Alphabétiquement     [«   »]
ὀδυρομένων 1
ὅθεν 1
Οἱ 1
οἱ 111
οἵ 5
οἳ 5
οἷ 4
Fréquences     [«    »]
96 τὰ
107 τῇ
109 ὡς
111 οἱ
111 τὸ
118 ἐπὶ
119 ἐς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

οἱ


Livre, Chapitre
[5, 13]   φάλαγγος οἱ τοξόται αὐτῷ καὶ  οἱ   Ἀγριᾶνες {καὶ} οἱ ἀκοντισταὶ ἑκατέρωθεν
[5, 13]   αὐτῷ καὶ οἱ Ἀγριᾶνες {καὶ}  οἱ   ἀκοντισταὶ ἑκατέρωθεν ἐπέστησαν. ~Οὕτως ἐκτάξας
[5, 5]   ὄρει, δὴ Καύκασον ἐκάλουν  οἱ   Ἀλεξάνδρῳ ξυστρατεύσαντες Μακεδόνες, ὡς μὲν
[5, 4]   Ὑδάσπης Γάγγης  οἱ   ἄλλοι Ἰνδῶν ποταμοὶ φέρουσιν, οὐδὲ
[5, 29]   καὶ ἀδελφὸς Ἀβισάρου καὶ  οἱ   ἄλλοι οἰκεῖοι, δῶρά τε κομίζοντες
[5, 18]   τῷ αὐτῷ Κρατερός τε καὶ  οἱ   ἄλλοι ὅσοι τῆς στρατιᾶς {τε}
[5, 22]   ἵνα οἱ Καθαῖοί τε καὶ  οἱ   ἄλλοι πρόσχωροι αὐτοῖς ξυνεληλυθότες πρὸ
[5, 17]   ὡς δὲ πάλιν ἐκράτησαν αὐτῶν  οἱ   ἀμφ´ Ἀλέξανδρον τῇ τε ῥώμῃ
[5, 21]   ἐν τοῖς ἐπικαιροτάτοις χωρίοις, ὅπως  οἱ   ἀμφὶ Κρατερόν τε καὶ Κοῖνον
[5, 24]   τε σάλπιγξ ἐφθέγξατο καὶ  οἱ   ἀμφὶ Πτολεμαῖον προσέκειντο αὐτοῖς τοὺς
[5, 14]   ὡς εἰ μὲν προσμίξειαν αὐτῷ  οἱ   ἀμφὶ τὸν Πῶρον ξὺν τῇ
[5, 22]   ἐκτάσσοντι δὲ αὐτῷ παρεγένοντο καὶ  οἱ   ἀπὸ τῆς ὀπισθοφυλακίας πεζοί τε
[5, 15]   ἀμφίβολος τῇ γνώμῃ, ὅτι καὶ  οἱ   ἀπὸ τοῦ καταντικρὺ τοῦ μεγάλου
[5, 20]   Ἀλεξάνδρου ἕνεκα. ~Ἀλεξάνδρῳ δὲ ἐπειδὴ  οἱ   ἀποθανόντες ἐν τῇ μάχῃ κεκόσμηντο
[5, 20]   τε ὕπαρχον σφῶν ἀπεκτονότες εἶεν  οἱ   Ἀσσακηνοὶ καὶ ἀπ´ Ἀλεξάνδρου ἀφεστηκότες.
