Alphabétiquement     [«   »]
του 3
τοῦ 152
τοῦδε 1
τοὺς 143
τούς 2
τούσδε 1
τοῦτο 16
Fréquences     [«    »]
120 μὲν
130 τῆς
123 τὸν
143 τοὺς
152 τοῦ
165 τὴν
206 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τοὺς


Livre, Chapitre
[5, 12]   καὶ τοὺς τοξότας τε καὶ  τοὺς   Ἀγριᾶνας ἦγεν ἀφανῶς πολύ τι
[5, 20]   καὶ τοὺς ἱπποτοξότας σύμπαντας καὶ  τοὺς   Ἀγριᾶνας καὶ τοὺς τοξότας· καὶ
[5, 22]   τοὺς ὑπασπιστάς, καὶ ἐπὶ τούτοις  τοὺς   Ἀγριᾶνας· κατὰ δὲ τὸ εὐώνυμον
[5, 23]   αὐτῷ δοὺς χιλιαρχίας τρεῖς καὶ  τοὺς   Ἀγριᾶνας ξύμπαντας καὶ μίαν τάξιν
[5, 13]   τῶν ἄλλων τριακοντόρων ἀναλαβὼν ξυνέταττε  τοὺς   ἀεὶ ἐκβαίνοντας τῶν ἱππέων. οἱ
[5, 24]   οἱ ἀμφὶ Πτολεμαῖον προσέκειντο αὐτοῖς  τοὺς   ἀεὶ ἐκπίπτοντας διὰ τῶν ἁμαξῶν
[5, 16]   πρόσω, ὡς ἀναλαμβάνειν τῶν πεζῶν  τοὺς   ἀεὶ προσάγοντας. ὡς δὲ καὶ
[5, 28]   ἄκοντα Μακεδόνων ξυνέπεσθαι· ἕξειν γὰρ  τοὺς   ἀκολουθήσοντας τῷ βασιλεῖ σφῶν ἑκόντας·
[5, 27]   σοῦ μοι οὖσαν καὶ ἐς  τοὺς   ἄλλους ἀξίωσιν καὶ κατὰ τὴν
[5, 25]   ταύτῃ ἀνθρώποις πολύ τι ὑπὲρ  τοὺς   ἄλλους Ἰνδοὺς, καὶ μεγέθει μεγίστους
[5, 19]   Ἀλεξάνδρου {ὁ Βουκεφάλας οὗτος} ὅτι  τοὺς   ἄλλους πάντας ἀπηξίου ἀμβάτας, καὶ
[5, 27]   κεκομισμένοι καὶ τῷ κρατιστεύειν παρὰ  τοὺς   ἄλλους πρόθυμοί σοι ἐς πάντα
[5, 13]   τὸ βασιλικόν· ἐχομένους δὲ τούτων  τοὺς   ἄλλους ὑπασπιστάς, ὡς ἑκάστοις αἱ
[5, 11]   τῶν ἐπὶ τάδε Ἰνδῶν καὶ  τοὺς   ἅμα τούτοις τοὺς πεντακισχιλίους. παρηγγέλλετο
[5, 17]   δὲ ἐπὶ Κοῖνόν τε καὶ  τοὺς   ἅμα τούτῳ ἐπέστρεφον. τοῦτό τε
[5, 13]   Ἀλέξανδρος πρῶτος αὐτὸς ἐκβὰς καὶ  τοὺς   ἀπὸ τῶν ἄλλων τριακοντόρων ἀναλαβὼν
[5, 8]   τε ἀπολείπει ἐν Ταξίλοις καὶ  τοὺς   ἀπομάχους τῶν στρατιωτῶν διὰ νόσον·
