Alphabétiquement     [«   »]
καθίεται 1
καθίστη 1
Καὶ 6
καὶ 642
καί 1
Κάϊκόν 1
Καΐκου 1
Fréquences     [«    »]
289 δὲ
239 τε
206 τῶν
642 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

καὶ


Livre, Chapitre
[5, 29]   βασιλικῇ πελάζοντες ηὔχοντο Ἀλεξάνδρῳ πολλὰ  καὶ   ἀγαθά, ὅτι πρὸς σφῶν μόνων
[5, 1]   ἄγων, τοσαῦτα μὲν ἔθνη μάχιμα  καὶ   ἄγνωστα τοῖς τότε Ἕλλησιν ἐπελθών,
[5, 20]   θεοῖς τὰ νομιζόμενα ἐπινίκια ἔθυε,  καὶ   ἀγὼν ἐποιεῖτο αὐτῷ γυμνικὸς καὶ
[5, 3]   τοῖς θεοῖς ὅσοις αὐτῷ νόμος  καὶ   ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν
[5, 8]   Ταξίλοις θύει ὅσα οἱ νόμος  καὶ   ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν τε καὶ
[5, 29]   δὴ ἐπ´ αὐτῶν ὡς νόμος  καὶ   ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν τε καὶ
[5, 9]   αὐτῷ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ παραπλέοντα  καὶ   αἱ διφθέραι τῆς κάρφης ἐμπιπλάμεναι
[5, 4]   ὅτι δίστομός ἐστιν Ἰνδὸς  καὶ   αἱ ἐκβολαὶ αὐτοῦ ἀμφότεραι τεναγώδεις,
[5, 7]   ὡς τύχοιεν κατὰ ναῦν ἑκάστην  καὶ   αἱ ἐπιτιμήσεις τοῦ ἐκλιποῦς οὔτε
[5, 12]   ὕλῃ ἐκρύπτετο, τά τε ἄλλα  καὶ   αἱ τριακόντοροι. ὑπὸ δὲ τὴν
[5, 9]   ἐς τὴν γῆν τὴν Ἰνδικὴν  καὶ   αἱ χιόνες αἱ τοῦ Καυκάσου,
[5, 25]   καὶ Παμφυλία δὲ καὶ Φοινίκη  καὶ   Αἴγυπτος ξὺν τῇ Λιβύῃ τῇ
[5, 5]   Ἰνδόν τε καὶ τὸν Ὑδάσπην  καὶ   Ἀκεσίνην καὶ Ὑδραώτην καὶ Ὕφασιν
[5, 4]   ἀναγεγράφθω. ἐπεὶ καὶ Ὑδάσπης  καὶ   Ἀκεσίνης καὶ Ὑδραώτης καὶ Ὕφασις,
[5, 14]   παραλλάξαι γὰρ ξὺν τοῖς ἅρμασι  καὶ   ἀκίνδυνον ποιῆσαι Ἀλεξάνδρῳ τὴν διάβασιν·
[5, 26]   πονοῦντας καὶ κινδυνεύοντας αὐτὸς ἀπόνως  καὶ   ἀκινδύνως ἐξηγούμενος ἦγον, οὐκ ἀπεικότως
[5, 27]   Ἕλληνες, νέοι τε ἀντὶ γερόντων  καὶ   ἀκμῆτες ἀντὶ κεκμηκότων, καὶ οἷς
[5, 18]   γὰρ εἶναί οἱ ἔτι φεύγειν,  καὶ   ἀκοῦσαι τῶν παρ´ Ἀλεξάνδρου λόγων.
[5, 10]   στρατιὰ καὶ αὐτὴ τεταγμένη τε  καὶ   ἀκριβῶς ὡπλισμένη ἐκβαίνουσιν αὐτοῖς ἐπιθήσεσθαι
[5, 10]   τοῦτο ἐγίγνετο καὶ βοὴ μόνον  καὶ   ἀλαλαγμὸς ἦν, οὐκέτι Πῶρος
[5, 2]   ἀκούσαντα ἐπιμειδιᾶσαι λέγεται τῷ λόγῳ·  καὶ   Ἀλέξανδρον ἐρέσθαι ἐφ´ ὅτῳ ἐγέλασεν·
[5, 22]   μὲν δὴ προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ Ἀλεξάνδρῳ.  καὶ   Ἀλέξανδρος ἀναπαύσας τῇ ὑστεραίᾳ τὴν
[5, 24]   γενόμενοι ἔφευγον ἀπολιπόντες τὰς πόλεις.  καὶ   Ἀλέξανδρος, ἐπειδὴ ἐξηγγέλθη αὐτῶν
[5, 10]   τὴν βοὴν ἐπάγων τοὺς ἐλέφαντας  καὶ   Ἀλέξανδρος ἐς ἔθος αὐτὸν τῆς
[5, 19]   βασιλικῶς μοι χρῆσαι, Ἀλέξανδρε.  καὶ   Ἀλέξανδρος ἡσθεὶς τῷ λόγῳ, τοῦτο
[5, 17]   καὶ τὰς γνώμας τῶν Ἰνδῶν  καὶ   Ἀλέξανδρος ἰδὼν τὸν καιρὸν ἐν
[5, 18]   αὐτὸς ἀπεχώρει ἐπιστρέψας τὸν ἐλέφαντα.  καὶ   Ἀλέξανδρος μέγαν τε αὐτὸν καὶ
[5, 19]   Οὐξίων χώρᾳ ἀφανὴς ἐγένετο Ἀλεξάνδρῳ,  καὶ   Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνὰ τὴν χώραν
[5, 8]   αὐτοὶ οἱ τῇδε Ἰνδοὶ φιλίως.  καὶ   Ἀλέξανδρος προστίθησιν αὐτοῖς χώραν τῆς
[5, 23]   φυγῇ εἰς τὴν πόλιν κατεκλείσθησαν.  καὶ   Ἀλέξανδρος ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν
[5, 19]   πάντα ἔφη ἐν τούτῳ ἐνεῖναι.  καὶ   Ἀλέξανδρος τούτῳ ἔτι μᾶλλον τῷ
[5, 4]   τὴν ἀρχὴν τῆς Ἀσίας ἀφείλετο  καὶ   ἄλλα ἔθνη τὰ μὲν κατεστρέψατο,
[5, 1]   Ἀλεξάνδρειαν ἐν τῇ Αἰγυπτίων γῇ,  καὶ   ἄλλας πολλὰς τὰς μὲν ἔκτικας
[5, 7]   νεῶν {ἅμα δὲ δὴ} ἐσχέθη,  καὶ   ἄλλη ἀπὸ ταύτης διέχουσα ὅσον
[5, 24]   καὶ οὐ καταπηχθέντος συννῆσαι ἄλλῃ  καὶ   ἄλλῃ ἐκέλευσεν ἐν μέσῳ τῆς
[5, 9]   στρατὸν τοὺς μὲν αὐτὸς ἄλλῃ  καὶ   ἄλλῃ ἦγε τῆς χώρας τὰ
[5, 9]   τά τε πλοῖα αὐτῷ ἄλλῃ  καὶ   ἄλλῃ παραπλέοντα καὶ αἱ διφθέραι
[5, 10]   ὧδε πράττων. νύκτωρ παραγαγὼν ἄλλῃ  καὶ   ἄλλῃ τῆς ὄχθης τοὺς πολλοὺς
[5, 1]   ἔκτισας τὴν πρὸς Καυκάσῳ ὄρει  καὶ   ἄλλην Ἀλεξάνδρειαν ἐν τῇ Αἰγυπτίων
[5, 19]   τῶν τε αὐτῶν Ἰνδῶν ἔδωκεν  καὶ   ἄλλην ἔτι χώραν πρὸς τῇ
[5, 21]   ἐκεῖνον καὶ πρὸς τῇ αὑτοῦ  καὶ   ἄλλης πολλῆς ἄρχοντα ἔμαθε, τότε
[5, 27]   δέ, βασιλεῦ, εἴπερ τι  καὶ   ἄλλο, καὶ ἐν τῷ
[5, 6]   πόλιν Αἰολικὴν ἐκδιδοῖ ἐς θάλασσαν,  καὶ   ἄλλο Καΰστρου, πεδίον Λύδιον καὶ
[5, 27]   ἕψονται δέ σοι ἄλλοι Μακεδόνες  καὶ   ἄλλοι Ἕλληνες, νέοι τε ἀντὶ
[5, 8]   τε ἀδελφὸς τοῦ Ἀβισάρου  καὶ   ἄλλοι ξὺν αὐτῷ οἱ δοκιμώτατοι,
[5, 9]   Ἰνδοῦ καὶ Γάγγου καὶ τυχὸν  καὶ   ἄλλου του· ἀλλ´ γε
[5, 9]   τοὺς δὲ, τῶν ἡγεμόνων ἄλλοις  {καὶ}   ἄλλους ἐπιτάξας, καὶ αὐτοὺς πολλαχῇ
[5, 2]   ἀνάπλεων καὶ δάφνης τὸ ὄρος  καὶ   ἄλση παντοῖα· καὶ ἰδεῖν σύσκιον,
[5, 13]   ~Αὐτὸς δὲ ἐπιβὰς τριακοντόρου ἐπέρα  καὶ   ἅμα αὐτῷ Πτολεμαῖός τε καὶ
[5, 23]   οὐ βαθεῖαν οὖσαν τὴν λίμνην  καὶ   ἅμα εἰκάσας ὅτι φοβεροὶ γενόμενοι
[5, 13]   ἀποτεμνομένην ἀπὸ τῆς ἄλλης γῆς.  καὶ   ἅμα ηὐξήκει τὸ ὕδωρ
[5, 7]   τοῖς ζεύγεσι τὴν ἔφοδον γίγνεσθαι,  καὶ   ἅμα ὡς σύνδεσμος εἶναι τοῦ
[5, 18]   Ταξίλην ἐπιστρέψας ἀνήγετο ὡς ἀκοντίσων·  καὶ   ἂν καὶ κατέκανε τυχόν, εἰ
[5, 15]   στερεὸν ἐς τὰς ἐφόδους τε  καὶ   ἀναστροφὰς τῶν ἵππων, ἐνταῦθα ἔτασσε
[5, 25]   ἄλλους Ἰνδοὺς, καὶ μεγέθει μεγίστους  καὶ   ἀνδρείᾳ. ταῦτα δὲ ἐξαγγελλόμενα Ἀλέξανδρον
[5, 6]   δὲ ἐπ´ ἄρκτον τε  καὶ   ἄνεμον βορρᾶν. τῆς δὲ ὡς
[5, 6]   δὲ ὡς πρὸς ἑσπέραν τε  καὶ   ἄνεμον Ἰάπυγα ἔστε ἐπὶ τὴν
[5, 2]   κατασχεθῆναί τε πρὸς τοῦ Διονύσου  καὶ   ἀνευάσαι τὸν θεὸν καὶ βακχεῦσαι.
