Alphabétiquement     [«   »]
ταὐτό 1
τάχους 3
ταχυτάτη 1
τε 239
τέ 3
τείχει 2
τεῖχός 1
Fréquences     [«    »]
165 τὴν
152 τοῦ
206 τῶν
239 τε
289 δὲ
642 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τε


Livre, Chapitre
[5, 20]   αὑτοῦ. Ἐν τούτῳ δὲ παρά  τε   Ἀβισάρου πρέσβεις ἧκον, ἐνδιδόντες αὐτόν
[5, 13]   τὸ δεξιὸν κέρας παρήγαγε τό  τε   ἄγημα τῶν ἱππέων καὶ τῶν
[5, 8]   τῶν ὀρείων Ἰνδῶν βασιλέως  τε   ἀδελφὸς τοῦ Ἀβισάρου καὶ ἄλλοι
[5, 3]   Ἡρακλῆς ὅτι ἐκεῖσε ἀφικόμενος τόν  τε   ἀετὸν ἀπέκτεινε καὶ τὸν Προμηθέα
[5, 28]   προχυθέντα ἔτι μᾶλλον δηλῶσαι τό  τε   ἀκούσιον τῆς γνώμης ἐς τοὺς
[5, 11]   τὸν στρατόν. ἀπέχει δὲ  τε   ἄκρα καὶ νῆσος τοῦ
[5, 14]   τὸν Πώρου παῖδα, καὶ αὐτόν  τε   Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ καὶ
[5, 20]   Ἀβισάρου πρέσβεις ἧκον, ἐνδιδόντες αὐτόν  τε   Ἀλεξάνδρῳ Ἀβισάρην καὶ τὴν χώραν
[5, 11]   τῆς φάλαγγος τῶν Μακεδόνων τήν  τε   Ἀλκέτου καὶ τὴν Πολυπέρχοντος τάξιν
[5, 12]   ἐν τῇ ὕλῃ ἐκρύπτετο, τά  τε   ἄλλα καὶ αἱ τριακόντοροι. ὑπὸ
[5, 11]   ὅσον ξύμμετρον ἐς τὸ ξυνορᾶν  τε   ἀλλήλους καὶ κατακούειν εὐπετῶς ὁπόθεν
[5, 1]   ὁδοῦ ξὺν τοῖς ὅπλοις τοῖς  τε   ἄλλοις καὶ τὸ κράνος {αὐτῷ}
[5, 24]   τοὺς βαρβάρους. τοῖς δὲ αἵ  τε   ἅμαξαι ἐμποδὼν ἦσαν καὶ
[5, 2]   πεζικῷ ἀγήματι καὶ ἰδεῖν κισσοῦ  τε   ἀνάπλεων καὶ δάφνης τὸ ὄρος
[5, 12]   ὑπὸ δὲ τὴν ἕω  τε   ἄνεμος καὶ ὄμβρος κεκοίμητο.
[5, 25]   θάλασσα Ὑρκανία, Σκύθας  τε   ἀνεστείλαμεν ἔστε ἐπὶ τὴν ἔρημον,
[5, 27]   Μακεδόνες καὶ ἄλλοι Ἕλληνες, νέοι  τε   ἀντὶ γερόντων καὶ ἀκμῆτες ἀντὶ
[5, 27]   σοῦ πορισθέντι σφίσιν κόσμῳ μεγάλοι  τε   ἀντὶ μικρῶν καὶ πλούσιοι ἐκ
[5, 27]   τὰ σφέτερα ἤθη ἐπανεληλυθότας, πλουσίους  τε   ἀντὶ πενήτων καὶ ἀντὶ ἀφανῶν
[5, 10]   παντοδαπὸς ἐγίγνετο. καὶ Πῶρός  τε   ἀντιπαρῄει πρὸς τὴν βοὴν ἐπάγων
[5, 8]   Ἰνδῶν Φίλιππον τὸν Μαχάτα φρουράν  τε   ἀπολείπει ἐν Ταξίλοις καὶ τοὺς
[5, 25]   γένη προσθεῖναι τῇ ἡμετέρᾳ Μακεδόνων  τε   ἀρχῇ; δέδιτε μὴ δέξωνται
[5, 19]   μᾶλλον τῷ λόγῳ ἡσθεὶς τήν  τε   ἀρχὴν τῷ Πώρῳ τῶν τε
[5, 3]   Καύκασον ἄρα ἐλθόντα Ἀλέξανδρον. ἔν  τε   αὐτῇ τῇ Ἰνδῶν γῇ βοῦς
[5, 24]   κατασεισθῆναί τι τοῦ τείχους, ὑπορύττοντές  τε   αὐτοὶ πλίνθινον ὂν τὸ τεῖχος
[5, 18]   τὸν ἐλέφαντα. καὶ Ἀλέξανδρος μέγαν  τε   αὐτὸν καὶ γενναῖον ἄνδρα ἰδὼν
[5, 15]   τοὺς δὲ ἐγκλῖναι, ὡς Ἀλέξανδρόν  τε   αὐτὸν κατεῖδον καὶ τὸ στῖφος
[5, 15]   ἐκ τῆς φυγῆς διεσώζοντο Ἀλέξανδρόν  τε   αὐτὸν πεπερακότα ξὺν τῇ στρατιᾷ
[5, 2]   ἐπωνυμίας τοῦ θεοῦ ἀνακαλοῦντας. θῦσαι  τε   αὐτοῦ Ἀλέξανδρον τῷ Διονύσῳ καὶ
