HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 1000-1099

  Vers 1000-1099

[1000] χρώμενος τοῖς ἱστίοις,
εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις
καὶ φυλάξεις,
ἡνίκἂν τὸ πνεῦμα λεῖον
καὶ καθεστηκὸς λάβῃς.
(Διόνυσος)
ἀλλ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνὰ
1005 καὶ κοσμήσας τραγικὸν λῆρον, θαρρῶν τὸν κρουνὸν ἀφίει.
(Αἰσχύλος)
θυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, καὶ μου τὰ σπλάγχνἀγανακτεῖ,
εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ μἀντιλέγειν· ἵνα μὴ φάσκῃ δἀπορεῖν με,
ἀπόκριναί μοι, τίνος οὕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα ποιητήν;
(Εὐριπίδης)
δεξιότητος καὶ νουθεσίας, ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν
1010 τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν.
(Αἰσχύλος)
τοῦτοὖν εἰ μὴ πεποίηκας,
ἀλλἐκ χρηστῶν καὶ γενναίων μοχθηροτάτους ἀπέδειξας,
τί παθεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι;
(Διόνυσος) τεθνάναι· μὴ τοῦτον ἐρώτα.
(Αἰσχύλος)
σκέψαι τοίνυν οἵους αὐτοὺς παρἐμοῦ παρεδέξατο πρῶτον,
εἰ γενναίους καὶ τετραπήχεις, καὶ μὴ διαδρασιπολίτας,
1015 μηδἀγοραίους μηδὲ κοβάλους ὥσπερ νῦν μηδὲ πανούργους,
ἀλλὰ πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους τρυφαλείας
καὶ πήληκας καὶ κνημῖδας καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους.
(Διόνυσος)
καὶ δὴ χωρεῖ τουτὶ τὸ κακόν· κρανοποιῶν αὖ μἐπιτρίψει.
(Εὐριπίδης)
καὶ τί σὺ δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους ἐξεδίδαξας;
(Διόνυσος)
1020 Αἰσχύλε λέξον, μηδαὐθάδως σεμνυνόμενος χαλέπαινε.
(Αἰσχύλος) δρᾶμα ποιήσας Ἄρεως μεστόν.
(Διόνυσος) ποῖον;
(Αἰσχύλος)
τοὺς ἕπτἐπὶ Θήβας·
θεασάμενος πᾶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσθη δάιος εἶναι.
(Διόνυσος)
τουτὶ μέν σοι κακὸν εἴργασται· Θηβαίους γὰρ πεποίηκας
ἀνδρειοτέρους ἐς τὸν πόλεμον, καὶ τούτου γοὕνεκα τύπτου.
(Αἰσχύλος)
1025 ἀλλὑμῖν αὔτἐξῆν ἀσκεῖν, ἀλλοὐκ ἐπὶ τοῦτἐτράπεσθε.
εἶτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτἐπιθυμεῖν ἐξεδίδαξα
νικᾶν ἀεὶ τοὺς ἀντιπάλους, κοσμήσας ἔργον ἄριστον.
(Διόνυσος)
ἐχάρην γοῦν, ”ἡνίκἤκουσα περὶ Δαρείου τεθνεῶτος“,
χορὸς δεὐθὺς τὼ χεῖρὡδὶ συγκρούσας εἶπενἰαυοῖ“.
(Αἰσχύλος)
1030 ταῦτα γὰρ ἄνδρας χρὴ ποιητὰς ἀσκεῖν. σκέψαι γὰρ ἀπἀρχῆς
ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται.
Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς θἡμῖν κατέδειξε φόνων τἀπέχεσθαι,
Μουσαῖος δἐξακέσεις τε νόσων καὶ χρησμούς, Ἡσίοδος δὲ
γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους· δὲ θεῖος Ὅμηρος
1035 ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδὅτι χρήστἐδίδαξεν,
τάξεις ἀρετὰς ὁπλίσεις ἀνδρῶν;
(Διόνυσος)
καὶ μὴν οὐ Παντακλέα γε
ἐδίδαξεν ὅμως τὸν σκαιότατον· πρώην γοῦν, ἡνίκἔπεμπεν,
τὸ κράνος πρῶτον περιδησάμενος τὸν λόφον ἤμελλἐπιδήσειν.