[5, 18]   αὐτοῦ· ὡς δὲ ἔπιέ τε  καὶ   ἀνέψυξεν, ἄγειν αὑτὸν σπουδῇ ἐκέλευσεν
[5, 25]   τε τὴν χώραν εἶναι ἐξηγγέλλετο  καὶ   ἀνθρώπους ἀγαθοὺς μὲν γῆς ἐργάτας,
[5, 22]   στρατεύσαντας ἐπ´ αὐτοὺς Πῶρόν τε  καὶ   Ἀνισάρην ξύν τε τῇ σφετέρᾳ
[5, 27]   ἐπανεληλυθότας, πλουσίους τε ἀντὶ πενήτων  καὶ   ἀντὶ ἀφανῶν τῶν πάλαι εὐκλεεῖς.
[5, 16]   πεζῶν δὲ τὴν φάλαγγα Σελεύκῳ  καὶ   Ἀντιγένει καὶ Ταύρωνι προσέταξεν ἄγειν,
[5, 20]   σφῶν ἀπεκτονότες εἶεν οἱ Ἀσσακηνοὶ  καὶ   ἀπ´ Ἀλεξάνδρου ἀφεστηκότες. καὶ ἐπὶ
[5, 7]   ἀντίπρωρος πρὸς τὸ ῥεῦμα ὁρμίζεται·  καὶ   ἀπ´ ἀμφοῖν ξύλα τε ἐς
[5, 24]   ἀποστρέφονται αὖθις ἐς τὴν πόλιν.  καὶ   ἀπέθανον αὐτῶν ἐν τῇ ἀποχωρήσει
[5, 6]   χώραν πρὸς μὲν ἕω τε  καὶ   ἀπηλιώτην ἄνεμον ἔστε ἐπὶ μεσημβρίαν
[5, 19]   μὴ ἀπάξουσιν αὐτῷ τὸν ἵππον·  καὶ   ἀπήχθη εὐθὺς ἐπὶ τῷ κηρύγματι.
[5, 28]   βασιλεῖ σφῶν ἑκόντας· τοῖς δὲ  καὶ   ἀπιέναι οἴκαδε ἐθέλουσιν ὑπάρχειν ἀπιέναι
[5, 23]   ἐπῆγε τῶν πεζῶν τὴν φάλαγγα.  καὶ   ἀπὸ μὲν τῶν πρώτων ἁμαξῶν
[5, 23]   ἑκάστοις προὐχώρει ἀτάκτως προσέβαλλον· ἀλλὰ  καὶ   ἀπὸ τούτων ὅμως ἐξώσθησαν οἱ
[5, 8]   ποιεῖ γυμνικόν τε καὶ ἱππικόν.  καὶ   ἀποδείξας σατράπην τῶν ταύτῃ Ἰνδῶν
[5, 26]   ζῆν τε ξὺν ἀρετῇ ἡδὺ  καὶ   ἀποθνήσκειν κλέος ἀθάνατον ὑπολειπομένους.
[5, 24]   αἱροῦσι κατὰ κράτος τὴν πόλιν.  καὶ   ἀποθνήσκουσι μὲν ἐν τῇ καταλήψει
[5, 25]   ξὺν τῇ Λιβύῃ τῇ Ἑλληνικῇ  καὶ   Ἀραβίας ἔστιν καὶ Συρία
[5, 24]   δὲ ὑπὲρ τὰς ἑπτὰ μυριάδας  καὶ   ἅρματα τριακόσια καὶ ἵπποι πεντακόσιοι.
[5, 18]   ταύτῃ Ἰνδῶν καὶ τῶν ἐλεφάντων  καὶ   ἁρμάτων οἱ ἡγεμόνες καὶ οἱ
[5, 29]   τῆς αὑτοῦ χώρας σατραπεύειν ἔδωκεν  καὶ   Ἀρσάκην τῇ Ἀβισάρου ἐπικρατείᾳ προσέθηκεν·
[5, 11]   ἐν τῷ ποταμῷ ὑλώδης τε  καὶ   ἀστιβὴς ὑπ´ ἐρημίας. ταύτην καταμαθὼν
[5, 12]   αὐτῷ Κρατερὸς ὑπελέλειπτο, Μελέαγρός τε  καὶ   Ἄτταλος καὶ Γοργίας ξὺν τοῖς
[5, 2]   τῶν κακῶν ἄγεσθαι, ἵνα σοι  καὶ   αὖθις ἀφικομένῳ δεῦρο ἐν τῷ
[5, 17]   τε τοὺς ἐπιβάτας αὐτῶν ἀκοντίζοντες  καὶ   αὐτὰ τὰ θηρία περισταδὸν πάντοθεν
[5, 10]   ἐλεφάντων καὶ ὅτι πολλὴ στρατιὰ  καὶ   αὐτὴ τεταγμένη τε καὶ ἀκριβῶς
[5, 13]   τόπων, ἀλλὰ ἐς νῆσον γὰρ  καὶ   αὐτὴν μὲν μεγάλην, δὴ
[5, 1]   ἐλευθέραν τε οἰκοῦμεν τὴν Νῦσαν  καὶ   αὐτοὶ αὐτόνομοι καὶ ἐν κόσμῳ
[5, 17]   ξυνεστηκὸς τὸ ἔργον ἐπιστρέψαντες αὖθις  καὶ   αὐτοὶ ἐπήλαυνον τῇ ἵππῳ. ὡς
[5, 17]   ἐλεφάντων οἱ πολλοὶ κατηκοντισμένοι ἦσαν,  καὶ   αὐτοὶ οἱ ἐλέφαντες τὰ μὲν
[5, 22]   Σάγγαλα ἦν τῇ πόλει ὄνομα,  καὶ   αὐτοὶ οἱ Καθαῖοι εὐτολμότατοί τε
[5, 8]   Ταξίλης ὕπαρχος τῆς πόλεως  καὶ   αὐτοὶ οἱ τῇδε Ἰνδοὶ φιλίως.
[5, 18]   νικῶντα λαμπρῶς κατεῖδον Ἀλέξανδρον, ἐπέρων  καὶ   αὐτοὶ τὸν πόρον. καὶ οὗτοι
[5, 2]   προεστώτων τοῦ πολιτεύματος, ἦσαν δὲ  καὶ   αὐτοὶ τριακόσιοι, ἑκατὸν τοὺς ἀρίστους
[5, 14]   μείζονι δυνάμει τὸν Πώρου παῖδα,  καὶ   αὐτόν τε Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς
[5, 15]   τὸ καρτερώτατόν τε τῶν Μακεδόνων  καὶ   αὐτὸν τὸν βασιλέα διαγωνίσασθαι. ἀλλὰ
[5, 1]   Νυσαῖοι ἐᾶσαι σφᾶς ἐλευθέρους τε  καὶ   αὐτονόμους αἰδοῖ τοῦ Διονύσου. Διόνυσος
[5, 2]   εἶναι τοὺς οἰκήτορας τῆς Νύσης  καὶ   αὐτονόμους. ὡς δὲ καὶ τοὺς
[5, 18]   καταμαθεῖν θεωμένοις ἦν) τότε δὴ  καὶ   αὐτὸς ἀπεχώρει ἐπιστρέψας τὸν ἐλέφαντα.
[5, 16]   καὶ τῶν ἵππων τῇ ἐπελάσει.  καὶ   αὐτὸς δὲ τοὺς ἑταίρους ἔχων
[5, 25]   οἱ μέχρι δεῦρο πονηθέντες πόνοι  καὶ   αὐτὸς ἐγὼ ἡγούμενος, οὐδὲν ἔτι
[5, 4]   Ἴστρου, καὶ ὅτι Δέλτα ποιεῖ  καὶ   αὐτὸς ἐν τῇ Ἰνδῶν γῇ
[5, 20]   Πῶρον γενομένης Ἀλεξάνδρῳ ἐπενόει Ἀβισάρης  καὶ   αὐτὸς ξὺν Πώρῳ τάττεσθαι· τότε
[5, 4]   καὶ πολὺ δὴ μείονες, ὅπου  καὶ   αὐτὸς Ἰνδὸς τοῦ Γάγγου.