[5, 2]   ἀντὶ δὲ τῶν ἑκατόν, οὕστινας  τοὺς   ἀρίστους ἐπιλέξαι σὺ κελεύεις, διπλασίους
[5, 2]   δὲ καὶ αὐτοὶ τριακόσιοι, ἑκατὸν  τοὺς   ἀρίστους ἐπιλεξαμένους· Ἄκουφιν δὲ εἶναι
[5, 28]   ὑστεραίαν ξυγκαλέσας αὖθις ξὺν ὀργῇ  τοὺς   αὐτοὺς αὐτὸς μὲν ἰέναι ἔφη
[5, 23]   χωρίον, ᾗπερ μάλιστα εἴκαζε βιάσεσθαι  τοὺς   βαρβάρους· σὺ δὲ ἐπειδὰν αἴσθῃ,
[5, 24]   καὶ συντεταγμένην ἔχων ἐχώρει ἐπὶ  τοὺς   βαρβάρους. τοῖς δὲ αἵ τε
[5, 23]   μὲν ξὺν τῇ στρατιᾷ εἴργειν  τοὺς   βαρβάρους τοῦ πρόσω, τὸν δὲ
[5, 13]   πεζῶν πρώτους μὲν τοὺς ὑπασπιστὰς  τοὺς   βασιλικούς, ὧν ἡγεῖτο Σέλευκος, ἐπέταξε
[5, 4]   τὸν χρυσόν σφισιν ἐργαζομένους, οὐδὲ  τοὺς   γρῦπας τοὺς φύλακας, οὐδὲ ὅσα
[5, 13]   καὶ τῶν ὑπασπιστῶν οἱ ἡμίσεες·  τοὺς   δὲ ἄλλους ὑπασπιστὰς ἄλλαι τριακόντοροι
[5, 26]   οἰκείαν ἀποπέμψω ἐπανάξω αὐτός,  τοὺς   δὲ αὐτοῦ μένοντας ζηλωτοὺς τοῖς
[5, 15]   ξὺν τῇ ἀμφ´ αὑτὸν ἵππῳ·  τοὺς   δὲ ἐγκλῖναι, ὡς Ἀλέξανδρόν τε
[5, 2]   μὲν ἱππέας ξυμπέμπειν οἱ ἐκέλευσε,  τοὺς   δὲ ἑκατὸν τοὺς ἐπιλέκτους μηκέτι
[5, 20]   περῶσιν εὐμαρῆ γενέσθαι τὸν πόρον,  τοὺς   δὲ ἐν τοῖς πλοίοις διαβάλλοντας
[5, 18]   ἐλεφάντων τοὺς μὲν αὐτοῦ πεπτωκότας,  τοὺς   δὲ ἐρήμους τῶν ἡγεμόνων λυπηροὺς
[5, 5]   τὴν λίμνην ἐκδιδόναι τὴν Μαιῶτιν,  τοὺς   δὲ ἐς τὴν Ὑρκανίαν καλουμένην
[5, 13]   ἄλλων ἱππαρχιῶν τοὺς κρατίστους ἐπιλεξάμενος·  τοὺς   δὲ ἱπποτοξότας τῆς πάσης ἵππου
[5, 21]   δέ τινας ξὺν ὅπλοις ἀπαντήσαντας,  τοὺς   δὲ καὶ ὑποφεύγοντας ἑλὼν βίᾳ
[5, 25]   τῶν ἀρίστων ἄρχεσθαι τοὺς πολλούς,  τοὺς   δὲ οὐδὲν ἔξω τοῦ ἐπιεικοῦς
[5, 9]   εὐπορώτερος αὐτῷ ποταμὸς φανεῖται,  τοὺς   δὲ, τῶν ἡγεμόνων ἄλλοις {καὶ}
[5, 5]   κόλπον οὖσαν τῆς μεγάλης θαλάσσης,  τοὺς   δὲ ὡς ἐπὶ νότον ἄνεμον
[5, 18]   τῆς δὲ ἑταιρικῆς ἵππου ἀμφὶ  τοὺς   εἴκοσι· τῶν δὲ ἄλλων ἱππέων
