Alphabétiquement     [«   »]
μεῖζόν 2
μέλλον 1
μεμνῆσθαι 1
μὲν 74
μέν 1
μέντοι 1
μεριστόν 1
Fréquences     [«    »]
71 ἐν
70 τὰ
66 τὴν
74 μὲν
100 δ´
120 γὰρ
122 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

μὲν


Livre, chapitre
[1, 4]   περὶ τούτων εἰδέναι. ~καὶ περὶ  μὲν   ἀκροατοῦ, καὶ πῶς ἀποδεκτέον, καὶ
[1, 13]   καὶ χρηστέον αὐτοῖς· οἷον τὸ  μὲν   ἄλογον αὐτῆς εἶναι, τὸ δὲ
[1, 3]   ἐστὶν ἀγαθὸς κριτής. καθ´ ἕκαστον  μὲν   ἄρα πεπαιδευμένος, ἁπλῶς δ´
[1, 10]   περὶ τοὺς ἐκγόνους, καὶ τοὺς  μὲν   αὐτῶν ἀγαθοὺς εἶναι καὶ τυχεῖν
[1, 6]   ἐν ἄλλῳ. ἀλλ´ ἴσως ταῦτα  μὲν   ἀφετέον τὸ νῦν· ἐξακριβοῦν γὰρ
[1, 8]   τῶν λεγομένων περὶ αὐτῆς· τῷ  μὲν   γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνᾴδει τὰ
[1, 7]   τί ποτ´ ἂν εἴη. φαίνεται  μὲν   γὰρ ἄλλο ἐν ἄλλῃ πράξει
[1, 4]   τὸ πέρας ἀνάπαλιν. ἀρκτέον  μὲν   γὰρ ἀπὸ τῶν γνωρίμων, ταῦτα
[1, 8]   ἅπανθ´ ὑπάρχειν τῷ λεχθέντι. τοῖς  μὲν   γὰρ ἀρετὴ τοῖς δὲ φρόνησις
[1, 1]   τις φαίνεται τῶν τελῶν· τὰ  μὲν   γάρ εἰσιν ἐνέργειαι, τὰ δὲ
[1, 8]   ἐν ἕξει ἐνεργείᾳ. τὴν  μὲν   γὰρ ἕξιν ἐνδέχεται (μηδὲν ἀγαθὸν
[1, 12]   γὰρ καὶ τἆλλα ἀναφέρεσθαι.  μὲν   γὰρ ἔπαινος τῆς ἀρετῆς· πρακτικοὶ
[1, 7]   διαφερόντως ἐπιζητοῦσι τὴν ὀρθήν·  μὲν   γὰρ ἐφ´ ὅσον χρησίμη πρὸς
[1, 7]   τοῦτ´ ἂν εἴη ποτέ; τὸ  μὲν   γὰρ ζῆν κοινὸν εἶναι φαίνεται
[1, 8]   αὐτῶν καθ´ αὑτὸν ἡδύς. τὸ  μὲν   γὰρ ἥδεσθαι τῶν ψυχικῶν, ἑκάστῳ
[1, 4]   γνωρίμων, ταῦτα δὲ διττῶς· τὰ  μὲν   γὰρ ἡμῖν τὰ δ´ ἁπλῶς.
