Alphabétiquement     [«   »]
Προμηθέως 2
προνομεύοντες 1
προπορεύεσθαι 1
πρὸς 65
προσαγαγόμενον 1
προσαγαγοῦσαν 1
προσάγειν 2
Fréquences     [«    »]
61 δὴ
53 κατὰ
59 τοῖς
65 πρὸς
70
81 τῷ
85 αὐτῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

πρὸς


Livre, Chapitre
[5, 29]   οἱ παρὰ Ἀλεξάνδρου ἐκπεμφθέντες πρέσβεις  πρὸς   Ἀβισάρην. καὶ ταῦτα οὐ χαλεπῶς
[5, 14]   τῷ παιδὶ τῷ Πώρου ἀφιγμένων  πρὸς   Ἀλέξανδρόν τε καὶ τοὺς ξὺν
[5, 24]   ἐξήγγελτο αὐτοῖς κατὰ κράτος ἑαλωκότα  πρὸς   Ἀλεξάνδρου τὰ Σάγγαλα) φοβεροὶ γενόμενοι
[5, 26]   κατεχόμενα οὐ βέβαια ὄντα ἐπαρθῇ  πρὸς   ἀπόστασιν πρὸς τῶν μήπω ἐχομένων.
[5, 29]   θάλασσαν. Ἐν τούτῳ δὲ ἀφίκοντο  πρὸς   αὐτὸν Ἀρσάκης τε τῆς
[5, 14]   καὶ αὐτόν τε Ἀλέξανδρον τρωθῆναι  πρὸς   αὐτοῦ καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ
[5, 6]   τούτῳ δύο μὲν αὗται μέγισται  πρὸς   αὐτοῦ τοῦ Ταύρου τῆς Ἀσίας
[5, 17]   ένων τῶν θηρίων οὐ μείω  πρὸς   αὐτῶν οἱ φίλιοι ἤπερ οἱ
[5, 19]   προσέλθοι ὑπὲρ βασιλείας τῆς αὑτοῦ  πρὸς   βασιλέα ἄλλον καλῶς ἠγωνισμένος. ἔνθα
[5, 6]   μεσημβρίαν τῇ μεγάλῃ θαλάσσῃ· τὸ  πρὸς   βορρᾶν δὲ αὐτῆς ἀπείργειν τὸν
[5, 25]   δὲ σφῶν ἐν κόσμῳ πολιτεύοντας  (πρὸς   γὰρ τῶν ἀρίστων ἄρχεσθαι τοὺς
[5, 7]   Βόσπορός τε καὶ Ἴστρος  πρὸς   Δαρείου, γέφυρα κατὰ τοῦ
[5, 17]   αὐτοῖς ἀναστρεφόμενοι τὰ πλείω ἤδη  πρὸς   ἐκείνων ἐβλάπτοντο. ὡς δὲ καματηρά
[5, 6]   τὴν ξυμβολήν· τὴν δὲ ὡς  πρὸς   ἑσπέραν τε καὶ ἄνεμον Ἰάπυγα
[5, 3]   ἐκ τοῦ Πόντου ἐς τὰ  πρὸς   ἕω μέρη τῆς γῆς καὶ
[5, 5]   ἔστε ἐπὶ τὴν μεγάλην τὴν  πρὸς   ἕω τε καὶ Ἰνδοὺς θάλασσαν.