[5, 12]   Περδίκκου τε καὶ Δημητρίου καὶ  τοὺς   ἐκ Βάκτρων καὶ Σογδιανῶν καὶ
[5, 11]   μόνοι, ἔφη, ἄποροί εἰσι πρὸς  τοὺς   ἐκβαίνοντας ἵππους, δὲ ἄλλη
[5, 17]   ἐμπειρίᾳ πολὺ προέχοντες, ὡς ἐπὶ  τοὺς   ἐλέφαντας αὖθις κατειλήθησαν. καὶ ἐν
[5, 17]   οἷα δὴ ἐν στενῷ περὶ  τοὺς   ἐλέφαντας εἰλουμένων, πολὺς φόνος ἐγίγνετο
[5, 15]   ἔτασσε τὴν στρατιάν, πρώτους μὲν  τοὺς   ἐλέφαντας ἐπὶ μετώπου, διέχοντα ἐλέφαντα
[5, 15]   φάλαγγος τῶν πεζῶν παραταθῆναι αὐτῷ  τοὺς   ἐλέφαντας ἐπὶ μετώπου καὶ φόβον
[5, 17]   αὐτὴ τῶν Μακεδόνων ἀντεπῄει πρὸς  τοὺς   ἐλέφαντας, ἔς τε τοὺς ἐπιβάτας
[5, 10]   ἀντιπαρῄει πρὸς τὴν βοὴν ἐπάγων  τοὺς   ἐλέφαντας καὶ Ἀλέξανδρος ἐς ἔθος
[5, 10]   ἐς τὸ ὕδωρ ἀφορῶντες πέραν  τοὺς   ἐλέφαντας {καὶ} ἔκφρονες γιγνόμενοι. κλέψαι
[5, 17]   ὥσπερ εἰς τεῖχός τι φίλιον  τοὺς   ἐλέφαντας. καὶ ἐν τούτῳ οἱ
[5, 11]   μένειν κατὰ χώραν· εἰ δὲ  τοὺς   ἐλέφαντας ξύμπαντας ἅμα οἷ ἄγοι
[5, 15]   ἀλλ´ ἐν δευτέρῳ μετώπῳ μετὰ  τοὺς   ἐλέφαντας, ὅσον ἐς τὰ διαλείποντα
[5, 15]   κατὰ τὰ κέρατα ἔτι ὑπὲρ  τοὺς   ἐλέφαντας πεζοὶ ἐφεστηκότες, ἑκατέρωθεν δὲ
[5, 11]   τε αὑτοῦ ἔχων ἱππαρχίαν καὶ  τοὺς   ἐξ Ἀραχωτῶν καὶ Παραπαμισαδῶν ἱππέας
[5, 24]   Ὕφασιν ποταμὸν προὐχώρει, ὡς καὶ  τοὺς   ἐπέκεινα Ἰνδοὺς καταστρέψαιτο. οὐδὲ ἐφαίνετο
[5, 19]   τῇ πρὸς Πῶρόν τε καὶ  τοὺς   ἐπέκεινα τοῦ Ὑδάσπου ποταμοῦ Ἰνδοὺς
[5, 17]   πρὸς τοὺς ἐλέφαντας, ἔς τε  τοὺς   ἐπιβάτας αὐτῶν ἀκοντίζοντες καὶ αὐτὰ
[5, 2]   οἱ ἐκέλευσε, τοὺς δὲ ἑκατὸν  τοὺς   ἐπιλέκτους μηκέτι αἰτῆσαι, ἀλλὰ μηδὲ
[5, 16]   τῇ ἐπελάσει. καὶ αὐτὸς δὲ  τοὺς   ἑταίρους ἔχων τοὺς ἱππέας παρήλαυνεν
[5, 25]   στρατιώταις καὶ τὴν ἀθυμίαν, ξυγκαλέσας  τοὺς   ἡγεμόνας τῶν τάξεων ἔλεξεν ὧδε.
