Alphabétiquement     [«   »]
ὥραν 1
ὡρμήθημεν 1
Ὡς 2
ὡς 109
ὥς 1
ὣς 5
ὤσασθαι 1
Fréquences     [«    »]
94 ἐν
96 τὰ
107 τῇ
109 ὡς
111 οἱ
111 τὸ
118 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

ὡς


Livre, Chapitre
[5, 18]   παλαιοῦ τὸν Ταξίλην ἐπιστρέψας ἀνήγετο  ὡς   ἀκοντίσων· καὶ ἂν καὶ κατέκανε
[5, 20]   παρὰ οἷ Θρᾷκας ἄγων ἧκεν  ὡς   Ἀλέξανδρον καὶ παρὰ Σισικόττου τοῦ
[5, 15]   αὑτὸν ἵππῳ· τοὺς δὲ ἐγκλῖναι,  ὡς   Ἀλέξανδρόν τε αὐτὸν κατεῖδον καὶ
[5, 16]   ἐπέστησε τοὺς ἱππέας τοῦ πρόσω,  ὡς   ἀναλαμβάνειν τῶν πεζῶν τοὺς ἀεὶ
[5, 15]   ὑπὸ πηλοῦ ἀχρεῖα. Πῶρος δέ,  ὡς   αὐτῷ ὅσοι ἱππεῖς ἐκ τῆς
[5, 3]   ὑπὲρ τούτων λόγοι. Ἀλέξανδρος δὲ  ὡς   ἀφίκετο ἐπὶ τὸν Ἰνδὸν ποταμόν,
[5, 24]   στρατιᾶς ἀπέθανον ἐς πεντακοσίους μάλιστα.  ὡς   δὲ ἀπέγνω διώκειν τοῦ πρόσω
[5, 21]   μᾶλλον φιλίᾳ τῇ Ἀλεξάνδρου·  ὡς   δὲ ἀφειμένον τε ἐκεῖνον καὶ
[5, 8]   τινι ἄλλῃ μηχανῇ, ἐκείνῃ ἐχέτω.  ὡς   δὲ διέβη πέραν τοῦ Ἰνδοῦ
[5, 14]   εὔζωνα ἐς τὴν ἀποχώρησιν ἦν,  ὡς   δὲ εἰς τὸ εἶρξαί τε
[5, 15]   τρισμυρίους, ἤλαυνεν ὡς ἐπ´ Ἀλέξανδρον.  ὡς   δὲ ἐνέτυχε χωρίῳ, ἵνα οὐ
[5, 1]   γῆν ἐπὶ πολὺ σιγὴν ἔχειν.  ὡς   δὲ ἐξανέστησέ τε αὐτοὺς Ἀλέξανδρος
[5, 13]   διαβάσει ἴσου τῷ πρώτῳ πόνου.  ὡς   δὲ ἐξευρέθη ποτὲ πόρος,
[5, 10]   ἔθος αὐτὸν τῆς ἀντιπαραγωγῆς καθίστη.  ὡς   δὲ ἐπὶ πολὺ τοῦτο ἐγίγνετο
[5, 18]   ἐλέφαντα καὶ κατέβη ἀπ´ αὐτοῦ·  ὡς   δὲ ἔπιέ τε καὶ ἀνέψυξεν,
[5, 24]   χάραξ ἐν μέσῳ καταβεβλημένος·  ὡς   δὲ τε σάλπιγξ ἐφθέγξατο
[5, 16]   τῶν πεζῶν τοὺς ἀεὶ προσάγοντας.  ὡς   δὲ καὶ φάλαγξ αὐτῷ
[5, 2]   οἰκήτορας τῆς Νύσης καὶ αὐτονόμους.  ὡς   δὲ καὶ τοὺς νόμους ἐπύθετο
[5, 13]   τὰς κεφαλὰς ὑπερίσχειν τοῦ ποταμοῦ.  ὡς   δὲ καὶ τοῦτο ἐπεπέρατο αὐτῷ