[5, 24]   οἵ τε σαλπιγκταὶ ἐσήμαινον αὐτῷ  καὶ   αὐτὸς τὴν στρατιὰν ὡπλισμένην τε
[5, 3]   τινα μῦθον ἐπιχώριον ἀκούσαντας  καὶ   αὐτοὺς ξυνθέντας φημίσαι, ὅτι τοῦτο
[5, 9]   ἡγεμόνων ἄλλοις {καὶ} ἄλλους ἐπιτάξας,  καὶ   αὐτοὺς πολλαχῇ διέπεμπε. σῖτος δὲ
[5, 14]   τοὺς τοξότας ἐπάγειν τῇ ἵππῳ  καὶ   αὐτοὺς σπουδῇ. γνώμην δὲ ἐπεποίητο,
[5, 9]   ταῦτα δὲ ὁρῶντι Ἀλεξάνδρῳ κινητέα  καὶ   αὐτῷ ἐδόκει στρατιὰ πολλαχῇ,
[5, 26]   ἔργα φέρουσιν. εἰ δέ τις  καὶ   αὐτῷ τῷ πολεμεῖν ποθεῖ ἀκοῦσαι
[5, 4]   πολλὰ ἐξήλεγξαν, ὅσα γε μὴ  καὶ   αὐτῶν ἔστιν οἳ ἐψεύσαντο· ἀχρύσους
[5, 12]   παρεκεκόμιστο ἐς τὸν χῶρον τοῦτον  καὶ   ἀφανῶς αὖθις ξυμπεπηγμένα ἐν τῇ
[5, 14]   ξὺν αὐτῷ ἱππέας. καὶ γὰρ  καὶ   ἀφικέσθαι ξὺν μείζονι δυνάμει τὸν
[5, 27]   δαιμονίου ἀδόκητά τε καὶ ταύτῃ  καὶ   ἀφύλακτα τοῖς ἀνθρώποις ἐστί. ~Τοιαῦτα
[5, 28]   πολλὴ ἦν ἀνὰ τὸ στρατόπεδον  καὶ   ἀχθόμενοι μὲν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ
[5, 25]   καὶ μέση τῶν ποταμῶν,  καὶ   Βαβυλὼν δὲ ἔχεται καὶ τὸ
[5, 2]   Διονύσου καὶ ἀνευάσαι τὸν θεὸν  καὶ   βακχεῦσαι. ~Καὶ ταῦτα ὅπως τις
[5, 1]   ἀπομάχων στρατιωτῶν, οἳ δὴ αὐτῷ  καὶ   βάκχοι ἦσαν, κτίζει τὴν πόλιν
[5, 10]   δὲ ἐπὶ πολὺ τοῦτο ἐγίγνετο  καὶ   βοὴ μόνον καὶ ἀλαλαγμὸς ἦν,
[5, 9]   πλήν γε δὴ τοῦ Ἰνδοῦ  καὶ   Γάγγου καὶ τυχὸν καὶ ἄλλου
[5, 14]   καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ἱππέας.  καὶ   γὰρ καὶ ἀφικέσθαι ξὺν μείζονι
[5, 4]   δὴ πρὸς τὰ Ἰνδῶν ξυμβαλεῖν.  καὶ   γὰρ καὶ Πέρσαι τότε πένητές
[5, 3]   Ἀλεξάνδρου ἐς τὸ ὑπέρογκον ἐπιφημισθῆναι.  καὶ   γὰρ καὶ σπήλαιον λέγει ἰδόντας
[5, 20]   ταῦτα πολλαχῇ εἶναι τοῦ Ἰνδοῦ.  καὶ   γὰρ καὶ τοῦ Ἀκεσίνου τεκμαίρομαι
[5, 18]   καὶ Ἀλέξανδρος μέγαν τε αὐτὸν  καὶ   γενναῖον ἄνδρα ἰδὼν ἐν τῇ
[5, 3]   καὶ ἱππικὸν ἐπὶ τῷ ποταμῷ·  καὶ   γίγνεται αὐτῷ ἐπὶ τῇ διαβάσει
[5, 12]   ὑπελέλειπτο, Μελέαγρός τε καὶ Ἄτταλος  καὶ   Γοργίας ξὺν τοῖς μισθοφόροις ἱππεῦσί
[5, 12]   Σογδιανῶν καὶ τοὺς Σκύθας ἱππέας  καὶ   Δάας τοὺς ἱπποτοξότας καὶ τῆς
[5, 28]   τοῖς λόγοις· πολλοῖς δὲ δὴ  καὶ   δάκρυα προχυθέντα ἔτι μᾶλλον δηλῶσαι
[5, 2]   καὶ ἰδεῖν κισσοῦ τε ἀνάπλεων  καὶ   δάφνης τὸ ὄρος καὶ ἄλση
[5, 13]   αὐτῷ οἱ ἱππεῖς τὸν πόρον,  καὶ   δέος ἦν αὖθις ἄλλου δεῆσαι
[5, 22]   ἤλαυνεν ὡς ἐπὶ τοὺς Καθαίους.  καὶ   δευτεραῖος μὲν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ
[5, 24]   χαλεπὸν ἐξ Ἀλεξάνδρου ὑπομένουσί τε  καὶ   δεχομένοις φιλίως Ἀλέξανδρον· οὐδὲ γὰρ
[5, 18]   ἄλλους τε ἐν μέρει ἔπεμπε  καὶ   δὴ καὶ Μερόην ἄνδρα Ἰνδόν,
[5, 12]   ἱππαρχίαν καὶ τὴν Περδίκκου τε  καὶ   Δημητρίου καὶ τοὺς ἐκ Βάκτρων
[5, 7]   σανίδες ἐγκάρσιαι ἐς τὸ ξυνδεῖν·  καὶ   διὰ πασῶν οὕτω τῶν νεῶν,
[5, 20]   Ἰνδός· ἵνα δὲ στενότατός τε  καὶ   διὰ στενότητα βαθύτατος ἐς τοὺς
[5, 24]   ἐγένοντο, ἀλλὰ ὑπὲρ τοὺς χιλίους  καὶ   διακοσίους, καὶ ἐν τούτοις τῶν
[5, 2]   κατὰ ζῆλον τῶν Διονύσου ἔργων.  καὶ   δίδωσιν ἐλευθέρους τε εἶναι τοὺς
[5, 26]   πέρι πᾶσαν μεγάλη θάλασσα.  καὶ   ἐγὼ ἐπιδείξω Μακεδόσι τε καὶ
[5, 14]   ἀλλὰ Πτολεμαῖος Λάγου, ὅτῳ  καὶ   ἐγὼ ξυμφέρομαι, ἄλλως λέγει. ἐκπεμφθῆναι
[5, 29]   ἂν ὄχλος ξυμμιγὴς χαίρων βοήσειε  καὶ   ἐδάκρυον οἱ πολλοὶ αὐτῶν· οἱ
[5, 8]   Ἰνδοῦ τε ποταμοῦ καὶ Ὑδάσπου.  καὶ   ἐδέχετο αὐτὸν Ταξίλης ὕπαρχος
[5, 2]   ἱππέας μὲν ἄγεσθαι τοὺς τριακοσίους  καὶ   εἰ βούλει ἔτι τούτων πλείονας,
[5, 5]   καὶ νόμιμα ἅττα Ἰνδοῖς ἐστι  καὶ   εἰ δή τινα ἄτοπα ζῷα
[5, 21]   παραδιδόναι ταύτην Πώρῳ τῷ ἄλλῳ,  καὶ   εἰ δή τινα πρὸς ταῖς
[5, 21]   Ἰνδῶν τε τοὺς μαχιμωτάτους ἐπιλεξάμενον  καὶ   εἴ τινας παρ´ αὑτῷ ἔχοι
[5, 14]   τὸν παῖδα, ἅρματα δὲ ἑκατὸν  καὶ   εἴκοσι· φθάσαι δὲ περάσαντα Ἀλέξανδρον
[5, 18]   τὰ παρὰ τοῦ Μερόου ἤκουσε  καὶ   ἐκ τοῦ δίψους ἅμα ἐκρατεῖτο,
[5, 1]   μηρῷ τῷ τοῦ Διὸς ηὐξήθη.  καὶ   ἐκ τούτου ἐλευθέραν τε οἰκοῦμεν
[5, 6]   πεδίον τε πολλή ἐστι  καὶ   ἐκ τῶν ποταμῶν τὸ πεδίον
[5, 6]   Ἰωνικήν. Αἴγυπτόν τε Ἡρόδοτός τε  καὶ   Ἑκαταῖος οἱ λογοποιοί, εἰ
[5, 11]   τοῦ μεγάλου στρατοπέδου ἐς πεντήκοντα  καὶ   ἑκατὸν σταδίους. παρὰ πᾶσαν δὴ
[5, 4]   αἱ ὄχθαι, ἵνα δὲ πλατύτατος,  καὶ   ἑκατόν· τὸ πολὺ δὲ εἶναι
[5, 19]   βασιλικῶς κεχρημένος ἦν ἀνδρὶ ἀγαθῷ  καὶ   ἐκείνῳ ἐκ τούτου ἐς ἅπαντα
[5, 8]   καὶ ξυνετμήθη τε τὰ πλοῖα  καὶ   ἐκομίσθη αὐτῷ, ὅσα μὲν βραχύτερα
[5, 20]   ἅστινας ταύτῃ ἔκτιζεν ἀναστήσοντά τε  καὶ   ἐκτειχιοῦντα· αὐτὸς δὲ ἤλαυνεν ὡς
