Alphabétiquement     [«   »]
τῷ 81
τῳ 2
τῷδε 4
τῶν 206
τῶνδε 1
Ὑδάσπῃ 1
Ὑδάσπην 6
Fréquences     [«    »]
165 τὴν
152 τοῦ
143 τοὺς
206 τῶν
239 τε
289 δὲ
642 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τῶν


Livre, Chapitre
[5, 4]   ὀλίγον ἀποδέοντας, καὶ μελαντέρους  τῶν   ἄλλων ἀνθρώπων, πλὴν Αἰθιόπων, καὶ
[5, 28]   τῇ παρρησίᾳ καὶ τῷ ὄκνῳ  τῶν   ἄλλων ἡγεμόνων διέλυσε τὸν ξύλλογον·
[5, 13]   τε ἄγημα τῶν ἱππέων καὶ  τῶν   ἄλλων ἱππαρχιῶν τοὺς κρατίστους ἐπιλεξάμενος·
[5, 27]   τοὺς λόγους, οἳ καὶ προτιμώμενοι  τῶν   ἄλλων καὶ τὰ ἆθλα τῶν
[5, 13]   αὐτὸς ἐκβὰς καὶ τοὺς ἀπὸ  τῶν   ἄλλων τριακοντόρων ἀναλαβὼν ξυνέταττε τοὺς
[5, 2]   ἀρίστους ἐπιλέξαι σὺ κελεύεις, διπλασίους  τῶν   ἄλλων τῶν κακῶν ἄγεσθαι, ἵνα
[5, 22]   ὡς τριπλοῦν χάρακα προβεβλῆσθαι {πρὸ}  τῶν   ἁμαξῶν. Ἀλέξανδρος δὲ τό τε
[5, 23]   οὐκ ἐξέδραμον οἱ Ἰνδοὶ ἔξω  τῶν   ἁμαξῶν, ἀλλ´ ἐπιβεβηκότες αὐτῶν ἀφ´
[5, 24]   αὐτοῖς τοὺς ἀεὶ ἐκπίπτοντας διὰ  τῶν   ἁμαξῶν κατακαίνοντες, ἐνταῦθα δὴ ἀποστρέφονται
[5, 18]   Ἰνδῶν ἐποίησαν, ἀκμῆτες ἀντὶ κεκμηκότων  τῶν   ἀμφ´ Ἀλέξανδρον ἐπιγενόμενοι τῇ διώξει.
[5, 17]   ὥστε οὐδὲ τὴν ἐμβολὴν ἐδέξαντο  τῶν   ἀμφ´ Ἀλέξανδρον ἱππέων οἱ Ἰνδοί,
[5, 2]   τῳ πιστὰ καὶ ταῦτα, πολλοὺς  τῶν   ἀμφ´ αὐτὸν τῶν οὐκ ἠμελημένων
[5, 6]   ἰλὺν καταφέροιεν καὶ πηλὸν ἐκ  τῶν   ἄνω τόπων ἔνθενπερ αὐτοῖς αἱ
[5, 24]   Πτολεμαῖος δὲ ἁμάξας τε ἐκ  τῶν   ἀπολελειμμένων ἐν τῇ πρώτῃ φυγῇ
[5, 1]   ὀπίσω κατῄει τὴν Ἑλληνικήν, ἐκ  τῶν   ἀπομάχων στρατιωτῶν, οἳ δὴ αὐτῷ
[5, 25]   ἐν κόσμῳ πολιτεύοντας (πρὸς γὰρ  τῶν   ἀρίστων ἄρχεσθαι τοὺς πολλούς, τοὺς
[5, 2]   ἐπύθετο αὐτῶν καὶ ὅτι πρὸς  τῶν   ἀρίστων τὸ πολίτευμα ἔχεται, ταῦτά
[5, 14]   οὖν καταπηδήσαντες οἱ Ἰνδοὶ ἐκ  τῶν   ἁρμάτων προσέκειντο τοῖς πρώτοις τῶν
[5, 6]   ἀνίσχει καὶ πεντεκαίδεκα ποταμοὺς πάντας  τῶν   Ἀσιανῶν μείζονας παραλαβὼν καὶ τῇ
[5, 4]   ποταμοὶ ὄντες, τῶν μὲν ἄλλων  τῶν   Ἀσιανῶν ποταμῶν πολύ τι κατὰ
[5, 22]   ~Ἐν τούτῳ δὲ ἐξαγγέλλεται Ἀλεξάνδρῳ  τῶν   αὐτονόμων Ἰνδῶν ἄλλους τέ τινας
[5, 22]   δυνάμει καὶ πολλὰ ἄλλα ἔθνη  τῶν   αὐτονόμων Ἰνδῶν ἀναστήσαντας οὐδὲν πράξαντας
