Alphabétiquement     [«   »]
τοιαῦτα 1
τοιαύτην 1
τοιόνδε 1
τοῖς 59
τόλμαν 2
τολμῆσαι 1
τολμώντων 1
Fréquences     [«    »]
50 γὰρ
53 Ἰνδῶν
53 κατὰ
59 τοῖς
61 δὴ
65 πρὸς
70
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τοῖς


Livre, Chapitre
[5, 27]   κινδύνους, οἷς τὸ ἑκούσιον ἐν  τοῖς   ἀγῶσιν ἀπέσται· ἐπανελθὼν δὲ αὐτός
[5, 20]   τὸν ἀδελφὸν τὸν αὑτοῦ ξὺν  τοῖς   ἄλλοις πρέσβεσι παρ´ Ἀλέξανδρον ἔπεμψε,
[5, 27]   σοί τε ἡγουμένῳ καταπέπρακται καὶ  τοῖς   ἅμα σοὶ οἴκοθεν ὁρμηθεῖσι, τοσῷδε
[5, 15]   μετώπου καὶ φόβον πάντῃ παρέχειν  τοῖς   ἀμφ´ Ἀλέξανδρον ἱππεῦσιν. ἄλλως τε
[5, 18]   Δαρεῖος μέγας βασιλεὺς ἐξάρχων  τοῖς   ἀμφ´ αὑτὸν τῆς φυγῆς ἀπεχώρει,
[5, 27]   τε καὶ ταύτῃ καὶ ἀφύλακτα  τοῖς   ἀνθρώποις ἐστί. ~Τοιαῦτα εἰπόντος τοῦ
[5, 26]   τοὺς δὲ αὐτοῦ μένοντας ζηλωτοὺς  τοῖς   ἀπερχομένοις ποιήσω. ~Ταῦτα καὶ τοιαῦτα
[5, 14]   ἐκβαινόντων· ἀλλὰ παραλλάξαι γὰρ ξὺν  τοῖς   ἅρμασι καὶ ἀκίνδυνον ποιῆσαι Ἀλεξάνδρῳ
[5, 16]   τε καὶ πνευστιῶντας ἀκμῆσι παραδοῦναι  τοῖς   βαρβάροις, ἀλλὰ ἐς κύκλους παριππεύων
[5, 19]   ἦν, τόσος δὲ Ἀλεξάνδρου φόβος  τοῖς   βαρβάροις. καὶ ἐμοὶ ἐς τοσόνδε
[5, 24]   ἔχων ἐχώρει ἐπὶ τοὺς βαρβάρους.  τοῖς   δὲ αἵ τε ἅμαξαι ἐμποδὼν
[5, 28]   ἀκολουθήσοντας τῷ βασιλεῖ σφῶν ἑκόντας·  τοῖς   δὲ καὶ ἀπιέναι οἴκαδε ἐθέλουσιν
[5, 25]   δὴ τοῖς ξυμμάχοις τε καὶ  τοῖς   ἑκοῦσι προσχωρήσασι προστίθεται. ~Πέρας δὲ
[5, 1]   αὑτοῦ πλάνης τε καὶ νίκης  τοῖς   ἔπειτα ἐσόμενον, καθάπερ οὖν καὶ
[5, 21]   Ὑδραώτην ἐπῆλθε, φυλακὰς ὑπέλιπεν ἐν  τοῖς   ἐπικαιροτάτοις χωρίοις, ὅπως οἱ ἀμφὶ
[5, 29]   κατὰ πύργους, χαριστήρια τοῖς θεοῖς  τοῖς   ἐς τοσόνδε ἀγαγοῦσιν αὐτὸν νικῶντα
[5, 2]   τῷ Διονύσῳ καὶ εὐωχηθῆναι ὁμοῦ  τοῖς   ἑταίροις. οἱ δὲ καὶ τάδε
[5, 2]   τὸ ὄρος τὸν Μηρὸν ξὺν  τοῖς   ἑταίροις τοῖς ἱππεῦσι καὶ τῷ
[5, 24]   ἱππέων ἐς τριακοσίους, {φράσοντα{ ς}  τοῖς   ἔχουσι τὰς πόλεις τῶν τε
[5, 7]   ἀσφαλεστέραν τοῖς τε ἵπποις καὶ  τοῖς   ζεύγεσι τὴν ἔφοδον γίγνεσθαι, καὶ
[5, 14]   οὔπω πεπερακότας τῶν πολεμίων καὶ  τοῖς   ἤδη ἐκβεβηκόσιν ἐπιθέσθαι οὐδαμῇ ἀξιόμαχα.