(Αἰσχύλος)
ἀλλἄλλους τοι πολλοὺς ἀγαθούς, ὧν ἦν καὶ Λάμαχος ἥρως·
1040 ὅθεν ἡμὴ φρὴν ἀπομαξαμένη πολλὰς ἀρετὰς ἐποίησεν,
Πατρόκλων, Τεύκρων θυμολεόντων, ἵνἐπαίροιμἄνδρα πολίτην
ἀντεκτείνειν αὑτὸν τούτοις, ὁπόταν σάλπιγγος ἀκούσῃ.
ἀλλοὐ μὰ Δίοὐ Φαίδρας ἐποίουν πόρνας οὐδὲ Σθενεβοίας,
οὐδοἶδοὐδεὶς ἥντινἐρῶσαν πώποτἐποίησα γυναῖκα.
1045 (Εὐριπίδης) μὰ Δίοὐ γὰρ ἐπῆν τῆς Ἀφροδίτης οὐδέν σοι.
(Αἰσχύλος)
μηδέ γἐπείη.
ἀλλἐπί τοι σοὶ καὶ τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολλοῦπικαθῆτο,
ὥστε γε καὐτόν σε κατοὖν ἔβαλεν.
(Διόνυσος)
νὴ τὸν Δία τοῦτό γέ τοι δή.
γὰρ ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν ἐπλήγης.
(Εὐριπίδης)
καὶ τί βλάπτουσ σχέτλιἀνδρῶν τὴν πόλιν ἁμαὶ Σθενέβοιαι;
[1000] et ne fais usage que de leur extrémité ; puis avance doucement,
doucement, et veille à ne prendre le vent que quand tu le sentiras
doux et régulier.
DIONYSOS.
Alors toi, qui, le premier des Hellènes, as crénelé les hauteurs du
langage, relevé les jeux de la tragédie, déchaîne sans peur le torrent.
ESCHYLE. Je suis irrité de cette rencontre ; mes entrailles
s'indignent d'avoir à contredire cet homme ; mais qu'il ne
prétende point m'avoir jeté dans l'embarras. Réponds-moi,
qu'est-ce qui rend un poète digne d'admiration ?
EURIPIDE. L'adresse et la justesse, avec laquelle nous rendons
les hommes meilleurs dans les cités.
ESCHYLE. Si donc tu ne l'as point fait, mais si de bons et
généreux tu les as rendus tout à fait pervers, de quoi, dis-le-moi,
es-tu passible ?
DIONYSOS. De la mort : ne le demande pas.
ESCHYLE. Vois donc quels hommes il a, tout d'abord, reçus de
mes mains : généreux, hauts de quatre coudées, ne se dérobant
point aux charges publiques, ni flâneurs, ni bouffons, comme
aujourd'hui, ni toujours prêts au mal, mais respirant lances et
javelots, casques aux blanches aigrettes, armets, bottines,
boucliers à sept cuirs de boeuf.
EURIPIDE. Voilà qui va mal : il m'assommera avec ses casques.
Mais comment fais-tu pour leur enseigner la bravoure ?
DIONYSOS. Réponds, Eschyle, et ne donne pas l'essor à ta
jactance farouche.
ESCHYLE. En faisant un drame rempli d'Arès.
DIONYSOS. Lequel ?
ESCHYLE. Les Sept devant Thèbe. Tous les spectateurs
souhaitaient d'être hommes de guerre.
DIONYSOS. En cela tu as mal fait : tu as rendu les Thébains
plus ardents au combat. Aussi mérites-tu d'être frappé.
ESCHYLE. Il ne tenait qu'à vous de vous exercer ; mais vous ne
vous êtes point tournés de ce côté. Depuis, en faisant représenter
les Perses, je vous ai appris à désirer vaincre toujours les
ennemis; et j'ai produit un chef-d'oeuvre admirable.
DIONYSOS. Moi, j'éprouvai une grande joie, en apprenant la
mort de Darius, lorsque le choeur, battant des mains, s'écria "Iau ! Iau !"
ESCHYLE. Voilà les sujets où les poètes doivent s'exercer.
Remarquez, en effet, dès l'origine, combien les poètes de génie
ont été utiles. Orphée a enseigné les mystères et l'horreur du
meurtre; Musée, les remèdes des maladies et les oracles;
Hésiode, l'agriculture, la saison des fruits, les labours; et le divin
Homère, d'où lui est venu tant d'honneur et de gloire, si ce n'est
d'avoir enseigné, mieux que personne, la tactique, les vertus et
les armures des guerriers ?
DIONYSOS. Il n'a pourtant rien appris à ce grand niais de
Pantaclés : en effet, tout récemment, faisant partie d'une pompe,
il avait attaché son casque à sa tête, oubliant d'y adapter l'aigrette.