[5, 17]   πλείω ἤδη πρὸς ἐκείνων ἐβλάπτοντο.  ὡς   δὲ καματηρά τε ἦν τὰ
[5, 15]   προπορεύεσθαι πρὸ τοῦ ἄλλου στρατοῦ.  ὡς   δὲ κατέμαθεν ἀτρεκῶς τὸ πλῆθος
[5, 29]   καὶ μνημεῖα τῶν αὑτοῦ πόνων.  ὡς   δὲ κατεσκευασμένοι αὐτῷ οἱ βωμοὶ
[5, 17]   καὶ αὐτοὶ ἐπήλαυνον τῇ ἵππῳ.  ὡς   δὲ πάλιν ἐκράτησαν αὐτῶν οἱ
[5, 20]   ἔθνει Γλαυγανῖκαι, ὡς λέγει Ἀριστόβουλος,  ὡς   δὲ Πτολεμαῖος, Γλαῦσαι. ὁποτέρως δὲ
[5, 28]   γίγνεσθαι, ἐμπεσοῦσα εὐπειθεστέρους παρέξει αὐτούς.  ὡς   δὲ σιγὴ αὖ πολλὴ ἦν
[5, 13]   ἄλλους ὑπασπιστὰς ἄλλαι τριακόντοροι ἔφερον.  ὡς   δὲ τὴν νῆσον παρήλλαξεν
[5, 16]   ἔστε καταστῆναι αὐτοῖς τὸν θυμόν.  ὡς   δὲ τὴν τάξιν κατεῖδε τῶν
[5, 9]   χώρας ἐς τὸ στρατόπεδον ξυνεκομίζετο,  ὡς   δῆλον εἶναι τῷ Πώρῳ ὅτι
[5, 18]   εἴκοσι· τῶν δὲ ἄλλων ἱππέων  ὡς   διακόσιοι. Πῶρος δὲ μεγάλα ἔργα
[5, 8]   αὐτῷ εἶπον. ἀλλά μοι δοκεῖ  ὡς   ἐγγυτάτω τούτων ἐζεῦχθαι, εἰ
[5, 8]   αὐτὸν περῶντι ἐπιτίθεσθαι. ταῦτα  ὡς   ἔγνω Ἀλέξανδρος, Κοῖνον μὲν τὸν
[5, 14]   αὐτοὺς σπουδῇ. γνώμην δὲ ἐπεποίητο,  ὡς   εἰ μὲν προσμίξειαν αὐτῷ οἱ
[5, 6]   πολλὴ αὐτῆς, καὶ τοῦτο,  ὡς   εἰκάζουσιν, ἐκ τῶν ποταμῶν προςκεχωσμένον.
[5, 22]   καὶ τοὺς μὲν ἱπποτοξότας εὐθὺς  ὡς   εἶχεν ἐκπέμπει ἐπ´ αὐτούς, ἀκροβολίζεσθαι
[5, 13]   δὲ τούτων τοὺς ἄλλους ὑπασπιστάς,  ὡς   ἑκάστοις αἱ ἡγεμονίαι ἐν τῷ
[5, 23]   καὶ κατὰ τὰ διαλείμματα αὐτῶν  ὡς   ἑκάστοις προὐχώρει ἀτάκτως προσέβαλλον· ἀλλὰ
[5, 13]   σκοποὶ κατιδόντες αὐτῶν τὴν ὁρμὴν  ὡς   ἑκάστοις τάχους οἱ ἵπποι εἶχον
[5, 10]   τῆς ὄχθης καθειστήκεσαν. Ἀλέξανδρος δὲ  ὡς   ἐξείργαστο αὐτῷ ἄφοβον τὸ τοῦ
[5, 22]   παρασκευῆς ἄξιον ξυνέβη ἀπελθεῖν. Ταῦτα  ὡς   ἐξηγγέλθη Ἀλεξάνδρῳ, σπουδῇ ἤλαυνεν ὡς
