Alphabétiquement     [«   »]
μέλλοντος 1
μεμπτοί 1
μεμυθευμένων 1
μὲν 120
μέν 3
μένειν 1
Μενέλεων 1
Fréquences     [«    »]
118 ἐπὶ
119 ἐς
111 τὸ
120 μὲν
123 τὸν
130 τῆς
143 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

μὲν


Livre, Chapitre
[5, 2]   σοι μέλει Νυσαίων, τοὺς ἱππέας  μὲν   ἄγεσθαι τοὺς τριακοσίους καὶ εἰ
[5, 27]   ἐθελόντων. ἐν δὲ τούτῳ πολλάκις  μὲν   Ἀλέξανδρος ἐκέλευε λέγειν τὸν βουλόμενον,
[5, 17]   νῆες ἐπὶ πόδα ὑπεχώρουν, αὐτὸς  μὲν   Ἀλέξανδρος περιβάλλει ἐν κύκλῳ τὴν
[5, 12]   ὄμβρος κεκοίμητο. καὶ  μὲν   ἄλλη στρατιὰ αὐτῷ ἱππικὴ
[5, 4]   οὗτοι Ἰνδοὶ ποταμοὶ ὄντες, τῶν  μὲν   ἄλλων τῶν Ἀσιανῶν ποταμῶν πολύ
[5, 26]   ~Πέρας δὲ τῶν πόνων γενναίῳ  μὲν   ἀνδρὶ οὐδὲν δοκῶ ἔγωγε ὅτι
[5, 27]   ἐθέλεις Μακεδόνων ἐξηγεῖσθαι, ἀλλὰ πείσας  μὲν   ἄξειν φῄς, πεισθεὶς δὲ οὐ
[5, 26]   ἕκαστος ἐλπίζει ἀγαθὰ ἔσεσθαι τοὺς  μὲν   ἀπιέναι οἴκαδε ἐθέλοντας εἰς τὴν
[5, 27]   ὅσοι δὲ ὑπολελείμμεθα· ὧν Θετταλοὺς  μὲν   ἀπὸ Βάκτρων εὐθὺς οὐ προθύμους
[5, 18]   τῶν δὲ ἀμφ´ Ἀλέξανδρον πεζοὶ  μὲν   ἀπὸ ἑξακισχιλίων τῶν ἐν τῇ
[5, 5]   ὄρος ἀπείργειν τὴν Ἀσίαν, ἀρχόμενον  μὲν   ἀπὸ Μυκάλης τοῦ καταντικρὺ Σάμου
[5, 22]   ἐπὶ τοὺς Καθαίους. καὶ δευτεραῖος  μὲν   ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ὑδραώτου
[5, 16]   ξυνθεὶς ταύτῃ ἔταξεν· ἀλλὰ αὐτὸς  μὲν   ἅτε ἱπποκρατῶν τὴν πολλὴν τῆς
[5, 6]   ἄνεμον τὴν Ἀσίαν, τούτῳ δύο  μὲν   αὗται μέγισται πρὸς αὐτοῦ τοῦ
[5, 24]   δὲ τῶν Ἰνδῶν τοῖς πάλαι  μὲν   αὐτονόμοις, τότε δὲ ἑκουσίως προσχωρήσασι
[5, 9]   ἐς πολλὰ τὸν στρατὸν τοὺς  μὲν   αὐτὸς ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἦγε
[5, 18]   κατεῖδε καὶ τῶν ἐλεφάντων τοὺς  μὲν   αὐτοῦ πεπτωκότας, τοὺς δὲ ἐρήμους
[5, 24]   σπουδῇ ἐδίωκεν· ἀλλὰ οἱ πολλοὶ  μὲν   αὐτῶν ἔφθασαν ἀποφυγόντες, διὰ μακροῦ
[5, 28]   τὴν ἀποχώρησιν. Ἀλέξανδρος δὲ τότε  μὲν   ἀχθεσθεὶς τοῦ τε Κοίνου τῇ
[5, 27]   ἀρχῆς ἄλλον στόλον στέλλεσθαι, εἰ  μὲν   βούλει, ἐπ´ αὐτὰ ταῦτα τὰ
