Alphabétiquement     [«   »]
τετραμμένον 1
τετραχῇ 1
τετρωμένος 1
τῇ 107
τῇδε 2
τὴν 165
τήν 9
Fréquences     [«    »]
85 αὐτῷ
94 ἐν
96 τὰ
107 τῇ
109 ὡς
111 οἱ
111 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τῇ


Livre, Chapitre
[5, 29]   χώρας σατραπεύειν ἔδωκεν καὶ Ἀρσάκην  τῇ   Ἀβισάρου ἐπικρατείᾳ προσέθηκεν· καὶ φόρους
[5, 6]   ἐστὶ τὰ ἀμφὶ τῇ γῇ  τῇ   Αἰγυπτίᾳ ποιήματα, δῶρόν τε τοῦ
[5, 1]   ὄρει καὶ ἄλλην Ἀλεξάνδρειαν ἐν  τῇ   Αἰγυπτίων γῇ, καὶ ἄλλας πολλὰς
[5, 21]   τὸ Πώρου μᾶλλον φιλίᾳ  τῇ   Ἀλεξάνδρου· ὡς δὲ ἀφειμένον τε
[5, 24]   Πῶρον μὲν ξὺν τῇ δυνάμει  τῇ   ἀμφ´ αὐτὸν ἐκπέμπει ἐπὶ τὰς
[5, 15]   δὴ ὀξέως ἐπιπεσεῖν αὐτοῖς ξὺν  τῇ   ἀμφ´ αὑτὸν ἵππῳ· τοὺς δὲ
[5, 15]   αὐτοῖς ἵπποις ἁλῶναι ἔν τε  τῇ   ἀποχωρήσει βαρέα γενόμενα καὶ ἐν
[5, 24]   πόλιν. καὶ ἀπέθανον αὐτῶν ἐν  τῇ   ἀποχωρήσει ἐς πεντακοσίους. Ἐν τούτῳ
[5, 14]   τὴν φυγήν, ὡς πλείονα ἐν  τῇ   ἀποχωρήσει τὸν φόνον γενόμενον ὀλίγον
[5, 18]   οὐ μείονα τὸν φόνον ἐν  τῇ   ἀποχωρήσει τῶν Ἰνδῶν ἐποίησαν, ἀκμῆτες
[5, 21]   ἀφειμένον τε ἐκεῖνον καὶ πρὸς  τῇ   αὑτοῦ καὶ ἄλλης πολλῆς ἄρχοντα
[5, 21]   τὸν ποταμὸν Κοῖνον μὲν ξὺν  τῇ   αὑτοῦ τάξει ἀπολείπει αὐτοῦ ἐπὶ
[5, 29]   οἱ δὲ καὶ τῇ σκηνῇ  τῇ   βασιλικῇ πελάζοντες ηὔχοντο Ἀλεξάνδρῳ πολλὰ
[5, 6]   Ἑκαταίου ἐστὶ τὰ ἀμφὶ  τῇ   γῇ τῇ Αἰγυπτίᾳ ποιήματα, δῶρόν
[5, 25]   καὶ ξύμμαχοι, οὐχ ὁμοίᾳ ἔτι  τῇ   γνώμῃ ἑπομένους μοι ἐς τοὺς
[5, 19]   Πώρου καὶ ὅτι οὐ δεδουλωμένος  τῇ   γνώμῃ ἐφαίνετο, ἀλλ´ ὥσπερ ἂν
[5, 15]   ἐγίγνετο μὲν καὶ ὣς ἀμφίβολος  τῇ   γνώμῃ, ὅτι καὶ οἱ ἀπὸ
[5, 9]   πλήρης φαινομένη τῇ μὲν ἱππέων,  τῇ   δὲ πεζῶν, οὐκ εἴα ἠρεμεῖν
[5, 15]   οἱ ξὺν Κρατερῷ ὑπολελειμμένοι ἐπιχειροῦντες  τῇ   διαβάσει ἐφαίνοντο· εἵλετο δ´ οὖν
[5, 13]   αὖθις ἄλλου δεῆσαι αὐτῷ ἐπὶ  τῇ   διαβάσει ἴσου τῷ πρώτῳ πόνου.