[5, 10]   ὕδωρ ἀφορῶντες πέραν τοὺς ἐλέφαντας  {καὶ}   ἔκφρονες γιγνόμενοι. κλέψαι οὖν ἐπενόει
[5, 20]   καὶ προσεχώρουν αὐτῷ ὁμολογίᾳ πάντες.  καὶ   ἔλαβε πόλεις μὲν ἐς τριάκοντα
[5, 20]   Ἀλέξανδρον ἔπεμψε, χρήματά τε κομίζοντα  καὶ   ἐλέφαντας τεσσαράκοντα δῶρον Ἀλεξάνδρῳ. ἧκον
[5, 11]   τι ὑπολειφθῇ αὐτῷ ἐπὶ στρατοπέδου  καὶ   ἐλέφαντες, σὺ δὲ δὴ καὶ
[5, 27]   ὁρᾷς, ὅσοι μὲν Μακεδόνων τε  καὶ   Ἑλλήνων ἅμα σοὶ ὡρμήθημεν, ὅσοι
[5, 25]   διὰ τούσδε τοὺς πόνους ἔχεται  καὶ   Ἑλλήσποντος καὶ Φρύγες ἀμφότεροι καὶ
[5, 4]   Ἰνδοῦ τὰ μάλιστα οὐκ ἀμφίλογα  καὶ   ἐμοὶ ἀναγεγράφθω. ἐπεὶ καὶ
[5, 5]   οὖν αὐτῷ τούτῳ Ταῦρος·  καὶ   ἐμοὶ αὐτῷ πρότερόν ποτε ἐπὶ
[5, 19]   δὲ Ἀλεξάνδρου φόβος τοῖς βαρβάροις.  καὶ   ἐμοὶ ἐς τοσόνδε τετιμήσθω
[5, 15]   τε τῇ ἀποχωρήσει βαρέα γενόμενα  καὶ   ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ ὑπὸ
[5, 1]   τὴν Νῦσαν καὶ αὐτοὶ αὐτόνομοι  καὶ   ἐν κόσμῳ πολιτεύοντες· τῆς δὲ
[5, 24]   ὑπὲρ τοὺς χιλίους καὶ διακοσίους,  καὶ   ἐν τούτοις τῶν ἡγεμόνων ἄλλοι
[5, 17]   ἤδη προσκειμένων σφίσι τῶν Μακεδόνων.  καὶ   ἐν τούτῳ ἵνα διέσχεν
[5, 17]   τεῖχός τι φίλιον τοὺς ἐλέφαντας.  καὶ   ἐν τούτῳ οἱ ἐπιστάται τῶν
[5, 17]   ἐπὶ τοὺς ἐλέφαντας αὖθις κατειλήθησαν.  καὶ   ἐν τούτῳ πᾶσα ἵππος
[5, 19]   Ἵνα δὲ μάχη ξυνέβη  καὶ   ἔνθεν ὁρμηθεὶς ἐπέρασε τὸν Ὑδάσπην
[5, 8]   Δοξάρεως νομάρχου ἄλλοι, δῶρα φέροντες.  καὶ   ἐνταῦθα αὖ Ἀλέξανδρος ἐν Ταξίλοις
[5, 8]   διέβη πέραν τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ,  καὶ   ἐνταῦθα αὖ θύει κατὰ νόμον
[5, 12]   ἔνθεν διαβαίνειν αὐτῷ ἦν ἐγνωσμένον.  καὶ   ἐνταῦθα ἐπληροῦντο τῆς νυκτὸς αἱ
[5, 7]   καταστήσῃ ἐς τὸ τεταγμένον χωρίον·  καὶ   ἐνταῦθα ἤδη καθίεται πλέγματα ἐκ
[5, 29]   τὸν Ἀκεσίνην αὖ ἐπανῄει ὀπίσω.  καὶ   ἐνταῦθα καταλαμβάνει τὴν πόλιν ἐξῳκοδομημένην,
[5, 28]   ἀπιέναι οἴκαδε ἐθέλουσιν ὑπάρχειν ἀπιέναι  καὶ   ἐξαγγέλλειν τοῖς οἰκείοις, ὅτι τὸν
[5, 26]   ἐς ὑμᾶς τὸ πολὺ ἔρχεται  καὶ   ἐπειδὰν ἐπεξέλθωμεν τὴν Ἀσίαν, τότε
[5, 2]   ἥκειν αὐτὸς ἔνθα ἦλθε Διόνυσος  καὶ   ἐπέκεινα ἂν ἐλθεῖν Διονύσου· οὐδ´
[5, 5]   τὰ Ἀλεξάνδρου αὔξοντες, ὅτι δὴ  καὶ   ἐπέκεινα ἄρα τοῦ Καυκάσου κρατῶν
[5, 26]   ὀλίγοι πόνοι. ἀλλὰ ἡμεῖς γε  καὶ   ἐπέκεινα τῆς Νύσης ἀφίγμεθα καὶ
[5, 25]   ταῦτα ὡς ἐπύθετο Ἀλέξανδρος, πρὶν  καὶ   ἐπὶ μεῖζον προελθεῖν τὴν ταραχὴν
[5, 13]   ὕδωρ ὄμβρος λάβρος τε  καὶ   ἐπὶ πολὺ τῆς νυκτὸς κατασχών,
[5, 22]   ἐχομένους δὲ τούτων τοὺς ὑπασπιστάς,  καὶ   ἐπὶ τούτοις τοὺς Ἀγριᾶνας· κατὰ
[5, 14]   ἀκίνδυνον ποιῆσαι Ἀλεξάνδρῳ τὴν διάβασιν·  καὶ   ἐπὶ τούτους ἀφεῖναι Ἀλέξανδρον τοὺς
[5, 20]   Ἀσσακηνοὶ καὶ ἀπ´ Ἀλεξάνδρου ἀφεστηκότες.  καὶ   ἐπὶ τούτους Φίλιππον ἐκπέμπει καὶ
[5, 29]   οὕστινας ἀποίσουσι τάξας θύει αὖ  καὶ   ἐπὶ τῷ Ἀκεσίνῃ ποταμῷ. καὶ
[5, 7]   τῷ Ἴστρῳ ποταμῷ ζεῦγμα ποιεῖται  καὶ   ἐπὶ τῷ Ῥήνῳ τῷ Κελτικῷ,
[5, 19]   τῶν ἑταίρων ἀπαντᾷ τῷ Πώρῳ·  καὶ   ἐπιστήσας τὸν ἵππον τό τε
[5, 20]   ἔλαβε πόλεις μὲν ἐς τριάκοντα  καὶ   ἑπτά, ὧν ἵνα ὀλίγιστοι ἦσαν
[5, 24]   καταλήψει τῶν Ἰνδῶν ἐς μυρίους  καὶ   ἑπτακισχιλίους, ἑάλωσαν δὲ ὑπὲρ τὰς
[5, 5]   ἐπὶ δὲ ὅσα Μεγασθένης τε  καὶ   Ἐρατοσθένης, δοκίμω ἄνδρε, ξυνεγραψάτην, καὶ
[5, 17]   δὲ ὑπό τε τῶν πόνων  καὶ   ἐρημίᾳ ἡγεμόνων οὐκέτι διακεκριμένοι ἐν
[5, 17]   τάξεσι, ξὺν πολλῷ φόνῳ ἀπελύοντο.  καὶ   ἐς στενὸν ἤδη {κατειλημ{ μ}
[5, 25]   ἐργάτας, γενναίους δὲ τὰ πολέμια  καὶ   ἐς τὰ ἴδια δὲ σφῶν
[5, 27]   τέ σοι ἐς τὰ παρόντα  καὶ   ἐς τὰ μέλλοντα μάλιστα ἀσφαλῆ
[5, 29]   ἥντινα Ἡφαιστίων αὐτῷ ἐκτειχίσαι ἐτάχθη·  καὶ   ἐς ταύτην ξυνοικίσας τῶν τε
[5, 28]   αὐτῆς τε ἐκείνης τῆς ἡμέρας  καὶ   ἐς τὴν τρίτην ἔτι ἀπ´
[5, 27]   τὴν ἐκ σοῦ μοι οὖσαν  καὶ   ἐς τοὺς ἄλλους ἀξίωσιν καὶ
[5, 6]   θάλασσαν Ἰνδὸς ποταμὸς ἀποτέμνεται.  καὶ   ἔστι πεδίον πολλὴ αὐτῆς,
[5, 9]   τε γίγνονται καὶ καθαροὶ ἰδεῖν  καὶ   ἔστιν ὅπου περάσιμοι, πλήν γε
[5, 8]   ἐς Τάξιλα ἀφίκετο, πόλιν μεγάλην  καὶ   εὐδαίμονα, τὴν μεγίστην τῶν μεταξὺ
[5, 2]   τε αὐτοῦ Ἀλέξανδρον τῷ Διονύσῳ  καὶ   εὐωχηθῆναι ὁμοῦ τοῖς ἑταίροις. οἱ
[5, 16]   Ἤδη τε ἐντὸς βέλους ἐγίγνετο  καὶ   ἐφῆκεν ἐπὶ τὸ κέρας τὸ
[5, 26]   καὶ κινδυνευόντων τὰ καλὰ ἔργα,  καὶ   ζῆν τε ξὺν ἀρετῇ ἡδὺ
[5, 26]   καὶ ἐπέκεινα τῆς Νύσης ἀφίγμεθα  καὶ   Ἄορνος πέτρα τῷ
[5, 26]   ἐντὸς Λιβύη πᾶσα ἡμετέρα γίγνεται  καὶ   Ἀσία δὴ οὕτω πᾶσα,
[5, 27]   βασιλεῦ, εἴπερ τι καὶ ἄλλο,  καὶ   ἐν τῷ εὐτυχεῖν σωφροσύνη.