[5, 22]   δὲ τήν τε πόλιν ὀχυρὰν  πρὸς   ἐπενόουν ἀγωνίσασθαι, Σάγγαλα ἦν
[5, 25]   ἐστιν. εἰ δὲ Ἰωνία τε  πρὸς   ἡμῶν διὰ τούσδε τοὺς πόνους
[5, 26]   πέτρα τῷ Ἡρακλεῖ ἀνάλωτος  πρὸς   ἡμῶν ἔχεται. ὑμεῖς δὲ καὶ
[5, 3]   γέφυράν τε ἐπ´ αὐτῷ πεποιημένην  πρὸς   Ἡφαιστίωνος καὶ πλοῖα πολλὰ μὲν
[5, 2]   φύεται. ~Καὶ ταῦτα πάντα Ἀλεξάνδρῳ  πρὸς   θυμοῦ ἐγίγνετο ἀκούειν καὶ ἤθελε
[5, 7]   ἀπὸ ταύτης διέχουσα ὅσον ξύμμετρον  πρὸς   ἰσχὺν τῶν ἐπιβαλλομένων ἀντίπρωρος πρὸς
[5, 1]   αὐτὸς Ἀλεξάνδρειάν τε ἔκτισας τὴν  πρὸς   Καυκάσῳ ὄρει καὶ ἄλλην Ἀλεξάνδρειαν
[5, 22]   Καθαίους αὐτούς τε παρασκευάζεσθαι ὡς  πρὸς   μάχην, εἰ προσάγοι τῇ χώρᾳ
[5, 6]   ἀπείργεσθαι δὲ τὴν Ἰνδῶν χώραν  πρὸς   μὲν ἕω τε καὶ ἀπηλιώτην
[5, 19]   καὶ συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, ἀναβαινόμενός τε  πρὸς   μόνου Ἀλεξάνδρου {ὁ Βουκεφάλας οὗτος}
[5, 6]   μὲν ἐς μεσημβρίαν τε καὶ  πρὸς   νότον ἄνεμον {τοῦ Ταύρου} κεκλιμένη,
[5, 7]   καθάπερ οὖν Ἑλλήσποντός τε  πρὸς   Ξέρξου καὶ Βόσπορός τε
[5, 4]   ἂν ἄτοπα ψεύσωνται, οὐκ ἐξελεγχθησόμενα  πρὸς   οὐδαμῶν. ἀλλὰ Ἀλέξανδρος γὰρ καὶ
[5, 19]   ὃς ἀπέθανεν αὐτοῦ, οὐ βληθεὶς  πρὸς   οὐδενός, ἀλλὰ ὑπὸ καύματος τε
[5, 22]   ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ὑδραώτου  πρὸς   πόλιν ἧκεν ὄνομα Πίμπραμα·
[5, 20]   πρό γε τῆς μάχης τῆς  πρὸς   Πῶρον γενομένης Ἀλεξάνδρῳ ἐπενόει Ἀβισάρης
[5, 19]   τὸ τέλος τῇ μάχῃ τῇ  πρὸς   Πῶρόν τε καὶ τοὺς ἐπέκεινα
[5, 27]   μὲν ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς  πρὸς   σοῦ οἰκισθείσαις κατῳκισμένοι οὐδὲ οὗτοι
[5, 29]   Ἀλεξάνδρῳ πολλὰ καὶ ἀγαθά, ὅτι  πρὸς   σφῶν μόνων νικηθῆναι ἠνέσχετο. ἔνθα
[5, 4]   ἔχω ἀτρεκῶς ὥς γε δὴ  πρὸς   τὰ Ἰνδῶν ξυμβαλεῖν. καὶ γὰρ
[5, 22]   χωρίου τὴν φύσιν, ὡς μάλιστα  πρὸς   τὰ παρόντα ἐν καιρῷ οἱ
[5, 21]   ἄλλῳ, καὶ εἰ δή τινα  πρὸς   ταῖς ὄχθαις τοῦ Ὑδραώτου ποταμοῦ
[5, 10]   ἦν, οὐκέτι Πῶρος μετεκινεῖτο  πρὸς   τὰς ἐκδρομὰς τῶν ἱππέων, ἀλλὰ
[5, 21]   δὲ ἀφειμένον τε ἐκεῖνον καὶ  πρὸς   τῇ αὑτοῦ καὶ ἄλλης πολλῆς
[5, 10]   μὲν δὴ αὐτὸς Πῶρος κατεστρατοπεδεύκει  πρὸς   τῇ ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, ἔγνω
[5, 19]   ἔδωκεν καὶ ἄλλην ἔτι χώραν  πρὸς   τῇ πάλαι οὔσῃ πλείονα τῆς
[5, 10]   καὶ Πῶρός τε ἀντιπαρῄει  πρὸς   τὴν βοὴν ἐπάγων τοὺς ἐλέφαντας
[5, 6]   Εὐφράτης ποταμὸς ἀπείργει ὡς  πρὸς   τὴν ἐντὸς τὴν ἡμετέραν θάλασσαν.
