Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφισβητοῦσι 1
ἀμφοῖν 1
ἄν 6
ἂν 47
ἀναγκαῖον 1
ἀνάγκης 1
ἀναγράψαι 1
Fréquences     [«    »]
42 τι
42 τὸν
40 τῷ
47 ἂν
50 περὶ
63
66 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre I

ἂν


Livre, chapitre
[1, 4]   δὲ τοιοῦτος ἔχει λάβοι  ἂν   ἀρχὰς ῥᾳδίως. δὲ μηδέτερον
[1, 6]   ζητεῖται. τάχα δέ τῳ δόξειεν  ἂν   βέλτιον εἶναι γνωρίζειν αὐτὸ πρὸς
[1, 13]   ἂν εἴη· τάχα γὰρ οὕτως  ἂν   βέλτιον καὶ περὶ τῆς εὐδαιμονίας
[1, 10]   ἔκ τε τῶν τοιούτων οὐκ  ἂν   γένοιτο πάλιν εὐδαίμων ἐν ὀλίγῳ
[1, 10]   τῆς ζωῆς, καθάπερ εἴπομεν, οὐδεὶς  ἂν   γένοιτο τῶν μακαρίων ἄθλιος· οὐδέποτε
[1, 8]   εἰ δ´ οὕτω, καθ´ αὑτὰς  ἂν   εἶεν αἱ κατ´ ἀρετὴν πράξεις
[1, 9]   πέφυκεν ὀργανικῶς. ὁμολογούμενα δὲ ταῦτ´  ἂν   εἴη καὶ τοῖς ἐν ἀρχῇ·
[1, 6]   συμβεβηκότι τοῦ ὄντος) ὥστ´ οὐκ  ἂν   εἴη κοινή τις ἐπὶ τούτοις
[1, 6]   ἕτερα τοιαῦτα) δῆλον ὡς οὐκ  ἂν   εἴη κοινόν τι καθόλου καὶ
[1, 7]   τι; τί οὖν δὴ τοῦτ´  ἂν   εἴη ποτέ; τὸ μὲν γὰρ
[1, 6]   καθ´ αὑτό, δῆλον ὡς οὐκ  ἂν   εἴη πρακτὸν οὐδὲ κτητὸν ἀνθρώπῳ·
[1, 9]   ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως ἄλλης  ἂν   εἴη σκέψεως οἰκειότερον, φαίνεται δὲ
[1, 9]   κάλλιστον ἐπιτρέψαι τύχῃ λίαν πλημμελὲς  ἂν   εἴη. συμφανὲς δ´ ἐστὶ καὶ
[1, 2]   τὴν ὄρεξιν) δῆλον ὡς τοῦτ´  ἂν   εἴη τἀγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον.
[1, 2]   τὰ τῶν ἄλλων, ὥστε τοῦτ´  ἂν   εἴη τἀνθρώπινον ἀγαθόν. εἰ γὰρ
[1, 13]   ἀρετὴν τελείαν, περὶ ἀρετῆς ἐπισκεπτέον  ἂν   εἴη· τάχα γὰρ οὕτως ἂν
[1, 7]   ἕν τι μόνον τέλειον, τοῦτ´  ἂν   εἴη τὸ ζητούμενον, εἰ δὲ
[1, 3]   ὀρέξεις ποιουμένοις καὶ πράττουσι πολυωφελὲς  ἂν   εἴη τὸ περὶ τούτων εἰδέναι.
[1, 7]   πρακτῶν ἁπάντων ἐστὶ τέλος, τοῦτ´  ἂν   εἴη τὸ πρακτὸν ἀγαθόν, εἰ
[1, 7]   ζωήν. ἑπομένη δὲ αἰσθητική τις  ἂν   εἴη, φαίνεται δὲ καὶ αὐτὴ
[1, 7]   τὸ ζητούμενον ἀγαθόν, τί ποτ´  ἂν   εἴη. φαίνεται μὲν γὰρ ἄλλο
[1, 6]   ἐξακριβοῦν γὰρ ὑπὲρ αὐτῶν ἄλλης  ἂν   εἴη φιλοσοφίας οἰκειότερον. ὁμοίως δὲ
[1, 8]   πράξεσιν· οὔτε γὰρ δίκαιον οὐθεὶς  ἂν   εἴποι τὸν μὴ χαίροντα τῷ
[1, 7]   αὐτά (μηθενὸς γὰρ ἀποβαίνοντος ἑλοίμεθ´  ἂν   ἕκαστον αὐτῶν) αἱρούμεθα δὲ καὶ
[1, 6]   καθόλου καὶ ἕν· οὐ γὰρ  ἂν   ἐλέγετ´ ἐν πάσαις ταῖς κατηγορίαις,
[1, 7]   παρὰ πάντα ταῦτα θείη τις  ἂν   ἔργον τι; τί οὖν δὴ
[1, 5]   τὸν δ´ οὕτω ζῶντα οὐδεὶς  ἂν   εὐδαιμονίσειεν, εἰ μὴ θέσιν διαφυλάττων.
