Alphabétiquement     [«   »]
ἔρχεται 1
ἔρχονται 1
ἐρῷ 1
ἐς 119
ἔς 2
ἐσακοντίζοντες 1
ἐσβάλλουσιν 1
Fréquences     [«    »]
118 ἐπὶ
111 οἱ
111 τὸ
119 ἐς
120 μὲν
123 τὸν
130 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

ἐς


Livre, Chapitre
[5, 12]   πολλοῦ ἤδη παρενηνεγμέναι, καὶ κατερράπτοντο  ἐς   ἀκρίβειαν· ὕδωρ τε ἐξ οὐρανοῦ
[5, 19]   ἀγαθῷ καὶ ἐκείνῳ ἐκ τούτου  ἐς   ἅπαντα πιστῷ ἐχρήσατο. τοῦτο τὸ
[5, 6]   ὑπὲρ τῆς Ἰνδῶν ἄρα χώρας  ἐς   ἀπιστίαν ἰέναι ἄξιον, ὅπως πεδίον
[5, 5]   Κιλίκων γῆν ἔνθεν μὲν ὡς  ἐς   Ἀρμενίαν παρήκειν, ἀπὸ δὲ Ἀρμενίων
[5, 5]   ἰδίᾳ μοι γεγράψεται ὅσα πιστότατα  ἐς   ἀφήγησιν οἵ τε ξὺν Ἀλεξάνδρῳ
[5, 4]   ἡδονῇ μᾶλλόν τι πεποίηται  ἐς   ἀφήγησιν τῶν ὄντων, ὡς τά
[5, 13]   ἐν τάξει. ἔλαθε δὲ οὐκ  ἐς   βέβαιον χωρίον ἐκβὰς ἀγνοίᾳ τῶν
[5, 19]   τῆς κεφαλῆς, μέλας ὢν αὐτός,  ἐς   βοὸς κεφαλὴν μάλιστα εἰκασμένον. οὗτος
[5, 1]   ἰδόντας τὴν ὄψιν καὶ πεσόντας  ἐς   γῆν ἐπὶ πολὺ σιγὴν ἔχειν.
[5, 28]   ἄλλων ἡγεμόνων διέλυσε τὸν ξύλλογον·  ἐς   δὲ τὴν ὑστεραίαν ξυγκαλέσας αὖθις
[5, 3]   δῶρα ἥκοντα ἀργυρίου μὲν τάλαντα  ἐς   διακόσια, ἱερεῖα δὲ βοῦς μὲν
[5, 10]   ἐπάγων τοὺς ἐλέφαντας καὶ Ἀλέξανδρος  ἐς   ἔθος αὐτὸν τῆς ἀντιπαραγωγῆς καθίστη.
[5, 25]   δὲ ἐξαγγελλόμενα Ἀλέξανδρον μὲν παρώξυνεν  ἐς   ἐπιθυμίαν τοῦ πρόσω ἰέναι· οἱ
[5, 7]   καὶ ἀπ´ ἀμφοῖν ξύλα τε  ἐς   εὐθὺ ὀξέως ἐπιβάλλεται καὶ σανίδες
[5, 6]   παρὰ Σμύρναν πόλιν Αἰολικὴν ἐκδιδοῖ  ἐς   θάλασσαν, καὶ ἄλλο Καΰστρου, πεδίον
[5, 5]   τε καὶ τοῦ Γάγγου ποταμοῦ  ἐς   θάλασσαν καὶ οὗτοι ἐσβάλλουσιν
[5, 6]   ποταμοὶ ἱκανοὶ γῆν πολλὴν ποιῆσαι  ἐς   θάλασσαν προχεόμενοι, ὁπότε ἰλὺν καταφέροιεν
[5, 6]   τῇ ἐπωνυμίᾳ κρατήσας οὕτως ἐκδιδοῖ  ἐς   θάλασσαν. ταῦτά μοι ἐν τῷ
[5, 3]   τεκμηριοῦσθαι ἐπὶ τῷδε, ὅτι Ἡρακλῆς  ἐς   Ἰνδοὺς ἀφίκετο. ὅμοια δὲ καὶ
[5, 6]   ποταμῷ ἐκεῖνοί γε πάντες ξυμμιχθέντες  ἐς   ἴσον ἔρχονται, ὃς μέγας τε
[5, 26]   αὐτοὺς τοὺς πόνους, ὅσοι αὐτῶν  ἐς   καλὰ ἔργα φέρουσιν. εἰ δέ