[5, 18]   καὶ Ταξίλης προσιππεύσας ἐφ´ ὅσον  οἱ   ἀσφαλὲς ἐφαίνετο τῷ ἐλέφαντι ὃς
[5, 16]   σφᾶς στῖφος τῶν ἱππέων ἰδόντες  οἱ   βάρβαροι ἀντιπαριππεύωσιν, αὐτὸν κατόπιν ἔχεσθαι
[5, 24]   ἦν ἀμφὶ τετάρτην φυλακὴν καὶ  οἱ   βάρβαροι, καθάπερ ἐξηγγέλλετο Ἀλεξάνδρῳ, ἀνοίξαντες
[5, 29]   πόνων. ὡς δὲ κατεσκευασμένοι αὐτῷ  οἱ   βωμοὶ ἦσαν, θύει δὴ ἐπ´
[5, 11]   στρατοπέδου, σὺ δὲ διαβαίνειν σπουδῇ·  οἱ   γὰρ ἐλέφαντες μόνοι, ἔφη, ἄποροί
[5, 13]   τοὺς ἀεὶ ἐκβαίνοντας τῶν ἱππέων.  οἱ   γὰρ ἱππεῖς πρῶτοι ἐτετάχατο αὐτῷ
[5, 19]   αὐτὸν λέγειν ἐκέλευσεν τι  οἱ   γενέσθαι ἐθέλοι. Πῶρον δὲ ἀποκρίνασθαι
[5, 25]   ἑκόντες, οἱ δὲ φεύγοντες ἁλίσκονται,  οἱ   δὲ ἀποφυγόντες τὴν χώραν ἡμῖν
[5, 27]   μὲν ἐν ταῖς μάχαις ἀπολωλέκασιν,  οἱ   δὲ ἐκ τραυμάτων ἀπόμαχοι γεγενημένοι
[5, 17]   τὴν πολλήν τε καὶ κρατίστην,  οἱ   δὲ ἐπὶ Κοῖνόν τε καὶ
[5, 23]   αὐτῶν κατεκόπησαν πρὸς τῶν ἱππέων,  οἱ   δὲ ἐπὶ τούτοις αἰσθόμενοι ὅτι
[5, 24]   Ἰνδῶν ὅσοι ἑκόντες σφᾶς ἐνέδοσαν.  οἱ   δὲ (ἤδη γὰρ ἐξήγγελτο αὐτοῖς
[5, 17]   εἶκον, ἀποστραφέντων δὲ εἴχοντο ἐσακοντίζοντες·  οἱ   δὲ Ἰνδοὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρεφόμενοι
[5, 14]   αὐτοὺς οὐ χαλεπῶς, πληγὰς λαμβάνοντας.  οἱ   δὲ καὶ μάχην λέγουσιν ἐν
[5, 2]   καὶ εὐωχηθῆναι ὁμοῦ τοῖς ἑταίροις.  οἱ   δὲ καὶ τάδε ἀνέγραψαν, εἰ
[5, 29]   καὶ ἐδάκρυον οἱ πολλοὶ αὐτῶν·  οἱ   δὲ καὶ τῇ σκηνῇ τῇ
[5, 19]   ὄνομα τοῦτο λέγουσιν ὅτι ἔφερεν·  οἱ   δὲ λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆμα
[5, 27]   οὐδὲ οὗτοι πάντῃ ἑκόντες μένουσιν·  οἱ   δὲ ξυμπονοῦντές τε ἔτι καὶ
[5, 23]   Ἰνδοὶ βιασθέντες πρὸς τῆς φάλαγγος.  οἱ   δὲ οὐκέτι ἐπὶ τῶν τρίτων
[5, 25]   γε οἱ μὲν προσχωροῦσιν ἑκόντες,  οἱ   δὲ φεύγοντες ἁλίσκονται, οἱ δὲ
[5, 8]   Ἀβισάρου καὶ ἄλλοι ξὺν αὐτῷ  οἱ   δοκιμώτατοι, καὶ παρὰ Δοξάρεως νομάρχου
[5, 2]   καὶ τοὺς μὲν ἱππέας ξυμπέμπειν  οἱ   ἐκέλευσε, τοὺς δὲ ἑκατὸν τοὺς
[5, 4]   μὲν κατεστρέψατο, τὰ δὲ προσχωρήσαντά  οἱ   ἑκόντα κατέσχεν, οὐκ ἔχω ἀτρεκῶς
[5, 18]   Πώρου ξύμπαντες ἐλήφθησαν δὲ καὶ  οἱ   ἐλέφαντες, ὅσοι γε αὐτῶν μὴ