[5, 28]   Πτολεμαῖος Λάγου, ὅτι ἐπὶ  τῇ   διαβάσει οὐδὲν μεῖον ἐθύετο, θυομένῳ
[5, 3]   ποταμῷ· καὶ γίγνεται αὐτῷ ἐπὶ  τῇ   διαβάσει τὰ ἱερά. ~Ὁ δὲ
[5, 18]   κεκμηκότων τῶν ἀμφ´ Ἀλέξανδρον ἐπιγενόμενοι  τῇ   διώξει. Ἀπέθανον δὲ τῶν Ἰνδῶν
[5, 14]   οἱ ἀμφὶ τὸν Πῶρον ξὺν  τῇ   δυνάμει ἁπάσῃ, κρατήσειν αὐτῶν
[5, 24]   προσέθηκεν. καὶ Πῶρον μὲν ξὺν  τῇ   δυνάμει τῇ ἀμφ´ αὐτὸν ἐκπέμπει
[5, 11]   πόρον πρὶν ἀπαλλαγῆναι Πῶρον ξὺν  τῇ   δυνάμει ὡς ἐπὶ σφᾶς
[5, 14]   δὲ καὶ μάχην λέγουσιν ἐν  τῇ   ἐκβάσει γενέσθαι τῶν Ἰνδῶν τῶν
[5, 6]   ἱκανὸς τεκμηριῶσαι Ὅμηρος, λέγων ἐπὶ  τῇ   ἐκβολῇ τοῦ Αἰγύπτου ποταμοῦ τὸν
[5, 17]   πάντοθεν ξυναλίσαντες παρίππευον Ἀλεξάνδρῳ ἀντιπαρεξάγοντες  τῇ   ἐλάσει, καὶ οἱ περὶ Κοῖνον,
[5, 25]   καὶ Αἴγυπτος ξὺν τῇ Λιβύῃ  τῇ   Ἑλληνικῇ καὶ Ἀραβίας ἔστιν
[5, 17]   Ἀλέξανδρον τῇ τε ῥώμῃ καὶ  τῇ   ἐμπειρίᾳ πολὺ προέχοντες, ὡς ἐπὶ
[5, 16]   τῶν τοξευμάτων καὶ τῶν ἵππων  τῇ   ἐπελάσει. καὶ αὐτὸς δὲ τοὺς
[5, 17]   ἰδὼν τὸν καιρὸν ἐν αὐτῇ  τῇ   ἐπὶ θάτερα ἐπιστροφῇ τῆς ἵππου
[5, 6]   τῶν Ἀσιανῶν μείζονας παραλαβὼν καὶ  τῇ   ἐπωνυμίᾳ κρατήσας οὕτως ἐκδιδοῖ ἐς
[5, 25]   ἐπέκεινα τοῦ Ὑφάσιος γένη προσθεῖναι  τῇ   ἡμετέρᾳ Μακεδόνων τε ἀρχῇ;
[5, 3]   ἐλθόντα Ἀλέξανδρον. ἔν τε αὐτῇ  τῇ   Ἰνδῶν γῇ βοῦς ἰδόντας ἐγκεκαυμένας
[5, 6]   αἱ δύο ξυντεθεῖσαι μόλις ἄξιαι  τῇ   Ἰνδῶν γῇ ξυμβαλεῖν. ἀπείργεσθαι δὲ
[5, 4]   Δέλτα ποιεῖ καὶ αὐτὸς ἐν  τῇ   Ἰνδῶν γῇ τῷ Αἰγυπτίῳ Δέλτα
[5, 4]   παραπλήσιον καὶ τοῦτο Πάταλα καλεῖται  τῇ   Ἰνδῶν φωνῇ, ταῦτα μὲν ὑπὲρ
[5, 2]   ὀφθέντα (οὐ γὰρ εἶναι ἐν  τῇ   Ἰνδῶν χώρᾳ κισσόν, οὐδὲ ἵναπερ
[5, 13]   βασιλικούς, ὧν ἡγεῖτο Σέλευκος, ἐπέταξε  τῇ   ἵππῳ· ἐπὶ δὲ τούτοις τὸ
[5, 14]   τοξάρχῃ προσέταξε τοὺς τοξότας ἐπάγειν  τῇ   ἵππῳ καὶ αὐτοὺς σπουδῇ. γνώμην