[5, 16]   ἀκμῆσι παραδοῦναι τοῖς βαρβάροις, ἀλλὰ  ἐς   κύκλους παριππεύων ἀνέπαυε τοὺς πεζοὺς
[5, 6]   Ἀσίας μοῖραι γίγνονται, μὲν  ἐς   μεσημβρίαν τε καὶ πρὸς νότον
[5, 17]   τούτῳ πᾶσα ἵππος Ἀλεξάνδρῳ  ἐς   μίαν ἴλην ἤδη ξυνηγμένη, οὐκ
[5, 24]   ἐν τῇ καταλήψει τῶν Ἰνδῶν  ἐς   μυρίους καὶ ἑπτακισχιλίους, ἑάλωσαν δὲ
[5, 13]   ἐκβὰς ἀγνοίᾳ τῶν τόπων, ἀλλὰ  ἐς   νῆσον γὰρ καὶ αὐτὴν μὲν
[5, 3]   ἱππεῖς δὲ ἑπτακόσιοι αὐτῷ Ἰνδῶν  ἐς   ξυμμαχίαν παρὰ Ταξίλου ἧκον· καὶ
[5, 18]   ἐν τῇ πρώτῃ προσβολῇ γενομένων  ἐς   ὀγδοήκοντα μάλιστα ἀπέθανον· ἱππεῖς δὲ
[5, 27]   παρὰ τοὺς ἄλλους πρόθυμοί σοι  ἐς   πάντα ἐσμέν, ἀλλ´ ὑπὲρ τῆς
[5, 24]   οἷ ἄγων καὶ τῶν Ἰνδῶν  ἐς   πεντακισχιλίους, αἵ τε μηχαναὶ Ἀλεξάνδρῳ
[5, 14]   μόνους ἀναλαβὼν σπουδῇ ἡγεῖτο, ὄντας  ἐς   πεντακισχιλίους. Ταύρωνι δὲ τῷ τοξάρχῃ
[5, 24]   ἀπέθανον αὐτῶν ἐν τῇ ἀποχωρήσει  ἐς   πεντακοσίους. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ
[5, 24]   ἐγκαταληφθέντες πρὸς τῆς στρατιᾶς ἀπέθανον  ἐς   πεντακοσίους μάλιστα. ὡς δὲ ἀπέγνω
[5, 11]   νῆσος τοῦ μεγάλου στρατοπέδου  ἐς   πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίους. παρὰ
[5, 9]   Πῶρον ἀμφίβολον γίνεσθαι. διελὼν δὴ  ἐς   πολλὰ τὸν στρατὸν τοὺς μὲν
[5, 17]   τοὺς πεζοὺς δὲ ξυνασπίσαντας ὡς  ἐς   πυκνοτάτην ξύγκλεισιν ἐπάγειν τὴν φάλαγγα
[5, 17]   ξὺν πολλῷ φόνῳ ἀπελύοντο. καὶ  ἐς   στενὸν ἤδη {κατειλημ{ μ} ένων
[5, 5]   ἔξω θαλάσσης. νῦν δὲ ὅσον  ἐς   τὰ Ἀλεξάνδρου ἔργα ἀποχρῶν ἐφαίνετο,
[5, 21]   ἐπιτήδεια παρακομίζειν ἔμελλον. Πῶρον δὲ  ἐς   τὰ αὑτοῦ ἤθη ἀποπέμπει, κελεύσας
[5, 15]   μετώπῳ μετὰ τοὺς ἐλέφαντας, ὅσον  ἐς   τὰ διαλείποντα ἐπ´ ὀλίγον ἐμβεβλῆσθαι
[5, 15]   ἱππεῦσιν. ἄλλως τε οὐδὲ ἠξίου  ἐς   τὰ διαλείποντα τῶν ἐλεφάντων τολμῆσαι
[5, 20]   Πῶρον καὶ Ταξίλην ἀποπέμπει ὀπίσω  ἐς   τὰ ἤθη τὰ αὑτοῦ. Ἐν
[5, 26]   τῶν Ἑλλήνων, ὅσοι οὐκ ἐπιτήδειοι  ἐς   τὰ ἡμέτερα, ἀναστέλλοντες; Εἰ μὲν
[5, 25]   γενναίους δὲ τὰ πολέμια καὶ  ἐς   τὰ ἴδια δὲ σφῶν ἐν
[5, 27]   σοι ἐς τὰ παρόντα καὶ  ἐς   τὰ μέλλοντα μάλιστα ἀσφαλῆ εἶναι.
