Alphabétiquement     [«   »]
τήν 9
τὴν 165
τήνδε 3
τῆς 130
τι 29
τί 2
Τίγρητα 2
Fréquences     [«    »]
119 ἐς
120 μὲν
123 τὸν
130 τῆς
143 τοὺς
152 τοῦ
165 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τῆς


Livre, Chapitre
[5, 11]   ταύτην καταμαθὼν τὴν νῆσον καταντικρὺ  τῆς   ἄκρας, ἀμφότερα ὑλώδη τὰ χωρία
[5, 3]   τὸ ὄρος αὐτοὺς καλοῦντας Καύκασον  τῆς   Ἀλεξάνδρου ἕνεκα δόξης, ὡς ὑπὲρ
[5, 18]   ἄλλοι ὅσοι τῆς στρατιᾶς {τε}  τῆς   Ἀλεξάνδρου ἐπὶ τῇ ὄχθῃ τοῦ
[5, 13]   πρὸς τοῦ ποταμοῦ ἀποτεμνομένην ἀπὸ  τῆς   ἄλλης γῆς. καὶ ἅμα ηὐξήκει
[5, 6]   προςκεχωσμένον. εἶναι γὰρ οὖν καὶ  τῆς   ἄλλης χώρας ὅσα πεδία οὐ
[5, 16]   ἔργου πρὶν ὑπὸ τῆς ἵππου  τῆς   ἀμφ´ αὑτὸν τεταραγμένην τήν τε
[5, 10]   καὶ Ἀλέξανδρος ἐς ἔθος αὐτὸν  τῆς   ἀντιπαραγωγῆς καθίστη. ὡς δὲ ἐπὶ
[5, 6]   ξυνῆν μὲν Σιβυρτίῳ τῷ σατράπῃ  τῆς   Ἀραχωσίας, πολλάκις δὲ λέγει ἀφικέσθαι
[5, 4]   Καμβύσου Μήδους τε τὴν ἀρχὴν  τῆς   Ἀσίας ἀφείλετο καὶ ἄλλα ἔθνη
[5, 6]   Μαίανδρον ὅσοι πολλοὶ ποταμοὶ  τῆς   Ἀσίας ἐς τήνδε τὴν ἐντὸς
[5, 6]   μέγισται πρὸς αὐτοῦ τοῦ Ταύρου  τῆς   Ἀσίας μοῖραι γίγνονται, μὲν
[5, 26]   δὲ καὶ τὰ ἔτι ὑπόλοιπα  τῆς   Ἀσίας πρόσθετε τοῖς ἤδη ἐκτημένοις
[5, 4]   τῶν γε δὴ τότε ἐποίκων  τῆς   Ἀσίας. τὸ γὰρ Περσῶν τῶν
[5, 27]   τραυμάτων ἀπόμαχοι γεγενημένοι ἄλλοι ἄλλῃ  τῆς   Ἀσίας ὑπολελειμμένοι εἰσίν, οἱ πλείους
[5, 6]   ποταμὸς ἀφανίζεται. ~Ὅτῳ δὴ τὰ  τῆς   Ἀσίας ὧδε ἔχει ὡς πρὸς
[5, 1]   κτίζει τὴν πόλιν τήνδε μνημόσυνον  τῆς   αὑτοῦ πλάνης τε καὶ νίκης
[5, 19]   ἀνδρὶ ἀγαθῷ προσέλθοι ὑπὲρ βασιλείας  τῆς   αὑτοῦ πρὸς βασιλέα ἄλλον καλῶς
[5, 29]   πιστεύσας οὕτως ἔχειν Ἀβισάρῃ τε  τῆς   αὑτοῦ χώρας σατραπεύειν ἔδωκεν καὶ
[5, 27]   καὶ παίδων, πόθος δὲ δὴ  τῆς   γῆς αὐτῆς τῆς οἰκείας, ἣν
[5, 3]   ἐς τὰ πρὸς ἕω μέρη  τῆς   γῆς καὶ τὴν Παραπαμισαδῶν χώραν
[5, 26]   τῆς ταύτῃ ἀρχῆς οὕσπερ καὶ  τῆς   γῆς ὅρους θεὸς ἐποίησε.
