Alphabétiquement     [«   »]
Γάγγην 1
Γάγγης 1
Γάγγου 4
γὰρ 50
γάρ 3
γε 18
γέ 1
Fréquences     [«    »]
48 ἐκ
49 ὅτι
47 οὐ
50 γὰρ
53 Ἰνδῶν
53 κατὰ
59 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

γὰρ


Livre, Chapitre
[5, 19]   καύματος τε καὶ ἡλικίας (ἦν  γὰρ   ἀμφὶ τὰ τριάκοντα ἔτη) καματηρὸς
[5, 7]   ἔμοιγε πλοίοις μᾶλλον ζευχθῆναι· οὐ  γὰρ   ἂν δέξασθαι γέφυραν τὸ βάθος
[5, 15]   ἔτι μεῖον· κατὰ στόμα τε  γὰρ   ἂν πρὸς τῶν ὁπλιτῶν προσβαλλόντων
[5, 27]   ἐν τῷ εὐτυχεῖν σωφροσύνη. σοὶ  γὰρ   αὐτῷ ἡγουμένῳ καὶ στρατιὰν τοιαύτην
[5, 26]   φανεῖται Ὑρκανία θάλασσα· ἐκπεριέρχεται  γὰρ   γῆν πέρι πᾶσαν μεγάλη
[5, 10]   ἐκδρομὰς τῶν ἱππέων, ἀλλὰ κενὸν  γὰρ   γνοὺς τὸν φόβον κατὰ χώραν
[5, 23]   συνέβη οὕτως ὅπως εἴκασεν· ἀμφὶ  γὰρ   δευτέραν φυλακὴν ἐκπίπτοντες ἐκ τοῦ
[5, 2]   πόλις. ταῦτα λέγοντα, λέγειν  γὰρ   δόξαι φρόνιμα, πεῖσαι Ἀλέξανδρον. καὶ
[5, 3]   ὑπολαβὼν ἀπιστείτω πιστευέτω. οὐ  γὰρ   ἔγωγε Ἐρατοσθένει τῷ Κυρηναίῳ πάντῃ
[5, 14]   ἑξήκοντα μόνα ἅρματα ἄγοντα. οὐδὲ  γὰρ   εἰκὸς Πῶρον ἀκούσαντα ἐκ τῶν
[5, 2]   δὴ διὰ μακροῦ ὀφθέντα (οὐ  γὰρ   εἶναι ἐν τῇ Ἰνδῶν χώρᾳ
[5, 18]   τε ἠξίου τὸ θηρίον, οὐ  γὰρ   εἶναί οἱ ἔτι φεύγειν, καὶ
[5, 11]   σὺ δὲ διαβαίνειν σπουδῇ· οἱ  γὰρ   ἐλέφαντες μόνοι, ἔφη, ἄποροί εἰσι
[5, 24]   σφᾶς ἐνέδοσαν. οἱ δὲ (ἤδη  γὰρ   ἐξήγγελτο αὐτοῖς κατὰ κράτος ἑαλωκότα
[5, 1]   αὐτονόμους αἰδοῖ τοῦ Διονύσου. Διόνυσος  γὰρ   ἐπειδὴ χειρωσάμενος τὸ Ἰνδῶν ἔθνος
[5, 23]   περιβαλεῖν φάλαγξ· ἐπὶ πολὺ  γὰρ   ἐπέχον τὸ τεῖχος τῷ στρατοπέδῳ
[5, 10]   κατὰ τὸν πόρον, ἀλλ´ ἐκπηδᾶν  γὰρ   ἐς τὸ ὕδωρ ἀφορῶντες πέραν
[5, 22]   εὐώνυμον τῶν Ἰνδῶν ἁμάξας. ταύτῃ  γὰρ   εὐπροσοδώτερον αὐτῷ ἐφαίνετο τὸ χωρίον
[5, 1]   ὅθεν ἐπ´ Ἰνδοὺς ἐστράτευσεν· οὐ  γὰρ   ἔχω συμβαλεῖν εἰ Θηβαῖος
[5, 24]   αὐτῶν ἔφθασαν ἀποφυγόντες, διὰ μακροῦ  γὰρ   δίωξις ἐγίγνετο, ὅσοι δὲ
[5, 17]   πρόσθεν ἀγώνων ἐοικός· τά τε  γὰρ   θηρία ἐπεκθέοντα ἐς τὰς τάξεις
[5, 20]   Πτολεμαῖος Λάγου ἀνέγραψεν· εἶναι  γὰρ   ἵνα ἐπέρασεν αὐτὸν Ἀλέξανδρος ἐπὶ
[5, 13]   ἀεὶ ἐκβαίνοντας τῶν ἱππέων. οἱ  γὰρ   ἱππεῖς πρῶτοι ἐτετάχατο αὐτῷ ἐκβαίνειν·
[5, 13]   τῶν τόπων, ἀλλὰ ἐς νῆσον  γὰρ   καὶ αὐτὴν μὲν μεγάλην,