[5, 22]   εὐώνυμον Περδίκκας αὐτῷ ἐτέτακτο τήν  τε   αὑτοῦ ἔχων ἱππαρχίαν καὶ τὰς
[5, 11]   Κρατερὸς ὑπελέλειπτο ἐπὶ στρατοπέδου τήν  τε   αὑτοῦ ἔχων ἱππαρχίαν καὶ τοὺς
[5, 21]   φάλαγγας δύο, ἱππέων δὲ τήν  τε   αὑτοῦ καὶ τὴν Δημητρίου ἱππαρχίαν
[5, 1]   σιγὴν ἔχειν. ὡς δὲ ἐξανέστησέ  τε   αὐτοὺς Ἀλέξανδρος καὶ θαρρεῖν ἐκέλευσε,
[5, 11]   πᾶσαν δὴ τὴν ὄχθην φυλακαί  τε   αὐτῷ καθεστηκυῖαι ἦσαν, διαλείπουσαι ὅσον
[5, 12]   καὶ μᾶλλόν τι παρασκευή  τε   αὐτῷ καὶ ἐπιχείρησις
[5, 19]   τε ἀρχὴν τῷ Πώρῳ τῶν  τε   αὐτῶν Ἰνδῶν ἔδωκεν καὶ ἄλλην
[5, 19]   πρόσθεν προσέθηκεν· καὶ οὕτως αὐτός  τε   βασιλικῶς κεχρημένος ἦν ἀνδρὶ ἀγαθῷ
[5, 12]   τῷ ἀπὸ τῶν παραγγελμάτων τῶν  τε   βροντῶν καὶ τοῦ ὄμβρου ἀντιπαταγούντων.
[5, 26]   λοιπή ἐστιν ἔστε ἐπὶ ποταμόν  τε   Γάγγην καὶ τὴν ἑῴαν θάλασσαν·
[5, 15]   τε ἔτι μεῖον· κατὰ στόμα  τε   γὰρ ἂν πρὸς τῶν ὁπλιτῶν
[5, 17]   τῶν πρόσθεν ἀγώνων ἐοικός· τά  τε   γὰρ θηρία ἐπεκθέοντα ἐς τὰς
[5, 9]   χειμῶνος δὲ ἔμπαλιν ἴσχουσιν ὀλίγοι  τε   γίγνονται καὶ καθαροὶ ἰδεῖν καὶ
[5, 27]   σώμασιν ἔτι ὡσαύτως ἐρρωμένοι, ταῖς  τε   γνώμαις πολὺ ἔτι μᾶλλον προκεκμηκότες.
[5, 11]   ποταμὸς λόγου ἀξίως, αὐτή  τε   δασεῖα ἴδῃ παντοίων δένδρων καὶ
[5, 1]   τῷ θεῷ τὴν πόλιν. παρελθεῖν  τε   δὴ ἐς τὴν σκηνὴν τὴν
[5, 23]   αὖθις ἀνεχώρησαν. Ἀλέξανδρος δὲ χάρακί  τε   διπλῷ περιβάλλει ἵναπερ μὴ εἶργεν
[5, 8]   Ὑδάσπῃ. αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν ἥν  τε   δύναμιν ἔχων ἧκεν ἐς Τάξιλα
[5, 25]   ἐπαναιρούμενον ὁρῶντες τὸν βασιλέα· ξύλλογοί  τε   ἐγίγνοντο κατὰ τὸ στρατόπεδον τῶν
[5, 27]   ἀγῶσιν ἀπέσται· ἐπανελθὼν δὲ αὐτός  {τε}   εἰ δοκεῖ, ἐς τὴν οἰκείαν
[5, 4]   αὐτῶν ἔστιν οἳ ἐψεύσαντο· ἀχρύσους  τε   εἶναι Ἰνδοὺς ἐξήλεγξαν, ὅσους γε
[5, 5]   ἐπὶ νότον ἄνεμον τὸν Εὐφράτην  τε   εἶναι καὶ τὸν Τίγρητα καὶ
[5, 2]   Διονύσου ἔργων. καὶ δίδωσιν ἐλευθέρους  τε   εἶναι τοὺς οἰκήτορας τῆς Νύσης
[5, 25]   ἐξέκαμνον ἤδη ταῖς γνώμαις, πόνους  τε   ἐκ πόνων καὶ κινδύνους ἐκ
[5, 24]   ταῦτα παρήγγειλεν· Πτολεμαῖος δὲ ἁμάξας  τε   ἐκ τῶν ἀπολελειμμένων ἐν τῇ
[5, 28]   τινα τῶν ἑταίρων προσέσθαι αὐτῆς  τε   ἐκείνης τῆς ἡμέρας καὶ ἐς
[5, 21]   τῇ Ἀλεξάνδρου· ὡς δὲ ἀφειμένον  τε   ἐκεῖνον καὶ πρὸς τῇ αὑτοῦ
[5, 1]   οὖν καὶ σὺ αὐτὸς Ἀλεξάνδρειάν  τε   ἔκτισας τὴν πρὸς Καυκάσῳ ὄρει
[5, 25]   ἔξω τοῦ ἐπιεικοῦς ἐξηγεῖσθαι) πλῆθός  τε   ἐλεφάντων εἶναι τοῖς ταύτῃ ἀνθρώποις
[5, 9]   τοῦτο ἐκ πάντων παρασκευάζεσθαι. ἄλλως  τε   ἐν μὲν τῷ τότε οἱ