[5, 28]   μᾶλλον δηλῶσαι τό τε ἀκούσιον  τῆς   γνώμης ἐς τοὺς πρόσω κινδύνους
[5, 11]   οἷ ἄγοι Πῶρος ἐπ´ ἐμέ,  τῆς   δὲ ἄλλης στρατιᾶς ὑπολείποιτό τι
[5, 1]   αὐτόνομοι καὶ ἐν κόσμῳ πολιτεύοντες·  τῆς   δὲ ἐκ Διονύσου οἰκίσεως καὶ
[5, 18]   πρῶτοι τοῦ ἔργου ἥψαντο, δέκα·  τῆς   δὲ ἑταιρικῆς ἵππου ἀμφὶ τοὺς
[5, 24]   ἅρματα τριακόσια καὶ ἵπποι πεντακόσιοι.  τῆς   δὲ ξὺν Ἀλεξάνδρῳ στρατιᾶς ἀπέθανον
[5, 6]   ἄρκτον τε καὶ ἄνεμον βορρᾶν.  τῆς   δὲ ὡς ἐπὶ νότον Ἀσίας
[5, 14]   εἰ δὲ πρὸς τὴν τόλμαν  τῆς   διαβάσεως ἄτοπον γενομένην οἱ Ἰνδοὶ
[5, 21]   προστάξας ἐπιμελεῖσθαι τῆς ὑπολελειμμένης στρατιᾶς  τῆς   διαβάσεως, οἳ τόν τε σῖτον
[5, 11]   τὸ στρατόπεδον φανερῶς αὐτῷ τὰ  τῆς   διαβάσεως παρεσκευάζετο. καὶ Κρατερὸς ὑπελέλειπτο
[5, 11]   τὰ χωρία καὶ οἷα κρύψαι  τῆς   διαβάσεως τὴν ἐπιχείρησιν, ταύτῃ ἔγνω
[5, 14]   τοῦτον δυνηθῆναι ἂν εἶρξαι Ἀλέξανδρον  τῆς   διαβάσεως χαλεπῶς καὶ μηδενὸς εἴργοντος
[5, 5]   φύεται καὶ τὸν παράπλουν αὐτὸν  τῆς   ἔξω θαλάσσης. νῦν δὲ ὅσον
[5, 9]   σῖτος δὲ αὐτῷ πάντοθεν ἐκ  τῆς   ἐπὶ τάδε τοῦ Ὑδάσπου χώρας
[5, 21]   τε σῖτον αὐτῷ τὸν ἐκ  τῆς   ἤδη ὑπηκόου τῶν Ἰνδῶν χώρας
[5, 28]   ἑταίρων προσέσθαι αὐτῆς τε ἐκείνης  τῆς   ἡμέρας καὶ ἐς τὴν τρίτην
[5, 25]   ἡμετέρας ῥεῖ, Ὑδάσπης διὰ  τῆς   ἡμετέρας, Ἀκεσίνης, Ὑδραώτης,
[5, 25]   καὶ Ἰνδὸς ποταμὸς διὰ  τῆς   ἡμετέρας ῥεῖ, Ὑδάσπης διὰ
[5, 2]   παῖδα ἄρα τοῦ Ἀκούφιος καὶ  τῆς   θυγατρὸς τὸν παῖδα ξυμπέμψαι αὐτῷ
[5, 6]   αἱ πηγαί εἰσιν, οὐδὲ ὑπὲρ  τῆς   Ἰνδῶν ἄρα χώρας ἐς ἀπιστίαν
[5, 1]   τεκμήριον· κιττὸς γὰρ οὐκ ἄλλῃ  τῆς   Ἰνδῶν γῆς φυόμενος παρ´ ἡμῖν
[5, 16]   μὲν ἅτε ἱπποκρατῶν τὴν πολλὴν  τῆς   ἵππου ἀναλαβὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον
[5, 17]   αὐτῇ τῇ ἐπὶ θάτερα ἐπιστροφῇ  τῆς   ἵππου ἐπιτίθεται τοῖς καθ´ αὑτόν,
[5, 17]   ἀμφίστομον ἠναγκάσθησαν ποιῆσαι τὴν τάξιν  τῆς   ἵππου, τὴν μὲν ὡς ἐπ´
[5, 16]   ἅπτεσθαι τοῦ ἔργου πρὶν ὑπὸ  τῆς   ἵππου τῆς ἀμφ´ αὑτὸν τεταραγμένην
[5, 12]   ἐπληροῦντο τῆς νυκτὸς αἱ διφθέραι  τῆς   κάρφης, ἐκ πολλοῦ ἤδη παρενηνεγμέναι,
[5, 9]   ἄλλῃ παραπλέοντα καὶ αἱ διφθέραι  τῆς   κάρφης ἐμπιπλάμεναι καὶ ὄχθη
[5, 19]   τὴν μὲν Νίκαιαν τῆς νίκης  τῆς   κατ´ Ἰνδῶν ἐπώνυμον ὠνόμασε, τὴν
[5, 19]   ὅτι λευκὸν σῆμα εἶχεν ἐπὶ  τῆς   κεφαλῆς, μέλας ὢν αὐτός, ἐς
[5, 27]   Καρχηδόνα καὶ τὰ ἐπέκεινα Καρχηδονίων  τῆς   Λιβύης. ταῦτα δὲ σὸν ἤδη
[5, 23]   πόλιν καὶ φυλακὰς ἐν κύκλῳ  τῆς   λίμνης ἀκριβεστέρας κατέστησεν. αὐτὸς δὲ
[5, 23]   τοὺς ἱππέας ἐπέταξεν ἐν κύκλῳ  τῆς   λίμνης, γνοὺς οὐ βαθεῖαν οὖσαν
[5, 22]   πληγὰς γίγνεσθαι αὐτοῖς καὶ πρὸ  τῆς   μάχης ἐντὸς τοῦ ὀχυρώματος. αὐτὸς
[5, 20]   ὅσης ἦρχε. καίτοι πρό γε  τῆς   μάχης τῆς πρὸς Πῶρον γενομένης
[5, 5]   Ἀλεξάνδρῳ στρατεύσαντες καὶ ἐκπεριπλεύσας  τῆς   μεγάλης θαλάσσης τὸ κατ´ Ἰνδοὺς
[5, 5]   θάλασσαν, καὶ ταύτην κόλπον οὖσαν  τῆς   μεγάλης θαλάσσης, τοὺς δὲ ὡς
[5, 14]   τὸ ὕστερον ἐκ τῆς νήσου  τῆς   μικρᾶς περᾶσαι Ἀλέξανδρον· καὶ τοῦτον
[5, 5]   ἀπὸ Μυκάλης τοῦ καταντικρὺ Σάμου  τῆς   νήσου ὄρους, ἀποτεμνόμενον δὲ τήν
[5, 12]   Κρατερῷ ἐνετέλλετο. ἐν μέσῳ δὲ  τῆς   νήσου τε καὶ τοῦ μεγάλου
[5, 14]   ἑξήκοντα πρὶν τὸ ὕστερον ἐκ  τῆς   νήσου τῆς μικρᾶς περᾶσαι Ἀλέξανδρον·
[5, 14]   περάσαντα Ἀλέξανδρον καὶ τὸν ἐκ  τῆς   νήσου τὸν τελευταῖον πόρον. ~Καὶ
[5, 19]   Ἀλέξανδρος. καὶ τὴν μὲν Νίκαιαν  τῆς   νίκης τῆς κατ´ Ἰνδῶν ἐπώνυμον
[5, 12]   ἦν ἐγνωσμένον. καὶ ἐνταῦθα ἐπληροῦντο  τῆς   νυκτὸς αἱ διφθέραι τῆς κάρφης,