[5, 14]   τοὺς ξὺν αὐτῷ ἱππέας. καὶ  γὰρ   καὶ ἀφικέσθαι ξὺν μείζονι δυνάμει
[5, 6]   πεδίον ἔχει προσκεχωσμένον. Ἕρμον μὲν  γὰρ   καὶ Κάϋστρον καὶ Κάϊκόν τε
[5, 4]   ἐξελεγχθησόμενα πρὸς οὐδαμῶν. ἀλλὰ Ἀλέξανδρος  γὰρ   καὶ οἱ ξὺν τούτῳ στρατεύσαντες
[5, 4]   πρὸς τὰ Ἰνδῶν ξυμβαλεῖν. καὶ  γὰρ   καὶ Πέρσαι τότε πένητές τε
[5, 3]   ἐς τὸ ὑπέρογκον ἐπιφημισθῆναι. καὶ  γὰρ   καὶ σπήλαιον λέγει ἰδόντας ἐν
[5, 20]   πολλαχῇ εἶναι τοῦ Ἰνδοῦ. καὶ  γὰρ   καὶ τοῦ Ἀκεσίνου τεκμαίρομαι ἐπιλέξασθαι
[5, 14]   ἐπιθέσθαι οὐδαμῇ ἀξιόμαχα. ἀλλὰ δισχιλίους  γὰρ   λέγει ἱππέας ἄγοντα ἀφικέσθαι τοῦ
[5, 29]   ἐλέφαντας, ἀριθμὸν ἐς τριάκοντα· Ἀβισάρην  γὰρ   νόσῳ ἀδύνατον γενέσθαι ἐλθεῖν. ξυνέβαινον
[5, 15]   αὐτῷ ἐφαίνετο, ἀλλὰ ὑπὸ ψάμμου  γὰρ   ξύμπαν ἦν ἄπεδον καὶ στερεὸν
[5, 14]   πρώτοις τῶν ἐκβαινόντων· ἀλλὰ παραλλάξαι  γὰρ   ξὺν τοῖς ἅρμασι καὶ ἀκίνδυνον
[5, 15]   δὲ ἄγειν τοὺς ἱππέας· προσάγειν  γὰρ   οἰηθῆναι Πῶρον ξὺν τῇ πάσῃ
[5, 27]   νῦν μὴ ἄγειν ἄκοντας· οὐδὲ  γὰρ   ὁμοίοις ἔτι χρήσῃ ἐς τοὺς
[5, 24]   καὶ δεχομένοις φιλίως Ἀλέξανδρον· οὐδὲ  γὰρ   οὐδὲ ἄλλοις τισὶ γενέσθαι τῶν
[5, 1]   τόδε σοι γενέσθω τεκμήριον· κιττὸς  γὰρ   οὐκ ἄλλῃ τῆς Ἰνδῶν γῆς
[5, 6]   ἐκ τῶν ποταμῶν προςκεχωσμένον. εἶναι  γὰρ   οὖν καὶ τῆς ἄλλης χώρας
[5, 4]   τότε ἐποίκων τῆς Ἀσίας. τὸ  γὰρ   Περσῶν τῶν πάλαι, ξὺν οἷς
[5, 21]   τοῖς κουφοτάτοις τῆς στρατιᾶς.  γὰρ   Πῶρος οὗτος, ἔστε μὲν πολέμια
[5, 6]   τοῦ ποταμοῦ εἶναι ἐπώνυμον. Αἴγυπτος  γὰρ   τὸ παλαιὸν ποταμὸς ὅτι
[5, 14]   ξυμφέρομαι, ἄλλως λέγει. ἐκπεμφθῆναι μὲν  γὰρ   τὸν παῖδα ὑπὸ τοῦ Πώρου
[5, 18]   ἐν τῇ μάχῃ ἀνεστρέφετο (ἀπὸ  γὰρ   τοῦ ἄλλου σώματος ἤρκει αὐτῷ
[5, 8]   ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. Ἐπέκεινα  γὰρ   τοῦ Ὑδάσπου Πῶρος αὐτῷ εἶναι
[5, 28]   οὐδένα ἄκοντα Μακεδόνων ξυνέπεσθαι· ἕξειν  γὰρ   τοὺς ἀκολουθήσοντας τῷ βασιλεῖ σφῶν
[5, 25]   σφῶν ἐν κόσμῳ πολιτεύοντας (πρὸς  γὰρ   τῶν ἀρίστων ἄρχεσθαι τοὺς πολλούς,
[5, 13]   ἦγε κατ´ αὐτὸν χαλεπῶς· ἦν  γὰρ   τῶν μὲν πεζῶν ὑπὲρ τοὺς
[5, 18]   τῆς φυγῆς ἀπεχώρει, ἀλλὰ ἔστε  γὰρ   ὑπέμενέ τι τῶν Ἰνδῶν ἐν
[5, 9]   καὶ ὀξέος τοῦ ῥεύματος· ἦν  γὰρ   ὥρα ἔτους μετὰ τροπὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005