, 9]   καὶ πᾶσαν αἰτίαν, καὶ μάλιστα  τὰ〉   κατὰ τὴν ἀρίστην. τὸ δὲ
[1, 9]   εὐδαιμονεῖν, εὔλογον ἔχειν οὕτως, εἴπερ  τὰ   κατὰ φύσιν, ὡς οἷόν τε
[1, 6]   βέλτιον εἶναι γνωρίζειν αὐτὸ πρὸς  τὰ   κτητὰ καὶ πρακτὰ τῶν ἀγαθῶν·
[1, 10]   ζώντων οἷς ὑπάρχει καὶ ὑπάρξει  τὰ   λεχθέντα, μακαρίους δ´ ἀνθρώπους. ~καὶ
[1, 12]   εἶναι ἀρχή· ταύτης γὰρ χάριν  τὰ   λοιπὰ πάντα πάντες πράττομεν, τὴν
[1, 7]   ἑκάστης τἀγαθόν; οὗ χάριν  τὰ   λοιπὰ πράττεται; τοῦτο δ´ ἐν
[1, 7]   τὸ τέλος· τούτου γὰρ ἕνεκα  τὰ   λοιπὰ πράττουσι πάντες. ὥστ´ εἴ
[1, 5]   πρὸς τούτοις (κακοπαθεῖν καὶ ἀτυχεῖν  τὰ   μέγιστα· τὸν δ´ οὕτω ζῶντα
[1, 1]   δέ τις φαίνεται τῶν τελῶν·  τὰ   μὲν γάρ εἰσιν ἐνέργειαι, τὰ
[1, 4]   τῶν γνωρίμων, ταῦτα δὲ διττῶς·  τὰ   μὲν γὰρ ἡμῖν τὰ δ´
[1, 11]   καὶ τῶν περὶ αὑτὸν ἀτυχημάτων  τὰ   μὲν ἔχει τι βρῖθος καὶ
[1, 6]   διττῶς λέγοιτ´ ἂν τἀγαθά, καὶ  τὰ   μὲν καθ´ αὑτά, θάτερα δὲ
[1, 10]   καὶ διαφερόντων μεγέθει καὶ μικρότητι,  τὰ   μὲν μικρὰ τῶν εὐτυχημάτων, ὁμοίως
[1, 8]   ἐκτὸς εὐετηρίαν συμπαραλαμβάνουσιν. τούτων δὲ  τὰ   μὲν πολλοὶ καὶ παλαιοὶ λέγουσιν,
[1, 9]   τις. τῶν δὲ λοιπῶν ἀγαθῶν  τὰ   μὲν ὑπάρχειν ἀναγκαῖον, τὰ δὲ
[1, 10]   μακαρίων ἄθλιος· οὐδέποτε γὰρ πράξει  τὰ   μισητὰ καὶ τὰ φαῦλα. τὸν
[1, 6]   σωτηρίᾳ γε τῆς ἀληθείας καὶ  τὰ   οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε καὶ
[1, 7]   οἷον πλοῦτον αὐλοὺς καὶ ὅλως  τὰ   ὄργανα, δῆλον ὡς οὐκ ἔστι
[1, 13]   τῷ λόγῳ. ἀτεχνῶς γὰρ καθάπερ  τὰ   παραλελυμένα τοῦ σώματος μόρια εἰς
[1, 11]   τελευτήσαντας συμβαίνειν πολὺ μᾶλλον  τὰ   παράνομα καὶ δεινὰ προϋπάρχειν ἐν
[1, 7]   τοῖς ἄλλοις ποιητέον, ὅπως μὴ  τὰ   πάρεργα τῶν ἔργων πλείω γίνηται.
[1, 8]   Φαίνεται δὲ καὶ τὰ ἐπιζητούμενα  τὰ   περὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἅπανθ´ ὑπάρχειν
[1, 11]   δ´ ἐλαφροτέροις ἔοικεν, οὕτω καὶ  τὰ   περὶ τοὺς φίλους ὁμοίως ἅπαντας,
[1, 8]   δὲ περὶ ψυχὴν καὶ σῶμα,  τὰ   περὶ ψυχὴν κυριώτατα λέγομεν καὶ
[1, 13]   δεῖ τὸν πολιτικὸν εἰδέναι πως  τὰ   περὶ ψυχῆς, ὥσπερ καὶ τὸν
[1, 8]   ἕν γέ τι καὶ  τὰ   πλεῖστα κατορθοῦν. τοῖς μὲν οὖν
[1, 4]   θαυμάζουσιν. ἔνιοι δ´ ᾤοντο παρὰ  τὰ   πολλὰ ταῦτα ἀγαθὰ ἄλλο τι
[1, 5]   καὶ ἄλλου χάριν. διὸ μᾶλλον  τὰ   πρότερον λεχθέντα τέλη τις ἂν
[1, 1]   καὶ ἐπιστημῶν πολλὰ γίνεται καὶ  τὰ   τέλη· ἰατρικῆς μὲν γὰρ ὑγίεια,
[1, 7]   πειρατέον. ἐπεὶ δὲ πλείω φαίνεται  τὰ   τέλη, τούτων δ´ αἱρούμεθά τινα
[1, 1]   οὐδὲν τὰς ἐνεργείας αὐτὰς εἶναι  τὰ   τέλη τῶν πράξεων παρὰ
[1, 13]   ταῦτα δὲ πότερον διώρισται καθάπερ  τὰ   τοῦ σώματος μόρια καὶ πᾶν
[1, 2]   τὸ ταύτης τέλος περιέχοι ἂν  τὰ   τῶν ἄλλων, ὥστε τοῦτ´ ἂν
[1, 1]   ὑφ´ ἑτέρας· ἐν ἁπάσαις δὲ  τὰ   τῶν ἀρχιτεκτονικῶν τέλη πάντων ἐστὶν
[1, 10]   μηδ´ ἐπί τινα χρόνον συνικνεῖσθαι  τὰ   τῶν ἐκγόνων τοῖς γονεῦσιν. ἀλλ´
[1, 8]   μὲν γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνᾴδει  τὰ   ὑπάρχοντα, τῷ δὲ ψευδεῖ ταχὺ
[1, 13]   κινήσεων, καὶ ταύτῃ βελτίω γίνεται  τὰ   φαντάσματα τῶν ἐπιεικῶν τῶν
[1, 10]   γὰρ πράξει τὰ μισητὰ καὶ  τὰ   φαῦλα. τὸν γὰρ ὡς ἀληθῶς
[1, 8]   τοῖς δὲ φιλοκάλοις ἐστὶν ἡδέα  τὰ   φύσει ἡδέα· τοιαῦται δ´ αἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008