[5, 26]   ἔτι ὑπόλοιπα τῆς Ἀσίας πρόσθετε  τοῖς   ἤδη ἐκτημένοις καὶ τὰ ὀλίγα
[5, 3]   Ταξίλης ἐνδίδωσιν. ἐνταῦθα θύει Ἀλέξανδρος  τοῖς   θεοῖς ὅσοις αὐτῷ νόμος καὶ
[5, 20]   τῷ πρέποντι κόσμῳ, δὲ  τοῖς   θεοῖς τὰ νομιζόμενα ἐπινίκια ἔθυε,
[5, 29]   ἔτι κατὰ πύργους, χαριστήρια  τοῖς   θεοῖς τοῖς ἐς τοσόνδε ἀγαγοῦσιν
[5, 15]   ἐτετάχατο, οὐκ ἴσον τὸ μέτωπον  τοῖς   θηρίοις ἐπέχοντες, ἀλλ´ ἐν δευτέρῳ
[5, 17]   κατὰ γνώμην τὴν σφῶν προσφερόμενοι  τοῖς   θηρίοις, ὅπῃ μὲν ἐπιφέροιντο εἶκον,
[5, 2]   τὸν Μηρὸν ξὺν τοῖς ἑταίροις  τοῖς   ἱππεῦσι καὶ τῷ πεζικῷ ἀγήματι
[5, 17]   θάτερα ἐπιστροφῇ τῆς ἵππου ἐπιτίθεται  τοῖς   καθ´ αὑτόν, ὥστε οὐδὲ τὴν
[5, 23]   ἄνδρες ἡγεμόνες, ἐπειδὰν σημανθῇ, ξὺν  τοῖς   καθ´ αὑτοὺς ἕκαστοι ξυντεταγμένοι ἰέναι
[5, 21]   ἧς ἦρχεν, ἐπενόει διώκειν σὺν  τοῖς   κουφοτάτοις τῆς στρατιᾶς. γὰρ
[5, 28]   γενέσθαι ἐκ τῶν παρόντων ἐπὶ  τοῖς   λόγοις· πολλοῖς δὲ δὴ καὶ
[5, 20]   δὲ εὖρος σταδίους ἐπέχειν πεντεκαίδεκα.  τοῖς   μὲν δὴ ἐπὶ τῶν διφθερῶν
[5, 12]   καὶ Ἄτταλος καὶ Γοργίας ξὺν  τοῖς   μισθοφόροις ἱππεῦσί τε καὶ πεζοῖς
[5, 25]   ἡμῖν ἔρημον παραδιδόασιν, δὴ  τοῖς   ξυμμάχοις τε καὶ τοῖς ἑκοῦσι
[5, 26]   ἐγὼ ἐπιδείξω Μακεδόσι τε καὶ  τοῖς   ξυμμάχοις τὸν μὲν Ἰνδικὸν κόλπον
[5, 28]   ἐθέλουσιν ὑπάρχειν ἀπιέναι καὶ ἐξαγγέλλειν  τοῖς   οἰκείοις, ὅτι τὸν βασιλέα σφῶν
[5, 5]   ἐπέκεινα ἄρα τοῦ Καυκάσου κρατῶν  τοῖς   ὅπλοις ἦλθεν Ἀλέξανδρος· τυχὸν δὲ
[5, 1]   ἔτι ἐκ τῆς ὁδοῦ ξὺν  τοῖς   ὅπλοις τοῖς τε ἄλλοις καὶ
[5, 24]   τὴν χώραν δὲ τῶν Ἰνδῶν  τοῖς   πάλαι μὲν αὐτονόμοις, τότε δὲ
[5, 17]   οἱ ἱππεῖς οἱ τῶν Ἰνδῶν  τοῖς   πεζοῖς ἰδόντες ξυνεστηκὸς τὸ ἔργον