[5, 21]   Δημητρίου ἱππαρχίαν καὶ τῶν τοξοτῶν  τοὺς   ἡμίσεας, ἐς τὴν Πώρου τοῦ
[5, 20]   τῶν τε ἑταίρων ἱππέων ἔχων  τοὺς   ἡμίσεας καὶ τῶν πεζῶν ἀπὸ
[5, 16]   Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἤδη καθεώρα  τοὺς   Ἰνδοὺς ἐκτασσομένους, ἐπέστησε τοὺς ἱππέας
[5, 12]   ξυνεχομένους ἤδη ἐν τῇ μάχῃ  τοὺς   Ἰνδοὺς ἴδοιεν. Αὐτὸς δὲ ἐπιλεξάμενος
[5, 22]   ὡς μήτε ἐκδρομήν τινα ποιήσασθαι  τοὺς   Ἰνδοὺς πρὶν ξυνταχθῆναι αὐτῷ τὴν
[5, 23]   οὐ χαλεπῶς ἐβιάσαντο οἱ Μακεδόνες  τοὺς   Ἰνδούς· πρὸ δὲ τῶν δευτέρων
[5, 23]   οὐ μακρὰν τοῦ τείχους ἦν,  τοὺς   ἱππέας ἐπέταξεν ἐν κύκλῳ τῆς
[5, 16]   τε φάλαγγα τῶν πεζῶν καὶ  τοὺς   ἱππέας κατίδωσιν. Ἤδη τε ἐντὸς
[5, 2]   σύ, εἴ σοι μέλει Νυσαίων,  τοὺς   ἱππέας μὲν ἄγεσθαι τοὺς τριακοσίους
[5, 14]   ὅτι κρατεῖν ἐδόκει τῇ ἵππῳ,  τοὺς   ἱππέας μόνους ἀναλαβὼν σπουδῇ ἡγεῖτο,
[5, 17]   τούτῳ δὲ οἵ τε Ἰνδοὶ  τοὺς   ἱππέας πάντοθεν ξυναλίσαντες παρίππευον Ἀλεξάνδρῳ
[5, 16]   αὐτὸς δὲ τοὺς ἑταίρους ἔχων  τοὺς   ἱππέας παρήλαυνεν ὀξέως ἐπὶ τὸ
[5, 15]   τοὺς ἱπποτοξότας, αὐτὸν δὲ ἄγειν  τοὺς   ἱππέας· προσάγειν γὰρ οἰηθῆναι Πῶρον
[5, 16]   καθεώρα τοὺς Ἰνδοὺς ἐκτασσομένους, ἐπέστησε  τοὺς   ἱππέας τοῦ πρόσω, ὡς ἀναλαμβάνειν
[5, 15]   ἐκπέμψαι Ἀλέξανδρον καὶ οὗτος λέγει  τοὺς   ἱπποτοξότας, αὐτὸν δὲ ἄγειν τοὺς
[5, 12]   τοὺς Σκύθας ἱππέας καὶ Δάας  τοὺς   ἱπποτοξότας καὶ τῆς φάλαγγος τούς
[5, 14]   καὶ ἐπὶ τούτους ἀφεῖναι Ἀλέξανδρον  τοὺς   ἱπποτοξότας, καὶ τραπῆναι αὐτοὺς οὐ
[5, 16]   κέρας τὸ εὐώνυμον τῶν Ἰνδῶν  τοὺς   ἱπποτοξότας, ὄντας ἐς χιλίους, ὡς
[5, 20]   ἀπὸ φάλαγγος ἑκάστης ἐπιλέκτους καὶ  τοὺς   ἱπποτοξότας σύμπαντας καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας
[5, 22]   Ἀλεξάνδρῳ, σπουδῇ ἤλαυνεν ὡς ἐπὶ  τοὺς   Καθαίους. καὶ δευτεραῖος μὲν ἀπὸ
[5, 22]   Ἰνδῶν ἄλλους τέ τινας καὶ  τοὺς   καλουμένους Καθαίους αὐτούς τε παρασκευάζεσθαι