[5, 27]   νομίζω σύμφορά τέ σοι  ἐς   τὰ παρόντα καὶ ἐς τὰ
[5, 3]   τὸ ὄρος ἐκ τοῦ Πόντου  ἐς   τὰ πρὸς ἕω μέρη τῆς
[5, 24]   τοῦ πρόσω τοὺς φεύγοντας, ἐπανελθὼν  ἐς   τὰ Σάγγαλα τὴν πόλιν μὲν
[5, 27]   πρότερον ξυμπονήσαντάς τε καὶ ξυγκινδυνεύσαντας  ἐς   τὰ σφέτερα ἤθη ἐπανεληλυθότας, πλουσίους
[5, 8]   ἄρας δὲ ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ  ἐς   Τάξιλα ἀφίκετο, πόλιν μεγάλην καὶ
[5, 8]   ἥν τε δύναμιν ἔχων ἧκεν  ἐς   Τάξιλα καὶ πεντακισχιλίους τῶν Ἰνδῶν,
[5, 24]   τελευτήσαντας Εὐμενῆ τὸν γραμματέα ἐκπέμπει  ἐς   τὰς δύο πόλεις τὰς ξυναφεστώσας
[5, 15]   ξύμπαν ἦν ἄπεδον καὶ στερεὸν  ἐς   τὰς ἐφόδους τε καὶ ἀναστροφὰς
[5, 17]   τά τε γὰρ θηρία ἐπεκθέοντα  ἐς   τὰς τάξεις τῶν πεζῶν, ὅπῃ
[5, 29]   Ἡφαιστίων αὐτῷ ἐκτειχίσαι ἐτάχθη· καὶ  ἐς   ταύτην ξυνοικίσας τῶν τε προσχώρων
[5, 25]   μοι ἐς τοὺς κινδύνους, ξυνήγαγον  ἐς   ταὐτό, ὡς πείσας ἄγειν
[5, 4]   δή τῳ ἱκανὸς καὶ Κτησίας  ἐς   τεκμηρίωσιν, ἵνα μὲν στενότατος αὐτὸς
[5, 20]   Ἰνδοῦ ποταμοῦ τὸ μέγεθος, ὅσοις  ἐς   τεσσαράκοντα σταδίους δοκεῖ τοῦ Ἰνδοῦ
[5, 15]   τήν τε ἵππον ἀναλαβὼν πᾶσαν,  ἐς   τετρακισχιλίους ἱππέας, καὶ τὰ ἅρματα
[5, 15]   καὶ τούτων ἱππέας μὲν πεσεῖν  ἐς   τετρακοσίους, πεσεῖν δὲ καὶ τοῦ
[5, 14]   πολλά τε καὶ οὐκ εὔζωνα  ἐς   τὴν ἀποχώρησιν ἦν, ὡς δὲ
[5, 9]   ἐξ οὐρανοῦ ἀθρόα τε καταφέρεται  ἐς   τὴν γῆν τὴν Ἰνδικὴν καὶ
[5, 12]   αὐτῷ καὶ ἐπιχείρησις  ἐς   τὴν διάβασιν οὐ φανερὰ κατέστη,
[5, 6]   λελέχθω· τὰ δὲ ἄλλα ἀποκείσθω  ἐς   τὴν Ἰνδικὴν ξυγγραφήν. ~Τὸ δὲ
[5, 5]   ὕδωρ, καὶ τούτων τοὺς μὲν  ἐς   τὴν λίμνην ἐκδιδόναι τὴν Μαιῶτιν,
[5, 29]   ἐπὶ τῷ κατάπλῳ παρεσκευάζετο τῷ  ἐς   τὴν μεγάλην θάλασσαν. Ἐν τούτῳ
[5, 4]   Καυκάσου, καὶ ὅτι ἐκδίδωσιν  ἐς   τὴν μεγάλην θάλασσαν τὴν κατὰ
[5, 27]   δὲ αὐτός {τε} εἰ δοκεῖ,  ἐς   τὴν οἰκείαν καὶ τὴν μητέρα
[5, 28]   ἐπιτηδείους αὐτῷ συναγαγών, ὡς πάντα  ἐς   τὴν ὀπίσω ἀναχώρησιν αὐτῷ ἔφερεν,
[5, 23]   φυλάσσεται ἐν κύκλῳ λίμνη  ἐς   τὴν πόλιν αὖθις ἀνεχώρησαν. Ἀλέξανδρος