[5, 8]   πλοῖα καὶ ἐκομίσθη αὐτῷ, ὅσα  μὲν   βραχύτερα διχῇ διατμηθέντα, αἱ τριακόντοροι
[5, 6]   τὸ πεδίον ἔχει προσκεχωσμένον. Ἕρμον  μὲν   γὰρ καὶ Κάϋστρον καὶ Κάϊκόν
[5, 14]   ἐγὼ ξυμφέρομαι, ἄλλως λέγει. ἐκπεμφθῆναι  μὲν   γὰρ τὸν παῖδα ὑπὸ τοῦ
[5, 25]   εἶναι ἐξηγγέλλετο καὶ ἀνθρώπους ἀγαθοὺς  μὲν   γῆς ἐργάτας, γενναίους δὲ τὰ
[5, 27]   προκεκμηκότες. καὶ τούτοις ξύμπασιν πόθος  μὲν   γονέων ἐστίν, ὅσοις ἔτι σώζονται,
[5, 10]   ὑφαρπάσας ὀξέως τὸν πόρον.  μὲν   δὴ αὐτὸς Πῶρος κατεστρατοπεδεύκει πρὸς
[5, 4]   Ἰνδὸς τοῦ Γάγγου. Κτησίας  μὲν   δή, εἰ δή τῳ ἱκανὸς
[5, 20]   εὖρος σταδίους ἐπέχειν πεντεκαίδεκα. τοῖς  μὲν   δὴ ἐπὶ τῶν διφθερῶν περῶσιν
[5, 9]   τῶν ἐλεφάντων τῷ στίφει. ταύτῃ  μὲν   δὴ κατεστρατοπεδευκότα εἶδεν Ἀλέξανδρον
[5, 25]   πεισθεὶς ὀπίσω ἀποστρέφεσθαι. εἰ  μὲν   δὴ μεμπτοί εἰσιν ὑμῖν οἱ
[5, 20]   διέβη ἅμα τῷ στρατῷ. Κρατερὸν  μὲν   δὴ ξὺν μέρει τῆς στρατιᾶς
[5, 26]   ἀνθρώπου γενέσθαι δοκεῖν; οὐ  μὲν   δὴ οὐδὲ Διονύσου, ἁβροτέρου τούτου
[5, 8]   ὀξύτητα τοῦ ἔργου ἀφαιροῦνται. ~Ῥωμαίοις  μὲν   δὴ οὕτω ταῦτα ἐκ παλαιοῦ
[5, 22]   τῶν Ἰνδῶν Ἀδραϊσταὶ ἐκαλοῦντο. οὗτοι  μὲν   δὴ προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ Ἀλεξάνδρῳ. καὶ
[5, 26]   ἐς τὰ ἡμέτερα, ἀναστέλλοντες; Εἰ  μὲν   δὴ ὑμᾶς πονοῦντας καὶ κινδυνεύοντας
[5, 1]   Ἰνδοὺς ἧκε στρατιὰν ἄγων, τοσαῦτα  μὲν   ἔθνη μάχιμα καὶ ἄγνωστα τοῖς
[5, 21]   τὴν πολλὴν προνομεύοντες. ἐνταῦθα Ἡφαιστίωνα  μὲν   ἐκπέμπει δοὺς αὐτῷ μέρος τῆς
[5, 1]   γῇ, καὶ ἄλλας πολλὰς τὰς  μὲν   ἔκτικας ἤδη, τὰς δὲ καὶ
[5, 27]   καὶ Μακεδονικὴ στρατιά, τοὺς  μὲν   ἐν ταῖς μάχαις ἀπολωλέκασιν, οἱ
[5, 27]   τῶν δὲ ἄλλων Ἑλλήνων οἱ  μὲν   ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς πρὸς
[5, 24]   κράτος τὴν πόλιν. καὶ ἀποθνήσκουσι  μὲν   ἐν τῇ καταλήψει τῶν Ἰνδῶν
[5, 14]   αὑτοῦ παῖδα· δὴ ὡς  μὲν   ἐπὶ κατασκοπὴν ἐκπεμπόμενα πολλά τε
[5, 17]   σφῶν προσφερόμενοι τοῖς θηρίοις, ὅπῃ  μὲν   ἐπιφέροιντο εἶκον, ἀποστραφέντων δὲ εἴχοντο