[5, 16]   Ἰνδῶν, κατὰ μέσον μέν, ἵνα  οἱ   ἐλέφαντες προεβέβληντο καὶ πυκνὴ
[5, 17]   πολλοὶ κατηκοντισμένοι ἦσαν, καὶ αὐτοὶ  οἱ   ἐλέφαντες τὰ μὲν τιτρωσκόμενοι, τὰ
[5, 6]   νῦν Νεῖλον Αἰγύπτιοί τε καὶ  οἱ   ἔξω Αἰγύπτου ἄνθρωποι ὀνομάζουσιν, ἱκανὸς
[5, 17]   τοὺς ἐλέφαντας. καὶ ἐν τούτῳ  οἱ   ἐπιστάται τῶν ἐλεφάντων ἀντεπῆγον τῇ
[5, 2]   Μακεδόνας τὸ πρόσω ἀπαξιῶσαι συμπονεῖν  οἱ   ἔτι κατὰ ζῆλον τῶν Διονύσου
[5, 18]   τὸ θηρίον, οὐ γὰρ εἶναί  οἱ   ἔτι φεύγειν, καὶ ἀκοῦσαι τῶν
[5, 22]   πρὸς τὰ παρόντα ἐν καιρῷ  οἱ   ἐφαίνετο παρετάσσετο· καὶ τοὺς μὲν
[5, 18]   καὶ τῶν ἐλεφάντων καὶ ἁρμάτων  οἱ   ἡγεμόνες καὶ οἱ ἱππάρχαι καὶ
[5, 17]   εἰλουμένων, πολὺς φόνος ἐγίγνετο καὶ  οἱ   ἡγεμόνες τῶν ἐλεφάντων οἱ πολλοὶ
[5, 13]   βασιλεύσας ὕστερον, καὶ τῶν ὑπασπιστῶν  οἱ   ἡμίσεες· τοὺς δὲ ἄλλους ὑπασπιστὰς
[5, 19]   τῷ θυμῷ γενναῖος. σημεῖον δέ  οἱ   ἦν βοὸς κεφαλὴ ἐγκεχαραγμένη, ἐφ´
[5, 9]   τῷ τότε οἱ ποταμοὶ πάντες  οἱ   Ἰνδικοὶ πολλοῦ τε ὕδατος καὶ
[5, 17]   ἐδέξαντο τῶν ἀμφ´ Ἀλέξανδρον ἱππέων  οἱ   Ἰνδοί, ἀλλὰ {κατηρ{ ρ} άχθησαν
[5, 17]   κατόπιν αὐτοῖς ἐπεφαίνοντο. ταῦτα ξυνιδόντες  οἱ   Ἰνδοὶ ἀμφίστομον ἠναγκάσθησαν ποιῆσαι τὴν
[5, 23]   ἅμα εἰκάσας ὅτι φοβεροὶ γενόμενοι  οἱ   Ἰνδοὶ ἀπὸ τῆς προτέρας ἥττης
[5, 23]   καὶ ἀπὸ τούτων ὅμως ἐξώσθησαν  οἱ   Ἰνδοὶ βιασθέντες πρὸς τῆς φάλαγγος.
[5, 14]   εἴργοντος περαιωθέντα, εἴπερ οὖν καταπηδήσαντες  οἱ   Ἰνδοὶ ἐκ τῶν ἁρμάτων προσέκειντο
[5, 14]   τόλμαν τῆς διαβάσεως ἄτοπον γενομένην  οἱ   Ἰνδοὶ ἐκπλαγέντες φεύγοιεν, οὐ πόρρωθεν
[5, 23]   τὴν ἵππον προσαγαγοῦσαν οὐκ ἐξέδραμον  οἱ   Ἰνδοὶ ἔξω τῶν ἁμαξῶν, ἀλλ´
[5, 23]   νυκτὸς ἐκπίπτειν ἐκ τῆς πόλεως  οἱ   Ἰνδοὶ κατὰ τὴν λίμνην, ἵναπερ
[5, 23]   Ἰνδούς· πρὸ δὲ τῶν δευτέρων  οἱ   Ἰνδοὶ παραταξάμενοι ῥᾷον ἀπεμάχοντο, οἷα
[5, 18]   καὶ ἁρμάτων οἱ ἡγεμόνες καὶ  οἱ   ἱππάρχαι καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς
[5, 17]   τὴν τῶν Μακεδόνων φάλαγγα, καὶ  οἱ   ἱππεῖς οἱ τῶν Ἰνδῶν τοῖς
