Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκέτου 1
ἀλλ´ 12
Ἀλλὰ 1
ἀλλὰ 32
ἀλλά 1
ἄλλα 8
ἄλλαι 1
Fréquences     [«    »]
30 Ἀλέξανδρον
30 ἀπὸ
30 ἔτι
32 ἀλλὰ
32 οὐκ
36 αὐτὸς
40
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

ἀλλὰ


Livre, Chapitre
[5, 27]   τὰ καθ´ ἡδονὴν ἐκείνοις ἐρῷ,  ἀλλὰ   νομίζω σύμφορά τέ σοι
[5, 4]   ψεύσωνται, οὐκ ἐξελεγχθησόμενα πρὸς οὐδαμῶν.  ἀλλὰ   Ἀλέξανδρος γὰρ καὶ οἱ ξὺν
[5, 16]   τῷ λογισμῷ ξυνθεὶς ταύτῃ ἔταξεν·  ἀλλὰ   αὐτὸς μὲν ἅτε ἱπποκρατῶν τὴν
[5, 14]   ἤδη ἐκβεβηκόσιν ἐπιθέσθαι οὐδαμῇ ἀξιόμαχα.  ἀλλὰ   δισχιλίους γὰρ λέγει ἱππέας ἄγοντα
[5, 24]   Πτολεμαῖον τὸν ἐπ´ αὐταῖς τεταγμένον,  ἀλλὰ   ἐν τούτῳ οἵ τε σαλπιγκταὶ
[5, 17]   ἤδη ξυνηγμένη, οὐκ ἐκ παραγγέλματος,  ἀλλὰ   ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῷ ἐς
[5, 16]   πνευστιῶντας ἀκμῆσι παραδοῦναι τοῖς βαρβάροις,  ἀλλὰ   ἐς κύκλους παριππεύων ἀνέπαυε τοὺς
[5, 13]   χωρίον ἐκβὰς ἀγνοίᾳ τῶν τόπων,  ἀλλὰ   ἐς νῆσον γὰρ καὶ αὐτὴν
[5, 18]   ἀμφ´ αὑτὸν τῆς φυγῆς ἀπεχώρει,  ἀλλὰ   ἔστε γὰρ ὑπέμενέ τι τῶν
[5, 26]   καθ´ Ἡρακλέα, ὀλίγοι πόνοι.  ἀλλὰ   ἡμεῖς γε καὶ ἐπέκεινα τῆς
[5, 7]   ἀπὸ ξυνθήματος, οὐκ ἐπ´ εὐθύ,  ἀλλὰ   καθάπερ αἱ πρύμναν κρουόμεναι. ταύτας
[5, 23]   ὡς ἑκάστοις προὐχώρει ἀτάκτως προσέβαλλον·  ἀλλὰ   καὶ ἀπὸ τούτων ὅμως ἐξώσθησαν
[5, 18]   μάχῃ ἀποδειξάμενος μὴ ὅτι στρατηγοῦ,  ἀλλὰ   καὶ στρατιώτου γενναίου, ὡς τῶν
[5, 26]   οὐκ ἐμπλήσας μὰ Δι´ ὑμᾶς,  ἀλλὰ   καὶ ὑπερβαλὼν ὅσα ἕκαστος ἐλπίζει
[5, 15]   καὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα διαγωνίσασθαι.  ἀλλὰ   καὶ ὣς ὀλίγους τῶν ἐλεφάντων
[5, 15]   τῶν ἱππέων οὐκ ἐπὶ μετώπου,  ἀλλὰ   κατ´ ἴλας ἐμβεβληκός. καὶ τούτων
[5, 17]   ἀμφ´ Ἀλέξανδρον ἱππέων οἱ Ἰνδοί,  ἀλλὰ   {κατηρ{ ρ} άχθησαν ὥσπερ εἰς
[5, 10]   πρὸς τὰς ἐκδρομὰς τῶν ἱππέων,  ἀλλὰ   κενὸν γὰρ γνοὺς τὸν φόβον
[5, 4]   ἥκιστα χλιδῶντας κατὰ τὴν δίαιταν,  ἀλλὰ   μεγάλους μὲν τὰ σώματα, οἵους
[5, 2]   ἑκατὸν τοὺς ἐπιλέκτους μηκέτι αἰτῆσαι,  ἀλλὰ   μηδὲ ἀντ´ αὐτῶν ἄλλους· τὸν
[5, 24]   καὶ προσήγοντο ἤδη τῷ τείχει.  ἀλλὰ   οἱ Μακεδόνες, πρὶν καὶ κατασεισθῆναί
[5, 24]   αὐτῶν φυγή, σπουδῇ ἐδίωκεν·  ἀλλὰ   οἱ πολλοὶ μὲν αὐτῶν ἔφθασαν
[5, 14]   προσέκειντο τοῖς πρώτοις τῶν ἐκβαινόντων·  ἀλλὰ   παραλλάξαι γὰρ ξὺν τοῖς ἅρμασι
[5, 26]   δεήσει πόνων τε καὶ κινδύνων.  ἀλλὰ   παραμείνατε, ἄνδρες Μακεδόνες καὶ ξύμμαχοι.
[5, 27]   κατὰ πρόσταγμα ἐθέλεις Μακεδόνων ἐξηγεῖσθαι,  ἀλλὰ   πείσας μὲν ἄξειν φῄς, πεισθεὶς
[5, 14]   ὑπὸ τοῦ παιδὸς τοῦ Πώρου.  ἀλλὰ   Πτολεμαῖος Λάγου, ὅτῳ καὶ
[5, 2]   ἀγαθῶν ἐρημωθεῖσα ἔτι καλῶς πολιτεύοιτο;  ἀλλὰ   σύ, εἴ σοι μέλει Νυσαίων,
[5, 17]   αὐτοῖς ἐρρωμέναι αἱ ἐκδρομαὶ ἐγίγνοντο,  ἀλλὰ   συριγμῷ μόνον διαχρώμενα ὥσπερ αἱ
[5, 24]   τὸ πλῆθος τῶν νεκρῶν ἐγένοντο,  ἀλλὰ   ὑπὲρ τοὺς χιλίους καὶ διακοσίους,
[5, 19]   αὐτοῦ, οὐ βληθεὶς πρὸς οὐδενός,  ἀλλὰ   ὑπὸ καύματος τε καὶ ἡλικίας
[5, 15]   ἵνα οὐ πηλὸς αὐτῷ ἐφαίνετο,  ἀλλὰ   ὑπὸ ψάμμου γὰρ ξύμπαν ἦν
[5, 23]   οὐκέτι ἐπὶ τῶν τρίτων ἔμενον,  ἀλλὰ   ὡς τάχους εἶχον φυγῇ εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005