[5, 24]   γὰρ οὐδὲ ἄλλοις τισὶ γενέσθαι  τῶν   αὐτονόμων Ἰνδῶν ὅσοι ἑκόντες σφᾶς
[5, 20]   Ἀλεξάνδρῳ. ἧκον δὲ καὶ παρὰ  τῶν   αὐτονόμων Ἰνδῶν πρέσβεις παρ´ Ἀλέξανδρον
[5, 29]   ἀγαγοῦσιν αὐτὸν νικῶντα καὶ μνημεῖα  τῶν   αὑτοῦ πόνων. ὡς δὲ κατεσκευασμένοι
[5, 22]   δὲ τό τε πλῆθος κατιδὼν  τῶν   βαρβάρων καὶ τοῦ χωρίου τὴν
[5, 16]   παρήλαυνεν ὀξέως ἐπὶ τὸ εὐώνυμον  τῶν   βαρβάρων, κατὰ κέρας ἔτι τεταραγμένοις
[5, 29]   πόλεων τῆς τε Νικαίας καὶ  τῶν   Βουκεφάλων ὅσα πρὸς τῶν ὄμβρων
[5, 4]   τὰ πολέμια πολύ τι γενναιοτάτους  τῶν   γε δὴ τότε ἐποίκων τῆς
[5, 27]   αἰσθόμενος οἴκαδε, καλῶς ποιῶν, ἀπέπεμψας·  τῶν   δὲ ἄλλων Ἑλλήνων οἱ μὲν
[5, 18]   ἑταιρικῆς ἵππου ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι·  τῶν   δὲ ἄλλων ἱππέων ὡς διακόσιοι.
[5, 18]   γε αὐτῶν μὴ αὐτοῦ ἀπέθανον.  τῶν   δὲ ἀμφ´ Ἀλέξανδρον πεζοὶ μὲν
[5, 13]   ὕδωρ ἵναπερ τὸ βαθύτατον αὐτοῦ,  τῶν   δὲ ἵππων ὅσον τὰς κεφαλὰς
[5, 25]   τὰ σφέτερα ὀδυρομένων, ὅσοι ἐπιεικέστατοι,  τῶν   δὲ οὐκ ἀκολουθήσειν, οὐδ´ ἢν
[5, 18]   ἐρήμους τῶν ἡγεμόνων λυπηροὺς πλανωμένους,  τῶν   δὲ πεζῶν αὐτῷ οἱ πλείους
[5, 13]   ἱπποτοξότας τῆς πάσης ἵππου προέταξε·  τῶν   δὲ πεζῶν πρώτους μὲν τοὺς
[5, 3]   ἀετὸν ἀπέκτεινε καὶ τὸν Προμηθέα  τῶν   δεσμῶν ἀπέλυσε. τὸν δὲ Καύκασον
[5, 23]   Μακεδόνες τοὺς Ἰνδούς· πρὸ δὲ  τῶν   δευτέρων οἱ Ἰνδοὶ παραταξάμενοι ῥᾷον
[5, 2]   συμπονεῖν οἱ ἔτι κατὰ ζῆλον  τῶν   Διονύσου ἔργων. καὶ δίδωσιν ἐλευθέρους
[5, 18]   Ἰνδῶν πεζοὶ μὲν ὀλίγον ἀποδέοντες  τῶν   δισμυρίων, ἱππεῖς δὲ ἐς τρισχιλίους,
[5, 12]   ἄλλη στρατιὰ αὐτῷ ἱππικὴ  τῶν   διφθερῶν ἐπιβᾶσα καὶ ὅσους τῶν
[5, 10]   ἂν ἔτι πρόσθεν μεῖναι ἐπὶ  τῶν   διφθερῶν κατὰ τὸν πόρον, ἀλλ´
[5, 20]   ἐπὶ τῶν πλοίων τε καὶ  τῶν   διφθερῶν ξὺν τῇ στρατιᾷ τὸ
[5, 20]   πεντεκαίδεκα. τοῖς μὲν δὴ ἐπὶ  τῶν   διφθερῶν περῶσιν εὐμαρῆ γενέσθαι τὸν
[5, 1]   Ἄκουφις, καὶ ξὺν αὐτῷ πρέσβεις  τῶν   δοκιμωτάτων τριάκοντα, δεησομένους Ἀλεξάνδρου ἀφεῖναι
[5, 12]   πρόσθεν ὀφθεῖεν πρὸς τῶν σκοπῶν  τῶν   ἐκ Πώρου καθεστηκότων πρὶν παραλλάξαντας
[5, 23]   τὸ τεῖχος. αὐτομολήσαντες δὲ αὐτῷ  τῶν   ἐκ τῆς πόλεώς τινες φράζουσιν,
[5, 24]   στρατιᾶς ἀπέθανον μὲν ὀλίγον ἀποδέοντες  τῶν   ἑκατὸν ἐν τῇ πάσῃ πολιορκίᾳ,