[5, 12]   τι παρασκευή τε αὐτῷ  καὶ   ἐπιχείρησις ἐς τὴν
[5, 27]   ἔτι καὶ ξυγκινδυνεύοντες, αὐτοί τε  καὶ   Μακεδονικὴ στρατιά, τοὺς μὲν
[5, 12]   ἄνεμος καὶ ὄμβρος κεκοίμητο.  καὶ   μὲν ἄλλη στρατιὰ αὐτῷ
[5, 25]   καὶ Συρία τε κοίλη  καὶ   μέση τῶν ποταμῶν, καὶ
[5, 11]   ἀπέχει δὲ τε ἄκρα  καὶ   νῆσος τοῦ μεγάλου στρατοπέδου
[5, 9]   αἱ διφθέραι τῆς κάρφης ἐμπιπλάμεναι  καὶ   ὄχθη πᾶσα πλήρης φαινομένη
[5, 17]   ἀντεπῆγον τῇ ἵππῳ τὰ θηρία,  καὶ   φάλαγξ αὐτὴ τῶν Μακεδόνων
[5, 16]   τοὺς ἀεὶ προσάγοντας. ὡς δὲ  καὶ   φάλαγξ αὐτῷ δρόμῳ συνάψασα
[5, 9]   εὐπορώτερα, ἐπὶ ταῦτα φρουρὰς διαπέμψας  καὶ   ἡγεμόνας ἐπιστήσας ἑκάστοις εἴργειν ἐπενόει
[5, 2]   Ἀλεξάνδρῳ πρὸς θυμοῦ ἐγίγνετο ἀκούειν  καὶ   ἤθελε πιστὰ εἶναι τὰ ὑπὲρ
[5, 4]   στρατιᾷ ἐπῆλθε, πολλοὺς δὲ ἐπῆλθε,  καὶ   ἥκιστα χλιδῶντας κατὰ τὴν δίαιταν,
[5, 10]   τῶν ἱππέων βοήν τε ἐποίει  καὶ   ἠλαλάζετο τῷ Ἐνυαλίῳ καὶ τἆλλα
[5, 19]   οὐδενός, ἀλλὰ ὑπὸ καύματος τε  καὶ   ἡλικίας (ἦν γὰρ ἀμφὶ τὰ
[5, 26]   τὰ ὀλίγα τοῖς πολλοῖς. ἐπεὶ  καὶ   ἡμῖν αὐτοῖς τί ἂν μέγα
[5, 17]   τὰ θηρία περισταδὸν πάντοθεν βάλλοντες.  καὶ   ἦν τὸ ἔργον οὐδενὶ τῶν
[5, 2]   πολίτευμα ἔχεται, ταῦτά τε ἐπῄνεσε  καὶ   ἠξίωσε τῶν τε ἱππέων οἱ
[5, 1]   δὲ ἐξανέστησέ τε αὐτοὺς Ἀλέξανδρος  καὶ   θαρρεῖν ἐκέλευσε, τότε δὴ τὸν
[5, 2]   ἄλση παντοῖα· καὶ ἰδεῖν σύσκιον,  καὶ   θήρας ἐν αὐτῷ εἶναι θηρίων
[5, 9]   οἱ Ἰνδικοὶ πολλοῦ τε ὕδατος  καὶ   θολεροῦ ἔρρεον καὶ ὀξέος τοῦ
[5, 2]   ἱππεῦσι καὶ τῷ πεζικῷ ἀγήματι  καὶ   ἰδεῖν κισσοῦ τε ἀνάπλεων καὶ
[5, 2]   τὸ ὄρος καὶ ἄλση παντοῖα·  καὶ   ἰδεῖν σύσκιον, καὶ θήρας ἐν
[5, 5]   μεγάλην τὴν πρὸς ἕω τε  καὶ   Ἰνδοὺς θάλασσαν. τοὺς οὖν ποταμούς,
[5, 3]   μύρια, ἐλέφαντας δὲ ἐς τριάκοντα·  καὶ   ἱππεῖς δὲ ἑπτακόσιοι αὐτῷ Ἰνδῶν
[5, 22]   ἀπὸ τῆς ὀπισθοφυλακίας πεζοί τε  καὶ   ἱππεῖς. καὶ τούτων τοὺς μὲν
[5, 3]   νόμος καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικὸν  καὶ   ἱππικὸν ἐπὶ τῷ ποταμῷ· καὶ
[5, 8]   καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν τε  καὶ   ἱππικόν. καὶ ἀποδείξας σατράπην τῶν
[5, 29]   καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν τε  καὶ   ἱππικόν. καὶ τὴν μὲν χώραν
[5, 20]   καὶ ἀγὼν ἐποιεῖτο αὐτῷ γυμνικὸς  καὶ   ἱππικὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ὄχθῃ
[5, 24]   ἑπτὰ μυριάδας καὶ ἅρματα τριακόσια  καὶ   ἵπποι πεντακόσιοι. τῆς δὲ ξὺν
[5, 9]   ἔμπαλιν ἴσχουσιν ὀλίγοι τε γίγνονται  καὶ   καθαροὶ ἰδεῖν καὶ ἔστιν ὅπου
[5, 6]   Ἕρμον μὲν γὰρ καὶ Κάϋστρον  καὶ   Κάϊκόν τε καὶ Μαίανδρον
[5, 6]   πεδίον Λύδιον καὶ Λυδίου ποταμοῦ,  καὶ   Καΐκου ἄλλο ἐν Μυσίᾳ καὶ
[5, 26]   ἡμῖν αὐτοῖς τί ἂν μέγα  καὶ   καλὸν κατεπέπρακτο, εἰ ἐν Μακεδονίᾳ
[5, 25]   καὶ Ἑλλήσποντος καὶ Φρύγες ἀμφότεροι  καὶ   Καππαδόκαι καὶ Παφλαγόνες καὶ Λυδοὶ
[5, 25]   Καππαδόκαι καὶ Παφλαγόνες καὶ Λυδοὶ  καὶ   Κᾶρες καὶ Λύκιοι καὶ Παμφυλία
[5, 11]   τε δασεῖα ἴδῃ παντοίων δένδρων  καὶ   κατ´ αὐτὴν νῆσος ἐν τῷ
[5, 17]   Μακεδόνες, ἅτε ἐν εὐρυχωρίᾳ τε  καὶ   κατὰ γνώμην τὴν σφῶν προσφερόμενοι
[5, 7]   πότερα ξυντεθεῖσαι αἱ νῆες σχοίνοις  καὶ   κατὰ στοῖχον ὁρμισθεῖσαι ἐς τὸ
[5, 23]   τάς τε πρώτας ἁμάξας ὑπεξῆγον  καὶ   κατὰ τὰ διαλείμματα αὐτῶν ὡς
[5, 15]   τοὺς λόχους. ἦσαν δὲ αὐτῷ  καὶ   κατὰ τὰ κέρατα ἔτι ὑπὲρ
[5, 27]   μὴ ἀποκρύπτεσθαι τὰ δοκοῦντα βέλτιστα  καὶ   κατὰ τὴν ἐκ σοῦ μοι
[5, 27]   καὶ ἐς τοὺς ἄλλους ἀξίωσιν  καὶ   κατὰ τὴν ἐν τοῖς πόνοις
[5, 27]   τε τὸ παραυτίκα οὐ φοβερὰ  καὶ   κατὰ τὴν τοῦ μέλλοντος ἐλπίδα
[5, 11]   ἐς τὸ ξυνορᾶν τε ἀλλήλους  καὶ   κατακούειν εὐπετῶς ὁπόθεν τι παραγγέλλοιτο,
[5, 1]   σκηνὴν τὴν Ἀλεξάνδρου τοὺς πρέσβεις  καὶ   καταλαβεῖν καθήμενον κεκονιμένον ἔτι ἐκ
[5, 15]   πρὸς τῶν ὁπλιτῶν προσβαλλόντων εἴργεσθαι  καὶ   καταπατηθήσεσθαι ἐπιστρεψάντων ἐπ´ αὐτοὺς τῶν
[5, 24]   τείχει. ἀλλὰ οἱ Μακεδόνες, πρὶν  καὶ   κατασεισθῆναί τι τοῦ τείχους, ὑπορύττοντές
[5, 18]   ἐκρατεῖτο, ἐπέστησέ τε τὸν ἐλέφαντα  καὶ   κατέβη ἀπ´ αὐτοῦ· ὡς δὲ
[5, 17]   τρόπον ἐξώθουν τε καὶ κατεπάτουν  καὶ   κατέκαινον. ἀλλ´ οἱ μὲν Μακεδόνες,
[5, 18]   ἀνήγετο ὡς ἀκοντίσων· καὶ ἂν  καὶ   κατέκανε τυχόν, εἰ μὴ ὑποφθάσας
[5, 17]   προσφερόμενοι πάντα τρόπον ἐξώθουν τε  καὶ   κατεπάτουν καὶ κατέκαινον. ἀλλ´ οἱ
[5, 12]   κάρφης, ἐκ πολλοῦ ἤδη παρενηνεγμέναι,  καὶ   κατερράπτοντο ἐς ἀκρίβειαν· ὕδωρ τε
[5, 6]   ἔχει προσκεχωσμένον. Ἕρμον μὲν γὰρ  καὶ   Κάϋστρον καὶ Κάϊκόν τε καὶ
[5, 20]   βίᾳ τὸ ὕδωρ κυμαίνεσθαί τε  καὶ   καχλάζειν, τὸ δὲ εὖρος σταδίους
[5, 5]   ἀποτεμνόμενον δὲ τήν τε Παμφύλων  καὶ   Κιλίκων γῆν ἔνθεν μὲν ὡς
[5, 26]   Εἰ μὲν δὴ ὑμᾶς πονοῦντας  καὶ   κινδυνεύοντας αὐτὸς ἀπόνως καὶ ἀκινδύνως
[5, 26]   Μακεδόνες καὶ ξύμμαχοι. πονούντων τοι  καὶ   κινδυνευόντων τὰ καλὰ ἔργα, καὶ
[5, 27]   πέρας τι ἐπιθεῖναι τοῖς πόνοις  καὶ   κινδύνοις. αὐτὸς γάρ τοι ὁρᾷς,
[5, 27]   τὴν ἐν τοῖς πόνοις τε  καὶ   κινδύνοις ἐς τόδε ἀπροφάσιστον τόλμαν.