[5, 7]   ἐπὶ τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ὅπως  μὲν   ἐποιήθη Ἀλεξάνδρῳ οὔτε Ἀριστόβουλος οὔτε
[5, 6]   τῆς Ἀσίας μοῖραι γίγνονται,  μὲν   ἐς μεσημβρίαν τε καὶ πρὸς
[5, 5]   τὸ ὕδωρ, καὶ τούτων τοὺς  μὲν   ἐς τὴν λίμνην ἐκδιδόναι τὴν
[5, 20]   ὁμολογίᾳ πάντες. καὶ ἔλαβε πόλεις  μὲν   ἐς τριάκοντα καὶ ἑπτά, ὧν
[5, 19]   Ἀλέξανδρος ἡσθεὶς τῷ λόγῳ, τοῦτο  μὲν   ἔσται σοι, ἔφη, Πῶρε,
[5, 21]   αὖ τοῦτον Ἰνδὸν ποταμόν, τὸ  μὲν   εὖρος οὐ μείονα τοῦ Ἀκεσίνου,
[5, 6]   δὲ τὴν Ἰνδῶν χώραν πρὸς  μὲν   ἕω τε καὶ ἀπηλιώτην ἄνεμον
[5, 16]   ταύτης τὰ ἅρματα ἑκατέρωθεν. ~Αὕτη  μὲν   Πώρου τάξις ἦν. Ἀλέξανδρος
[5, 19]   ἐκέλευσεν παρὰ Ἀλέξανδρον. ~Καὶ  μὲν   ἤγετο· Ἀλέξανδρος δὲ ὡς προσάγοντα
[5, 26]   ἄλλοις περιποιοῦντες· νῦν δὲ κοινοὶ  μὲν   ἡμῖν οἱ πόνοι, ἴσον δὲ
[5, 28]   ξὺν ὀργῇ τοὺς αὐτοὺς αὐτὸς  μὲν   ἰέναι ἔφη τοῦ πρόσω, βιάσεσθαι
[5, 26]   τε καὶ τοῖς ξυμμάχοις τὸν  μὲν   Ἰνδικὸν κόλπον ξύρρουν ὄντα τῷ
[5, 22]   καὶ ἱππεῖς. καὶ τούτων τοὺς  μὲν   ἱππέας ἐπὶ τὰ κέρατα διελὼν
[5, 2]   φρόνιμα, πεῖσαι Ἀλέξανδρον. καὶ τοὺς  μὲν   ἱππέας ξυμπέμπειν οἱ ἐκέλευσε, τοὺς
[5, 17]   φάλαγγα ἐσήμηνε. καὶ οὕτως οἱ  μὲν   ἱππεῖς τῶν Ἰνδῶν πλὴν ὀλίγων
[5, 9]   ὄχθη πᾶσα πλήρης φαινομένη τῇ  μὲν   ἱππέων, τῇ δὲ πεζῶν, οὐκ
[5, 22]   οἱ ἐφαίνετο παρετάσσετο· καὶ τοὺς  μὲν   ἱπποτοξότας εὐθὺς ὡς εἶχεν ἐκπέμπει
[5, 18]   μάλιστα ἀπέθανον· ἱππεῖς δὲ τῶν  μὲν   ἱπποτοξοτῶν, οἳ δὴ καὶ πρῶτοι
[5, 15]   τῇ μάχῃ τετελευτηκότα ἤγγειλαν, ἐγίγνετο  μὲν   καὶ ὣς ἀμφίβολος τῇ γνώμῃ,
[5, 29]   δώδεκα βωμοὺς κατασκευάζειν προστάττει, ὕψος  μὲν   κατὰ τοὺς μεγίστους πύργους, εὖρος
[5, 24]   ἐς τὰ Σάγγαλα τὴν πόλιν  μὲν   κατέσκαψε, τὴν χώραν δὲ τῶν
[5, 4]   ἀφείλετο καὶ ἄλλα ἔθνη τὰ  μὲν   κατεστρέψατο, τὰ δὲ προσχωρήσαντά οἱ
[5, 12]   δὲ ἄλλη στρατιὰ εὔπορος. ~Ταῦτα  μὲν   Κρατερῷ ἐνετέλλετο. ἐν μέσῳ δὲ
[5, 5]   οἱ Ἀλεξάνδρῳ ξυστρατεύσαντες Μακεδόνες, ὡς  μὲν   λέγεται τὰ Ἀλεξάνδρου αὔξοντες, ὅτι
[5, 17]   κατεπάτουν καὶ κατέκαινον. ἀλλ´ οἱ  μὲν   Μακεδόνες, ἅτε ἐν εὐρυχωρίᾳ τε