[5, 13]   κατασχών, ὥστε οὐκ ἐξεύρισκον αὐτῷ  οἱ   ἱππεῖς τὸν πόρον, καὶ δέος
[5, 13]   τὴν ὁρμὴν ὡς ἑκάστοις τάχους  οἱ   ἵπποι εἶχον ἤλαυνον ὡς ἐπὶ
[5, 22]   τῇ πόλει ὄνομα, καὶ αὐτοὶ  οἱ   Καθαῖοι εὐτολμότατοί τε καὶ τὰ
[5, 22]   προὐχώρει ἐπὶ τὰ Σάγγαλα, ἵνα  οἱ   Καθαῖοί τε καὶ οἱ ἄλλοι
[5, 6]   τε Ἡρόδοτός τε καὶ Ἑκαταῖος  οἱ   λογοποιοί, εἰ δή του
[5, 25]   ἐς ἐπιθυμίαν τοῦ πρόσω ἰέναι·  οἱ   Μακεδόνες δὲ ἐξέκαμνον ἤδη ταῖς
[5, 24]   προσήγοντο ἤδη τῷ τείχει. ἀλλὰ  οἱ   Μακεδόνες, πρὶν καὶ κατασεισθῆναί τι
[5, 23]   πρώτων ἁμαξῶν οὐ χαλεπῶς ἐβιάσαντο  οἱ   Μακεδόνες τοὺς Ἰνδούς· πρὸ δὲ
[5, 27]   ἀπέπεμψας· τῶν δὲ ἄλλων Ἑλλήνων  οἱ   μὲν ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς
[5, 17]   τὴν φάλαγγα ἐσήμηνε. καὶ οὕτως  οἱ   μὲν ἱππεῖς τῶν Ἰνδῶν πλὴν
[5, 17]   καὶ κατεπάτουν καὶ κατέκαινον. ἀλλ´  οἱ   μὲν Μακεδόνες, ἅτε ἐν εὐρυχωρίᾳ
[5, 25]   ἄλλοι βάρβαροι ἐπιόντας; ὧν γε  οἱ   μὲν προσχωροῦσιν ἑκόντες, οἱ δὲ
[5, 23]   ταῖς προφυλακαῖς τῶν ἱππέων· καὶ  οἱ   μὲν πρῶτοι αὐτῶν κατεκόπησαν πρὸς
[5, 25]   μὲν δὴ μεμπτοί εἰσιν ὑμῖν  οἱ   μέχρι δεῦρο πονηθέντες πόνοι καὶ
[5, 8]   Ἀλέξανδρος ἐν Ταξίλοις θύει ὅσα  οἱ   νόμος καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν
[5, 2]   ὅπου τινὰ ὑπομνήματα τοῦ Διονύσου  οἱ   Νυσαῖοι ἐκόμπαζον. ἐλθεῖν τε ἐς
[5, 1]   Νύσῃ Ἀλέξανδρος, ἐκπέμπουσι παρ´ αὐτὸν  οἱ   Νυσαῖοι τὸν κρατιστεύοντα σφῶν, ὄνομα
[5, 2]   καὶ ἠξίωσε τῶν τε ἱππέων  οἱ   ξυμπέμψαι ἐς τριακοσίους καὶ τῶν
[5, 15]   τοῦ καταντικρὺ τοῦ μεγάλου στρατοπέδου  οἱ   ξὺν Κρατερῷ ὑπολελειμμένοι ἐπιχειροῦντες τῇ
[5, 4]   οὐδαμῶν. ἀλλὰ Ἀλέξανδρος γὰρ καὶ  οἱ   ξὺν τούτῳ στρατεύσαντες τὰ πολλὰ
[5, 29]   ἐλθεῖν. ξυνέβαινον δὲ τούτοις καὶ  οἱ   παρὰ Ἀλεξάνδρου ἐκπεμφθέντες πρέσβεις πρὸς
[5, 15]   τῶν ἐλεφάντων. ἐπὶ τούτοις δὲ  οἱ   πεζοὶ αὐτῷ ἐτετάχατο, οὐκ ἴσον
[5, 17]   τῷ ἔργῳ· ἐκόπτοντο δὲ καὶ  οἱ   πεζοὶ πανταχόθεν ἤδη προσκειμένων σφίσι
[5, 17]   Ἀλεξάνδρῳ ἀντιπαρεξάγοντες τῇ ἐλάσει, καὶ  οἱ   περὶ Κοῖνον, ὡς παρήγγελτο, κατόπιν