[5, 20]   Παρθυαίων καὶ Ὑρκανίας σατράπης  τοὺς   καταλειφθέντας παρὰ οἷ Θρᾷκας ἄγων
[5, 25]   τῇ γνώμῃ ἑπομένους μοι ἐς  τοὺς   κινδύνους, ξυνήγαγον ἐς ταὐτό, ὡς
[5, 27]   γὰρ ὁμοίοις ἔτι χρήσῃ ἐς  τοὺς   κινδύνους, οἷς τὸ ἑκούσιον ἐν
[5, 13]   ἱππέων καὶ τῶν ἄλλων ἱππαρχιῶν  τοὺς   κρατίστους ἐπιλεξάμενος· τοὺς δὲ ἱπποτοξότας
[5, 27]   ὑπὲρ ἡμῶν τῶνδε ποιήσομαι ἐγὼ  τοὺς   λόγους, οἳ καὶ προτιμώμενοι τῶν
[5, 15]   τὰ διαλείποντα ἐπ´ ὀλίγον ἐμβεβλῆσθαι  τοὺς   λόχους. ἦσαν δὲ αὐτῷ καὶ
[5, 2]   αὐτῷ εἶναι θηρίων παντοδαπῶν. καὶ  τοὺς   Μακεδόνας ἡδέως τὸν κισσὸν ἰδόντας,
[5, 3]   σπήλαιον λέγει ἰδόντας ἐν Παραπαμισάδαις  τοὺς   Μακεδόνας καί τινα μῦθον ἐπιχώριον
[5, 3]   ἐπὶ Ἰνδοὺς μετάγειν τῷ λόγῳ  τοὺς   Μακεδόνας, Παραπάμισον ὄντα τὸ ὄρος
[5, 9]   εἴργειν ἐπενόει {ἀπὸ} τοῦ πόρου  τοὺς   Μακεδόνας. ταῦτα δὲ ὁρῶντι Ἀλεξάνδρῳ
[5, 28]   πρεσβυτάτους τε τῶν ἑταίρων καὶ  τοὺς   μάλιστα ἐπιτηδείους αὐτῷ συναγαγών, ὡς
[5, 13]   γὰρ τῶν μὲν πεζῶν ὑπὲρ  τοὺς   μαστοὺς τὸ ὕδωρ ἵναπερ τὸ
[5, 21]   ἤθη ἀποπέμπει, κελεύσας Ἰνδῶν τε  τοὺς   μαχιμωτάτους ἐπιλεξάμενον καὶ εἴ τινας
[5, 29]   κατασκευάζειν προστάττει, ὕψος μὲν κατὰ  τοὺς   μεγίστους πύργους, εὖρος δὲ μείζονας
[5, 26]   ὅσα ἕκαστος ἐλπίζει ἀγαθὰ ἔσεσθαι  τοὺς   μὲν ἀπιέναι οἴκαδε ἐθέλοντας εἰς
[5, 9]   δὴ ἐς πολλὰ τὸν στρατὸν  τοὺς   μὲν αὐτὸς ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ
[5, 18]   φόνον κατεῖδε καὶ τῶν ἐλεφάντων  τοὺς   μὲν αὐτοῦ πεπτωκότας, τοὺς δὲ
[5, 27]   τε καὶ Μακεδονικὴ στρατιά,  τοὺς   μὲν ἐν ταῖς μάχαις ἀπολωλέκασιν,
[5, 5]   ἔχειν τὸ ὕδωρ, καὶ τούτων  τοὺς   μὲν ἐς τὴν λίμνην ἐκδιδόναι
[5, 22]   τε καὶ ἱππεῖς. καὶ τούτων  τοὺς   μὲν ἱππέας ἐπὶ τὰ κέρατα
[5, 2]   δόξαι φρόνιμα, πεῖσαι Ἀλέξανδρον. καὶ  τοὺς   μὲν ἱππέας ξυμπέμπειν οἱ ἐκέλευσε,