[5, 2]   ἔτι τούτων πλείονας, ἀντὶ δὲ  τῶν   ἑκατόν, οὕστινας τοὺς ἀρίστους ἐπιλέξαι
[5, 14]   τῶν ἁρμάτων προσέκειντο τοῖς πρώτοις  τῶν   ἐκβαινόντων· ἀλλὰ παραλλάξαι γὰρ ξὺν
[5, 17]   καὶ ἐν τούτῳ οἱ ἐπιστάται  τῶν   ἐλεφάντων ἀντεπῆγον τῇ ἵππῳ τὰ
[5, 15]   ἅρματα πάντα, τριακόσια ὄντα, καὶ  τῶν   ἐλεφάντων διακοσίους καὶ τῶν πεζῶν
[5, 15]   καὶ καταπατηθήσεσθαι ἐπιστρεψάντων ἐπ´ αὐτοὺς  τῶν   ἐλεφάντων. ἐπὶ τούτοις δὲ οἱ
[5, 18]   νομάρχης τῶν ταύτῃ Ἰνδῶν καὶ  τῶν   ἐλεφάντων καὶ ἁρμάτων οἱ ἡγεμόνες
[5, 10]   ὢν περᾶσαι ὑπὸ πλήθους τε  τῶν   ἐλεφάντων καὶ ὅτι πολλὴ στρατιὰ
[5, 10]   τῆς πέραν, προσκειμένων σφίσιν εὐθὺς  τῶν   ἐλεφάντων καὶ τῇ τε ὄψει
[5, 17]   φόνος ἐγίγνετο καὶ οἱ ἡγεμόνες  τῶν   ἐλεφάντων οἱ πολλοὶ κατηκοντισμένοι ἦσαν,
[5, 15]   διαγωνίσασθαι. ἀλλὰ καὶ ὣς ὀλίγους  τῶν   ἐλεφάντων σὺν οὐ πολλῇ στρατιᾷ
[5, 15]   οὐδὲ ἠξίου ἐς τὰ διαλείποντα  τῶν   ἐλεφάντων τολμῆσαι ἄν τινα ὤσασθαι
[5, 18]   ἱππέων τὸν φόνον κατεῖδε καὶ  τῶν   ἐλεφάντων τοὺς μὲν αὐτοῦ πεπτωκότας,
[5, 9]   ξὺν πάσῃ τῇ στρατιᾷ καὶ  τῶν   ἐλεφάντων τῷ στίφει. ταύτῃ μὲν
[5, 27]   τὴν σαυτοῦ ἰδὼν καὶ τὰ  τῶν   Ἑλλήνων καταστησάμενος καὶ τὰς νίκας
[5, 26]   Ἰλλυριοὺς Τριβαλλοὺς καὶ  τῶν   Ἑλλήνων, ὅσοι οὐκ ἐπιτήδειοι ἐς
[5, 18]   Ἀλέξανδρον πεζοὶ μὲν ἀπὸ ἑξακισχιλίων  τῶν   ἐν τῇ πρώτῃ προσβολῇ γενομένων
[5, 14]   ἕπεσθαι ἐκέλευσεν, οὐ πολὺ ἀποδέοντας  τῶν   ἑξακισχιλίων· αὐτὸς δέ, ὅτι κρατεῖν
[5, 11]   Πολυπέρχοντος τάξιν καὶ τοὺς νομάρχας  τῶν   ἐπὶ τάδε Ἰνδῶν καὶ τοὺς
[5, 7]   διέχουσα ὅσον ξύμμετρον πρὸς ἰσχὺν  τῶν   ἐπιβαλλομένων ἀντίπρωρος πρὸς τὸ ῥεῦμα
[5, 19]   πρὸ τῆς τάξεως ξὺν ὀλίγοις  τῶν   ἑταίρων ἀπαντᾷ τῷ Πώρῳ· καὶ
[5, 28]   τότε δὴ τοὺς πρεσβυτάτους τε  τῶν   ἑταίρων καὶ τοὺς μάλιστα ἐπιτηδείους
[5, 13]   Λυσίμαχος οἱ σωματοφύλακες καὶ Σέλευκος  τῶν   ἑταίρων, βασιλεύσας ὕστερον, καὶ
[5, 28]   ἐς τὴν σκηνὴν μηδέ τινα  τῶν   ἑταίρων προσέσθαι αὐτῆς τε ἐκείνης
[5, 24]   καὶ διακοσίους, καὶ ἐν τούτοις  τῶν   ἡγεμόνων ἄλλοι τε καὶ Λυσίμαχος
[5, 9]   ποταμὸς φανεῖται, τοὺς δὲ,  τῶν   ἡγεμόνων ἄλλοις {καὶ} ἄλλους ἐπιτάξας,