[5, 23]   ἐν νῷ ἔχοιεν αὐτῆς ἐκείνης  τῆς   νυκτὸς ἐκπίπτειν ἐκ τῆς πόλεως
[5, 13]   λάβρος τε καὶ ἐπὶ πολὺ  τῆς   νυκτὸς κατασχών, ὥστε οὐκ ἐξεύρισκον
[5, 12]   ἀκρίβειαν· ὕδωρ τε ἐξ οὐρανοῦ  τῆς   νυκτὸς λάβρον ἐπιγίγενται. ταύτῃ καὶ
[5, 23]   ἀπὸ τῆς προτέρας ἥττης ἀπολείψουσι  τῆς   νυκτὸς τὴν πόλιν. καὶ συνέβη
[5, 2]   ὅντινα καὶ ὕπαρχον τῆς χώρας  τῆς   Νυσαίας κατέστησεν αὐτός. τὸν δὲ
[5, 26]   ἀλλὰ ἡμεῖς γε καὶ ἐπέκεινα  τῆς   Νύσης ἀφίγμεθα καὶ Ἄορνος
[5, 2]   ἐλευθέρους τε εἶναι τοὺς οἰκήτορας  τῆς   Νύσης καὶ αὐτονόμους. ὡς δὲ
[5, 1]   πόλιν Διόνυσος ἐπὶ τῆς τροφοῦ  τῆς   Νύσης καὶ τὴν χώραν Νυσαίαν·
[5, 1]   καταλαβεῖν καθήμενον κεκονιμένον ἔτι ἐκ  τῆς   ὁδοῦ ξὺν τοῖς ὅπλοις τοῖς
[5, 27]   δὲ δὴ τῆς γῆς αὐτῆς  τῆς   οἰκείας, ἣν ξὺν τῷ ἐκ
[5, 29]   πρὸς αὐτὸν Ἀρσάκης τε  τῆς   ὁμόρου Ἀβισάρῃ χώρας ὕπαρχος καὶ
[5, 8]   καὶ Ἀλέξανδρος προστίθησιν αὐτοῖς χώραν  τῆς   ὁμόρου ὅσης ἐδέοντο. ἧκον δὲ
[5, 22]   αὐτῷ παρεγένοντο καὶ οἱ ἀπὸ  τῆς   ὀπισθοφυλακίας πεζοί τε καὶ ἱππεῖς.
[5, 12]   τὴν νῆσον ὀλίγον ἔτι ἀπέχειν  τῆς   ὄχθης. ~Αὐτὸς δὲ ἐπιβὰς τριακοντόρου
[5, 10]   ἔμενε· σκοποὶ δὲ αὐτῷ πολλαχοῦ  τῆς   ὄχθης καθειστήκεσαν. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς
[5, 10]   ἐδόκουν αὐτῷ ἐθελῆσαι οὐδὲ ἐπιβῆναι  τῆς   ὄχθης τῆς πέραν, προσκειμένων σφίσιν
[5, 12]   ἦγεν ἀφανῶς πολύ τι ἀπέχων  τῆς   ὄχθης, τοῦ μὴ καταφανὴς εἶναι
[5, 11]   τι τοιόνδε. ~Ἄκρα ἦν ἀνέχουσα  τῆς   ὄχθης τοῦ Ὑδάσπου, ἵνα ἐπέκαμπτεν
[5, 21]   χαλεπῶς. προχωροῦντι δὲ αὐτῷ ἐπέκεινα  τῆς   ὄχθης τοῦ Ὑδραώτου τοὺς μὲν
[5, 15]   στρατοπέδου ἀπέλιπεν, ὡς φοβεῖν ἀπὸ  τῆς   ὄχθης τοὺς ξὺν Κρατερῷ ἱππέας.