[5, 22]   καιρῷ οἱ ἐφαίνετο παρετάσσετο· καὶ  τοὺς   μὲν ἱπποτοξότας εὐθὺς ὡς εἶχεν
[5, 21]   ἐπέκεινα τῆς ὄχθης τοῦ Ὑδραώτου  τοὺς   μὲν πολλοὺς καθ´ ὁμολογίαν προσχωρεῖν
[5, 5]   τε καὶ τοῦ Καυκάσου ἀνίσχοντας  τοὺς   μὲν ὡς ἐπ´ ἄρκτον τετραμμένον
[5, 20]   ἦσαν, πολλῶν δὲ καὶ ὑπὲρ  τοὺς   μυρίους· καὶ κώμας πλήθει τε
[5, 4]   ἄλλοι Ἰνδῶν ποταμοὶ φέρουσιν, οὐδὲ  τοὺς   μύρμηκας τοὺς τὸν χρυσόν σφισιν
[5, 11]   καὶ τὴν Πολυπέρχοντος τάξιν καὶ  τοὺς   νομάρχας τῶν ἐπὶ τάδε Ἰνδῶν
[5, 2]   καὶ αὐτονόμους. ὡς δὲ καὶ  τοὺς   νόμους ἐπύθετο αὐτῶν καὶ ὅτι
[5, 14]   ἀφιγμένων πρὸς Ἀλέξανδρόν τε καὶ  τοὺς   ξὺν αὐτῷ ἱππέας. καὶ γὰρ
[5, 15]   ὡς φοβεῖν ἀπὸ τῆς ὄχθης  τοὺς   ξὺν Κρατερῷ ἱππέας. αὐτὸς δὲ
[5, 2]   καὶ δίδωσιν ἐλευθέρους τε εἶναι  τοὺς   οἰκήτορας τῆς Νύσης καὶ αὐτονόμους.
[5, 26]   ἀπόνως τὴν οἰκείαν διασώζειν, Θρᾷκας  τοὺς   ὁμόρους Ἰλλυριοὺς Τριβαλλοὺς
[5, 5]   ἕω τε καὶ Ἰνδοὺς θάλασσαν.  τοὺς   οὖν ποταμούς, ὅσοι κατὰ τὴν
[5, 14]   δὲ εἰς τὸ εἶρξαί τε  τοὺς   οὔπω πεπερακότας τῶν πολεμίων καὶ
[5, 29]   μέγιστα παρ´ Ἰνδοῖς καὶ  τοὺς   παρ´ Ἀβισάρου ἐλέφαντας, ἀριθμὸν ἐς
[5, 17]   τὴν ἵππον τῇ πάσῃ τάξει,  τοὺς   πεζοὺς δὲ ξυνασπίσαντας ὡς ἐς
[5, 14]   προσβαλὼν ἀπομαχεῖσθαί γε ἔστε  τοὺς   πεζοὺς ἐν τῷ ἔργῳ ἐπιγενέσθαι·
[5, 16]   ἀλλὰ ἐς κύκλους παριππεύων ἀνέπαυε  τοὺς   πεζοὺς ἔστε καταστῆναι αὐτοῖς τὸν
[5, 11]   Ἰνδῶν καὶ τοὺς ἅμα τούτοις  τοὺς   πεντακισχιλίους. παρηγγέλλετο δὲ Κρατερῷ μὴ
[5, 20]   καὶ διὰ στενότητα βαθύτατος ἐς  τοὺς   πεντεκαίδεκα ξυνάγεσθαι· καὶ ταῦτα πολλαχῇ
[5, 4]   τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν, πενταπήχεις  τοὺς   πολλοὺς ὀλίγον ἀποδέοντας, καὶ
[5, 25]   (πρὸς γὰρ τῶν ἀρίστων ἄρχεσθαι  τοὺς   πολλούς, τοὺς δὲ οὐδὲν ἔξω
[5, 10]   ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ τῆς ὄχθης  τοὺς   πολλοὺς τῶν ἱππέων βοήν τε