[5, 24]   κατακαίνοντες, ἐνταῦθα δὴ ἀποστρέφονται αὖθις  ἐς   τὴν πόλιν. καὶ ἀπέθανον αὐτῶν
[5, 21]   καὶ τῶν τοξοτῶν τοὺς ἡμίσεας,  ἐς   τὴν Πώρου τοῦ ἀφεστηκότος χώραν,
[5, 28]   ἐπανήκουσιν ἀπολιπόντες. ταῦτα εἰπόντα ἀπελθεῖν  ἐς   τὴν σκηνὴν μηδέ τινα τῶν
[5, 1]   τὴν πόλιν. παρελθεῖν τε δὴ  ἐς   τὴν σκηνὴν τὴν Ἀλεξάνδρου τοὺς
[5, 28]   ὀπίσω ἀναχώρησιν αὐτῷ ἔφερεν, ἐκφαίνει  ἐς   τὴν στρατιάν, ὅτι ἔγνωσται ὀπίσω
[5, 28]   τε ἐκείνης τῆς ἡμέρας καὶ  ἐς   τὴν τρίτην ἔτι ἀπ´ ἐκείνης,
[5, 5]   ἐκδιδόναι τὴν Μαιῶτιν, τοὺς δὲ  ἐς   τὴν Ὑρκανίαν καλουμένην θάλασσαν, καὶ
[5, 6]   ὅσοι πολλοὶ ποταμοὶ τῆς Ἀσίας  ἐς   τήνδε τὴν ἐντὸς θάλασσαν ἐκδιδοῦσιν
[5, 17]   ἀλλὰ ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῷ  ἐς   τήνδε τὴν τάξιν καταστᾶσα, ὅπῃ
[5, 22]   ὡσαύτως αὐτόνομα, καὶ ταῦτα παρακαλεῖν  ἐς   τὸ ἔργον· εἶναι δὲ τήν
[5, 7]   σχοίνοις καὶ κατὰ στοῖχον ὁρμισθεῖσαι  ἐς   τὸ ζεῦγμα ἀπήρκεσαν, ὡς λέγει
[5, 3]   ξυμφέρομαι, ὃς λέγει πάντα ὅσα  ἐς   τὸ θεῖον ἀναφέρεται ἐκ Μακεδόνων
[5, 15]   αὐτὸν πεπερακότα ξὺν τῇ στρατιᾷ  ἐς   τὸ καρτερώτατον καὶ τὸν παῖδα
[5, 7]   ὀξέως ἐπιβάλλεται καὶ σανίδες ἐγκάρσιαι  ἐς   τὸ ξυνδεῖν· καὶ διὰ πασῶν
[5, 11]   καθεστηκυῖαι ἦσαν, διαλείπουσαι ὅσον ξύμμετρον  ἐς   τὸ ξυνορᾶν τε ἀλλήλους καὶ
[5, 2]   οἱ Νυσαῖοι ἐκόμπαζον. ἐλθεῖν τε  ἐς   τὸ ὄρος τὸν Μηρὸν ξὺν
[5, 9]   ἐπὶ τάδε τοῦ Ὑδάσπου χώρας  ἐς   τὸ στρατόπεδον ξυνεκομίζετο, ὡς δῆλον
[5, 7]   κελήτιον ἐπῆρες, ἔστ´ ἂν καταστήσῃ  ἐς   τὸ τεταγμένον χωρίον· καὶ ἐνταῦθα
[5, 10]   τὸν πόρον, ἀλλ´ ἐκπηδᾶν γὰρ  ἐς   τὸ ὕδωρ ἀφορῶντες πέραν τοὺς
[5, 3]   Μακεδόνων πρὸς χάριν τὴν Ἀλεξάνδρου  ἐς   τὸ ὑπέρογκον ἐπιφημισθῆναι. καὶ γὰρ
[5, 10]   τὴν ὥραν τοῦ ἔτους προσμένειν  ἐς   τὸ φανερὸν ἔφασκεν, εἰ ἐν
[5, 27]   τοῖς πόνοις τε καὶ κινδύνοις  ἐς   τόδε ἀπροφάσιστον τόλμαν. ὅσῳ γάρ
[5, 27]   Ἰνδῶν γένη, εἰ δὲ βούλει,  ἐς   τὸν Εὔξεινον πόντον, εἰ δέ,
[5, 27]   ταύτας τὰς πολλὰς καὶ μεγάλας  ἐς   τὸν πατρῷον οἶκον κομίσας οὕτω
[5, 12]   τὰ πολλὰ αὐτῷ ξυντετμημένα παρεκεκόμιστο  ἐς   τὸν χῶρον τοῦτον καὶ ἀφανῶς