[5, 14]   κρατήσειν αὐτῶν οὐ χαλεπῶς  τῇ   ἵππῳ προσβαλὼν ἀπομαχεῖσθαί γε
[5, 17]   οἱ ἐπιστάται τῶν ἐλεφάντων ἀντεπῆγον  τῇ   ἵππῳ τὰ θηρία, καὶ
[5, 14]   αὐτὸς δέ, ὅτι κρατεῖν ἐδόκει  τῇ   ἵππῳ, τοὺς ἱππέας μόνους ἀναλαβὼν
[5, 17]   ἐπιστρέψαντες αὖθις καὶ αὐτοὶ ἐπήλαυνον  τῇ   ἵππῳ. ὡς δὲ πάλιν ἐκράτησαν
[5, 2]   τε κισσῷ στεφανωσαμένους καὶ ὑπὸ  τῇ   κατακλήσει τοῦ θεοῦ κατασχεθῆναί τε
[5, 24]   πόλιν. καὶ ἀποθνήσκουσι μὲν ἐν  τῇ   καταλήψει τῶν Ἰνδῶν ἐς μυρίους
[5, 4]   σφισιν ἦν οἷα ἐγγυτάτω εἶναι  τῇ   Λακωνικῇ παιδεύσει. τὸ δὲ τραῦμα
[5, 25]   καὶ Φοινίκη καὶ Αἴγυπτος ξὺν  τῇ   Λιβύῃ τῇ Ἑλληνικῇ καὶ Ἀραβίας
[5, 18]   δὴ γυμνὸν μόνον ἔχων ἐν  τῇ   μάχῃ ἀνεστρέφετο (ἀπὸ γὰρ τοῦ
[5, 18]   Πῶρος δὲ μεγάλα ἔργα ἐν  τῇ   μάχῃ ἀποδειξάμενος μὴ ὅτι στρατηγοῦ,
[5, 17]   ἐρημίᾳ ἡγεμόνων οὐκέτι διακεκριμένοι ἐν  τῇ   μάχῃ ἦσαν, ἀλλ´ οἷα δὴ
[5, 20]   δὲ ἐπειδὴ οἱ ἀποθανόντες ἐν  τῇ   μάχῃ κεκόσμηντο τῷ πρέποντι κόσμῳ,
[5, 18]   ὑπέμενέ τι τῶν Ἰνδῶν ἐν  τῇ   μάχῃ ξυνεστηκός, ἐς τοσόνδε ἀγωνισάμενος,
[5, 18]   καὶ γενναῖον ἄνδρα ἰδὼν ἐν  τῇ   μάχῃ σῶσαι ἐπεθύμησε. πέμπει δὴ
[5, 15]   καρτερώτατον καὶ τὸν παῖδα ἐν  τῇ   μάχῃ τετελευτηκότα ἤγγειλαν, ἐγίγνετο μὲν
[5, 19]   πιστῷ ἐχρήσατο. τοῦτο τὸ τέλος  τῇ   μάχῃ τῇ πρὸς Πῶρόν τε
[5, 12]   στρατόν, ὁπότε ξυνεχομένους ἤδη ἐν  τῇ   μάχῃ τοὺς Ἰνδοὺς ἴδοιεν. Αὐτὸς
[5, 6]   ἀπηλιώτην ἄνεμον ἔστε ἐπὶ μεσημβρίαν  τῇ   μεγάλῃ θαλάσσῃ· τὸ πρὸς βορρᾶν
[5, 9]   ὄχθη πᾶσα πλήρης φαινομένη  τῇ   μὲν ἱππέων, τῇ δὲ πεζῶν,
[5, 24]   ταῦτ´ αὐτῷ οἱ στρατιῶται ἐν  τῇ   νυκτὶ ἐξειργάσαντο. ἤδη τε ἦν
[5, 1]   ἄπιστα φαίνεται. Ὡς δὲ ἐπέβη  τῇ   Νύσῃ Ἀλέξανδρος, ἐκπέμπουσι παρ´ αὐτὸν
[5, 28]   τὸ στρατόπεδον καὶ ἀχθόμενοι μὲν  τῇ   ὀργῇ αὐτοῦ δῆλοι ἦσαν, οὐ
[5, 19]   εἰκασμένον. οὗτος ἵππος ἐν  τῇ   Οὐξίων χώρᾳ ἀφανὴς ἐγένετο Ἀλεξάνδρῳ,