[5, 18]   αὐτοῦ πεπτωκότας, τοὺς δὲ ἐρήμους  τῶν   ἡγεμόνων λυπηροὺς πλανωμένους, τῶν δὲ
[5, 17]   στενὸν ἤδη {κατειλημ{ μ} ένων  τῶν   θηρίων οὐ μείω πρὸς αὐτῶν
[5, 22]   Πίμπραμα· τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο  τῶν   Ἰνδῶν Ἀδραϊσταὶ ἐκαλοῦντο. οὗτοι μὲν
[5, 22]   ἐπὶ τὰς κατὰ τὸ εὐώνυμον  τῶν   Ἰνδῶν ἁμάξας. ταύτῃ γὰρ εὐπροσοδώτερον
[5, 18]   ἀλλὰ ἔστε γὰρ ὑπέμενέ τι  τῶν   Ἰνδῶν ἐν τῇ μάχῃ ξυνεστηκός,
[5, 15]   κατέμαθεν ἀτρεκῶς τὸ πλῆθος τὸ  τῶν   Ἰνδῶν, ἐνταῦθα δὴ ὀξέως ἐπιπεσεῖν
[5, 18]   τὸν φόνον ἐν τῇ ἀποχωρήσει  τῶν   Ἰνδῶν ἐποίησαν, ἀκμῆτες ἀντὶ κεκμηκότων
[5, 24]   ἀποθνήσκουσι μὲν ἐν τῇ καταλήψει  τῶν   Ἰνδῶν ἐς μυρίους καὶ ἑπτακισχιλίους,
[5, 24]   ἐλέφαντας ἅμα οἷ ἄγων καὶ  τῶν   Ἰνδῶν ἐς πεντακισχιλίους, αἵ τε
[5, 17]   τάξεις τε καὶ τὰς γνώμας  τῶν   Ἰνδῶν καὶ Ἀλέξανδρος ἰδὼν τὸν
[5, 16]   ὡς δὲ τὴν τάξιν κατεῖδε  τῶν   Ἰνδῶν, κατὰ μέσον μέν, ἵνα
[5, 8]   ἧκεν ἐς Τάξιλα καὶ πεντακισχιλίους  τῶν   Ἰνδῶν, οὓς Ταξίλης τε καὶ
[5, 18]   ἐπιγενόμενοι τῇ διώξει. Ἀπέθανον δὲ  τῶν   Ἰνδῶν πεζοὶ μὲν ὀλίγον ἀποδέοντες
[5, 17]   καὶ οὕτως οἱ μὲν ἱππεῖς  τῶν   Ἰνδῶν πλὴν ὀλίγων κατεκόπησαν ἐν
[5, 6]   ἐκδιδοῦσιν οὐδὲ σύμπαντας ξυντεθέντας ἑνὶ  τῶν   Ἰνδῶν ποταμῶν ἄξιον ξυμβαλεῖν πλήθους
[5, 20]   τοῦ Ἀκεσίνου τὸ μέγεθος μόνου  τῶν   Ἰνδῶν ποταμῶν Πτολεμαῖος Λάγου
[5, 17]   τὴν τάξιν καταστᾶσα, ὅπῃ προσπέσοι  τῶν   Ἰνδῶν ταῖς τάξεσι, ξὺν πολλῷ
[5, 4]   ξὺν τῇ στρατιᾷ Ἀλέξανδρος ἐς  τῶν   Ἰνδῶν τὴν γῆν· ὑπὲρ ὧν
[5, 24]   μὲν κατέσκαψε, τὴν χώραν δὲ  τῶν   Ἰνδῶν τοῖς πάλαι μὲν αὐτονόμοις,
[5, 17]   φάλαγγα, καὶ οἱ ἱππεῖς οἱ  τῶν   Ἰνδῶν τοῖς πεζοῖς ἰδόντες ξυνεστηκὸς
[5, 16]   ἐπὶ τὸ κέρας τὸ εὐώνυμον  τῶν   Ἰνδῶν τοὺς ἱπποτοξότας, ὄντας ἐς
[5, 14]   λέγουσιν ἐν τῇ ἐκβάσει γενέσθαι  τῶν   Ἰνδῶν τῶν ξὺν τῷ παιδὶ
[5, 21]   τὸν ἐκ τῆς ἤδη ὑπηκόου  τῶν   Ἰνδῶν χώρας καὶ τὰ ἄλλα
[5, 10]   Πῶρος μετεκινεῖτο πρὸς τὰς ἐκδρομὰς  τῶν   ἱππέων, ἀλλὰ κενὸν γὰρ γνοὺς
[5, 10]   ἄλλῃ τῆς ὄχθης τοὺς πολλοὺς  τῶν   ἱππέων βοήν τε ἐποίει καὶ
[5, 24]   ξυναφεστώσας τοῖς Σαγγάλοις δοὺς αὐτῷ  τῶν   ἱππέων ἐς τριακοσίους, {φράσοντα{ ς}