[5, 18]   πλανωμένους, τῶν δὲ πεζῶν αὐτῷ  οἱ   πλείους ἀπολώλεσαν, οὐχ ᾗπερ Δαρεῖος
[5, 27]   ἄλλῃ τῆς Ἀσίας ὑπολελειμμένοι εἰσίν,  οἱ   πλείους δὲ νόσῳ ἀπολώλασιν, ὀλίγοι
[5, 17]   πρὸς αὐτῶν οἱ φίλιοι ἤπερ  οἱ   πολέμιοι ἐβλάπτοντο ἐν ταῖς ἐπιστροφαῖς
[5, 23]   φυλακὴν ἐκπίπτοντες ἐκ τοῦ τείχους  οἱ   πολλοὶ αὐτῶν ἐνέκυρσαν ταῖς προφυλακαῖς
[5, 29]   ξυμμιγὴς χαίρων βοήσειε καὶ ἐδάκρυον  οἱ   πολλοὶ αὐτῶν· οἱ δὲ καὶ
[5, 27]   καὶ τὰ ἆθλα τῶν πόνων  οἱ   πολλοὶ ἤδη κεκομισμένοι καὶ τῷ
[5, 17]   καὶ οἱ ἡγεμόνες τῶν ἐλεφάντων  οἱ   πολλοὶ κατηκοντισμένοι ἦσαν, καὶ αὐτοὶ
[5, 24]   φυγή, σπουδῇ ἐδίωκεν· ἀλλὰ  οἱ   πολλοὶ μὲν αὐτῶν ἔφθασαν ἀποφυγόντες,
[5, 26]   τότε δὴ ἀνόνητοι ἡμῖν ἔσονται  οἱ   πολλοὶ πόνοι ἄλλων αὖθις
[5, 26]   νῦν δὲ κοινοὶ μὲν ἡμῖν  οἱ   πόνοι, ἴσον δὲ μέτεστι τῶν
[5, 9]   τε ἐν μὲν τῷ τότε  οἱ   ποταμοὶ πάντες οἱ Ἰνδικοὶ πολλοῦ
[5, 13]   ἤδη ἐπεῖχον τῇ ὄχθῃ· καὶ  οἱ   σκοποὶ κατιδόντες αὐτῶν τὴν ὁρμὴν
[5, 18]   ἡγεμόνες καὶ οἱ ἱππάρχαι καὶ  οἱ   στρατηγοὶ τῆς στρατιᾶς τῆς Πώρου
[5, 24]   τοῦ τείχους. καὶ ταῦτ´ αὐτῷ  οἱ   στρατιῶται ἐν τῇ νυκτὶ ἐξειργάσαντο.
[5, 8]   οὐκ ἔχω εἰπεῖν, ὅτι μηδὲ  οἱ   συστρατεύσαντες αὐτῷ εἶπον. ἀλλά μοι
[5, 13]   τε καὶ Περδίκκας καὶ Λυσίμαχος  οἱ   σωματοφύλακες καὶ Σέλευκος τῶν ἑταίρων,
[5, 8]   Ἰνδῶν, οὓς Ταξίλης τε καὶ  οἱ   ταύτῃ ὕπαρχοι ἦγον, ᾔει ὡς
[5, 8]   ὕπαρχος τῆς πόλεως καὶ αὐτοὶ  οἱ   τῇδε Ἰνδοὶ φιλίως. καὶ Ἀλέξανδρος
[5, 21]   τῶν μαχίμων ξυμπεῖσαι ἠδυνήθη μετασχεῖν  οἱ   τῆς φυγῆς. Ἐπὶ τοῦτον ἐλαύνων
[5, 9]   γενόμενον τοῦ χειμῶνος πολλαχῇ παραδοῦναί  οἱ   τὸν πόρον· τά τε πλοῖα
[5, 22]   τάξεις· ἐπὶ κέρως δὲ ἑκατέρου  οἱ   τοξόται αὐτῷ διχῇ διακριθέντες ἐτάχθησαν.
[5, 13]   δὲ τὰ ἄκρα τῆς φάλαγγος  οἱ   τοξόται αὐτῷ καὶ οἱ Ἀγριᾶνες
[5, 17]   Μακεδόνων φάλαγγα, καὶ οἱ ἱππεῖς  οἱ   τῶν Ἰνδῶν τοῖς πεζοῖς ἰδόντες
[5, 3]   ἐμοὶ δ´ ἐν μέσῳ κείσθων  οἱ   ὑπὲρ τούτων λόγοι. Ἀλέξανδρος δὲ
[5, 17]   θηρίων οὐ μείω πρὸς αὐτῶν  οἱ   φίλιοι ἤπερ οἱ πολέμιοι ἐβλάπτοντο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005