[5, 10]   νύκτωρ παραγαγὼν ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ  τῆς   ὄχθης τοὺς πολλοὺς τῶν ἱππέων
[5, 22]   αὐτονόμων Ἰνδῶν ἀναστήσαντας οὐδὲν πράξαντας  τῆς   παρασκευῆς ἄξιον ξυνέβη ἀπελθεῖν. Ταῦτα
[5, 13]   κρατίστους ἐπιλεξάμενος· τοὺς δὲ ἱπποτοξότας  τῆς   πάσης ἵππου προέταξε· τῶν δὲ
[5, 10]   ἐθελῆσαι οὐδὲ ἐπιβῆναι τῆς ὄχθης  τῆς   πέραν, προσκειμένων σφίσιν εὐθὺς τῶν
[5, 3]   ὅμοια δὲ καὶ ὑπὲρ Διονύσου  τῆς   πλάνης ἀπιστεῖ Ἐρατοσθένης· ἐμοὶ δ´
[5, 2]   εἶναι τὰ ὑπὲρ τοῦ Διονύσου  τῆς   πλάνης μυθευόμενα· καὶ κτίσμα εἶναι
[5, 8]   ἐδέχετο αὐτὸν Ταξίλης ὕπαρχος  τῆς   πόλεως καὶ αὐτοὶ οἱ τῇδε
[5, 1]   τι περ πλησίον ἐστὶ  τῆς   πόλεως καὶ τοῦτο Μηρὸν ἐπωνόμασε
[5, 23]   ἐκείνης τῆς νυκτὸς ἐκπίπτειν ἐκ  τῆς   πόλεως οἱ Ἰνδοὶ κατὰ τὴν
[5, 22]   ἄλλοι πρόσχωροι αὐτοῖς ξυνεληλυθότες πρὸ  τῆς   πόλεως παρατεταγμένοι ἦσαν ἐπὶ γηλόφου
[5, 23]   αὐτομολήσαντες δὲ αὐτῷ τῶν ἐκ  τῆς   πόλεώς τινες φράζουσιν, ὅτι ἐν
[5, 27]   ἐσμέν, ἀλλ´ ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς  τῆς   πολλῆς. οὐδὲ ὑπὲρ ταύτης τὰ
[5, 20]   καίτοι πρό γε τῆς μάχης  τῆς   πρὸς Πῶρον γενομένης Ἀλεξάνδρῳ ἐπενόει
[5, 19]   πρὸς τῇ πάλαι οὔσῃ πλείονα  τῆς   πρόσθεν προσέθηκεν· καὶ οὕτως αὐτός
[5, 23]   φοβεροὶ γενόμενοι οἱ Ἰνδοὶ ἀπὸ  τῆς   προτέρας ἥττης ἀπολείψουσι τῆς νυκτὸς
[5, 18]   καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς στρατιᾶς  τῆς   Πώρου ξύμπαντες ἐλήφθησαν δὲ καὶ
[5, 11]   ἢν δὲ μέρος μέν τι  τῆς   στρατιᾶς ἀναλαβὼν Πῶρος ἐπ´ ἐμὲ
[5, 24]   ἀσθενείᾳ ὑπελείποντο, οὗτοι ἐγκαταληφθέντες πρὸς  τῆς   στρατιᾶς ἀπέθανον ἐς πεντακοσίους μάλιστα.
[5, 14]   πόρον μέρος γέ τι  τῆς   στρατιᾶς, ξὺν ἑξήκοντα ἅρμασι μόνοις
[5, 21]   ἐπενόει διώκειν σὺν τοῖς κουφοτάτοις  τῆς   στρατιᾶς. γὰρ Πῶρος οὗτος,
[5, 21]   μὲν ἐκπέμπει δοὺς αὐτῷ μέρος  τῆς   στρατιᾶς, πεζῶν μὲν φάλαγγας δύο,
[5, 18]   τε καὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι  τῆς   στρατιᾶς {τε} τῆς Ἀλεξάνδρου ἐπὶ
[5, 27]   ἐς πάντα ἐσμέν, ἀλλ´ ὑπὲρ  τῆς   στρατιᾶς τῆς πολλῆς. οὐδὲ ὑπὲρ
[5, 18]   οἱ ἱππάρχαι καὶ οἱ στρατηγοὶ  τῆς   στρατιᾶς τῆς Πώρου ξύμπαντες ἐλήφθησαν
[5, 20]   Κρατερὸν μὲν δὴ ξὺν μέρει  τῆς   στρατιᾶς ὑπελείπετο τὰς πόλεις ἅστινας
[5, 19]   ὡς προσάγοντα ἐπύθετο, προσιππεύσας πρὸ  τῆς   τάξεως ξὺν ὀλίγοις τῶν ἑταίρων
[5, 26]   δὴ οὕτω πᾶσα, καὶ ὅροι  τῆς   ταύτῃ ἀρχῆς οὕσπερ καὶ τῆς
[5, 24]   καὶ ἄλλῃ ἐκέλευσεν ἐν μέσῳ  τῆς   τε λίμνης καὶ τοῦ τείχους.
