Alphabétiquement     [«   »]
εἶχεν 2
εἶχον 3
εἴχοντο 1
ἐκ 48
ἐκαίετο 1
ἐκαλεῖτο 1
ἐκάλεσε 1
Fréquences     [«    »]
46
46 ξὺν
47 οὐ
48 ἐκ
49 ὅτι
50 γὰρ
53 Ἰνδῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

ἐκ


Livre, Chapitre
[5, 12]   τε καὶ Δημητρίου καὶ τοὺς  ἐκ   Βάκτρων καὶ Σογδιανῶν καὶ τοὺς
[5, 1]   ἐν κόσμῳ πολιτεύοντες· τῆς δὲ  ἐκ   Διονύσου οἰκίσεως καὶ τόδε σοι
[5, 1]   εἰ Θηβαῖος Διόνυσος {ὃς}  ἐκ   Θηβῶν ἐκ Τμώλου τοῦ
[5, 25]   τε ἐκ πόνων καὶ κινδύνους  ἐκ   κινδύνων ἐπαναιρούμενον ὁρῶντες τὸν βασιλέα·
[5, 7]   καὶ ἐνταῦθα ἤδη καθίεται πλέγματα  ἐκ   λύγου πυραμοειδῆ πλήρη λίθων λογάδων
[5, 3]   ὅσα ἐς τὸ θεῖον ἀναφέρεται  ἐκ   Μακεδόνων πρὸς χάριν τὴν Ἀλεξάνδρου
[5, 27]   ἡγουμένῳ καὶ στρατιὰν τοιαύτην ἄγοντι  ἐκ   μὲν πολεμίων δέος οὐδέν, τὰ
[5, 8]   ~Ῥωμαίοις μὲν δὴ οὕτω ταῦτα  ἐκ   παλαιοῦ ἐπήσκηται· Ἀλεξάνδρῳ δὲ ὅπως
[5, 1]   εἶναι τῶν ὑπὲρ τοῦ θείου  ἐκ   παλαιοῦ μεμυθευμένων. τὰ γάρ τοι
[5, 6]   χώρας τὴν ἐπωνυμίαν τοῖς ποταμοῖς  ἐκ   παλαιοῦ προσκεῖσθαι, καθάπερ Ἕρμου τέ
[5, 18]   δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐχθρὸν  ἐκ   παλαιοῦ τὸν Ταξίλην ἐπιστρέψας ἀνήγετο
[5, 18]   ἄνδρα Ἰνδόν, ὅτι φίλον εἶναι  ἐκ   παλαιοῦ τῷ Πώρῳ τὸν Μερόην
[5, 9]   ἐς φυλακὴν ξύμφορον ἐς τοῦτο  ἐκ   πάντων παρασκευάζεσθαι. ἄλλως τε ἐν
[5, 17]   μίαν ἴλην ἤδη ξυνηγμένη, οὐκ  ἐκ   παραγγέλματος, ἀλλὰ ἐν τῷ ἀγῶνι
[5, 27]   τε ἀντὶ μικρῶν καὶ πλούσιοι  ἐκ   πενήτων ἀναστρέφοντες ξύγγνωστοί εἰσιν ἐπιδεῖν
[5, 12]   νυκτὸς αἱ διφθέραι τῆς κάρφης,  ἐκ   πολλοῦ ἤδη παρενηνεγμέναι, καὶ κατερράπτοντο
[5, 27]   δὲ νόσῳ ἀπολώλασιν, ὀλίγοι δὲ  ἐκ   πολλῶν ὑπολείπονται, καὶ οὔτε τοῖς
[5, 25]   ἤδη ταῖς γνώμαις, πόνους τε  ἐκ   πόνων καὶ κινδύνους ἐκ κινδύνων
[5, 12]   ὀφθεῖεν πρὸς τῶν σκοπῶν τῶν  ἐκ   Πώρου καθεστηκότων πρὶν παραλλάξαντας τὴν
[5, 27]   δοκοῦντα βέλτιστα καὶ κατὰ τὴν  ἐκ   σοῦ μοι οὖσαν καὶ ἐς
[5, 27]   τῆς οἰκείας, ἣν ξὺν τῷ  ἐκ   σοῦ πορισθέντι σφίσιν κόσμῳ μεγάλοι
[5, 9]   διέπεμπε. σῖτος δὲ αὐτῷ πάντοθεν  ἐκ   τῆς ἐπὶ τάδε τοῦ Ὑδάσπου
[5, 21]   τόν τε σῖτον αὐτῷ τὸν  ἐκ   τῆς ἤδη ὑπηκόου τῶν Ἰνδῶν
[5, 14]   ὡς ἑξήκοντα πρὶν τὸ ὕστερον  ἐκ   τῆς νήσου τῆς μικρᾶς περᾶσαι
[5, 14]   δὲ περάσαντα Ἀλέξανδρον καὶ τὸν  ἐκ   τῆς νήσου τὸν τελευταῖον πόρον.