[5, 29]   πύργους, χαριστήρια τοῖς θεοῖς τοῖς  ἐς   τοσόνδε ἀγαγοῦσιν αὐτὸν νικῶντα καὶ
[5, 18]   Ἰνδῶν ἐν τῇ μάχῃ ξυνεστηκός,  ἐς   τοσόνδε ἀγωνισάμενος, τετρωμένος δὲ τὸν
[5, 26]   ἐν Πελοποννήσῳ Θήβαις μένων  ἐς   τοσόνδε κλέος ἦλθεν ὡς θεὸς
[5, 19]   φόβος τοῖς βαρβάροις. καὶ ἐμοὶ  ἐς   τοσόνδε τετιμήσθω Βουκεφάλας οὗτος
[5, 19]   ἐπώνυμον ὠνόμασε, τὴν δὲ Βουκεφάλαν  ἐς   τοῦ ἵππου τοῦ Βουκεφάλα τὴν
[5, 27]   ἐκ σοῦ μοι οὖσαν καὶ  ἐς   τοὺς ἄλλους ἀξίωσιν καὶ κατὰ
[5, 25]   ἔτι τῇ γνώμῃ ἑπομένους μοι  ἐς   τοὺς κινδύνους, ξυνήγαγον ἐς ταὐτό,
[5, 27]   οὐδὲ γὰρ ὁμοίοις ἔτι χρήσῃ  ἐς   τοὺς κινδύνους, οἷς τὸ ἑκούσιον
[5, 20]   τε καὶ διὰ στενότητα βαθύτατος  ἐς   τοὺς πεντεκαίδεκα ξυνάγεσθαι· καὶ ταῦτα
[5, 27]   Βάκτρων εὐθὺς οὐ προθύμους ἔτι  ἐς   τοὺς πόνους αἰσθόμενος οἴκαδε, καλῶς
[5, 28]   τό τε ἀκούσιον τῆς γνώμης  ἐς   τοὺς πρόσω κινδύνους καὶ τὸ
[5, 9]   τι ἐπιλεξάμενον ἐς φυλακὴν ξύμφορον  ἐς   τοῦτο ἐκ πάντων παρασκευάζεσθαι. ἄλλως
[5, 29]   τοὺς παρ´ Ἀβισάρου ἐλέφαντας, ἀριθμὸν  ἐς   τριάκοντα· Ἀβισάρην γὰρ νόσῳ ἀδύνατον
[5, 20]   πάντες. καὶ ἔλαβε πόλεις μὲν  ἐς   τριάκοντα καὶ ἑπτά, ὧν ἵνα
[5, 3]   δὲ ὑπὲρ μύρια, ἐλέφαντας δὲ  ἐς   τριάκοντα· καὶ ἱππεῖς δὲ ἑπτακόσιοι
[5, 2]   τῶν τε ἱππέων οἱ ξυμπέμψαι  ἐς   τριακοσίους καὶ τῶν προεστώτων τοῦ
[5, 24]   Σαγγάλοις δοὺς αὐτῷ τῶν ἱππέων  ἐς   τριακοσίους, {φράσοντα{ ς} τοῖς ἔχουσι
[5, 15]   πεζῶν τι περ ὄφελος,  ἐς   τρισμυρίους, ἤλαυνεν ὡς ἐπ´ Ἀλέξανδρον.
[5, 18]   ἀποδέοντες τῶν δισμυρίων, ἱππεῖς δὲ  ἐς   τρισχιλίους, τὰ δὲ ἅρματα ξύμπαντα
[5, 4]   διέβαινε ξὺν τῇ στρατιᾷ Ἀλέξανδρος  ἐς   τῶν Ἰνδῶν τὴν γῆν· ὑπὲρ
[5, 26]   χρημάτων τὸ μέρος νῦν τε  ἐς   ὑμᾶς τὸ πολὺ ἔρχεται καὶ
[5, 17]   διέσχεν ἵππος Ἀλεξάνδρου  ἐς   φυγὴν πάντες ἐπεστράφησαν. ~Καὶ ἐν
[5, 9]   Πῶρον, οὐδὲ ἕν τι ἐπιλεξάμενον  ἐς   φυλακὴν ξύμφορον ἐς τοῦτο ἐκ
[5, 16]   τῶν Ἰνδῶν τοὺς ἱπποτοξότας, ὄντας  ἐς   χιλίους, ὡς ταράξαι τοὺς ταύτῃ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005