[5, 29]   ἧκεν, ἵνα καὶ τῶν πόλεων  τῆς   τε Νικαίας καὶ τῶν Βουκεφάλων
[5, 1]   ἐκάλεσε τὴν πόλιν Διόνυσος ἐπὶ  τῆς   τροφοῦ τῆς Νύσης καὶ τὴν
[5, 21]   ἐπὶ τῇ ὄχθῃ προστάξας ἐπιμελεῖσθαι  τῆς   ὑπολελειμμένης στρατιᾶς τῆς διαβάσεως, οἳ
[5, 23]   ἐξώσθησαν οἱ Ἰνδοὶ βιασθέντες πρὸς  τῆς   φάλαγγος. οἱ δὲ οὐκέτι ἐπὶ
[5, 13]   ξυνέβαινον· κατὰ δὲ τὰ ἄκρα  τῆς   φάλαγγος οἱ τοξόται αὐτῷ καὶ
[5, 22]   τῶν προσγενομένων πυκνοτέραν τὴν ξύγκλεισιν  τῆς   φάλαγγος ποιήσας αὐτὸς ἀναλαβὼν τὴν
[5, 12]   καὶ Δάας τοὺς ἱπποτοξότας καὶ  τῆς   φάλαγγος τούς τε ὑπασπιστὰς καὶ
[5, 11]   Ἀραχωτῶν καὶ Παραπαμισαδῶν ἱππέας καὶ  τῆς   φάλαγγος τῶν Μακεδόνων τήν τε
[5, 15]   πλέθρου, ὡς πρὸ πάσης τε  τῆς   φάλαγγος τῶν πεζῶν παραταθῆναι αὐτῷ
[5, 18]   βασιλεὺς ἐξάρχων τοῖς ἀμφ´ αὑτὸν  τῆς   φυγῆς ἀπεχώρει, ἀλλὰ ἔστε γὰρ
[5, 15]   ὡς αὐτῷ ὅσοι ἱππεῖς ἐκ  τῆς   φυγῆς διεσώζοντο Ἀλέξανδρόν τε αὐτὸν
[5, 21]   μαχίμων ξυμπεῖσαι ἠδυνήθη μετασχεῖν οἱ  τῆς   φυγῆς. Ἐπὶ τοῦτον ἐλαύνων Ἀλέξανδρος
[5, 21]   τοῦ ῥοῦ μείονα. ὅσην δὲ  τῆς   χώρας ἔστε ἐπὶ τὸν Ὑδραώτην
[5, 6]   ἐν τῷ παρόντι περὶ Ἰνδῶν  τῆς   χώρας λελέχθω· τὰ δὲ ἄλλα
[5, 20]   μεῖον τῶν πόλεων. καὶ ταύτης  τῆς   χώρας Πώρῳ ἄρχειν ἔδωκεν. καὶ
[5, 9]   αὐτὸς ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἦγε  τῆς   χώρας τὰ μὲν πορθῶν ὅσα
[5, 6]   ἑκάστοις ποιήματα· ὣς δὲ καὶ  τῆς   χώρας τὴν ἐπωνυμίαν τοῖς ποταμοῖς
[5, 21]   καὶ Κοῖνον δι´ ἀσφαλείας ἐπέρχοιντο  τῆς   χώρας τὴν πολλὴν προνομεύοντες. ἐνταῦθα
[5, 2]   τὸν ἐπιλεγόμενον, ὅντινα καὶ ὕπαρχον  τῆς   χώρας τῆς Νυσαίας κατέστησεν αὐτός.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005