ESCHYLE. Mais il a formé un grand nombre d'autres héros,
parmi lesquels est le vaillant Lamaque. Ma muse, tout
imprégnée de lui, a célébré les vertus héroïques des Patrocles,
des Teucros au coeur de lion, afin d'entraîner chaque citoyen à
s'égaler à eux, dès qu'il entend la trompette. Mais, de par Zeus!
je ne mettais point en scène des Phèdres impudiques, ni des
Sthénébées, et je ne sache point avoir jamais créé le personnage
d'une femme amoureuse.
EURIPIDE. Non, de par Zeus ! car Aphrodite n'était rien pour toi.
ESCHYLE. Et qu'il en soit toujours ainsi ! Mais qu'elle règne
sans cesse attachée à toi et aux tiens ! Car elle a fini par te perdre
toi-même.
DIONYSOS. De par Zeus ! c'est tout à fait cela. Les crimes que
tu imputais aux femmes des autres, tu en as été toi-même
frappé.
EURIPIDE. Eh ! malheureux ! Quel tort mes Sthénébées font-
elles â l'État ?
[1050] (Αἰσχύλος) ὅτι γενναίας καὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνέπεισας
κώνεια πιεῖν αἰσχυνθείσας διὰ τοὺς σοὺς Βελλεροφόντας.
(Εὐριπίδης)
πότερον δοὐκ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆς Φαίδρας ξυνέθηκα;
(Αἰσχύλος)
μὰ Δίἀλλὄντ᾽· ἀλλἀποκρύπτειν χρὴ τὸ πονηρὸν τόν γε ποιητήν,
καὶ μὴ παράγειν μηδὲ διδάσκειν. τοῖς μὲν γὰρ παιδαρίοισιν
1055 ἔστι διδάσκαλος ὅστις φράζει, τοῖσιν δἡβῶσι ποιηταί.
πάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς.
(Εὐριπίδης)
ἢν οὖν σὺ λέγῃς Λυκαβηττοὺς
καὶ Παρνασσῶν ἡμῖν μεγέθη, τοῦτἐστὶ τὸ χρηστὰ διδάσκειν,
ὃν χρῆν φράζειν ἀνθρωπείως;
(Αἰσχύλος)
ἀλλ κακόδαιμον ἀνάγκη
μεγάλων γνωμῶν καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ ῥήματα τίκτειν.
1060 κἄλλως εἰκὸς τοὺς ἡμιθέους τοῖς ῥήμασι μείζοσι χρῆσθαι·
καὶ γὰρ τοῖς ἱματίοις ἡμῶν χρῶνται πολὺ σεμνοτέροισιν.
ἁμοῦ χρηστῶς καταδείξαντος διελυμήνω σύ.
(Εὐριπίδης) τί δράσας;
(Αἰσχύλος)
πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ῥάκιἀμπισχών, ἵνἐλεινοὶ
τοῖς ἀνθρώποις φαίνοιντεἶναι.
(Εὐριπίδης) τοῦτοὖν ἔβλαψά τι δράσας;
(Αἰσχύλος)
1065 οὔκουν ἐθέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶς διὰ ταῦτα,
ἀλλὰ ῥακίοις περιειλάμενος κλάει καὶ φησὶ πένεσθαι.
(Διόνυσος)
νὴ τὴν Δήμητρα χιτῶνά γἔχων οὔλων ἐρίων ὑπένερθεν.
κἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ, παρὰ τοὺς ἰχθῦς ἀνέκυψεν.
(Αἰσχύλος)
εἶταὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδίδαξας,
1070 ξεκένωσεν τάς τε παλαίστρας καὶ τὰς πυγὰς ἐνέτριψεν
τῶν μειρακίων στωμυλλομένων, καὶ τοὺς Παράλους ἀνέπεισεν
ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν. καίτοι τότε γἡνίκἐγὼζων,
οὐκ ἠπίσταντἀλλ μᾶζαν καλέσαι καὶῥυππαπαῖεἰπεῖν.
(Διόνυσος)
νὴ τὸν Ἀπόλλω, καὶ προσπαρδεῖν γἐς τὸ στόμα τῷ θαλάμακι,
καὶ μινθῶσαι τὸν ξύσσιτον κἀκβάς τινα λωποδυτῆσαι·
1075 νῦν δἀντιλέγει κοὐκέτἐλαύνων πλεῖ δευρὶ καὖθις ἐκεῖσε.