[5, 25]   γνώμαις, πόνους τε ἐκ πόνων  καὶ   κινδύνους ἐκ κινδύνων ἐπαναιρούμενον ὁρῶντες
[5, 26]   ἐξ ἀρχῆς δεήσει πόνων τε  καὶ   κινδύνων. ἀλλὰ παραμείνατε, ἄνδρες Μακεδόνες
[5, 21]   ὅπως οἱ ἀμφὶ Κρατερόν τε  καὶ   Κοῖνον δι´ ἀσφαλείας ἐπέρχοιντο τῆς
[5, 12]   ὑπασπιστὰς καὶ τὴν Κλείτου τε  καὶ   Κοίνου τάξιν καὶ τοὺς τοξότας
[5, 20]   περὶ τὴν Ἀσσακηνῶν χώραν καταστησομένους  καὶ   κοσμήσοντας. Αὐτὸς δὲ ὡς ἐπὶ
[5, 11]   αὐτῷ τὰ τῆς διαβάσεως παρεσκευάζετο.  καὶ   Κρατερὸς ὑπελέλειπτο ἐπὶ στρατοπέδου τήν
[5, 17]   ἐπ´ Ἀλέξανδρον τὴν πολλήν τε  καὶ   κρατίστην, οἱ δὲ ἐπὶ Κοῖνόν
[5, 4]   δή, εἰ δή τῳ ἱκανὸς  καὶ   Κτησίας ἐς τεκμηρίωσιν, ἵνα μὲν
[5, 1]   μὲν ἔκτικας ἤδη, τὰς δὲ  καὶ   κτίσεις ἀνὰ χρόνον, οἷα δὴ
[5, 2]   τοῦ Διονύσου τῆς πλάνης μυθευόμενα·  καὶ   κτίσμα εἶναι Διονύσου τὴν Νῦσαν
[5, 20]   δὲ καὶ ὑπὲρ τοὺς μυρίους·  καὶ   κώμας πλήθει τε πολλὰς ἔλαβε
[5, 23]   δὲ τὰ διαλείποντα αὐτοῦ, ἵνα  καὶ   λίμνη οὐ μακρὰν τοῦ τείχους
[5, 6]   καὶ ἄλλο Καΰστρου, πεδίον Λύδιον  καὶ   Λυδίου ποταμοῦ, καὶ Καΐκου ἄλλο
[5, 25]   ἀμφότεροι καὶ Καππαδόκαι καὶ Παφλαγόνες  καὶ   Λυδοὶ καὶ Κᾶρες καὶ Λύκιοι
[5, 25]   Παφλαγόνες καὶ Λυδοὶ καὶ Κᾶρες  καὶ   Λύκιοι καὶ Παμφυλία δὲ καὶ
[5, 24]   τούτοις τῶν ἡγεμόνων ἄλλοι τε  καὶ   Λυσίμαχος σωματοφύλαξ. Θάψας δὲ
[5, 13]   αὐτῷ Πτολεμαῖός τε καὶ Περδίκκας  καὶ   Λυσίμαχος οἱ σωματοφύλακες καὶ Σέλευκος
[5, 6]   καὶ Κάϋστρον καὶ Κάϊκόν τε  καὶ   Μαίανδρον ὅσοι πολλοὶ ποταμοὶ
[5, 6]   καὶ Καΐκου ἄλλο ἐν Μυσίᾳ  καὶ   Μαιάνδρου τὸ Καρικὸν ἔστε ἐπὶ
[5, 22]   αὐτὰ Ὀξυδράκαι, ἄλλο Ἰνδῶν ἔθνος,  καὶ   Μαλλοί, ἄλλο καὶ τοῦτο· ἐπεὶ
[5, 13]   αὐτὴν μὲν μεγάλην, δὴ  καὶ   μᾶλλον νῆσος οὖσα ἔλαθεν, οὐ
[5, 12]   τῆς νυκτὸς λάβρον ἐπιγίγενται. ταύτῃ  καὶ   μᾶλλόν τι παρασκευή τε
[5, 14]   χαλεπῶς, πληγὰς λαμβάνοντας. οἱ δὲ  καὶ   μάχην λέγουσιν ἐν τῇ ἐκβάσει
[5, 27]   τὰς νίκας ταύτας τὰς πολλὰς  καὶ   μεγάλας ἐς τὸν πατρῷον οἶκον
[5, 6]   Ἰνδῶν γῆν ποιεῖ Ἐρατοσθένης τε  καὶ   Μεγασθένης, ὃς ξυνῆν μὲν Σιβυρτίῳ
[5, 19]   τοὺς ἄλλους πάντας ἀπηξίου ἀμβάτας,  καὶ   μεγέθει μέγας καὶ τῷ θυμῷ
[5, 25]   τι ὑπὲρ τοὺς ἄλλους Ἰνδοὺς,  καὶ   μεγέθει μεγίστους καὶ ἀνδρείᾳ. ταῦτα
[5, 27]   τόλμαν. ὅσῳ γάρ τοι πλεῖστα  καὶ   μέγιστα σοί τε ἡγουμένῳ καταπέπρακται
[5, 4]   τοὺς πολλοὺς ὀλίγον ἀποδέοντας,  καὶ   μελαντέρους τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, πλὴν
[5, 18]   ἐν μέρει ἔπεμπε καὶ δὴ  καὶ   Μερόην ἄνδρα Ἰνδόν, ὅτι φίλον
[5, 14]   εἶρξαι Ἀλέξανδρον τῆς διαβάσεως χαλεπῶς  καὶ   μηδενὸς εἴργοντος περαιωθέντα, εἴπερ οὖν
[5, 25]   καὶ Μῆδοι καὶ ὅσων Πέρσαι  καὶ   Μῆδοι ἐπῆρχον, καὶ ὅσων δὲ
[5, 25]   τὸ Σουσίων ἔθνος καὶ Πέρσαι  καὶ   Μῆδοι καὶ ὅσων Πέρσαι καὶ
[5, 23]   τρεῖς καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας ξύμπαντας  καὶ   μίαν τάξιν τῶν τοξοτῶν, ἀποδείξας
[5, 29]   ἐς τοσόνδε ἀγαγοῦσιν αὐτὸν νικῶντα  καὶ   μνημεῖα τῶν αὑτοῦ πόνων. ὡς
[5, 1]   μνημόσυνον τῆς αὑτοῦ πλάνης τε  καὶ   νίκης τοῖς ἔπειτα ἐσόμενον, καθάπερ
[5, 5]   καὶ Ἐρατοσθένης, δοκίμω ἄνδρε, ξυνεγραψάτην,  καὶ   νόμιμα ἅττα Ἰνδοῖς ἐστι καὶ
[5, 4]   ἦσαν καὶ χώρας τραχείας οἰκήτορες,  καὶ   νόμιμά σφισιν ἦν οἷα ἐγγυτάτω
[5, 1]   τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ἐπῆλθεν Ἀλέξανδρος,  καὶ   Νῦσαν πόλιν ᾠκίσθαι λέγουσι· τὸ
[5, 27]   οἱ δὲ ξυμπονοῦντές τε ἔτι  καὶ   ξυγκινδυνεύοντες, αὐτοί τε καὶ
[5, 27]   ὁρῶντας τοὺς πρότερον ξυμπονήσαντάς τε  καὶ   ξυγκινδυνεύσαντας ἐς τὰ σφέτερα ἤθη
[5, 25]   ὑμᾶς, ἄνδρες Μακεδόνες τε  καὶ   ξύμμαχοι, οὐχ ὁμοίᾳ ἔτι τῇ
[5, 26]   κινδύνων. ἀλλὰ παραμείνατε, ἄνδρες Μακεδόνες  καὶ   ξύμμαχοι. πονούντων τοι καὶ κινδυνευόντων
[5, 28]   ταῖς γνώμαις τῶν Μακεδόνων τε  καὶ   ξυμμάχων, οἷα δὴ ἐν ὄχλῳ
[5, 1]   ὄνομα δὲ ἦν αὐτῷ Ἄκουφις,  καὶ   ξὺν αὐτῷ πρέσβεις τῶν δοκιμωτάτων
[5, 7]   δι´ ὀλίγου τε ξυντελεῖται ἅπαν  καὶ   ξὺν πολλῷ θορύβῳ, καὶ τὸ
[5, 8]   ὡς ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην ποταμόν.  καὶ   ξυνετμήθη τε τὰ πλοῖα καὶ
[5, 5]   ὅπλοις ἦλθεν Ἀλέξανδρος· τυχὸν δὲ  καὶ   ξυνεχὲς τυγχάνει ὂν τοῦτο τὸ
[5, 29]   τῆς ὁμόρου Ἀβισάρῃ χώρας ὕπαρχος  καὶ   ἀδελφὸς Ἀβισάρου καὶ οἱ
[5, 3]   Προμηθέως τὸ ἄντρον ἵνα ἐδέδετο,  καὶ   ἀετὸς ὅτι ἐκεῖσε ἐφοίτα
[5, 7]   Ἑλλήσποντός τε πρὸς Ξέρξου  καὶ   Βόσπορός τε καὶ
[5, 5]   οἵ τε ξὺν Ἀλεξάνδρῳ στρατεύσαντες  καὶ   ἐκπεριπλεύσας τῆς μεγάλης θαλάσσης
[5, 3]   δαισόμενος τῶν σπλάγχνων τοῦ Προμηθέως,  καὶ   Ἡρακλῆς ὅτι ἐκεῖσε ἀφικόμενος
[5, 25]   τὴν ἔρημον, ἐπὶ τούτοις μέντοι  καὶ   Ἰνδὸς ποταμὸς διὰ τῆς
[5, 7]   Ξέρξου καὶ Βόσπορός τε  καὶ   Ἴστρος πρὸς Δαρείου,
[5, 12]   τὴν ἕω τε ἄνεμος  καὶ   ὄμβρος κεκοίμητο. καὶ
[5, 10]   διαβάσει συσκευαζομένων θόρυβος παντοδαπὸς ἐγίγνετο.  καὶ   Πῶρός τε ἀντιπαρῄει πρὸς
[5, 4]   ἀμφίλογα καὶ ἐμοὶ ἀναγεγράφθω. ἐπεὶ  καὶ   Ὑδάσπης καὶ Ἀκεσίνης καὶ
[5, 24]   αἵ τε ἅμαξαι ἐμποδὼν ἦσαν  καὶ   χάραξ ἐν μέσῳ καταβεβλημένος·
[5, 13]   τῆς φάλαγγος οἱ τοξόται αὐτῷ  καὶ   οἱ Ἀγριᾶνες {καὶ} οἱ ἀκοντισταὶ
[5, 13]   τοξόται αὐτῷ καὶ οἱ Ἀγριᾶνες  {καὶ}   οἱ ἀκοντισταὶ ἑκατέρωθεν ἐπέστησαν. ~Οὕτως
[5, 29]   ὕπαρχος καὶ ἀδελφὸς Ἀβισάρου  καὶ   οἱ ἄλλοι οἰκεῖοι, δῶρά τε
[5, 18]   ἐν τῷ αὐτῷ Κρατερός τε  καὶ   οἱ ἄλλοι ὅσοι τῆς στρατιᾶς
[5, 22]   Σάγγαλα, ἵνα οἱ Καθαῖοί τε  καὶ   οἱ ἄλλοι πρόσχωροι αὐτοῖς ξυνεληλυθότες
[5, 24]   δὲ τε σάλπιγξ ἐφθέγξατο  καὶ   οἱ ἀμφὶ Πτολεμαῖον προσέκειντο αὐτοῖς
[5, 22]   ἐτάχθησαν. ἐκτάσσοντι δὲ αὐτῷ παρεγένοντο  καὶ   οἱ ἀπὸ τῆς ὀπισθοφυλακίας πεζοί
[5, 15]   ὣς ἀμφίβολος τῇ γνώμῃ, ὅτι  καὶ   οἱ ἀπὸ τοῦ καταντικρὺ τοῦ
[5, 24]   τε ἦν ἀμφὶ τετάρτην φυλακὴν  καὶ   οἱ βάρβαροι, καθάπερ ἐξηγγέλλετο Ἀλεξάνδρῳ,
[5, 18]   τῆς Πώρου ξύμπαντες ἐλήφθησαν δὲ  καὶ   οἱ ἐλέφαντες, ὅσοι γε αὐτῶν
[5, 6]   ὅντινα νῦν Νεῖλον Αἰγύπτιοί τε  καὶ   οἱ ἔξω Αἰγύπτου ἄνθρωποι ὀνομάζουσιν,