[5, 18]   Πώρῳ χαλεπὸς ἐγένετο, ἀλλ´ ἄλλους  τε   ἐν μέρει ἔπεμπε καὶ δὴ
[5, 16]   καὶ τοὺς ἱππέας κατίδωσιν. Ἤδη  τε   ἐντὸς βέλους ἐγίγνετο καὶ ἐφῆκεν
[5, 9]   ταύτῃ δὲ τῇ ὥρᾳ ὕδατά  τε   ἐξ οὐρανοῦ ἀθρόα τε καταφέρεται
[5, 12]   καὶ κατερράπτοντο ἐς ἀκρίβειαν· ὕδωρ  τε   ἐξ οὐρανοῦ τῆς νυκτὸς λάβρον
[5, 3]   τὸν Ἰνδὸν ποταμόν, καταλαμβάνει γέφυράν  τε   ἐπ´ αὐτῷ πεποιημένην πρὸς Ἡφαιστίωνος
[5, 2]   ἀρίστων τὸ πολίτευμα ἔχεται, ταῦτά  τε   ἐπῄνεσε καὶ ἠξίωσε τῶν τε
[5, 10]   τοὺς πολλοὺς τῶν ἱππέων βοήν  τε   ἐποίει καὶ ἠλαλάζετο τῷ Ἐνυαλίῳ
[5, 7]   ὁρμίζεται· καὶ ἀπ´ ἀμφοῖν ξύλα  τε   ἐς εὐθὺ ὀξέως ἐπιβάλλεται καὶ
[5, 2]   Διονύσου οἱ Νυσαῖοι ἐκόμπαζον. ἐλθεῖν  τε   ἐς τὸ ὄρος τὸν Μηρὸν
[5, 26]   τῶν χρημάτων τὸ μέρος νῦν  τε   ἐς ὑμᾶς τὸ πολὺ ἔρχεται
[5, 20]   τὴν χώραν αὐτῶν Ἀλέξανδρος τῶν  τε   ἑταίρων ἱππέων ἔχων τοὺς ἡμίσεας
[5, 12]   ἴδοιεν. Αὐτὸς δὲ ἐπιλεξάμενος τῶν  τε   ἑταίρων τὸ ἄγημα καὶ τὴν
[5, 27]   ἑκόντες μένουσιν· οἱ δὲ ξυμπονοῦντές  τε   ἔτι καὶ ξυγκινδυνεύοντες, αὐτοί τε
[5, 15]   τὸν φόβον τῶν ἵππων, πεζούς  τε   ἔτι μεῖον· κατὰ στόμα τε
[5, 6]   ἐς ἴσον ἔρχονται, ὃς μέγας  τε   εὐθὺς ἀπὸ τῶν πηγῶν ἀνίσχει
[5, 23]   ῥᾷον ἀπεμάχοντο, οἷα δὴ πυκνότεροί  τε   ἐφεστηκότες ἐλάττονι τῷ κύκλῳ καὶ
[5, 6]   ἀπιστίαν ἰέναι ἄξιον, ὅπως πεδίον  τε   πολλή ἐστι καὶ ἐκ
[5, 27]   τοι πλεῖστα καὶ μέγιστα σοί  τε   ἡγουμένῳ καταπέπρακται καὶ τοῖς ἅμα
[5, 2]   τὴν Νῦσαν ἤθελεν, ὡς ἤδη  τε   ἥκειν αὐτὸς ἔνθα ἦλθε Διόνυσος
[5, 24]   ἐν τῇ νυκτὶ ἐξειργάσαντο. ἤδη  τε   ἦν ἀμφὶ τετάρτην φυλακὴν καὶ
[5, 17]   ἐκείνων ἐβλάπτοντο. ὡς δὲ καματηρά  τε   ἦν τὰ θηρία καὶ οὐκέτι
[5, 18]   ὃς ἔφερε τὸν Πῶρον ἐπιστῆσαί  τε   ἠξίου τὸ θηρίον, οὐ γὰρ
[5, 6]   ἐπὶ Μίλητον πόλιν Ἰωνικήν. Αἴγυπτόν  τε   Ἡρόδοτός τε καὶ Ἑκαταῖος οἱ
[5, 4]   γὰρ καὶ Πέρσαι τότε πένητές  τε   ἦσαν καὶ χώρας τραχείας οἰκήτορες,
[5, 1]   καὶ τὸ δόρυ ἔχοντα· θαμβῆσαί  τε   ἰδόντας τὴν ὄψιν καὶ πεσόντας
[5, 17]   ἵππον. ~Ἐν τούτῳ δὲ οἵ  τε   Ἰνδοὶ τοὺς ἱππέας πάντοθεν ξυναλίσαντες
[5, 1]   δὲ κτίσαι τὴν Νῦσαν ἐπεί  τε   Ἰνδοὺς ἐχειρώσατο, ὅστις δὴ οὗτος
[5, 2]   τε ἐπῄνεσε καὶ ἠξίωσε τῶν  τε   ἱππέων οἱ ξυμπέμψαι ἐς τριακοσίους
[5, 18]   καὶ στρατιώτου γενναίου, ὡς τῶν  τε   ἱππέων τὸν φόνον κατεῖδε καὶ
[5, 10]   ἐκβαίνουσιν αὐτοῖς ἐπιθήσεσθαι ἔμελλεν· οἵ  τε   ἵπποι οὐκ ἂν ἐδόκουν αὐτῷ
[5, 7]   προβάλλονται καταπηγνύμεναι, τοῦ ἀσφαλεστέραν τοῖς  τε   ἵπποις καὶ τοῖς ζεύγεσι τὴν
[5, 15]   Κρατερῷ ἱππέας. αὐτὸς δὲ τήν  τε   ἵππον ἀναλαβὼν πᾶσαν, ἐς τετρακισχιλίους