[5, 1]   καὶ καταλαβεῖν καθήμενον κεκονιμένον ἔτι  ἐκ   τῆς ὁδοῦ ξὺν τοῖς ὅπλοις
[5, 23]   αὐτῆς ἐκείνης τῆς νυκτὸς ἐκπίπτειν  ἐκ   τῆς πόλεως οἱ Ἰνδοὶ κατὰ
[5, 23]   τεῖχος. αὐτομολήσαντες δὲ αὐτῷ τῶν  ἐκ   τῆς πόλεώς τινες φράζουσιν, ὅτι
[5, 15]   δέ, ὡς αὐτῷ ὅσοι ἱππεῖς  ἐκ   τῆς φυγῆς διεσώζοντο Ἀλέξανδρόν τε
[5, 1]   Διόνυσος {ὃς} ἐκ Θηβῶν  ἐκ   Τμώλου τοῦ Λυδίου ὁρμηθεὶς ἐπὶ
[5, 27]   πολεμίων δέος οὐδέν, τὰ δὲ  ἐκ   τοῦ δαιμονίου ἀδόκητά τε καὶ
[5, 18]   παρὰ τοῦ Μερόου ἤκουσε καὶ  ἐκ   τοῦ δίψους ἅμα ἐκρατεῖτο, ἐπέστησέ
[5, 27]   ἀντιλέγειν τολμώντων πρὸς τὸν βασιλέα  ἐκ   τοῦ εὐθέος οὔτε ξυγχωρεῖν ἐθελόντων.
[5, 3]   τὸν δὲ Καύκασον τὸ ὄρος  ἐκ   τοῦ Πόντου ἐς τὰ πρὸς
[5, 5]   κατὰ τὴν Ἀσίαν λόγου ἄξιοι,  ἐκ   τοῦ Ταύρου τε καὶ τοῦ
[5, 23]   ἀμφὶ γὰρ δευτέραν φυλακὴν ἐκπίπτοντες  ἐκ   τοῦ τείχους οἱ πολλοὶ αὐτῶν
[5, 20]   ὕδατι διαφθαρῆναι. εἴη ἂν οὖν  ἐκ   τοῦδε τοῦ λόγου ξυντιθέντι τεκμηριοῦσθαι,
[5, 1]   τῷ τοῦ Διὸς ηὐξήθη. καὶ  ἐκ   τούτου ἐλευθέραν τε οἰκοῦμεν τὴν
[5, 19]   ἦν ἀνδρὶ ἀγαθῷ καὶ ἐκείνῳ  ἐκ   τούτου ἐς ἅπαντα πιστῷ ἐχρήσατο.
[5, 27]   ταῖς μάχαις ἀπολωλέκασιν, οἱ δὲ  ἐκ   τραυμάτων ἀπόμαχοι γεγενημένοι ἄλλοι ἄλλῃ
[5, 6]   ὁπότε ἰλὺν καταφέροιεν καὶ πηλὸν  ἐκ   τῶν ἄνω τόπων ἔνθενπερ αὐτοῖς
[5, 24]   παρήγγειλεν· Πτολεμαῖος δὲ ἁμάξας τε  ἐκ   τῶν ἀπολελειμμένων ἐν τῇ πρώτῃ
[5, 1]   θάλασσαν ὀπίσω κατῄει τὴν Ἑλληνικήν,  ἐκ   τῶν ἀπομάχων στρατιωτῶν, οἳ δὴ
[5, 14]   εἴπερ οὖν καταπηδήσαντες οἱ Ἰνδοὶ  ἐκ   τῶν ἁρμάτων προσέκειντο τοῖς πρώτοις
[5, 28]   εἰπόντος τοῦ Κοίνου θόρυβον γενέσθαι  ἐκ   τῶν παρόντων ἐπὶ τοῖς λόγοις·
[5, 6]   αὐτῆς, καὶ τοῦτο, ὡς εἰκάζουσιν,  ἐκ   τῶν ποταμῶν προςκεχωσμένον. εἶναι γὰρ
[5, 6]   τε πολλή ἐστι καὶ  ἐκ   τῶν ποταμῶν τὸ πεδίον ἔχει
[5, 14]   οὐδὲ γὰρ εἰκὸς Πῶρον ἀκούσαντα  ἐκ   τῶν σκοπῶν, ὅτι δὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005