[5, 9]   Πώρῳ ὅτι ἐγνωκὼς εἴη προσλιπαρεῖν  τῇ   ὄχθῃ, ἔστε τὸ ὕδωρ τοῦ
[5, 13]   στρατιά, φανερῶς ἤδη ἐπεῖχον  τῇ   ὄχθῃ· καὶ οἱ σκοποὶ κατιδόντες
[5, 21]   αὑτοῦ τάξει ἀπολείπει αὐτοῦ ἐπὶ  τῇ   ὄχθῃ προστάξας ἐπιμελεῖσθαι τῆς ὑπολελειμμένης
[5, 10]   δὴ αὐτὸς Πῶρος κατεστρατοπεδεύκει πρὸς  τῇ   ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, ἔγνω ἀδύνατος
[5, 20]   γυμνικὸς καὶ ἱππικὸς αὐτοῦ ἐπὶ  τῇ   ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, ἵναπερ τὸ
[5, 9]   ~Καὶ Ἀλέξανδρός τε κατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ  τῇ   ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, καὶ Πῶρος
[5, 18]   στρατιᾶς {τε} τῆς Ἀλεξάνδρου ἐπὶ  τῇ   ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου ὑπολελειμμένοι ἡγεμόνες
[5, 19]   καὶ ἄλλην ἔτι χώραν πρὸς  τῇ   πάλαι οὔσῃ πλείονα τῆς πρόσθεν
[5, 28]   μὲν ἀχθεσθεὶς τοῦ τε Κοίνου  τῇ   παρρησίᾳ καὶ τῷ ὄκνῳ τῶν
[5, 15]   προσάγειν γὰρ οἰηθῆναι Πῶρον ξὺν  τῇ   πάσῃ δυνάμει· τὴν δὲ ἵππον
[5, 24]   ὀλίγον ἀποδέοντες τῶν ἑκατὸν ἐν  τῇ   πάσῃ πολιορκίᾳ, τραυματίαι δὲ οὐ
[5, 17]   περιβάλλει ἐν κύκλῳ τὴν ἵππον  τῇ   πάσῃ τάξει, τοὺς πεζοὺς δὲ
[5, 22]   ἐπενόουν ἀγωνίσασθαι, Σάγγαλα ἦν  τῇ   πόλει ὄνομα, καὶ αὐτοὶ οἱ
[5, 19]   τοῦτο τὸ τέλος τῇ μάχῃ  τῇ   πρὸς Πῶρόν τε καὶ τοὺς
[5, 18]   μὲν ἀπὸ ἑξακισχιλίων τῶν ἐν  τῇ   πρώτῃ προσβολῇ γενομένων ἐς ὀγδοήκοντα
[5, 24]   τε ἐκ τῶν ἀπολελειμμένων ἐν  τῇ   πρώτῃ φυγῇ ἁμαξῶν ταύτῃ ξυναγαγὼν
[5, 16]   τοὺς ταύτῃ ἐφεστηκότας τῶν πολεμίων  τῇ   πυκνότητί τε τῶν τοξευμάτων καὶ
[5, 20]   ἤλαυνεν ὡς ἐπὶ τοὺς προσχώρους  τῇ   Πώρου ἀρχῇ Ἰνδούς. ὄνομα δὲ
[5, 29]   πολλοὶ αὐτῶν· οἱ δὲ καὶ  τῇ   σκηνῇ τῇ βασιλικῇ πελάζοντες ηὔχοντο
[5, 4]   τραῦμα τὸ γενόμενον Πέρσαις ἐν  τῇ   Σκυθικῇ γῇ οὐδὲ τοῦτο ἔχω