[5, 14]   παῖδα φθάσαι ἀφικόμενον σὺν ἅρμασιν  ὡς   ἑξήκοντα πρὶν τὸ ὕστερον ἐκ
[5, 17]   τάξιν τῆς ἵππου, τὴν μὲν  ὡς   ἐπ´ Ἀλέξανδρον τὴν πολλήν τε
[5, 15]   περ ὄφελος, ἐς τρισμυρίους, ἤλαυνεν  ὡς   ἐπ´ Ἀλέξανδρον. ὡς δὲ ἐνέτυχε
[5, 5]   τοῦ Καυκάσου ἀνίσχοντας τοὺς μὲν  ὡς   ἐπ´ ἄρκτον τετραμμένον ἔχειν τὸ
[5, 6]   Καυκάσου τέμνεσθαι ἀπὸ ἀνέμου ζεφύρου  ὡς   ἐπὶ ἀπηλιώτην ἄνεμον τὴν Ἀσίαν,
[5, 26]   τούτων ἔτι ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν  ὡς   ἐπὶ βορρᾶν ἄνεμον, καὶ τὰ
[5, 3]   γῆς καὶ τὴν Παραπαμισαδῶν χώραν  ὡς   ἐπὶ Ἰνδοὺς μετάγειν τῷ λόγῳ
[5, 5]   Ἀρμενίαν παρήκειν, ἀπὸ δὲ Ἀρμενίων  ὡς   ἐπὶ Μηδίαν παρὰ Παρθυαίους τε
[5, 4]   μεγάλην θάλασσαν τὴν κατὰ Ἰνδοὺς  ὡς   ἐπὶ νότον ἄνεμον, καὶ ὅτι
[5, 5]   τῆς μεγάλης θαλάσσης, τοὺς δὲ  ὡς   ἐπὶ νότον ἄνεμον τὸν Εὐφράτην
[5, 6]   καὶ ἄνεμον βορρᾶν. τῆς δὲ  ὡς   ἐπὶ νότον Ἀσίας τετραχῇ αὖ
[5, 11]   ἀπαλλαγῆναι Πῶρον ξὺν τῇ δυνάμει  ὡς   ἐπὶ σφᾶς φεύγοντα μαθεῖν,
[5, 24]   καθάπερ ἐξηγγέλλετο Ἀλεξάνδρῳ, ἀνοίξαντες τὰς  ὡς   ἐπὶ τὴν λίμνην πύλας δρόμῳ
[5, 16]   ταύτῃ ἐπιθησόμενος. Κοῖνον δὲ πέμπει  ὡς   ἐπὶ τὸ δεξιόν, τὴν Δημητρίου
[5, 20]   καταστησομένους καὶ κοσμήσοντας. Αὐτὸς δὲ  ὡς   ἐπὶ τὸν Ἀκεσίνην ποταμὸν προὐχώρει.
[5, 13]   τάχους οἱ ἵπποι εἶχον ἤλαυνον  ὡς   ἐπὶ τὸν Πῶρον. ἐν τούτῳ
[5, 8]   διὰ νόσον· αὐτὸς δὲ ἦγεν  ὡς   ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. Ἐπέκεινα
[5, 8]   οἱ ταύτῃ ὕπαρχοι ἦγον, ᾔει  ὡς   ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. ~Καὶ
[5, 8]   τοῦ Ἰνδοῦ ξυντεμόντα κελεύει φέρειν  ὡς   ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. καὶ
[5, 17]   καὶ τῇ ἐμπειρίᾳ πολὺ προέχοντες,  ὡς   ἐπὶ τοὺς ἐλέφαντας αὖθις κατειλήθησαν.