[5, 27]   εὐθὺς οὐ προθύμους ἔτι ἐς  τοὺς   πόνους αἰσθόμενος οἴκαδε, καλῶς ποιῶν,
[5, 25]   τε πρὸς ἡμῶν διὰ τούσδε  τοὺς   πόνους ἔχεται καὶ Ἑλλήσποντος καὶ
[5, 26]   δοκῶ ἔγωγε ὅτι μὴ αὐτοὺς  τοὺς   πόνους, ὅσοι αὐτῶν ἐς καλὰ
[5, 1]   ἐς τὴν σκηνὴν τὴν Ἀλεξάνδρου  τοὺς   πρέσβεις καὶ καταλαβεῖν καθήμενον κεκονιμένον
[5, 28]   αὐτῷ τὰ ἱερά. τότε δὴ  τοὺς   πρεσβυτάτους τε τῶν ἑταίρων καὶ
[5, 20]   αὐτὸς δὲ ἤλαυνεν ὡς ἐπὶ  τοὺς   προσχώρους τῇ Πώρου ἀρχῇ Ἰνδούς.
[5, 28]   τε ἀκούσιον τῆς γνώμης ἐς  τοὺς   πρόσω κινδύνους καὶ τὸ καθ´
[5, 27]   προθυμότερον ἀκολουθήσειν σοι εἰκός, ὁρῶντας  τοὺς   πρότερον ξυμπονήσαντάς τε καὶ ξυγκινδυνεύσαντας
[5, 12]   ἐκ Βάκτρων καὶ Σογδιανῶν καὶ  τοὺς   Σκύθας ἱππέας καὶ Δάας τοὺς
[5, 16]   ὄντας ἐς χιλίους, ὡς ταράξαι  τοὺς   ταύτῃ ἐφεστηκότας τῶν πολεμίων τῇ
[5, 24]   Θάψας δὲ ὡς νόμος αὐτῷ  τοὺς   τελευτήσαντας Εὐμενῆ τὸν γραμματέα ἐκπέμπει
[5, 4]   ποταμοὶ φέρουσιν, οὐδὲ τοὺς μύρμηκας  τοὺς   τὸν χρυσόν σφισιν ἐργαζομένους, οὐδὲ
[5, 14]   Ταύρωνι δὲ τῷ τοξάρχῃ προσέταξε  τοὺς   τοξότας ἐπάγειν τῇ ἵππῳ καὶ
[5, 20]   σύμπαντας καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας καὶ  τοὺς   τοξότας· καὶ προσεχώρουν αὐτῷ ὁμολογίᾳ
[5, 12]   τε καὶ Κοίνου τάξιν καὶ  τοὺς   τοξότας τε καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας
[5, 2]   Νυσαίων, τοὺς ἱππέας μὲν ἄγεσθαι  τοὺς   τριακοσίους καὶ εἰ βούλει ἔτι
[5, 22]   Κλείτου ἱππαρχίαν, ἐχομένους δὲ τούτων  τοὺς   ὑπασπιστάς, καὶ ἐπὶ τούτοις τοὺς
[5, 13]   τῶν δὲ πεζῶν πρώτους μὲν  τοὺς   ὑπασπιστὰς τοὺς βασιλικούς, ὧν ἡγεῖτο
[5, 24]   δὲ ἀπέγνω διώκειν τοῦ πρόσω  τοὺς   φεύγοντας, ἐπανελθὼν ἐς τὰ Σάγγαλα
[5, 4]   σφισιν ἐργαζομένους, οὐδὲ τοὺς γρῦπας  τοὺς   φύλακας, οὐδὲ ὅσα ἄλλα ἐφ´
[5, 24]   τῶν νεκρῶν ἐγένοντο, ἀλλὰ ὑπὲρ  τοὺς   χιλίους καὶ διακοσίους, καὶ ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005