[5, 10]   πολλὴ στρατιὰ καὶ αὐτὴ τεταγμένη  τε   καὶ ἀκριβῶς ὡπλισμένη ἐκβαίνουσιν αὐτοῖς
[5, 15]   καὶ στερεὸν ἐς τὰς ἐφόδους  τε   καὶ ἀναστροφὰς τῶν ἵππων, ἐνταῦθα
[5, 6]   κεκλιμένη, δὲ ἐπ´ ἄρκτον  τε   καὶ ἄνεμον βορρᾶν. τῆς δὲ
[5, 6]   τὴν δὲ ὡς πρὸς ἑσπέραν  τε   καὶ ἄνεμον Ἰάπυγα ἔστε ἐπὶ
[5, 18]   ἀπ´ αὐτοῦ· ὡς δὲ ἔπιέ  τε   καὶ ἀνέψυξεν, ἄγειν αὑτὸν σπουδῇ
[5, 22]   πρόσθεν στρατεύσαντας ἐπ´ αὐτοὺς Πῶρόν  τε   καὶ Ἀνισάρην ξύν τε τῇ
[5, 6]   Ἰνδῶν χώραν πρὸς μὲν ἕω  τε   καὶ ἀπηλιώτην ἄνεμον ἔστε ἐπὶ
[5, 11]   νῆσος ἐν τῷ ποταμῷ ὑλώδης  τε   καὶ ἀστιβὴς ὑπ´ ἐρημίας. ταύτην
[5, 12]   ἵνα αὐτῷ Κρατερὸς ὑπελέλειπτο, Μελέαγρός  τε   καὶ Ἄτταλος καὶ Γοργίας ξὺν
[5, 1]   σου Νυσαῖοι ἐᾶσαι σφᾶς ἐλευθέρους  τε   καὶ αὐτονόμους αἰδοῖ τοῦ Διονύσου.
[5, 24]   ἔσται χαλεπὸν ἐξ Ἀλεξάνδρου ὑπομένουσί  τε   καὶ δεχομένοις φιλίως Ἀλέξανδρον· οὐδὲ
[5, 12]   Ἡφαιστίωνος ἱππαρχίαν καὶ τὴν Περδίκκου  τε   καὶ Δημητρίου καὶ τοὺς ἐκ
[5, 20]   Ἰνδός· ἵνα δὲ στενότατός  τε   καὶ διὰ στενότητα βαθύτατος ἐς
[5, 6]   πόλιν Ἰωνικήν. Αἴγυπτόν τε Ἡρόδοτός  τε   καὶ Ἑκαταῖος οἱ λογοποιοί,
[5, 20]   πόλεις ἅστινας ταύτῃ ἔκτιζεν ἀναστήσοντά  τε   καὶ ἐκτειχιοῦντα· αὐτὸς δὲ ἤλαυνεν
[5, 27]   τοι ὁρᾷς, ὅσοι μὲν Μακεδόνων  τε   καὶ Ἑλλήνων ἅμα σοὶ ὡρμήθημεν,
[5, 13]   τὸ ὕδωρ ὄμβρος λάβρος  τε   καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς νυκτὸς
[5, 5]   Νέαρχος, ἐπὶ δὲ ὅσα Μεγασθένης  τε   καὶ Ἐρατοσθένης, δοκίμω ἄνδρε, ξυνεγραψάτην,
[5, 27]   τε ἔτι καὶ ξυγκινδυνεύοντες, αὐτοί  τε   καὶ Μακεδονικὴ στρατιά, τοὺς
[5, 19]   πρὸς οὐδενός, ἀλλὰ ὑπὸ καύματος  τε   καὶ ἡλικίας (ἦν γὰρ ἀμφὶ
[5, 5]   τὴν μεγάλην τὴν πρὸς ἕω  τε   καὶ Ἰνδοὺς θάλασσαν. τοὺς οὖν
[5, 22]   οἱ ἀπὸ τῆς ὀπισθοφυλακίας πεζοί  τε   καὶ ἱππεῖς. καὶ τούτων τοὺς
[5, 8]   νόμος καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν  τε   καὶ ἱππικόν. καὶ ἀποδείξας σατράπην
[5, 29]   νόμος καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν  τε   καὶ ἱππικόν. καὶ τὴν μὲν
[5, 17]   μὲν Μακεδόνες, ἅτε ἐν εὐρυχωρίᾳ  τε   καὶ κατὰ γνώμην τὴν σφῶν
[5, 17]   πολεμίοις προσφερόμενοι πάντα τρόπον ἐξώθουν  τε   καὶ κατεπάτουν καὶ κατέκαινον. ἀλλ´
[5, 20]   φερόμενον βίᾳ τὸ ὕδωρ κυμαίνεσθαί  τε   καὶ καχλάζειν, τὸ δὲ εὖρος
[5, 27]   κατὰ τὴν ἐν τοῖς πόνοις  τε   καὶ κινδύνοις ἐς τόδε ἀπροφάσιστον
[5, 26]   αὖθις ἐξ ἀρχῆς δεήσει πόνων  τε   καὶ κινδύνων. ἀλλὰ παραμείνατε, ἄνδρες
[5, 21]   χωρίοις, ὅπως οἱ ἀμφὶ Κρατερόν  τε   καὶ Κοῖνον δι´ ἀσφαλείας ἐπέρχοιντο