[5, 17]   ἐλέφαντας εἰλουμένων, πολὺς φόνος ἐγίγνετο  καὶ   οἱ ἡγεμόνες τῶν ἐλεφάντων οἱ
[5, 18]   ἐλεφάντων καὶ ἁρμάτων οἱ ἡγεμόνες  καὶ   οἱ ἱππάρχαι καὶ οἱ στρατηγοὶ
[5, 17]   οὖσαν τὴν τῶν Μακεδόνων φάλαγγα,  καὶ   οἱ ἱππεῖς οἱ τῶν Ἰνδῶν
[5, 23]   ἐνέκυρσαν ταῖς προφυλακαῖς τῶν ἱππέων·  καὶ   οἱ μὲν πρῶτοι αὐτῶν κατεκόπησαν
[5, 4]   πρὸς οὐδαμῶν. ἀλλὰ Ἀλέξανδρος γὰρ  καὶ   οἱ ξὺν τούτῳ στρατεύσαντες τὰ
[5, 29]   γενέσθαι ἐλθεῖν. ξυνέβαινον δὲ τούτοις  καὶ   οἱ παρὰ Ἀλεξάνδρου ἐκπεμφθέντες πρέσβεις
[5, 17]   ἐν τῷ ἔργῳ· ἐκόπτοντο δὲ  καὶ   οἱ πεζοὶ πανταχόθεν ἤδη προσκειμένων
[5, 17]   παρίππευον Ἀλεξάνδρῳ ἀντιπαρεξάγοντες τῇ ἐλάσει,  καὶ   οἱ περὶ Κοῖνον, ὡς παρήγγελτο,
[5, 13]   φανερῶς ἤδη ἐπεῖχον τῇ ὄχθῃ·  καὶ   οἱ σκοποὶ κατιδόντες αὐτῶν τὴν
[5, 18]   οἱ ἡγεμόνες καὶ οἱ ἱππάρχαι  καὶ   οἱ στρατηγοὶ τῆς στρατιᾶς τῆς
[5, 8]   τῶν Ἰνδῶν, οὓς Ταξίλης τε  καὶ   οἱ ταύτῃ ὕπαρχοι ἦγον, ᾔει
[5, 11]   ἄκρας, ἀμφότερα ὑλώδη τὰ χωρία  καὶ   οἷα κρύψαι τῆς διαβάσεως τὴν
[5, 27]   γερόντων καὶ ἀκμῆτες ἀντὶ κεκμηκότων,  καὶ   οἷς τὰ τοῦ πολέμου διὰ
[5, 22]   Μαλλοί, ἄλλο καὶ τοῦτο· ἐπεὶ  καὶ   ὀλίγῳ πρόσθεν στρατεύσαντας ἐπ´ αὐτοὺς
[5, 20]   ὀξὺ τοῦ Ἀκεσίνου πέτραις μεγάλαις  καὶ   ὀξείαις, καθ´ ὧν φερόμενον βίᾳ
[5, 9]   τε ὕδατος καὶ θολεροῦ ἔρρεον  καὶ   ὀξέος τοῦ ῥεύματος· ἦν γὰρ
[5, 1]   ὅστις δὴ οὗτος Διόνυσος  καὶ   ὁπότε ὅθεν ἐπ´ Ἰνδοὺς
[5, 26]   Ἀσία δὴ οὕτω πᾶσα,  καὶ   ὅροι τῆς ταύτῃ ἀρχῆς οὕσπερ
[5, 22]   προσάγοι τῇ χώρᾳ αὐτῶν Ἀλέξανδρος,  καὶ   ὅσα ὅμορά σφισιν ἔθνη ὡσαύτως
[5, 5]   Ἀκεσίνην καὶ Ὑδραώτην καὶ Ὕφασιν  καὶ   ὅσοι ἐν μέσῳ τούτων τε
[5, 12]   ἱππικὴ τῶν διφθερῶν ἐπιβᾶσα  καὶ   ὅσους τῶν πεζῶν τὰ πλοῖα
[5, 25]   ὅσων Πέρσαι καὶ Μῆδοι ἐπῆρχον,  καὶ   ὅσων δὲ οὐκ ἦρχον, τὰ
[5, 25]   ἔθνος καὶ Πέρσαι καὶ Μῆδοι  καὶ   ὅσων Πέρσαι καὶ Μῆδοι ἐπῆρχον,
[5, 4]   Γάγγου, καὶ τούτου Ἰνδοῦ ποταμοῦ,  καὶ   ὅτι αἱ πηγαί εἰσιν αὐτῷ
[5, 24]   τῶν τε Σαγγάλων τὴν ἅλωσιν  καὶ   ὅτι αὐτοῖς οὐδὲν ἔσται χαλεπὸν
[5, 4]   καθάπερ αἱ πέντε τοῦ Ἴστρου,  καὶ   ὅτι Δέλτα ποιεῖ καὶ αὐτὸς
[5, 4]   Ἰνδοὺς ὡς ἐπὶ νότον ἄνεμον,  καὶ   ὅτι δίστομός ἐστιν Ἰνδὸς
[5, 4]   ὄρους τοῦ Παραπαμίσου Καυκάσου,  καὶ   ὅτι ἐκδίδωσιν ἐς τὴν μεγάλην
[5, 19]   καὶ τὸ κάλλος τοῦ Πώρου  καὶ   ὅτι οὐ δεδουλωμένος τῇ γνώμῃ
[5, 10]   ὑπὸ πλήθους τε τῶν ἐλεφάντων  καὶ   ὅτι πολλὴ στρατιὰ καὶ αὐτὴ
[5, 2]   καὶ τοὺς νόμους ἐπύθετο αὐτῶν  καὶ   ὅτι πρὸς τῶν ἀρίστων τὸ
[5, 24]   τοῦ χάρακος τοῦ κεκομμένου τε  καὶ   οὐ καταπηχθέντος συννῆσαι ἄλλῃ καὶ
[5, 6]   εἷς τε ποταμὸς παρ´ ἑκάστοις  καὶ   οὐ μεγάλοι οὗτοι ποταμοὶ ἱκανοὶ
[5, 22]   εὐπροσοδώτερον αὐτῷ ἐφαίνετο τὸ χωρίον  καὶ   οὐ πυκναὶ ὡσαύτως αἱ ἅμαξαι
[5, 6]   τοῦ ποταμοῦ ἀμφότεροι ὡσαύτως ὀνομάζουσιν  καὶ   οὐκ ἀμαυροῖς τεκμηρίοις ὅτι ταύτῃ
[5, 14]   ἐπὶ κατασκοπὴν ἐκπεμπόμενα πολλά τε  καὶ   οὐκ εὔζωνα ἐς τὴν ἀποχώρησιν
[5, 17]   καματηρά τε ἦν τὰ θηρία  καὶ   οὐκέτι αὐτοῖς ἐρρωμέναι αἱ ἐκδρομαὶ
[5, 27]   ὀλίγοι δὲ ἐκ πολλῶν ὑπολείπονται,  καὶ   οὔτε τοῖς σώμασιν ἔτι ὡσαύτως
[5, 5]   τοῦ Γάγγου ποταμοῦ ἐς θάλασσαν  καὶ   οὗτοι ἐσβάλλουσιν εἰς τενάγη
[5, 4]   Ἀκεσίνης καὶ Ὑδραώτης καὶ Ὕφασις,  καὶ   οὗτοι Ἰνδοὶ ποταμοὶ ὄντες, τῶν
[5, 18]   ἐπέρων καὶ αὐτοὶ τὸν πόρον.  καὶ   οὗτοι οὐ μείονα τὸν φόνον
[5, 14]   παῖδα ὑπὸ τοῦ Πώρου λέγει  καὶ   οὗτος, ἀλλ´ οὐχ ἑξήκοντα μόνα
[5, 15]   τὰ μὲν πρῶτα ἐκπέμψαι Ἀλέξανδρον  καὶ   οὗτος λέγει τοὺς ἱπποτοξότας, αὐτὸν
[5, 19]   οὔσῃ πλείονα τῆς πρόσθεν προσέθηκεν·  καὶ   οὕτως αὐτός τε βασιλικῶς κεχρημένος
[5, 17]   ξύγκλεισιν ἐπάγειν τὴν φάλαγγα ἐσήμηνε.  καὶ   οὕτως οἱ μὲν ἱππεῖς τῶν
[5, 27]   ἔτι σώζονται, πόθος δὲ γυναικῶν  καὶ   παίδων, πόθος δὲ δὴ τῆς
[5, 25]   Λυδοὶ καὶ Κᾶρες καὶ Λύκιοι  καὶ   Παμφυλία δὲ καὶ Φοινίκη καὶ
[5, 11]   κατακούειν εὐπετῶς ὁπόθεν τι παραγγέλλοιτο,  καὶ   πανταχόθεν βοαί τε νύκτωρ ἐπὶ
[5, 8]   ἧκον δὲ ἐνταῦθα παρ´ αὐτὸν  καὶ   παρὰ Ἀβισάρου πρέσβεις τοῦ τῶν
[5, 8]   ἄλλοι ξὺν αὐτῷ οἱ δοκιμώτατοι,  καὶ   παρὰ Δοξάρεως νομάρχου ἄλλοι, δῶρα
[5, 20]   αὐτονόμων Ἰνδῶν πρέσβεις παρ´ Ἀλέξανδρον  καὶ   παρὰ Πώρου ἄλλου του ὑπάρχου
[5, 20]   Θρᾷκας ἄγων ἧκεν ὡς Ἀλέξανδρον  καὶ   παρὰ Σισικόττου τοῦ Ἀσσακηνῶν σατράπου
[5, 3]   μὲν σμικρότερα, δύο δὲ τριακοντόρους,  καὶ   παρὰ Ταξίλου τοῦ Ἰνδοῦ δῶρα
[5, 20]   τεσσαράκοντα δῶρον Ἀλεξάνδρῳ. ἧκον δὲ  καὶ   παρὰ τῶν αὐτονόμων Ἰνδῶν πρέσβεις
[5, 11]   ἱππαρχίαν καὶ τοὺς ἐξ Ἀραχωτῶν  καὶ   Παραπαμισαδῶν ἱππέας καὶ τῆς φάλαγγος
[5, 25]   καὶ Φρύγες ἀμφότεροι καὶ Καππαδόκαι  καὶ   Παφλαγόνες καὶ Λυδοὶ καὶ Κᾶρες
[5, 12]   ξὺν τοῖς μισθοφόροις ἱππεῦσί τε  καὶ   πεζοῖς ἐτετάχατο· καὶ τούτοις διαβαίνειν
[5, 8]   δύναμιν ἔχων ἧκεν ἐς Τάξιλα  καὶ   πεντακισχιλίους τῶν Ἰνδῶν, οὓς Ταξίλης
[5, 6]   εὐθὺς ἀπὸ τῶν πηγῶν ἀνίσχει  καὶ   πεντεκαίδεκα ποταμοὺς πάντας τῶν Ἀσιανῶν
[5, 13]   καὶ ἅμα αὐτῷ Πτολεμαῖός τε  καὶ   Περδίκκας καὶ Λυσίμαχος οἱ σωματοφύλακες
[5, 25]   ἔχεται καὶ τὸ Σουσίων ἔθνος  καὶ   Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ ὅσων
[5, 4]   τὰ Ἰνδῶν ξυμβαλεῖν. καὶ γὰρ  καὶ   Πέρσαι τότε πένητές τε ἦσαν
[5, 1]   θαμβῆσαί τε ἰδόντας τὴν ὄψιν  καὶ   πεσόντας ἐς γῆν ἐπὶ πολὺ
[5, 6]   θάλασσαν προχεόμενοι, ὁπότε ἰλὺν καταφέροιεν  καὶ   πηλὸν ἐκ τῶν ἄνω τόπων
[5, 3]   ἐπ´ αὐτῷ πεποιημένην πρὸς Ἡφαιστίωνος  καὶ   πλοῖα πολλὰ μὲν σμικρότερα, δύο
[5, 27]   κόσμῳ μεγάλοι τε ἀντὶ μικρῶν  καὶ   πλούσιοι ἐκ πενήτων ἀναστρέφοντες ξύγγνωστοί
[5, 16]   ἐπῆγεν, ὡς μὴ καματηρούς τε  καὶ   πνευστιῶντας ἀκμῆσι παραδοῦναι τοῖς βαρβάροις,
[5, 17]   κακοῦ ἔκφρονες φιλίοις τε ὁμοῦ  καὶ   πολεμίοις προσφερόμενοι πάντα τρόπον ἐξώθουν
[5, 22]   ξύν τε τῇ σφετέρᾳ δυνάμει  καὶ   πολλὰ ἄλλα ἔθνη τῶν αὐτονόμων
[5, 4]   τοῦ Ἰνδοῦ δὲ μείονές εἰσιν  καὶ   πολὺ δὴ μείονες, ὅπου καὶ
[5, 20]   κώμας πλήθει τε πολλὰς ἔλαβε  καὶ   πολυανθρώπους οὐ μεῖον τῶν πόλεων.
