Alphabétiquement     [«   »]
δευτέρῳ 1
δευτέρων 1
δεχομένοις 1
δὴ 61
δή 10
δῆλοι 1
δῆλον 1
Fréquences     [«    »]
53 Ἰνδῶν
53 κατὰ
59 τοῖς
61 δὴ
65 πρὸς
70
81 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

δὴ


Livre, Chapitre
[5, 4]   εἶναι Ἰνδοὺς ἐξήλεγξαν, ὅσους γε  δὴ   Ἀλέξανδρος ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπῆλθε,
[5, 19]   βασιλέα ἄλλον καλῶς ἠγωνισμένος. ἔνθα  δὴ   Ἀλέξανδρος πρῶτος προσειπὼν αὐτὸν λέγειν
[5, 26]   τῶν μήπω ἐχομένων. καὶ τότε  δὴ   ἀνόνητοι ἡμῖν ἔσονται οἱ πολλοὶ
[5, 24]   διὰ τῶν ἁμαξῶν κατακαίνοντες, ἐνταῦθα  δὴ   ἀποστρέφονται αὖθις ἐς τὴν πόλιν.
[5, 26]   θεὸς ἐποίησε. νῦν δὲ  δὴ   ἀποτρεπομένων πολλὰ μὲν μάχιμα ὑπολείπεται
[5, 10]   ὀξέως τὸν πόρον. μὲν  δὴ   αὐτὸς Πῶρος κατεστρατοπεδεύκει πρὸς τῇ
[5, 1]   ἐκ τῶν ἀπομάχων στρατιωτῶν, οἳ  δὴ   αὐτῷ καὶ βάκχοι ἦσαν, κτίζει
[5, 18]   δὲ τὸν δεξιὸν ὦμον, ὃν  δὴ   γυμνὸν μόνον ἔχων ἐν τῇ
[5, 2]   ἡδέως τὸν κισσὸν ἰδόντας, οἷα  δὴ   διὰ μακροῦ ὀφθέντα (οὐ γὰρ
[5, 29]   σφῶν μόνων νικηθῆναι ἠνέσχετο. ἔνθα  δὴ   διελὼν κατὰ τάξεις τὴν στρατιὰν
[5, 28]   Μακεδόνων τε καὶ ξυμμάχων, οἷα  δὴ   ἐν ὄχλῳ στρατιωτῶν τὰ πολλὰ
[5, 17]   τῶν τε οὖν ἱππέων, οἷα  δὴ   ἐν στενῷ περὶ τοὺς ἐλέφαντας
[5, 27]   τὸν πατρῷον οἶκον κομίσας οὕτω  δὴ   ἐξ ἀρχῆς ἄλλον στόλον στέλλεσθαι,
[5, 29]   αὐτῷ οἱ βωμοὶ ἦσαν, θύει  δὴ   ἐπ´ αὐτῶν ὡς νόμος καὶ
[5, 20]   σταδίους ἐπέχειν πεντεκαίδεκα. τοῖς μὲν  δὴ   ἐπὶ τῶν διφθερῶν περῶσιν εὐμαρῆ
[5, 9]   τὸν Πῶρον ἀμφίβολον γίνεσθαι. διελὼν  δὴ   ἐς πολλὰ τὸν στρατὸν τοὺς
[5, 1]   θεῷ τὴν πόλιν. παρελθεῖν τε  δὴ   ἐς τὴν σκηνὴν τὴν Ἀλεξάνδρου
[5, 7]   τις τῶν νεῶν {ἅμα δὲ  δὴ}   ἐσχέθη, καὶ ἄλλη ἀπὸ ταύτης
[5, 14]   ἀκούσαντα ἐκ τῶν σκοπῶν, ὅτι  δὴ   αὐτὸς Ἀλέξανδρος διαβέβηκεν τοῦ
[5, 9]   ἐλεφάντων τῷ στίφει. ταύτῃ μὲν  δὴ   κατεστρατοπεδευκότα εἶδεν Ἀλέξανδρον αὐτὸς
[5, 18]   ὕστερον καταμαθεῖν θεωμένοις ἦν) τότε  δὴ   καὶ αὐτὸς ἀπεχώρει ἐπιστρέψας τὸν
[5, 28]   ἐπὶ τοῖς λόγοις· πολλοῖς δὲ  δὴ   καὶ δάκρυα προχυθέντα ἔτι μᾶλλον
[5, 5]   λέγεται τὰ Ἀλεξάνδρου αὔξοντες, ὅτι  δὴ   καὶ ἐπέκεινα ἄρα τοῦ Καυκάσου
[5, 13]   καὶ αὐτὴν μὲν μεγάλην,  δὴ   καὶ μᾶλλον νῆσος οὖσα ἔλαθεν,
[5, 18]   τε ἐν μέρει ἔπεμπε καὶ  δὴ   καὶ Μερόην ἄνδρα Ἰνδόν, ὅτι
[5, 18]   δὲ τῶν μὲν ἱπποτοξοτῶν, οἳ  δὴ   καὶ πρῶτοι τοῦ ἔργου ἥψαντο,
[5, 11]   στρατοπέδου καὶ ἐλέφαντες, σὺ δὲ  δὴ   καὶ ὣς μένειν κατὰ χώραν·
[5, 1]   τοῦτο Μηρὸν ἐπωνόμασε Διόνυσος, ὅτι  δὴ   κατὰ τὸν μῦθον ἐν μηρῷ
[5, 5]   ξυμβάλλειν τῷ Παραπαμίσῳ ὄρει,  δὴ   Καύκασον ἐκάλουν οἱ Ἀλεξάνδρῳ ξυστρατεύσαντες
[5, 28]   μεταβαλλόμενοι γε ὑπ´ αὐτῆς, ἐνταῦθα  δὴ   λέγει Πτολεμαῖος Λάγου, ὅτι
[5, 4]   δὲ μείονές εἰσιν καὶ πολὺ  δὴ   μείονες, ὅπου καὶ αὐτὸς
[5, 25]   πεισθεὶς ὀπίσω ἀποστρέφεσθαι. εἰ μὲν  δὴ   μεμπτοί εἰσιν ὑμῖν οἱ μέχρι
[5, 7]   πρὸς τὸν ῥοῦν. ἅμα δὲ  δὴ   μία τις τῶν νεῶν {ἅμα
[5, 20]   ἅμα τῷ στρατῷ. Κρατερὸν μὲν  δὴ   ξὺν μέρει τῆς στρατιᾶς ὑπελείπετο
[5, 8]   Ὑδάσπου κἀκεῖ ξυμπηχθέντα ναυτικὸν αὖθις  δὴ   ὁμοῦ ὤφθη ἐν τῷ Ὑδάσπῃ.