[1, 2]   καὶ λαβεῖν καὶ σῴζειν· ἀγαπητὸν  μὲν   γὰρ καὶ ἑνὶ μόνῳ, κάλλιον
[1, 7]   ὑπεροχῆς πρὸς τὸ ἔργον· κιθαριστοῦ  μὲν   γὰρ κιθαρίζειν, σπουδαίου δὲ τὸ
[1, 6]   τὴν ἰδέαν αὐτὴν τεθεαμένος. φαίνεται  μὲν   γὰρ οὐδὲ τὴν ὑγίειαν οὕτως
[1, 8]   καλὰ πράττειν ἀχορήγητον ὄντα. πολλὰ  μὲν   γὰρ πράττεται, (καθάπερ δι´ ὀργάνων,
[1, 6]   κατηγορίαν, οἷον καιροῦ, ἐν πολέμῳ  μὲν   γὰρ στρατηγικὴ ἐν νόσῳ δ´
[1, 4]   πολλοὶ τοῖς σοφοῖς ἀποδιδόασιν. οἳ  μὲν   γὰρ τῶν ἐναργῶν τι καὶ
[1, 1]   γίνεται καὶ τὰ τέλη· ἰατρικῆς  μὲν   γὰρ ὑγίεια, ναυπηγικῆς δὲ πλοῖον,
[1, 4]   καὶ αὐτὸς ἕτερον· νοσήσας  μὲν   γὰρ ὑγίειαν, πενόμενος δὲ πλοῦτον·
[1, 13]   καὶ τὸ ἄλογον διττόν. τὸ  μὲν   γὰρ φυτικὸν οὐδαμῶς κοινωνεῖ λόγου,
[1, 11]   τῶν δ´ ἧττον, καθ´ ἕκαστον  μὲν   διαιρεῖν μακρὸν καὶ ἀπέραντον φαίνεται,
[1, 13]   ταύτην· λέγομεν γὰρ αὐτῶν τὰς  μὲν   διανοητικὰς τὰς δὲ ἠθικάς, σοφίαν
[1, 7]   εἰς ἄπειρον πρόεισιν. ἀλλὰ τοῦτο  μὲν   εἰσαῦθις ἐπισκεπτέον· τὸ δ´ αὔταρκες
[1, 8]   τῶν ἀγαθῶν τριχῇ, καὶ τῶν  μὲν   ἐκτὸς λεγομένων τῶν δὲ περὶ
[1, 13]   παρόν. τοῦ ἀλόγου δὲ τὸ  μὲν   ἔοικε κοινῷ καὶ φυτικῷ, λέγω
[1, 7]   ἀρχή. τῶν ἀρχῶν δ´ αἳ  μὲν   ἐπαγωγῇ θεωροῦνται, αἳ δ´ αἰσθήσει,
[1, 10]   δὲ μεγάλα καὶ πολλὰ γινόμενα  μὲν   εὖ μακαριώτερον τὸν βίον ποιήσει
[1, 7]   οὖσα τέλος. Ἀλλ´ ἴσως τὴν  μὲν   εὐδαιμονίαν τὸ ἄριστον λέγειν ὁμολογούμενόν
[1, 10]   τεθνεὼς καὶ γίνοιτο ὁτὲ  μὲν   εὐδαίμων πάλιν δ´ ἄθλιος· ἄτοπον
[1, 11]   τῶν περὶ αὑτὸν ἀτυχημάτων τὰ  μὲν   ἔχει τι βρῖθος καὶ ῥοπὴν
[1, 6]   καὶ τοῦ μετρίου ἐν τροφῇ  μὲν   ἰατρικὴ ἐν πόνοις δὲ γυμναστική.
[1, 9]   ἀνθρωπίνων ὅσῳ βέλτιστον. ἀλλὰ τοῦτο  μὲν   ἴσως ἄλλης ἂν εἴη σκέψεως
[1, 12]   καὶ τῶν ψυχικῶν. ἀλλὰ ταῦτα  μὲν   ἴσως οἰκειότερον ἐξακριβοῦν τοῖς περὶ
[1, 6]   λέγοιτ´ ἂν τἀγαθά, καὶ τὰ  μὲν   καθ´ αὑτά, θάτερα δὲ διὰ
[1, 7]   νοῦν καὶ πᾶσαν ἀρετὴν αἱρούμεθα  μὲν   καὶ δι´ αὐτά (μηθενὸς γὰρ
[1, 7]   ἔργον αὐτοῦ. πότερον οὖν τέκτονος  μὲν   καὶ σκυτέως ἔστιν ἔργα τινὰ
[1, 13]   διανοητικὰς τὰς δὲ ἠθικάς, σοφίαν  μὲν   καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν διανοητικάς,
[1, 10]   ὄντα καὶ τῶν δυστυχημάτων, ἔχει  μὲν   καὶ τοῦτ´ ἀμφισβήτησίν τινα· δοκεῖ
[1, 13]   καὶ τὸ λόγον ἔχον, τὸ  μὲν   κυρίως καὶ ἐν αὑτῷ, τὸ
[1, 11]   διαφορὰς τῶν συμβαινόντων, καὶ τῶν  μὲν   μᾶλλον συνικνουμένων τῶν δ´ ἧττον,
[1, 11]   καὶ τῶν φίλων ἁπάντων τὸ  μὲν   μηδοτιοῦν συμβάλλεσθαι λίαν ἄφιλον φαίνεται