[5, 12]   τε ὑπασπιστὰς καὶ τὴν Κλείτου  τε   καὶ Κοίνου τάξιν καὶ τοὺς
[5, 17]   ὡς ἐπ´ Ἀλέξανδρον τὴν πολλήν  τε   καὶ κρατίστην, οἱ δὲ ἐπὶ
[5, 24]   ἐν τούτοις τῶν ἡγεμόνων ἄλλοι  τε   καὶ Λυσίμαχος σωματοφύλαξ. Θάψας
[5, 6]   γὰρ καὶ Κάϋστρον καὶ Κάϊκόν  τε   καὶ Μαίανδρον ὅσοι πολλοὶ
[5, 6]   τὴν Ἰνδῶν γῆν ποιεῖ Ἐρατοσθένης  τε   καὶ Μεγασθένης, ὃς ξυνῆν μὲν
[5, 1]   τήνδε μνημόσυνον τῆς αὑτοῦ πλάνης  τε   καὶ νίκης τοῖς ἔπειτα ἐσόμενον,
[5, 27]   εἰκός, ὁρῶντας τοὺς πρότερον ξυμπονήσαντάς  τε   καὶ ξυγκινδυνεύσαντας ἐς τὰ σφέτερα
[5, 25]   Ὁρῶν ὑμᾶς, ἄνδρες Μακεδόνες  τε   καὶ ξύμμαχοι, οὐχ ὁμοίᾳ ἔτι
[5, 28]   τροπὴ ταῖς γνώμαις τῶν Μακεδόνων  τε   καὶ ξυμμάχων, οἷα δὴ ἐν
[5, 7]   πρὸς Ξέρξου καὶ Βόσπορός  τε   καὶ Ἴστρος πρὸς Δαρείου,
[5, 18]   ~Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ Κρατερός  τε   καὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι τῆς
[5, 22]   τὰ Σάγγαλα, ἵνα οἱ Καθαῖοί  τε   καὶ οἱ ἄλλοι πρόσχωροι αὐτοῖς
[5, 6]   ἐκαλεῖτο, ὅντινα νῦν Νεῖλον Αἰγύπτιοί  τε   καὶ οἱ ἔξω Αἰγύπτου ἄνθρωποι
[5, 8]   πεντακισχιλίους τῶν Ἰνδῶν, οὓς Ταξίλης  τε   καὶ οἱ ταύτῃ ὕπαρχοι ἦγον,
[5, 24]   καὶ τοῦ χάρακος τοῦ κεκομμένου  τε   καὶ οὐ καταπηχθέντος συννῆσαι ἄλλῃ
[5, 14]   μὲν ἐπὶ κατασκοπὴν ἐκπεμπόμενα πολλά  τε   καὶ οὐκ εὔζωνα ἐς τὴν
[5, 12]   Γοργίας ξὺν τοῖς μισθοφόροις ἱππεῦσί  τε   καὶ πεζοῖς ἐτετάχατο· καὶ τούτοις
[5, 13]   ἐπέρα καὶ ἅμα αὐτῷ Πτολεμαῖός  τε   καὶ Περδίκκας καὶ Λυσίμαχος οἱ
[5, 16]   ἐκτάξας ἐπῆγεν, ὡς μὴ καματηρούς  τε   καὶ πνευστιῶντας ἀκμῆσι παραδοῦναι τοῖς
[5, 6]   γίγνονται, μὲν ἐς μεσημβρίαν  τε   καὶ πρὸς νότον ἄνεμον {τοῦ
[5, 19]   γενόμενος, πολλὰ δὲ πρόσθεν ξυγκαμών  τε   καὶ συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, ἀναβαινόμενός τε
[5, 24]   καὶ αὐτὸς τὴν στρατιὰν ὡπλισμένην  τε   καὶ συντεταγμένην ἔχων ἐχώρει ἐπὶ
[5, 22]   καὶ αὐτοὶ οἱ Καθαῖοι εὐτολμότατοί  τε   καὶ τὰ πολέμια κράτιστοι ἐνομίζοντο,
[5, 17]   οὖν εὐθὺς ἐτάραξε τὰς τάξεις  τε   καὶ τὰς γνώμας τῶν Ἰνδῶν
[5, 2]   στεφανώσασθαι εἶχον, ἐφυμνοῦντας τὸν Διόνυσόν  τε   καὶ τὰς ἐπωνυμίας τοῦ θεοῦ
[5, 27]   δὲ ἐκ τοῦ δαιμονίου ἀδόκητά  τε   καὶ ταύτῃ καὶ ἀφύλακτα τοῖς
[5, 4]   ἐστι τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν  τε   καὶ τὴν Εὐρώπην, πλὴν Γάγγου,
[5, 21]   πρέσβεις παρ´ Ἀλέξανδρον πέμπων αὑτόν  τε   καὶ τὴν ὑπὸ οἷ χώραν
[5, 25]   παραδιδόασιν, δὴ τοῖς ξυμμάχοις  τε   καὶ τοῖς ἑκοῦσι προσχωρήσασι προστίθεται.