[5, 15]   πλῆθος τὸ τῶν Ἰνδῶν, ἐνταῦθα  δὴ   ὀξέως ἐπιπεσεῖν αὐτοῖς ξὺν τῇ
[5, 1]   Ἰνδῶν βίᾳ χειρωσάμενος· πλήν γε  δὴ   ὅτι οὐκ ἀκριβῆ ἐξεταστὴν χρὴ
[5, 26]   γενέσθαι δοκεῖν; οὐ μὲν  δὴ   οὐδὲ Διονύσου, ἁβροτέρου τούτου θεοῦ
[5, 6]   Μενέλεων στῆσαι τὰς νέας. εἰ  δὴ   οὖν εἷς τε ποταμὸς παρ´
[5, 1]   ἐπεί τε Ἰνδοὺς ἐχειρώσατο, ὅστις  δὴ   οὗτος Διόνυσος καὶ ὁπότε
[5, 26]   ἡμετέρα γίγνεται καὶ Ἀσία  δὴ   οὕτω πᾶσα, καὶ ὅροι τῆς
[5, 8]   τοῦ ἔργου ἀφαιροῦνται. ~Ῥωμαίοις μὲν  δὴ   οὕτω ταῦτα ἐκ παλαιοῦ ἐπήσκηται·
[5, 18]   τῇ μάχῃ σῶσαι ἐπεθύμησε. πέμπει  δὴ   παρ´ αὐτὸν πρῶτα μὲν Ταξίλην
[5, 25]   ὑπελείπετό τι πολέμιον. ~Τὰ δὲ  δὴ   πέραν τοῦ Ὑφάσιος εὐδαίμονά τε
[5, 1]   καὶ κτίσεις ἀνὰ χρόνον, οἷα  δὴ   πλείονα Διονύσου ἔργα ἀποδειξάμενος. Νῦσάν
[5, 7]   οὕτως ἄτοπον ξυντελεσθῆναι. εἰ δὲ  δὴ   πλοίοις ἐζεύχθη πόρος, πότερα
[5, 4]   οὐκ ἔχω ἀτρεκῶς ὥς γε  δὴ   πρὸς τὰ Ἰνδῶν ξυμβαλεῖν. καὶ
[5, 22]   Ἰνδῶν Ἀδραϊσταὶ ἐκαλοῦντο. οὗτοι μὲν  δὴ   προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ Ἀλεξάνδρῳ. καὶ Ἀλέξανδρος
[5, 23]   Ἰνδοὶ παραταξάμενοι ῥᾷον ἀπεμάχοντο, οἷα  δὴ   πυκνότεροί τε ἐφεστηκότες ἐλάττονι τῷ
[5, 6]   Εὐφράτης ποταμὸς ἀφανίζεται. ~Ὅτῳ  δὴ   τὰ τῆς Ἀσίας ὧδε ἔχει
[5, 11]   καὶ ἑκατὸν σταδίους. παρὰ πᾶσαν  δὴ   τὴν ὄχθην φυλακαί τε αὐτῷ
[5, 27]   γυναικῶν καὶ παίδων, πόθος δὲ  δὴ   τῆς γῆς αὐτῆς τῆς οἰκείας,
[5, 25]   χώραν ἡμῖν ἔρημον παραδιδόασιν,  δὴ   τοῖς ξυμμάχοις τε καὶ τοῖς
[5, 1]   Ἀλέξανδρος καὶ θαρρεῖν ἐκέλευσε, τότε  δὴ   τὸν Ἄκουφιν ἀρξάμενον λέγειν ὧδε.
[5, 4]   πολύ τι γενναιοτάτους τῶν γε  δὴ   τότε ἐποίκων τῆς Ἀσίας. τὸ
[5, 9]   ἔστιν ὅπου περάσιμοι, πλήν γε  δὴ   τοῦ Ἰνδοῦ καὶ Γάγγου καὶ
[5, 28]   ἐγίγνετο αὐτῷ τὰ ἱερά. τότε  δὴ   τοὺς πρεσβυτάτους τε τῶν ἑταίρων
[5, 26]   τὰ ἡμέτερα, ἀναστέλλοντες; Εἰ μὲν  δὴ   ὑμᾶς πονοῦντας καὶ κινδυνεύοντας αὐτὸς
[5, 17]   τῇ μάχῃ ἦσαν, ἀλλ´ οἷα  δὴ   ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἔκφρονες φιλίοις
[5, 21]   ἄλλης πολλῆς ἄρχοντα ἔμαθε, τότε  δὴ   φοβηθείς, οὐχ οὕτω τι Ἀλέξανδρον,
[5, 14]   ἐκπέμψαι τὸν αὑτοῦ παῖδα·  δὴ   ὡς μὲν ἐπὶ κατασκοπὴν ἐκπεμπόμενα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005