(Αἰσχύλος)
ποίων δὲ κακῶν οὐκ αἴτιός ἐστ᾽;
οὐ προαγωγοὺς κατέδειξοὗτος,
1080 καὶ τικτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς,
καὶ μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς,
καὶ φασκούσας οὐ ζῆν τὸ ζῆν;
κᾆτἐκ τούτων πόλις ἡμῶν
ὑπογραμματέων ἀνεμεστώθη
1085 καὶ βωμολόχων δημοπιθήκων
ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί,
λαμπάδα δοὐδεὶς οἷός τε φέρειν
ὑπἀγυμνασίας ἔτι νυνί.
(Διόνυσος)
μὰ Δίοὐ δῆθ᾽, ὥστἐπαφαυάνθην
1090 Παναθηναίοισι γελῶν, ὅτε δὴ
βραδὺς ἄνθρωπός τις ἔθει κύψας
λευκὸς πίων ὑπολειπόμενος
καὶ δεινὰ ποιῶν· κᾆθοἱ Κεραμῆς
ἐν ταῖσι πύλαις παίουσαὐτοῦ
1095 γαστέρα πλευρὰς λαγόνας πυγήν,
δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις
ὑποπερδόμενος
φυσῶν τὴν λαμπάδἔφευγεν.
(Χορός)
μέγα τὸ πρᾶγμα, πολὺ τὸ νεῖκος, ἁδρὸς πόλεμος ἔρχεται.
[1050] ESCHYLE. Que tu as poussé des femmes honnêtes, épouses
d'honnêtes citoyens, à boire la ciguë, prises de honte en face de
tes Bellérophons.
EURIPIDE. Est-ce que j'ai mis en oeuvre une fausse légende
relative à Phèdre ?
ESCHYLE. Non, elle est réelle. Mais le poète doit jeter un voile
sur le mal, ne pas le produire au jour, ni sur la scène. Ce qu'est le
maître pour l'éducation de l'enfance, le poète l'est pour l'âge
viril. Nous ne devons rien dire que d'absolument bien.
EURIPIDE. Lors donc que tu nous parles des Lycabètes ou des
hauteurs du Parnasse, est-ce enseigner des choses bonnes,
quand il fallait user d'un langage humain ?
ESCHYLE. Mais, malheureux, il faut pour les grandes sentences,
pour les grandes pensées, créer des expressions à la hauteur.
D'ailleurs, il est naturel que les demi-dieux se servent de mots
sublimes, comme ils sont habillés de vêtements plus
magnifiques que les nôtres. Ce que j'avais ennobli, tu l'as ravalé, toi.
EURIPIDE. De quelle manière ?
ESCHYLE. D'abord, tu as revêtu les rois de haillons pour
paraître dignes de compassion aux yeux des hommes.
EURIPIDE. Quel mal ai-je fait en cela ?
ESCHYLE. Cela fait que pas un riche ne veut être triérarque,
mais s'enveloppe de haillons, pleure et dit qu'il est pauvre.
DIONYSOS. Par Dèmètèr ! ils ont par-dessous un chiton de
laine fine, et tel, qui ment ainsi, on le voit poindre tout à coup
sur le marché aux poissons.
ESCHYLE. C'est encore toi qui as enseigné le goût du bavardage
et des arguties, fait déserter les palestres, montré à serrer le
derrière des jeunes diseurs de riens, appris aux matelots à tenir
tête, à leurs chefs. Au contraire, de mon vivant, ils ne savaient
que crier: "Hé! la galette !" ou bien: «"hyppapae !"
DIONYSOS. Oui, par Apollon ! Puis péter au nez des
thalamistes, embrener les camarades de gamelle, détrousser les
habitants des ports de relàche. Maintenant ils disputent, et ils
voguent à l'aventure, soit par ici, soit par là.
ESCHYLE. De quels crimes n'est-il pas l'auteur ? N'a-t-il pas mis
en scène des entremetteuses, des femmes accouchant dans des
temples, des soeurs incestueuses, et d'autres qui disent que vivre
c'est ne pas vivre ? Voilà comment notre ville est remplie de
scribes et de bouffons, singes populaires, qui trompent le peuple
sans cesse : si bien que personne n'est plus en état aujourd'hui de
porter le flambeau, faute d'exercice.
DIONYSOS. Personne, de par Zeus ! Aussi, aux Panathènées,
j'ai failli mourir de rire, en voyant courir un lourdaud, plié en
deux, blanc, gras, laissé en arrière, se donnant un mal affreux.
Ceux qui étaient aux portes du Céramique lui frappent le ventre,
les côtes, les reins, les fesses ; en réponse à ces claques, le battu
éteint son flambeau, et s'enfuit.
LE CHOEUR. Sérieuse est l'affaire, grand débat, lutte rudement
engagée.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005