[5, 4]   ὑπὸ τὴν ἕω διέβαινε ξὺν  τῇ   στρατιᾷ Ἀλέξανδρος ἐς τῶν Ἰνδῶν
[5, 23]   βιαζομένους ταύτῃ, αὐτὸς μὲν ξὺν  τῇ   στρατιᾷ εἴργειν τοὺς βαρβάρους τοῦ
[5, 29]   τῶν ὄμβρων πεπονηκότα ἦν ξὺν  τῇ   στρατιᾷ ἐπεσκεύασε καὶ τὰ ἄλλα
[5, 4]   ὅσους γε δὴ Ἀλέξανδρος ξὺν  τῇ   στρατιᾷ ἐπῆλθε, πολλοὺς δὲ ἐπῆλθε,
[5, 24]   εἰς αὐτάς, αὐτὸς δὲ ξὺν  τῇ   στρατιᾷ ἐπὶ τὸν Ὕφασιν ποταμὸν
[5, 15]   Ἀλέξανδρόν τε αὐτὸν πεπερακότα ξὺν  τῇ   στρατιᾷ ἐς τὸ καρτερώτατον καὶ
[5, 20]   ὅτι αὑτὸν ὄψεται ἥκοντα ξὺν  τῇ   στρατιᾷ ἵνα οὐ χαιρήσει ἰδών.
[5, 9]   ἀντιπέρας ὄχθην ὤφθη ξὺν πάσῃ  τῇ   στρατιᾷ καὶ τῶν ἐλεφάντων τῷ
[5, 8]   Πῶρος αὐτῷ εἶναι ἐξηγγέλλετο ξὺν  τῇ   στρατιᾷ πάσῃ ἐγνωκὼς εἴργειν τοῦ
[5, 15]   ἐπ´ αὐτὸν Ἀλέξανδρον ἐλάσας ξὺν  τῇ   στρατιᾷ πάσῃ πρὸς τὸ καρτερώτατόν
[5, 20]   τε καὶ τῶν διφθερῶν ξὺν  τῇ   στρατιᾷ τὸ μὲν ῥεῦμα ὀξὺ
[5, 4]   οἷστισι νόμοις διαχρῶνται ἐν τῇδε  τῇ   συγγραφῇ ἀνέγραψα, οὔτε ζῷα εἰ
[5, 22]   τε καὶ Ἀνισάρην ξύν τε  τῇ   σφετέρᾳ δυνάμει καὶ πολλὰ ἄλλα
[5, 10]   σφίσιν εὐθὺς τῶν ἐλεφάντων καὶ  τῇ   τε ὄψει ἅμα καὶ τῇ
[5, 17]   ἐκράτησαν αὐτῶν οἱ ἀμφ´ Ἀλέξανδρον  τῇ   τε ῥώμῃ καὶ τῇ ἐμπειρίᾳ
[5, 22]   ἀναπαύσας τῇ ὑστεραίᾳ τὴν στρατιὰν  τῇ   τρίτῃ προὐχώρει ἐπὶ τὰ Σάγγαλα,
[5, 12]   καὶ ἀφανῶς αὖθις ξυμπεπηγμένα ἐν  τῇ   ὕλῃ ἐκρύπτετο, τά τε ἄλλα
[5, 22]   ὁμολογίᾳ Ἀλεξάνδρῳ. καὶ Ἀλέξανδρος ἀναπαύσας  τῇ   ὑστεραίᾳ τὴν στρατιὰν τῇ τρίτῃ
[5, 10]   τῇ τε ὄψει ἅμα καὶ  τῇ   φωνῇ φοβούντων, οὐδ´ ἂν ἔτι
[5, 22]   ὡς πρὸς μάχην, εἰ προσάγοι  τῇ   χώρᾳ αὐτῶν Ἀλέξανδρος, καὶ ὅσα
[5, 1]   ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. ~Ἐν δὲ  τῇ   χώρᾳ ταύτῃ, ἥντινα μεταξὺ τοῦ
[5, 9]   τρέπεται ἥλιος· ταύτῃ δὲ  τῇ   ὥρᾳ ὕδατά τε ἐξ οὐρανοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005