[5, 26]   θάλασσα. καὶ ἐγὼ ἐπιδείξω Μακεδόσι  τε   καὶ τοῖς ξυμμάχοις τὸν μὲν
[5, 17]   πολέμιοι ἐβλάπτοντο ἐν ταῖς ἐπιστροφαῖς  τε   καὶ τοῖς ὠθισμοῖς καταπατούμενοι. τῶν
[5, 5]   τὸν Τίγρητα καὶ τὸν Ἰνδόν  τε   καὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ Ἀκεσίνην
[5, 5]   καὶ ὅσοι ἐν μέσῳ τούτων  τε   καὶ τοῦ Γάγγου ποταμοῦ ἐς
[5, 5]   λόγου ἄξιοι, ἐκ τοῦ Ταύρου  τε   καὶ τοῦ Καυκάσου ἀνίσχοντας τοὺς
[5, 6]   ἔχει ὡς πρὸς τοῦ Ταύρου  τε   καὶ τοῦ Καυκάσου τέμνεσθαι ἀπὸ
[5, 12]   ἐν μέσῳ δὲ τῆς νήσου  τε   καὶ τοῦ μεγάλου στρατοπέδου, ἵνα
[5, 12]   Κοίνου τάξιν καὶ τοὺς τοξότας  τε   καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας ἦγεν ἀφανῶς
[5, 17]   κρατίστην, οἱ δὲ ἐπὶ Κοῖνόν  τε   καὶ τοὺς ἅμα τούτῳ ἐπέστρεφον.
[5, 19]   τῇ μάχῃ τῇ πρὸς Πῶρόν  τε   καὶ τοὺς ἐπέκεινα τοῦ Ὑδάσπου
[5, 14]   τῷ Πώρου ἀφιγμένων πρὸς Ἀλέξανδρόν  τε   καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ἱππέας.
[5, 20]   αὐτὸν Ἀλέξανδρος ἐπὶ τῶν πλοίων  τε   καὶ τῶν διφθερῶν ξὺν τῇ
[5, 5]   ὡς ἐπὶ Μηδίαν παρὰ Παρθυαίους  τε   καὶ Χορασμίους, κατὰ δὲ Βακτρίους
[5, 9]   ὕδατά τε ἐξ οὐρανοῦ ἀθρόα  τε   καταφέρεται ἐς τὴν γῆν τὴν
[5, 9]   τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. ~Καὶ Ἀλέξανδρός  τε   κατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ τῇ ὄχθῃ τοῦ
[5, 2]   τῶν οὐκ ἠμελημένων Μακεδόνων τῷ  τε   κισσῷ στεφανωσαμένους καὶ ὑπὸ τῇ
[5, 25]   ἔστιν καὶ Συρία  τε   κοίλη καὶ μέση τῶν
[5, 28]   δὲ τότε μὲν ἀχθεσθεὶς τοῦ  τε   Κοίνου τῇ παρρησίᾳ καὶ τῷ
[5, 20]   πρέσβεσι παρ´ Ἀλέξανδρον ἔπεμψε, χρήματά  τε   κομίζοντα καὶ ἐλέφαντας τεσσαράκοντα δῶρον
[5, 29]   καὶ οἱ ἄλλοι οἰκεῖοι, δῶρά  τε   κομίζοντες μέγιστα παρ´ Ἰνδοῖς
[5, 1]   χώρᾳ ταύτῃ, ἥντινα μεταξὺ τοῦ  τε   Κωφῆνος καὶ τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ
[5, 24]   ἄλλῃ ἐκέλευσεν ἐν μέσῳ τῆς  τε   λίμνης καὶ τοῦ τείχους. καὶ
[5, 19]   καὶ ἐπιστήσας τὸν ἵππον τό  τε   μέγεθος ἐθαύμαζεν, ὑπὲρ πέντε πήχεις
[5, 27]   δίκαιος δέ εἰμι καθ´ ἡλικίαν  τε   μὴ ἀποκρύπτεσθαι τὰ δοκοῦντα βέλτιστα
[5, 24]   τῶν Ἰνδῶν ἐς πεντακισχιλίους, αἵ  τε   μηχαναὶ Ἀλεξάνδρῳ ξυμπεπηγμέναι ἦσαν καὶ
[5, 29]   ἵνα καὶ τῶν πόλεων τῆς  τε   Νικαίας καὶ τῶν Βουκεφάλων ὅσα
[5, 11]   τι παραγγέλλοιτο, καὶ πανταχόθεν βοαί  τε   νύκτωρ ἐπὶ πολλὰς νύκτας ἐγίγνοντο
[5, 5]   ὅσα πιστότατα ἐς ἀφήγησιν οἵ  τε   ξὺν Ἀλεξάνδρῳ στρατεύσαντες καὶ
[5, 26]   τὰ καλὰ ἔργα, καὶ ζῆν  τε   ξὺν ἀρετῇ ἡδὺ καὶ ἀποθνήσκειν