[5, 16]   ἐπειδὰν τὸ κατὰ σφᾶς στῖφος  τῶν   ἱππέων ἰδόντες οἱ βάρβαροι ἀντιπαριππεύωσιν,
[5, 23]   πολλοὶ αὐτῶν ἐνέκυρσαν ταῖς προφυλακαῖς  τῶν   ἱππέων· καὶ οἱ μὲν πρῶτοι
[5, 13]   κέρας παρήγαγε τό τε ἄγημα  τῶν   ἱππέων καὶ τῶν ἄλλων ἱππαρχιῶν
[5, 13]   ἀναλαβὼν ξυνέταττε τοὺς ἀεὶ ἐκβαίνοντας  τῶν   ἱππέων. οἱ γὰρ ἱππεῖς πρῶτοι
[5, 23]   μὲν πρῶτοι αὐτῶν κατεκόπησαν πρὸς  τῶν   ἱππέων, οἱ δὲ ἐπὶ τούτοις
[5, 15]   καὶ τὸ στῖφος ἀμφ´ αὐτὸν  τῶν   ἱππέων οὐκ ἐπὶ μετώπου, ἀλλὰ
[5, 22]   ἐπὶ μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως  τῶν   ἱππέων τὸ ἄγημα κατέστησε καὶ
[5, 23]   γνοὺς Ἀλέξανδρος ὅτι οὐκ εἴη  τῶν   ἱππέων τὸ ἔργον καταπηδήσας ἀπὸ
[5, 15]   τὰς ἐφόδους τε καὶ ἀναστροφὰς  τῶν   ἵππων, ἐνταῦθα ἔτασσε τὴν στρατιάν,
[5, 15]   ξὺν ἵπποις διὰ τὸν φόβον  τῶν   ἵππων, πεζούς τε ἔτι μεῖον·
[5, 16]   πυκνότητί τε τῶν τοξευμάτων καὶ  τῶν   ἵππων τῇ ἐπελάσει. καὶ αὐτὸς
[5, 2]   σὺ κελεύεις, διπλασίους τῶν ἄλλων  τῶν   κακῶν ἄγεσθαι, ἵνα σοι καὶ
[5, 4]   μὲν τὰ σώματα, οἵους μεγίστους  τῶν   κατὰ τὴν Ἀσίαν, πενταπήχεις τοὺς
[5, 4]   ποταμὸς ὅτι μέγιστος ποταμῶν ἐστι  τῶν   κατὰ τὴν Ἀσίαν τε καὶ
[5, 26]   οἱ πόνοι, ἴσον δὲ μέτεστι  τῶν   κινδύνων, τὰ δὲ ἆθλα ἐν
[5, 17]   θηρία, καὶ φάλαγξ αὐτὴ  τῶν   Μακεδόνων ἀντεπῄει πρὸς τοὺς ἐλέφαντας,
[5, 15]   πάσῃ πρὸς τὸ καρτερώτατόν τε  τῶν   Μακεδόνων καὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα
[5, 17]   πεζοὶ πανταχόθεν ἤδη προσκειμένων σφίσι  τῶν   Μακεδόνων. καὶ ἐν τούτῳ ἵνα
[5, 23]   ἐφεστηκότες ἐλάττονι τῷ κύκλῳ καὶ  τῶν   Μακεδόνων οὐ κατ´ εὐρυχωρίαν ὡσαύτως
[5, 28]   δή τις τροπὴ ταῖς γνώμαις  τῶν   Μακεδόνων τε καὶ ξυμμάχων, οἷα
[5, 11]   Παραπαμισαδῶν ἱππέας καὶ τῆς φάλαγγος  τῶν   Μακεδόνων τήν τε Ἀλκέτου καὶ
[5, 17]   ἐκεράϊζε καίπερ πυκνὴν οὖσαν τὴν  τῶν   Μακεδόνων φάλαγγα, καὶ οἱ ἱππεῖς
[5, 21]   φεύγει τὴν ἑαυτοῦ ἀναλαβὼν ὅσους  τῶν   μαχίμων ξυμπεῖσαι ἠδυνήθη μετασχεῖν οἱ
[5, 4]   καὶ οὗτοι Ἰνδοὶ ποταμοὶ ὄντες,  τῶν   μὲν ἄλλων τῶν Ἀσιανῶν ποταμῶν
[5, 18]   ὀγδοήκοντα μάλιστα ἀπέθανον· ἱππεῖς δὲ  τῶν   μὲν ἱπποτοξοτῶν, οἳ δὴ καὶ
[5, 13]   κατ´ αὐτὸν χαλεπῶς· ἦν γὰρ  τῶν   μὲν πεζῶν ὑπὲρ τοὺς μαστοὺς