[5, 22]   ὡς ἐξηγγέλθη Ἀλεξάνδρῳ, σπουδῇ ἤλαυνεν  ὡς   ἐπὶ τοὺς Καθαίους. καὶ δευτεραῖος
[5, 20]   καὶ ἐκτειχιοῦντα· αὐτὸς δὲ ἤλαυνεν  ὡς   ἐπὶ τοὺς προσχώρους τῇ Πώρου
[5, 25]   ἢν ἄγῃ Ἀλέξανδρος, ἀπισχυριζομένων. ταῦτα  ὡς   ἐπύθετο Ἀλέξανδρος, πρὶν καὶ ἐπὶ
[5, 5]   καὶ Κιλίκων γῆν ἔνθεν μὲν  ὡς   ἐς Ἀρμενίαν παρήκειν, ἀπὸ δὲ
[5, 17]   τάξει, τοὺς πεζοὺς δὲ ξυνασπίσαντας  ὡς   ἐς πυκνοτάτην ξύγκλεισιν ἐπάγειν τὴν
[5, 25]   τοὺς κινδύνους, ξυνήγαγον ἐς ταὐτό,  ὡς   πείσας ἄγειν τοῦ πρόσω
[5, 16]   Πώρου τάξις ἦν. Ἀλέξανδρος δὲ  ὡς   ἤδη καθεώρα τοὺς Ἰνδοὺς ἐκτασσομένους,
[5, 2]   εἶναι Διονύσου τὴν Νῦσαν ἤθελεν,  ὡς   ἤδη τε ἥκειν αὐτὸς ἔνθα
[5, 26]   μένων ἐς τοσόνδε κλέος ἦλθεν  ὡς   θεὸς ἐξ ἀνθρώπου γενέσθαι
[5, 2]   στεφάνους σπουδῇ ἀπ´ αὐτοῦ ποιεῖσθαι,  ὡς   καὶ στεφανώσασθαι εἶχον, ἐφυμνοῦντας τὸν
[5, 6]   ὅτι ταύτῃ ἔχει Ἡροδότῳ ἐπιδέδεικται,  ὡς   καὶ τὴν γῆν αὐτὴν τυχὸν
[5, 24]   ἐπὶ τὸν Ὕφασιν ποταμὸν προὐχώρει,  ὡς   καὶ τοὺς ἐπέκεινα Ἰνδοὺς καταστρέψαιτο.
[5, 23]   μηχανὰς προσάγειν τῷ τείχει ἐπενόει,  ὡς   κατασείειν τὸ τεῖχος. αὐτομολήσαντες δὲ
[5, 20]   δὲ ἦν τῷ ἔθνει Γλαυγανῖκαι,  ὡς   λέγει Ἀριστόβουλος, ὡς δὲ Πτολεμαῖος,
[5, 7]   ὁρμισθεῖσαι ἐς τὸ ζεῦγμα ἀπήρκεσαν,  ὡς   λέγει Ἡρόδοτος ζευχθῆναι τὸν Ἑλλήσποντον,
[5, 22]   καὶ τοῦ χωρίου τὴν φύσιν,  ὡς   μάλιστα πρὸς τὰ παρόντα ἐν
[5, 14]   τὸν αὑτοῦ παῖδα· δὴ  ὡς   μὲν ἐπὶ κατασκοπὴν ἐκπεμπόμενα πολλά
[5, 5]   ἐκάλουν οἱ Ἀλεξάνδρῳ ξυστρατεύσαντες Μακεδόνες,  ὡς   μὲν λέγεται τὰ Ἀλεξάνδρου αὔξοντες,
[5, 16]   δὲ οὐκ εὐθὺς ἐκτάξας ἐπῆγεν,  ὡς   μὴ καματηρούς τε καὶ πνευστιῶντας
[5, 12]   ἐδέχετο ἐπέρα κατὰ τὴν νῆσον,  ὡς   μὴ πρόσθεν ὀφθεῖεν πρὸς τῶν
[5, 22]   ἐπ´ αὐτούς, ἀκροβολίζεσθαι κελεύσας παριππεύοντας,  ὡς   μήτε ἐκδρομήν τινα ποιήσασθαι τοὺς
[5, 18]   τοῦ Ὑδάσπου ὑπολελειμμένοι ἡγεμόνες ἦσαν,  ὡς   νικῶντα λαμπρῶς κατεῖδον Ἀλέξανδρον, ἐπέρων
[5, 24]   Λυσίμαχος σωματοφύλαξ. Θάψας δὲ  ὡς   νόμος αὐτῷ τοὺς τελευτήσαντας Εὐμενῆ
[5, 29]   ἦσαν, θύει δὴ ἐπ´ αὐτῶν  ὡς   νόμος καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν
[5, 28]   τοὺς μάλιστα ἐπιτηδείους αὐτῷ συναγαγών,  ὡς   πάντα ἐς τὴν ὀπίσω ἀναχώρησιν