[5, 7]   εἶναι τοῦ ζεύγματος. δι´ ὀλίγου  τε   ξυντελεῖται ἅπαν καὶ ξὺν πολλῷ
[5, 20]   ἰδών. Ἐν τούτῳ δὲ Φραταφέρνης  τε   Παρθυαίων καὶ Ὑρκανίας σατράπης
[5, 29]   δὲ ἀφίκοντο πρὸς αὐτὸν Ἀρσάκης  τε   τῆς ὁμόρου Ἀβισάρῃ χώρας
[5, 29]   ὀπίσω ἀποστρέφειν. ~Οἱ δὲ ἐβόων  τε   οἷα ἂν ὄχλος ξυμμιγὴς χαίρων
[5, 1]   ηὐξήθη. καὶ ἐκ τούτου ἐλευθέραν  τε   οἰκοῦμεν τὴν Νῦσαν καὶ αὐτοὶ
[5, 17]   ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἔκφρονες φιλίοις  τε   ὁμοῦ καὶ πολεμίοις προσφερόμενοι πάντα
[5, 15]   τοῖς ἀμφ´ Ἀλέξανδρον ἱππεῦσιν. ἄλλως  τε   οὐδὲ ἠξίου ἐς τὰ διαλείποντα
[5, 1]   πλείονα Διονύσου ἔργα ἀποδειξάμενος. Νῦσάν  τε   οὖν ἐκάλεσε τὴν πόλιν Διόνυσος
[5, 17]   τοὺς ἅμα τούτῳ ἐπέστρεφον. τοῦτό  τε   οὖν εὐθὺς ἐτάραξε τὰς τάξεις
[5, 17]   καὶ τοῖς ὠθισμοῖς καταπατούμενοι. τῶν  τε   οὖν ἱππέων, οἷα δὴ ἐν
[5, 10]   εὐθὺς τῶν ἐλεφάντων καὶ τῇ  τε   ὄψει ἅμα καὶ τῇ φωνῇ
[5, 5]   νήσου ὄρους, ἀποτεμνόμενον δὲ τήν  τε   Παμφύλων καὶ Κιλίκων γῆν ἔνθεν
[5, 7]   δρωμένῳ ὅμως οὐκ ἄπεστιν, οἵ  τε   παρακελευσμοὶ ὡς τύχοιεν κατὰ ναῦν
[5, 22]   καὶ τοὺς καλουμένους Καθαίους αὐτούς  τε   παρασκευάζεσθαι ὡς πρὸς μάχην, εἰ
[5, 22]   τῶν ἁμαξῶν. Ἀλέξανδρος δὲ τό  τε   πλῆθος κατιδὼν τῶν βαρβάρων καὶ
[5, 9]   παραδοῦναί οἱ τὸν πόρον· τά  τε   πλοῖα αὐτῷ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ
[5, 22]   τὸ ἔργον· εἶναι δὲ τήν  τε   πόλιν ὀχυρὰν πρὸς ἐπενόουν
[5, 20]   τοὺς μυρίους· καὶ κώμας πλήθει  τε   πολλὰς ἔλαβε καὶ πολυανθρώπους οὐ
[5, 6]   νέας. εἰ δὴ οὖν εἷς  τε   ποταμὸς παρ´ ἑκάστοις καὶ οὐ
[5, 6]   δύο δὲ αἱ μεταξὺ Εὐφράτου  τε   ποταμοῦ καὶ τοῦ Ἰνδοῦ ἀπειργόμεναι
[5, 8]   τὴν μεγίστην τῶν μεταξὺ Ἰνδοῦ  τε   ποταμοῦ καὶ Ὑδάσπου. καὶ ἐδέχετο
[5, 3]   Τάξιλα, τὴν μεγίστην μεταξὺ Ἰνδοῦ  τε   ποταμοῦ καὶ Ὑδάσπου, ὅτι αὐτῷ
[5, 25]   μοί ἐστιν. εἰ δὲ Ἰωνία  τε   πρὸς ἡμῶν διὰ τούσδε τοὺς
[5, 19]   τε καὶ συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, ἀναβαινόμενός  τε   πρὸς μόνου Ἀλεξάνδρου {ὁ Βουκεφάλας
[5, 7]   πόρος, καθάπερ οὖν Ἑλλήσποντός  τε   πρὸς Ξέρξου καὶ Βόσπορός
[5, 2]   τῇ κατακλήσει τοῦ θεοῦ κατασχεθῆναί  τε   πρὸς τοῦ Διονύσου καὶ ἀνευάσαι
[5, 29]   καὶ ἐς ταύτην ξυνοικίσας τῶν  τε   προσχώρων ὅσοι ἐθελονταὶ κατῳκίζοντο καὶ
[5, 23]   προσαγόντων σφίσιν, ἐν τάς  τε   πρώτας ἁμάξας ὑπεξῆγον καὶ κατὰ
[5, 17]   αὐτῶν οἱ ἀμφ´ Ἀλέξανδρον τῇ  τε   ῥώμῃ καὶ τῇ ἐμπειρίᾳ πολὺ
[5, 24]   τοῖς ἔχουσι τὰς πόλεις τῶν  τε   Σαγγάλων τὴν ἅλωσιν καὶ ὅτι