[5, 26]   ἀπεικότως ἂν προεκάμνετε ταῖς γνώμαις,  τῶν   μὲν πόνων μόνοις ὑμῖν μετόν,
[5, 25]   τε ἐγίγνοντο κατὰ τὸ στρατόπεδον  τῶν   μὲν τὰ σφέτερα ὀδυρομένων, ὅσοι
[5, 8]   μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, τὴν μεγίστην  τῶν   μεταξὺ Ἰνδοῦ τε ποταμοῦ καὶ
[5, 26]   ὄντα ἐπαρθῇ πρὸς ἀπόστασιν πρὸς  τῶν   μήπω ἐχομένων. καὶ τότε δὴ
[5, 29]   προσχώρων ὅσοι ἐθελονταὶ κατῳκίζοντο καὶ  τῶν   μισθοφόρων τι περ ἀπόμαχον,
[5, 24]   δὲ οὐ κατὰ τὸ πλῆθος  τῶν   νεκρῶν ἐγένοντο, ἀλλὰ ὑπὲρ τοὺς
[5, 7]   ἅμα δὲ δὴ μία τις  τῶν   νεῶν {ἅμα δὲ δὴ} ἐσχέθη,
[5, 7]   Ῥωμαίοις γεφύρωσις διὰ  τῶν   νεῶν γίγνεται, καὶ ταύτην ἐγὼ
[5, 7]   ξυνδεῖν· καὶ διὰ πασῶν οὕτω  τῶν   νεῶν, ὅσαι ἱκαναὶ γεφυρῶσαι τὸν
[5, 14]   τῇ ἐκβάσει γενέσθαι τῶν Ἰνδῶν  τῶν   ξὺν τῷ παιδὶ τῷ Πώρου
[5, 29]   καὶ τῶν Βουκεφάλων ὅσα πρὸς  τῶν   ὄμβρων πεπονηκότα ἦν ξὺν τῇ
[5, 4]   τι πεποίηται ἐς ἀφήγησιν  τῶν   ὄντων, ὡς τά γε κατ´
[5, 15]   στόμα τε γὰρ ἂν πρὸς  τῶν   ὁπλιτῶν προσβαλλόντων εἴργεσθαι καὶ καταπατηθήσεσθαι
[5, 12]   κατέστη, τῷ κτύπῳ τῷ ἀπὸ  τῶν   ὅπλων καὶ τῷ θορύβῳ τῷ
[5, 8]   καὶ παρὰ Ἀβισάρου πρέσβεις τοῦ  τῶν   ὀρείων Ἰνδῶν βασιλέως τε
[5, 2]   ταῦτα, πολλοὺς τῶν ἀμφ´ αὐτὸν  τῶν   οὐκ ἠμελημένων Μακεδόνων τῷ τε
[5, 27]   ἀντὶ πενήτων καὶ ἀντὶ ἀφανῶν  τῶν   πάλαι εὐκλεεῖς. καλὸν δέ,
[5, 4]   τῆς Ἀσίας. τὸ γὰρ Περσῶν  τῶν   πάλαι, ξὺν οἷς ὁρμηθεὶς Κῦρος
[5, 18]   οἱ ἔτι φεύγειν, καὶ ἀκοῦσαι  τῶν   παρ´ Ἀλεξάνδρου λόγων. δὲ
[5, 7]   τοῦ ἐκλιποῦς οὔτε τὴν κατάκουσιν  τῶν   παραγγελμάτων οὔτε τὴν ὀξύτητα τοῦ
[5, 12]   καὶ τῷ θορύβῳ τῷ ἀπὸ  τῶν   παραγγελμάτων τῶν τε βροντῶν καὶ
[5, 28]   τοῦ Κοίνου θόρυβον γενέσθαι ἐκ  τῶν   παρόντων ἐπὶ τοῖς λόγοις· πολλοῖς
[5, 22]   αὑτοῦ ἔχων ἱππαρχίαν καὶ τὰς  τῶν   πεζεταίρων τάξεις· ἐπὶ κέρως δὲ
[5, 20]   ἱππέων ἔχων τοὺς ἡμίσεας καὶ  τῶν   πεζῶν ἀπὸ φάλαγγος ἑκάστης ἐπιλέκτους
[5, 16]   ἀντιπαριππεύωσιν, αὐτὸν κατόπιν ἔχεσθαι αὐτῶν·  τῶν   πεζῶν δὲ τὴν φάλαγγα Σελεύκῳ
[5, 15]   ἐλέφαντας πεζοὶ ἐφεστηκότες, ἑκατέρωθεν δὲ  τῶν   πεζῶν ἵππος αὐτῷ ἐτέτακτο
[5, 16]   αὑτὸν τεταραγμένην τήν τε φάλαγγα  τῶν   πεζῶν καὶ τοὺς ἱππέας κατίδωσιν.