[5, 17]   ἐλάσει, καὶ οἱ περὶ Κοῖνον,  ὡς   παρήγγελτο, κατόπιν αὐτοῖς ἐπεφαίνοντο. ταῦτα
[5, 14]   ἕξεσθαι αὐτῶν κατὰ τὴν φυγήν,  ὡς   πλείονα ἐν τῇ ἀποχωρήσει τὸν
[5, 24]   πρώτῃ φυγῇ ἁμαξῶν ταύτῃ ξυναγαγὼν  ὡς   πλείστας κατέστησεν ἐγκαρσίας, ἵνα πολλὰ
[5, 22]   ξυνταχθῆναι αὐτῷ τὴν στρατιὰν καὶ  ὡς   πληγὰς γίγνεσθαι αὐτοῖς καὶ πρὸ
[5, 15]   ἐλέφαντα ἐλέφαντος οὐ μεῖον πλέθρου,  ὡς   πρὸ πάσης τε τῆς φάλαγγος
[5, 6]   Ταύρου τὴν ξυμβολήν· τὴν δὲ  ὡς   πρὸς ἑσπέραν τε καὶ ἄνεμον
[5, 22]   καλουμένους Καθαίους αὐτούς τε παρασκευάζεσθαι  ὡς   πρὸς μάχην, εἰ προσάγοι τῇ
[5, 6]   ὅσην Εὐφράτης ποταμὸς ἀπείργει  ὡς   πρὸς τὴν ἐντὸς τὴν ἡμετέραν
[5, 6]   τὰ τῆς Ἀσίας ὧδε ἔχει  ὡς   πρὸς τοῦ Ταύρου τε καὶ
[5, 19]   μὲν ἤγετο· Ἀλέξανδρος δὲ  ὡς   προσάγοντα ἐπύθετο, προσιππεύσας πρὸ τῆς
[5, 7]   τὴν ἔφοδον γίγνεσθαι, καὶ ἅμα  ὡς   σύνδεσμος εἶναι τοῦ ζεύγματος. δι´
[5, 20]   τὸ πλατύτατον ἦν τοῦ πόρου,  ὡς   σχολαιτέρῳ χρήσασθαι τῷ ῥεύματι. ~Περάσας
[5, 4]   ἐς ἀφήγησιν τῶν ὄντων,  ὡς   τά γε κατ´ Ἰνδοὺς ὅσα
[5, 18]   τὸν Μερόην ἔμαθεν. Πῶρος δὲ  ὡς   τὰ παρὰ τοῦ Μερόου ἤκουσε
[5, 16]   τοὺς ἱπποτοξότας, ὄντας ἐς χιλίους,  ὡς   ταράξαι τοὺς ταύτῃ ἐφεστηκότας τῶν
[5, 16]   εὐώνυμον κέρας τῶν πολεμίων παρήλαυνεν,  ὡς   ταύτῃ ἐπιθησόμενος. Κοῖνον δὲ πέμπει
[5, 23]   ἐπὶ τῶν τρίτων ἔμενον, ἀλλὰ  ὡς   τάχους εἶχον φυγῇ εἰς τὴν
[5, 9]   αὐτῷ ἐδόκει στρατιὰ πολλαχῇ,  ὡς   τὸν Πῶρον ἀμφίβολον γίνεσθαι. διελὼν
[5, 21]   φοβηθείς, οὐχ οὕτω τι Ἀλέξανδρον,  ὡς   τὸν Πῶρον ἐκεῖνον τὸν ὁμώνυμον,
[5, 22]   ἁμάξας περιστήσαντες ἐντὸς αὐτῶν ἐστρατοπέδευον,  ὡς   τριπλοῦν χάρακα προβεβλῆσθαι {πρὸ} τῶν
[5, 7]   οὐκ ἄπεστιν, οἵ τε παρακελευσμοὶ  ὡς   τύχοιεν κατὰ ναῦν ἑκάστην καὶ
[5, 18]   στρατηγοῦ, ἀλλὰ καὶ στρατιώτου γενναίου,  ὡς   τῶν τε ἱππέων τὸν φόνον
[5, 3]   Καύκασον τῆς Ἀλεξάνδρου ἕνεκα δόξης,  ὡς   ὑπὲρ τὸν Καύκασον ἄρα ἐλθόντα
[5, 18]   τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν ἁρμονίαν,  ὡς   ὕστερον καταμαθεῖν θεωμένοις ἦν) τότε
[5, 15]   αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου ἀπέλιπεν,  ὡς   φοβεῖν ἀπὸ τῆς ὄχθης τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005