[5, 15]   πεζῶν ἵππος αὐτῷ ἐτέτακτο  καὶ   πρὸ ταύτης τὰ ἅρματα ἑκατέρωθεν.
[5, 22]   καὶ ὡς πληγὰς γίγνεσθαι αὐτοῖς  καὶ   πρὸ τῆς μάχης ἐντὸς τοῦ
[5, 6]   μὲν ἐς μεσημβρίαν τε  καὶ   πρὸς νότον ἄνεμον {τοῦ Ταύρου}
[5, 21]   ὡς δὲ ἀφειμένον τε ἐκεῖνον  καὶ   πρὸς τῇ αὑτοῦ καὶ ἄλλης
[5, 20]   τοὺς Ἀγριᾶνας καὶ τοὺς τοξότας·  καὶ   προσεχώρουν αὐτῷ ὁμολογίᾳ πάντες. καὶ
[5, 24]   τε μηχαναὶ Ἀλεξάνδρῳ ξυμπεπηγμέναι ἦσαν  καὶ   προσήγοντο ἤδη τῷ τείχει. ἀλλὰ
[5, 27]   ποιήσομαι ἐγὼ τοὺς λόγους, οἳ  καὶ   προτιμώμενοι τῶν ἄλλων καὶ τὰ
[5, 18]   τῶν μὲν ἱπποτοξοτῶν, οἳ δὴ  καὶ   πρῶτοι τοῦ ἔργου ἥψαντο, δέκα·
[5, 16]   μέν, ἵνα οἱ ἐλέφαντες προεβέβληντο  καὶ   πυκνὴ φάλαγξ κατὰ τὰ
[5, 11]   νύκτωρ ἐπὶ πολλὰς νύκτας ἐγίγνοντο  καὶ   πυρὰ ἐκαίετο. Ἐπειδὴ δὲ ἔγνω
[5, 24]   τότε δὲ ἑκουσίως προσχωρήσασι προσέθηκεν.  καὶ   Πῶρον μὲν ξὺν τῇ δυνάμει
[5, 24]   ἐς πεντακοσίους. Ἐν τούτῳ δὲ  καὶ   Πῶρος ἀφίκετο τούς τε ὑπολοίπους
[5, 9]   ἐπὶ τῇ ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου,  καὶ   Πῶρος κατὰ τὴν ἀντιπέρας ὄχθην
[5, 18]   τὰ δὲ ἅρματα ξύμπαντα κατεκόπη·  καὶ   Πώρου δύο παῖδες ἀπέθανον καὶ
[5, 2]   ὅτῳ ἐγέλασεν· ὑποκρίνασθαι δ´ Ἄκουφιν·  καὶ   πῶς ἄν, βασιλεῦ, μία
[5, 7]   τε ἐς εὐθὺ ὀξέως ἐπιβάλλεται  καὶ   σανίδες ἐγκάρσιαι ἐς τὸ ξυνδεῖν·
[5, 13]   Περδίκκας καὶ Λυσίμαχος οἱ σωματοφύλακες  καὶ   Σέλευκος τῶν ἑταίρων, βασιλεύσας
[5, 12]   Δημητρίου καὶ τοὺς ἐκ Βάκτρων  καὶ   Σογδιανῶν καὶ τοὺς Σκύθας ἱππέας
[5, 3]   τὸ ὑπέρογκον ἐπιφημισθῆναι. καὶ γὰρ  καὶ   σπήλαιον λέγει ἰδόντας ἐν Παραπαμισάδαις
[5, 18]   καὶ Πώρου δύο παῖδες ἀπέθανον  καὶ   Σπιτάκης νομάρχης τῶν ταύτῃ
[5, 15]   ψάμμου γὰρ ξύμπαν ἦν ἄπεδον  καὶ   στερεὸν ἐς τὰς ἐφόδους τε
[5, 2]   σπουδῇ ἀπ´ αὐτοῦ ποιεῖσθαι, ὡς  καὶ   στεφανώσασθαι εἶχον, ἐφυμνοῦντας τὸν Διόνυσόν
[5, 27]   σωφροσύνη. σοὶ γὰρ αὐτῷ ἡγουμένῳ  καὶ   στρατιὰν τοιαύτην ἄγοντι ἐκ μὲν
[5, 18]   ἀποδειξάμενος μὴ ὅτι στρατηγοῦ, ἀλλὰ  καὶ   στρατιώτου γενναίου, ὡς τῶν τε
[5, 1]   τοῖς ἔπειτα ἐσόμενον, καθάπερ οὖν  καὶ   σὺ αὐτὸς Ἀλεξάνδρειάν τε ἔκτισας
[5, 19]   πολλὰ δὲ πρόσθεν ξυγκαμών τε  καὶ   συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, ἀναβαινόμενός τε πρὸς
[5, 20]   πολλῶν πλοίων ἐπὶ ταῖς πέτραις  καὶ   {συναρ{ ρ} αχθέντων οὐκ ὀλίγους
[5, 23]   ἀπολείψουσι τῆς νυκτὸς τὴν πόλιν.  καὶ   συνέβη οὕτως ὅπως εἴκασεν· ἀμφὶ
[5, 24]   αὐτὸς τὴν στρατιὰν ὡπλισμένην τε  καὶ   συντεταγμένην ἔχων ἐχώρει ἐπὶ τοὺς
[5, 25]   Ἑλληνικῇ καὶ Ἀραβίας ἔστιν  καὶ   Συρία τε κοίλη καὶ
[5, 27]   οἳ καὶ προτιμώμενοι τῶν ἄλλων  καὶ   τὰ ἆθλα τῶν πόνων οἱ
[5, 21]   ἤδη ὑπηκόου τῶν Ἰνδῶν χώρας  καὶ   τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια παρακομίζειν ἔμελλον.
[5, 29]   ἦν ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπεσκεύασε  καὶ   τὰ ἄλλα τὰ κατὰ τὴν
[5, 15]   ἀναλαβὼν πᾶσαν, ἐς τετρακισχιλίους ἱππέας,  καὶ   τὰ ἅρματα πάντα, τριακόσια ὄντα,
[5, 27]   πόντον, εἰ δέ, ἐπὶ Καρχηδόνα  καὶ   τὰ ἐπέκεινα Καρχηδονίων τῆς Λιβύης.
[5, 25]   τί ὀκνεῖτε καὶ τὸν Ὕφασιν  καὶ   τὰ ἐπέκεινα τοῦ Ὑφάσιος γένη
[5, 26]   πρὸς ἡμῶν ἔχεται. ὑμεῖς δὲ  καὶ   τὰ ἔτι ὑπόλοιπα τῆς Ἀσίας
[5, 26]   ὥστε δέος μὴ ἀπελθόντων ὀπίσω  καὶ   τὰ νῦν κατεχόμενα οὐ βέβαια
[5, 26]   Ἀσίας πρόσθετε τοῖς ἤδη ἐκτημένοις  καὶ   τὰ ὀλίγα τοῖς πολλοῖς. ἐπεὶ
[5, 22]   αὐτοὶ οἱ Καθαῖοι εὐτολμότατοί τε  καὶ   τὰ πολέμια κράτιστοι ἐνομίζοντο, καὶ
[5, 4]   τῶν