[5, 15]   καὶ τῶν ἐλεφάντων διακοσίους καὶ  τῶν   πεζῶν τι περ ὄφελος,
[5, 17]   θηρία ἐπεκθέοντα ἐς τὰς τάξεις  τῶν   πεζῶν, ὅπῃ ἐπιστρέψειεν, ἐκεράϊζε καίπερ
[5, 15]   πρὸ πάσης τε τῆς φάλαγγος  τῶν   πεζῶν παραταθῆναι αὐτῷ τοὺς ἐλέφαντας
[5, 12]   τῶν διφθερῶν ἐπιβᾶσα καὶ ὅσους  τῶν   πεζῶν τὰ πλοῖα ἐδέχετο ἐπέρα
[5, 23]   ἀπὸ τοῦ ἵππου πεζὸς ἐπῆγε  τῶν   πεζῶν τὴν φάλαγγα. καὶ ἀπὸ
[5, 16]   ἱππέας τοῦ πρόσω, ὡς ἀναλαμβάνειν  τῶν   πεζῶν τοὺς ἀεὶ προσάγοντας. ὡς
[5, 22]   κέρατα διελὼν παρήγαγεν, ἀπὸ δὲ  τῶν   πεζῶν τῶν προσγενομένων πυκνοτέραν τὴν
[5, 6]   ὃς μέγας τε εὐθὺς ἀπὸ  τῶν   πηγῶν ἀνίσχει καὶ πεντεκαίδεκα ποταμοὺς
[5, 12]   καὶ τοῦ ὄμβρου ἀντιπαταγούντων. καὶ  τῶν   πλοίων δὲ τὰ πολλὰ αὐτῷ
[5, 20]   ἵνα ἐπέρασεν αὐτὸν Ἀλέξανδρος ἐπὶ  τῶν   πλοίων τε καὶ τῶν διφθερῶν
[5, 14]   εἶρξαί τε τοὺς οὔπω πεπερακότας  τῶν   πολεμίων καὶ τοῖς ἤδη ἐκβεβηκόσιν
[5, 15]   ἐλεφάντων τολμῆσαι ἄν τινα ὤσασθαι  τῶν   πολεμίων, οὔτε ξὺν ἵπποις διὰ
[5, 16]   ἀναλαβὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κέρας  τῶν   πολεμίων παρήλαυνεν, ὡς ταύτῃ ἐπιθησόμενος.
[5, 16]   ὡς ταράξαι τοὺς ταύτῃ ἐφεστηκότας  τῶν   πολεμίων τῇ πυκνότητί τε τῶν
[5, 20]   ἔλαβε καὶ πολυανθρώπους οὐ μεῖον  τῶν   πόλεων. καὶ ταύτης τῆς χώρας
[5, 29]   τὸν Ὑδάσπην ἧκεν, ἵνα καὶ  τῶν   πόλεων τῆς τε Νικαίας καὶ
[5, 9]   χιόνες αἱ τοῦ Καυκάσου, ἔνθενπερ  τῶν   πολλῶν ποταμῶν αἱ πηγαί εἰσι,
[5, 26]   ἑκοῦσι προσχωρήσασι προστίθεται. ~Πέρας δὲ  τῶν   πόνων γενναίῳ μὲν ἀνδρὶ οὐδὲν
[5, 17]   τιτρωσκόμενοι, τὰ δὲ ὑπό τε  τῶν   πόνων καὶ ἐρημίᾳ ἡγεμόνων οὐκέτι
[5, 27]   τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἆθλα  τῶν   πόνων οἱ πολλοὶ ἤδη κεκομισμένοι
[5, 25]   τε κοίλη καὶ μέση  τῶν   ποταμῶν, καὶ Βαβυλὼν δὲ ἔχεται
[5, 6]   οὐ πρόσω θαλάσσης τὰ πολλὰ  τῶν   ποταμῶν παρ´ ἑκάστοις ποιήματα· ὣς
[5, 6]   καὶ τοῦτο, ὡς εἰκάζουσιν, ἐκ  τῶν   ποταμῶν προςκεχωσμένον. εἶναι γὰρ οὖν
[5, 6]   πολλή ἐστι καὶ ἐκ  τῶν   ποταμῶν τὸ πεδίον ἔχει προσκεχωσμένον.