[1, 10]   διαφερόντων μεγέθει καὶ μικρότητι, τὰ  μὲν   μικρὰ τῶν εὐτυχημάτων, ὁμοίως δὲ
[1, 13]   ἀκρατῶν. ἀλλ´ ἐν τοῖς σώμασι  μὲν   ὁρῶμεν τὸ παραφερόμενον, ἐπὶ δὲ
[1, 10]   ἅπαντας. εἰ δ´ οὕτως, ἄθλιος  μὲν   οὐδέποτε γένοιτ´ ἂν εὐδαίμων,
[1, 6]   λόγοι πρὸς αὐτὰ καταβέβληνται. ~ταῦτα  μὲν   οὖν ἀφείσθω. Τὸ δὲ καθόλου
[1, 4]   ἐστι τοῦ εἶναι ἀγαθά. ἁπάσας  μὲν   οὖν ἐξετάζειν τὰς δόξας ματαιότερον
[1, 9]   καὶ διὰ τύχην παραγίνεται. εἰ  μὲν   οὖν καὶ ἄλλο τί ἐστι
[1, 13]   γὰρ ἄλλην τινά. ταύτης  μὲν   οὖν κοινή τις ἀρετὴ καὶ
[1, 8]   καὶ τὰ πλεῖστα κατορθοῦν. τοῖς  μὲν   οὖν λέγουσι τὴν ἀρετὴν
[1, 3]   θειότερον ἔθνει καὶ πόλεσιν. ~ἡ  μὲν   οὖν μέθοδος τούτων ἐφίεται, πολιτική
[1, 5]   καὶ τρίτος θεωρητικός. οἱ  μὲν   οὖν πολλοὶ παντελῶς ἀνδραποδώδεις φαίνονται
[1, 8]   κατ´ ἀρετὴν τῷ φιλαρέτῳ. τοῖς  μὲν   οὖν πολλοῖς τὰ ἡδέα μάχεται
[1, 4]   ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν. ὀνόματι  μὲν   οὖν σχεδὸν ὑπὸ τῶν πλείστων
[1, 7]   ἡμέρα οὐδ´ ὀλίγος χρόνος. Περιγεγράφθω  μὲν   οὖν τἀγαθὸν ταύτῃ· δεῖ γὰρ
[1, 11]   ὄντας ἀφαιρεῖσθαι τὸ μακάριον. συμβάλλεσθαι  μὲν   οὖν τι φαίνονται τοῖς κεκμηκόσιν
[1, 6]   κἂν εἰδῶμεν, ἐπιτευξόμεθα αὐτῶν. πιθανότητα  μὲν   οὖν τινα ἔχει λόγος,
[1, 4]   τούτων, ἀκουσάτω τῶν Ἡσιόδου· οὗτος  μὲν   πανάριστος ὃς αὐτὸς πάντα νοήσῃ,
[1, 8]   εὐετηρίαν συμπαραλαμβάνουσιν. τούτων δὲ τὰ  μὲν   πολλοὶ καὶ παλαιοὶ λέγουσιν, τὰ
[1, 5]   ἐκ τῶν βίων ὑπολαμβάνειν οἱ  μὲν   πολλοὶ καὶ φορτικώτατοι τὴν ἡδονήν·
[1, 10]   καὶ σαθρῶς ἱδρυμένον. τὸ  μὲν   ταῖς τύχαις ἐπακολουθεῖν οὐδαμῶς ὀρθόν;
[1, 5]   μὴ θέσιν διαφυλάττων. καὶ περὶ  μὲν   τούτων ἅλις· ἱκανῶς γὰρ καὶ
[1, 13]   τῶν τυχόντων. ἀλλὰ περὶ  μὲν   τούτων ἅλις, καὶ τὸ θρεπτικὸν
[1, 6]   Σπεύσιππος ἐπακολουθῆσαι δοκεῖ. ἀλλὰ περὶ  μὲν   τούτων ἄλλος ἔστω λόγος· τοῖς
[1, 11]   μακαρίους δ´ ἀνθρώπους. ~καὶ περὶ  μὲν   τούτων ἐπὶ τοσοῦτον διωρίσθω. Τὰς
[1, 7]   ἕκαστον γὰρ ἰατρεύει. ~καὶ περὶ  μὲν   τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. Πάλιν
[1, 8]   λέγεται φιλοτοιοῦτος, οἷον ἵππος  μὲν   τῷ φιλίππῳ, θέαμα δὲ τῷ
[1, 7]   πράττεται; τοῦτο δ´ ἐν ἰατρικῇ  μὲν   ὑγίεια, ἐν στρατηγικῇ δὲ νίκη,
[1, 9]   τῶν δὲ λοιπῶν ἀγαθῶν τὰ  μὲν   ὑπάρχειν ἀναγκαῖον, τὰ δὲ συνεργὰ
[1, 7]   λόγον ἔχοντος· τούτου δὲ τὸ  μὲν   ὡς ἐπιπειθὲς λόγῳ, τὸ δ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008