HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

Page 18

  Page 18

[18] καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γέ μοι δοκῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν -- ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη -- αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω μή· δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν. πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου ψευδῆ κατηγορημένα καὶ τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερον καὶ τοὺς (18b) ὑστέρους. ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες, οὓς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι τοὺς ἀμφὶ Ἄνυτον, καίπερ ὄντας καὶ τούτους δεινούς· ἀλλἐκεῖνοι δεινότεροι, ἄνδρες, οἳ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες ἔπειθόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ μᾶλλον οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστιν τις Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς πάντα ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω (18c) ποιῶν. οὗτοι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, <οἱ> ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, οἱ δεινοί εἰσίν μου κατήγοροι· οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν. ἔπειτά εἰσιν οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον ἤδη κατηγορηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς ὑμᾶς ἐν ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖδες ὄντες ἔνιοι ὑμῶν καὶ μειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήμην κατηγοροῦντες ἀπολογουμένου οὐδενός. δὲ πάντων ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ (18d) ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν εἴ τις κωμῳδοποιὸς τυγχάνει ὤν. ὅσοι δὲ φθόνῳ καὶ διαβολῇ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειθον -- οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους πείθοντες -- οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν· οὐδὲ γὰρ ἀναβιβάσασθαι οἷόν τἐστὶν αὐτῶν ἐνταυθοῖ οὐδἐλέγξαι οὐδένα, ἀλλἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥσπερ σκιαμαχεῖν ἀπολογούμενόν τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου. ἀξιώσατε οὖν καὶ ὑμεῖς, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, διττούς μου τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν τοὺς ἄρτι κατηγορήσαντας, ἑτέρους δὲ (18e) τοὺς πάλαι οὓς ἐγὼ λέγω, καὶ οἰήθητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν με ἀπολογήσασθαι· καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείνων πρότερον ἠκούσατε κατηγορούντων καὶ πολὺ μᾶλλον τῶνδε τῶν ὕστερον. εἶεν· ἀπολογητέον δή, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, [18] et je crois ma demande juste, de ne pas prendre garde à ma façon de parler, bonne ou mauvaise, et de regarder seulement, avec toute l'attention possible, si je vous dis des choses justes ou non; car c'est en cela que consiste toute la vertu du juge, comme celle de l'orateur est de ne dire que la vérité. Il est juste que je commence par répondre à mes premiers accusateurs, et par réfuter les premières accusations, avant d'en venir aux dernières qu'on a élevées contre moi. Car j'ai bien des accusateurs auprès de vous, depuis bien des années, et qui n'ont rien avancé qui ne soit faux. Je crains bien plus ceux-là qu'Anytus et ses complices, quoique ces derniers soient fort éloquents; mais les autres sont beaucoup plus redoutables, en ce que, vous entourant pour la plupart dès votre enfance, ils vous ont donné de moi une fausse opinion, et vous ont dit qu'il y a un certain Socrate, homme savant, qui recherche ce qui se passe dans les cieux et dans le sein de la terre, et qui d'une méchante cause sait en faire une bonne. Ceux qui ont semé ces faux bruits sont mes plus dangereux accusateurs; car en y prêtant l'oreille on reste persuadé que les hommes occupés à de telles recherches ne croient point à l'existence des dieux. D'ailleurs, ces accusateurs sont en fort grand nombre, et il y a déjà longtemps qu'ils travaillent à ce complot. Ils vous ont prévenus de cette opinion dans un âge qui est ordinairement très crédule; car vous étiez enfants pour la plupart, ou dans la première jeunesse, lorsqu'ils m'accusaient auprès de vous tout à leur aise, sans que l'accusé les contredit; et ce qu'il y a encore de plus injuste, c'est qu'il ne m'est pas permis de connaître ni de nommer mes accusateurs, si ce n'est un certain faiseur de comédies. Tous ceux qui, par envie ou par malice, vous ont persuadé toutes ces faussetés, et ceux qui, persuadés eux-mêmes, ont persuadé les autres, demeurent cachés, je ne puis ni les appeler devant vous, ni les réfuter; et il faut, pour me défendre, que je me batte, comme on dit, contre une ombre, et que j'attaque et me défende sans qu'aucun adversaire paraisse. Mettez-vous donc bien dans l'esprit, Athéniens, que j'ai affaire à deux sortes d'accusateurs, comme je vous l'ai dit : ceux qui m'ont accusé depuis longtemps, et ceux qui m'ont cité en dernier lieu ; et croyez, je vous prie, qu'il est nécessaire que je réponde d'abord aux premiers; car ce sont là ceux que vous avez écoutés d'abord, et ils ont fait beaucoup plus d'impression sur vous que les autres. Eh bien donc! Athéniens, il faut se défendre,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005