[5, 2]   οἱ ξυμπέμψαι ἐς τριακοσίους καὶ  τῶν   προεστώτων τοῦ πολιτεύματος, ἦσαν δὲ
[5, 22]   παρήγαγεν, ἀπὸ δὲ τῶν πεζῶν  τῶν   προσγενομένων πυκνοτέραν τὴν ξύγκλεισιν τῆς
[5, 17]   καὶ ἦν τὸ ἔργον οὐδενὶ  τῶν   πρόσθεν ἀγώνων ἐοικός· τά τε
[5, 23]   τὴν φάλαγγα. καὶ ἀπὸ μὲν  τῶν   πρώτων ἁμαξῶν οὐ χαλεπῶς ἐβιάσαντο
[5, 14]   γὰρ εἰκὸς Πῶρον ἀκούσαντα ἐκ  τῶν   σκοπῶν, ὅτι δὴ αὐτὸς
[5, 12]   ὡς μὴ πρόσθεν ὀφθεῖεν πρὸς  τῶν   σκοπῶν τῶν ἐκ Πώρου καθεστηκότων
[5, 3]   ἀετὸς ὅτι ἐκεῖσε ἐφοίτα δαισόμενος  τῶν   σπλάγχνων τοῦ Προμηθέως, καὶ
[5, 8]   ἐν Ταξίλοις καὶ τοὺς ἀπομάχους  τῶν   στρατιωτῶν διὰ νόσον· αὐτὸς δὲ
[5, 25]   τὴν ἀθυμίαν, ξυγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας  τῶν   τάξεων ἔλεξεν ὧδε. Ὁρῶν ὑμᾶς,
[5, 18]   ἀπέθανον καὶ Σπιτάκης νομάρχης  τῶν   ταύτῃ Ἰνδῶν καὶ τῶν ἐλεφάντων
[5, 8]   καὶ ἱππικόν. καὶ ἀποδείξας σατράπην  τῶν   ταύτῃ Ἰνδῶν Φίλιππον τὸν Μαχάτα
[5, 4]   ἁμαρτίᾳ ξυνέβη Σκυθῶν γε  τῶν   ταύτῃ κακίους τὰ πολέμια Πέρσαι
[5, 19]   τήν τε ἀρχὴν τῷ Πώρῳ  τῶν   τε αὐτῶν Ἰνδῶν ἔδωκεν καὶ
[5, 12]   θορύβῳ τῷ ἀπὸ τῶν παραγγελμάτων  τῶν   τε βροντῶν καὶ τοῦ ὄμβρου
[5, 20]   δὲ τὴν χώραν αὐτῶν Ἀλέξανδρος  τῶν   τε ἑταίρων ἱππέων ἔχων τοὺς
[5, 12]   Ἰνδοὺς ἴδοιεν. Αὐτὸς δὲ ἐπιλεξάμενος  τῶν   τε ἑταίρων τὸ ἄγημα καὶ
[5, 2]   ταῦτά τε ἐπῄνεσε καὶ ἠξίωσε  τῶν   τε ἱππέων οἱ ξυμπέμψαι ἐς
[5, 18]   ἀλλὰ καὶ στρατιώτου γενναίου, ὡς  τῶν   τε ἱππέων τὸν φόνον κατεῖδε
[5, 17]   τε καὶ τοῖς ὠθισμοῖς καταπατούμενοι.  τῶν   τε οὖν ἱππέων, οἷα δὴ
[5, 29]   ἐτάχθη· καὶ ἐς ταύτην ξυνοικίσας  τῶν   τε προσχώρων ὅσοι ἐθελονταὶ κατῳκίζοντο
[5, 24]   ς} τοῖς ἔχουσι τὰς πόλεις  τῶν   τε Σαγγάλων τὴν ἅλωσιν καὶ
[5, 23]   Πτολεμαῖον τὸν Λάγου ἐπιτάττει ἐνταῦθα,  τῶν   τε ὑπασπιστῶν αὐτῷ δοὺς χιλιαρχίας
[5, 16]   τῶν πολεμίων τῇ πυκνότητί τε  τῶν   τοξευμάτων καὶ τῶν ἵππων τῇ
[5, 23]   Ἀγριᾶνας ξύμπαντας καὶ μίαν τάξιν  τῶν   τοξοτῶν, ἀποδείξας τὸ χωρίον, ᾗπερ
[5, 21]   καὶ τὴν Δημητρίου ἱππαρχίαν καὶ  τῶν   τοξοτῶν τοὺς ἡμίσεας, ἐς τὴν
[5, 13]   ἐς βέβαιον χωρίον ἐκβὰς ἀγνοίᾳ  τῶν   τόπων, ἀλλὰ ἐς νῆσον γὰρ
[5, 23]   φάλαγγος. οἱ δὲ οὐκέτι ἐπὶ  τῶν   τρίτων ἔμενον, ἀλλὰ ὡς τάχους
[5, 13]   ἑταίρων, βασιλεύσας ὕστερον, καὶ  τῶν   ὑπασπιστῶν οἱ ἡμίσεες· τοὺς δὲ
[5, 1]   οὐκ ἀκριβῆ ἐξεταστὴν χρὴ εἶναι  τῶν   ὑπὲρ τοῦ θείου ἐκ παλαιοῦ
[5, 26]   καὶ ὑμεῖς αὐτῆς σατραπεύετε. καὶ  τῶν   χρημάτων τὸ μέρος νῦν τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005