[5, 27]   βούλει, ἐπ´ αὐτὰ ταῦτα τὰ  πρὸς   τὴν ἕω ᾠκισμένα Ἰνδῶν γένη,
[5, 14]   τῷ ἔργῳ ἐπιγενέσθαι· εἰ δὲ  πρὸς   τὴν τόλμαν τῆς διαβάσεως ἄτοπον
[5, 24]   ἀποχώρησιν ἀσθενείᾳ ὑπελείποντο, οὗτοι ἐγκαταληφθέντες  πρὸς   τῆς στρατιᾶς ἀπέθανον ἐς πεντακοσίους
[5, 23]   ὅμως ἐξώσθησαν οἱ Ἰνδοὶ βιασθέντες  πρὸς   τῆς φάλαγγος. οἱ δὲ οὐκέτι
[5, 15]   ἐλάσας ξὺν τῇ στρατιᾷ πάσῃ  πρὸς   τὸ καρτερώτατόν τε τῶν Μακεδόνων
[5, 7]   πρὸς ἰσχὺν τῶν ἐπιβαλλομένων ἀντίπρωρος  πρὸς   τὸ ῥεῦμα ὁρμίζεται· καὶ ἀπ´
[5, 21]   μὲν πολέμια ξυνειστήκει Ἀλεξάνδρῳ τὰ  πρὸς   τὸν ἄλλον Πῶρον, πρέσβεις παρ´
[5, 27]   σιωπὴ ἦν οὔτε ἀντιλέγειν τολμώντων  πρὸς   τὸν βασιλέα ἐκ τοῦ εὐθέος
[5, 7]   νεώς, τοῦ ἀνέχειν τὴν ναῦν  πρὸς   τὸν ῥοῦν. ἅμα δὲ δὴ
[5, 2]   κατακλήσει τοῦ θεοῦ κατασχεθῆναί τε  πρὸς   τοῦ Διονύσου καὶ ἀνευάσαι τὸν
[5, 13]   ἔλαθεν, οὐ πολλῷ δὲ ὕδατι  πρὸς   τοῦ ποταμοῦ ἀποτεμνομένην ἀπὸ τῆς
[5, 6]   τῆς Ἀσίας ὧδε ἔχει ὡς  πρὸς   τοῦ Ταύρου τε καὶ τοῦ
[5, 11]   ἐλέφαντες μόνοι, ἔφη, ἄποροί εἰσι  πρὸς   τοὺς ἐκβαίνοντας ἵππους, δὲ
[5, 17]   φάλαγξ αὐτὴ τῶν Μακεδόνων ἀντεπῄει  πρὸς   τοὺς ἐλέφαντας, ἔς τε τοὺς
[5, 2]   νόμους ἐπύθετο αὐτῶν καὶ ὅτι  πρὸς   τῶν ἀρίστων τὸ πολίτευμα ἔχεται,
[5, 23]   οἱ μὲν πρῶτοι αὐτῶν κατεκόπησαν  πρὸς   τῶν ἱππέων, οἱ δὲ ἐπὶ
[5, 26]   βέβαια ὄντα ἐπαρθῇ πρὸς ἀπόστασιν  πρὸς   τῶν μήπω ἐχομένων. καὶ τότε
[5, 29]   Νικαίας καὶ τῶν Βουκεφάλων ὅσα  πρὸς   τῶν ὄμβρων πεπονηκότα ἦν ξὺν
[5, 15]   κατὰ στόμα τε γὰρ ἂν  πρὸς   τῶν ὁπλιτῶν προσβαλλόντων εἴργεσθαι καὶ
[5, 12]   νῆσον, ὡς μὴ πρόσθεν ὀφθεῖεν  πρὸς   τῶν σκοπῶν τῶν ἐκ Πώρου
[5, 3]   τὸ θεῖον ἀναφέρεται ἐκ Μακεδόνων  πρὸς   χάριν τὴν Ἀλεξάνδρου ἐς τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005