[5, 24]   τεταγμένον, ἀλλὰ ἐν τούτῳ οἵ  τε   σαλπιγκταὶ ἐσήμαινον αὐτῷ καὶ αὐτὸς
[5, 24]   μέσῳ καταβεβλημένος· ὡς δὲ  τε   σάλπιγξ ἐφθέγξατο καὶ οἱ ἀμφὶ
[5, 21]   στρατιᾶς τῆς διαβάσεως, οἳ τόν  τε   σῖτον αὐτῷ τὸν ἐκ τῆς
[5, 8]   τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. καὶ ξυνετμήθη  τε   τὰ πλοῖα καὶ ἐκομίσθη αὐτῷ,
[5, 15]   ἅρματα αὐτοῖς ἵπποις ἁλῶναι ἔν  τε   τῇ ἀποχωρήσει βαρέα γενόμενα καὶ
[5, 22]   Πῶρόν τε καὶ Ἀνισάρην ξύν  τε   τῇ σφετέρᾳ δυνάμει καὶ πολλὰ
[5, 4]   ὁρμηθεὶς Κῦρος Καμβύσου Μήδους  τε   τὴν ἀρχὴν τῆς Ἀσίας ἀφείλετο
[5, 18]   θώραξ περιττὸς ὢν κατά  τε   τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν ἁρμονίαν,
[5, 25]   δὴ πέραν τοῦ Ὑφάσιος εὐδαίμονά  τε   τὴν χώραν εἶναι ἐξηγγέλλετο καὶ
[5, 18]   οἱ ἄλλοι ὅσοι τῆς στρατιᾶς  {τε}   τῆς Ἀλεξάνδρου ἐπὶ τῇ ὄχθῃ
[5, 29]   χαλεπῶς πιστεύσας οὕτως ἔχειν Ἀβισάρῃ  τε   τῆς αὑτοῦ χώρας σατραπεύειν ἔδωκεν
[5, 15]   μεῖον πλέθρου, ὡς πρὸ πάσης  τε   τῆς φάλαγγος τῶν πεζῶν παραταθῆναι
[5, 27]   πολέμου διὰ τὸ ἀπείρατον ἔς  τε   τὸ παραυτίκα οὐ φοβερὰ καὶ
[5, 18]   τοῦ δίψους ἅμα ἐκρατεῖτο, ἐπέστησέ  τε   τὸν ἐλέφαντα καὶ κατέβη ἀπ´
[5, 6]   γῇ τῇ Αἰγυπτίᾳ ποιήματα, δῶρόν  τε   τοῦ ποταμοῦ ἀμφότεροι ὡσαύτως ὀνομάζουσιν
[5, 17]   ἀντεπῄει πρὸς τοὺς ἐλέφαντας, ἔς  τε   τοὺς ἐπιβάτας αὐτῶν ἀκοντίζοντες καὶ
[5, 21]   αὑτοῦ ἤθη ἀποπέμπει, κελεύσας Ἰνδῶν  τε   τοὺς μαχιμωτάτους ἐπιλεξάμενον καὶ εἴ
[5, 14]   ὡς δὲ εἰς τὸ εἶρξαί  τε   τοὺς οὔπω πεπερακότας τῶν πολεμίων
[5, 10]   ἀδύνατος ὢν περᾶσαι ὑπὸ πλήθους  τε   τῶν ἐλεφάντων καὶ ὅτι πολλὴ
[5, 28]   ἱερά. τότε δὴ τοὺς πρεσβυτάτους  τε   τῶν ἑταίρων καὶ τοὺς μάλιστα
[5, 15]   στρατιᾷ πάσῃ πρὸς τὸ καρτερώτατόν  τε   τῶν Μακεδόνων καὶ αὐτὸν τὸν
[5, 17]   μὲν τιτρωσκόμενοι, τὰ δὲ ὑπό  τε   τῶν πόνων καὶ ἐρημίᾳ ἡγεμόνων
[5, 16]   ἐφεστηκότας τῶν πολεμίων τῇ πυκνότητί  τε   τῶν τοξευμάτων καὶ τῶν ἵππων
[5, 9]   ποταμοὶ πάντες οἱ Ἰνδικοὶ πολλοῦ  τε   ὕδατος καὶ θολεροῦ ἔρρεον καὶ
[5, 20]   Ἀσσακηνῶν σατράπου ἄγγελοι, ὅτι τόν  τε   ὕπαρχον σφῶν ἀπεκτονότες εἶεν οἱ
[5, 12]   ἱπποτοξότας καὶ τῆς φάλαγγος τούς  τε   ὑπασπιστὰς καὶ τὴν Κλείτου τε
[5, 23]   τὸν Λάγου ἐπιτάττει ἐνταῦθα, τῶν  τε   ὑπασπιστῶν αὐτῷ δοὺς χιλιαρχίας τρεῖς
[5, 24]   δὲ καὶ Πῶρος ἀφίκετο τούς  τε   ὑπολοίπους ἐλέφαντας ἅμα οἷ ἄγων
[5, 16]   τῆς ἀμφ´ αὑτὸν τεταραγμένην τήν  τε   φάλαγγα τῶν πεζῶν καὶ τοὺς
[5, 26]   ἐν μέσῳ κεῖται ξύμπασιν.  τε   χώρα ὑμετέρα καὶ ὑμεῖς αὐτῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005