[1, 10]   ἄλλον οὐδένα ἀνθρώπων εὐδαιμονιστέον ἕως  ἂν   ζῇ, κατὰ Σόλωνα δὲ χρεὼν
[1, 13]   σκέψις αὕτη, δῆλον ὅτι γίνοιτ´  ἂν   ζήτησις κατὰ τὴν ἐξ
[1, 10]   τὸ πρότερον ἀπορηθέν· τάχα γὰρ  ἂν   θεωρηθείη καὶ τὸ νῦν ἐπιζητούμενον
[1, 3]   πολιτική τις οὖσα. Λέγοιτο δ´  ἂν   ἱκανῶς, εἰ κατὰ τὴν ὑποκειμένην
[1, 11]   δὲ λεχθὲν καὶ τύπῳ τάχ´  ἂν   ἱκανῶς ἔχοι. εἰ δή, καθάπερ
[1, 6]   εἰσαγαγεῖν τὰ εἴδη. δόξειε δ´  ἂν   ἴσως βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν
[1, 7]   καὶ τὸ εὖ, οὕτω δόξειεν  ἂν   καὶ ἀνθρώπῳ, εἴπερ ἔστι τι
[1, 13]   ἅπασι τοῖς τρεφομένοις θείη τις  ἂν   καὶ ἐν τοῖς ἐμβρύοις, τὴν
[1, 9]   τι καὶ μακάριον. εἴη δ´  ἂν   καὶ πολύκοινον· δυνατὸν γὰρ ὑπάρξαι
[1, 8]   περὶ ψυχὴν τίθεμεν. ὥστε καλῶς  ἂν   λέγοιτο κατά γε ταύτην τὴν
[1, 6]   καὶ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων ἦν  ἂν   μία τις ἐπιστήμη· νῦν δ´
[1, 10]   οὕτως, ἄθλιος μὲν οὐδέποτε γένοιτ´  ἂν   εὐδαίμων, οὐ μὴν μακάριός
[1, 7]   εἶθ´ ὕστερον ἀναγράψαι. δόξειε δ´  ἂν   παντὸς εἶναι προαγαγεῖν καὶ διαρθρῶσαι
[1, 10]   εὐδαίμων, οὐ μὴν μακάριός γε,  ἂν   Πριαμικαῖς τύχαις περιπέσῃ. οὐδὲ δὴ
[1, 2]   ἀπέχεσθαι, τὸ ταύτης τέλος περιέχοι  ἂν   τὰ τῶν ἄλλων, ὥστε τοῦτ´
[1, 6]   δῆλον οὖν ὅτι διττῶς λέγοιτ´  ἂν   τἀγαθά, καὶ τὰ μὲν καθ´
[1, 2]   ἐπιστημῶν δυνάμεων. δόξειε δ´  ἂν   τῆς κυριωτάτης καὶ μάλιστα ἀρχιτεκτονικῆς.
[1, 7]   ἔτι λεχθῆναι. τάχα δὴ γένοιτ´  ἂν   τοῦτ´, εἰ ληφθείη τὸ ἔργον
[1, 2]   καθάπερ τοξόται σκοπὸν ἔχοντες μᾶλλον  ἂν   τυγχάνοιμεν τοῦ δέοντος; εἰ δ´
[1, 5]   τὰ πρότερον λεχθέντα τέλη τις  ἂν   ὑπολάβοι· δι´ αὑτὰ γὰρ ἀγαπᾶται.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 11/06/2008