[5, 23]   ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν περιεστρατοπέδευσε  τοῖς   πεζοῖς τὴν πόλιν ὅσα γε
[5, 20]   τὸν πόρον, τοὺς δὲ ἐν  τοῖς   πλοίοις διαβάλλοντας ἐποκειλάντων πολλῶν πλοίων
[5, 28]   τὸν βασιλέα σφῶν ἐν μέσοις  τοῖς   πολεμίοις ἐπανήκουσιν ἀπολιπόντες. ταῦτα εἰπόντα
[5, 26]   ἤδη ἐκτημένοις καὶ τὰ ὀλίγα  τοῖς   πολλοῖς. ἐπεὶ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς
[5, 27]   μοι δοκεῖ πέρας τι ἐπιθεῖναι  τοῖς   πόνοις καὶ κινδύνοις. αὐτὸς γάρ
[5, 27]   ἀξίωσιν καὶ κατὰ τὴν ἐν  τοῖς   πόνοις τε καὶ κινδύνοις ἐς
[5, 6]   καὶ τῆς χώρας τὴν ἐπωνυμίαν  τοῖς   ποταμοῖς ἐκ παλαιοῦ προσκεῖσθαι, καθάπερ
[5, 14]   Ἰνδοὶ ἐκ τῶν ἁρμάτων προσέκειντο  τοῖς   πρώτοις τῶν ἐκβαινόντων· ἀλλὰ παραλλάξαι
[5, 24]   τὰς δύο πόλεις τὰς ξυναφεστώσας  τοῖς   Σαγγάλοις δοὺς αὐτῷ τῶν ἱππέων
[5, 25]   ἐπὶ μεῖζον προελθεῖν τὴν ταραχὴν  τοῖς   στρατιώταις καὶ τὴν ἀθυμίαν, ξυγκαλέσας
[5, 27]   ἐκ πολλῶν ὑπολείπονται, καὶ οὔτε  τοῖς   σώμασιν ἔτι ὡσαύτως ἐρρωμένοι, ταῖς
[5, 25]   ἐξηγεῖσθαι) πλῆθός τε ἐλεφάντων εἶναι  τοῖς   ταύτῃ ἀνθρώποις πολύ τι ὑπὲρ
[5, 1]   τῆς ὁδοῦ ξὺν τοῖς ὅπλοις  τοῖς   τε ἄλλοις καὶ τὸ κράνος
[5, 7]   κλίμακες προβάλλονται καταπηγνύμεναι, τοῦ ἀσφαλεστέραν  τοῖς   τε ἵπποις καὶ τοῖς ζεύγεσι
[5, 1]   μὲν ἔθνη μάχιμα καὶ ἄγνωστα  τοῖς   τότε Ἕλλησιν ἐπελθών, οὐδὲν δὲ
[5, 27]   εἰ δή τις τὰ ἐναντία  τοῖς   ὑπ´ αὐτοῦ λεχθεῖσι γιγνώσκει· ἔμενε
[5, 24]   ἐν νυκτὶ τὰ ἄπορα φαίνηται  τοῖς   φεύγουσι, καὶ τοῦ χάρακος τοῦ
[5, 17]   ἐν ταῖς ἐπιστροφαῖς τε καὶ  τοῖς   ὠθισμοῖς καταπατούμενοι. τῶν τε οὖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005