[5, 27]   αὐτὸς γάρ τοι ὁρᾷς, ὅσοι  μὲν   Μακεδόνων τε καὶ Ἑλλήνων ἅμα
[5, 26]   νῦν δὲ δὴ ἀποτρεπομένων πολλὰ  μὲν   μάχιμα ὑπολείπεται γένη ἐπέκεινα τοῦ
[5, 13]   ἐς νῆσον γὰρ καὶ αὐτὴν  μὲν   μεγάλην, δὴ καὶ μᾶλλον
[5, 6]   Ἀσίας τετραχῇ αὖ τεμνομένης μεγίστην  μὲν   μοῖραν τὴν Ἰνδῶν γῆν ποιεῖ
[5, 19]   πόλεις ἔκτισεν Ἀλέξανδρος. καὶ τὴν  μὲν   Νίκαιαν τῆς νίκης τῆς κατ´
[5, 21]   ~Περάσας δὲ τὸν ποταμὸν Κοῖνον  μὲν   ξὺν τῇ αὑτοῦ τάξει ἀπολείπει
[5, 24]   ἑκουσίως προσχωρήσασι προσέθηκεν. καὶ Πῶρον  μὲν   ξὺν τῇ δυνάμει τῇ ἀμφ´
[5, 23]   αἴσθῃ, ἔφη, βιαζομένους ταύτῃ, αὐτὸς  μὲν   ξὺν τῇ στρατιᾷ εἴργειν τοὺς
[5, 18]   Ἀπέθανον δὲ τῶν Ἰνδῶν πεζοὶ  μὲν   ὀλίγον ἀποδέοντες τῶν δισμυρίων, ἱππεῖς
[5, 24]   δὲ ξὺν Ἀλεξάνδρῳ στρατιᾶς ἀπέθανον  μὲν   ὀλίγον ἀποδέοντες τῶν ἑκατὸν ἐν
[5, 25]   ἀνδρείᾳ. ταῦτα δὲ ἐξαγγελλόμενα Ἀλέξανδρον  μὲν   παρώξυνεν ἐς ἐπιθυμίαν τοῦ πρόσω
[5, 14]   ἑκατέρωθεν ἐπέστησαν. ~Οὕτως ἐκτάξας τὸν  μὲν   πεζὸν στρατὸν ἐν κόσμῳ βάδην
[5, 13]   αὐτὸν χαλεπῶς· ἦν γὰρ τῶν  μὲν   πεζῶν ὑπὲρ τοὺς μαστοὺς τὸ
[5, 15]   ἴλας ἐμβεβληκός. καὶ τούτων ἱππέας  μὲν   πεσεῖν ἐς τετρακοσίους, πεσεῖν δὲ
[5, 21]   γὰρ Πῶρος οὗτος, ἔστε  μὲν   πολέμια ξυνειστήκει Ἀλεξάνδρῳ τὰ πρὸς
[5, 27]   καὶ στρατιὰν τοιαύτην ἄγοντι ἐκ  μὲν   πολεμίων δέος οὐδέν, τὰ δὲ
[5, 21]   τῆς ὄχθης τοῦ Ὑδραώτου τοὺς  μὲν   πολλοὺς καθ´ ὁμολογίαν προσχωρεῖν ξυνέβαινεν,
[5, 26]   ἂν προεκάμνετε ταῖς γνώμαις, τῶν  μὲν   πόνων μόνοις ὑμῖν μετόν, τὰ
[5, 9]   ἄλλῃ ἦγε τῆς χώρας τὰ  μὲν   πορθῶν ὅσα πολέμια, τὰ δὲ
[5, 14]   γνώμην δὲ ἐπεποίητο, ὡς εἰ  μὲν   προσμίξειαν αὐτῷ οἱ ἀμφὶ τὸν
[5, 25]   βάρβαροι ἐπιόντας; ὧν γε οἱ  μὲν   προσχωροῦσιν ἑκόντες, οἱ δὲ φεύγοντες
[5, 15]   πόρον. ~Καὶ ἐπὶ τούτους τὰ  μὲν   πρῶτα ἐκπέμψαι Ἀλέξανδρον καὶ οὗτος
[5, 23]   προφυλακαῖς τῶν ἱππέων· καὶ οἱ  μὲν   πρῶτοι αὐτῶν κατεκόπησαν πρὸς τῶν
[5, 20]   διφθερῶν ξὺν τῇ στρατιᾷ τὸ  μὲν   ῥεῦμα ὀξὺ τοῦ Ἀκεσίνου πέτραις
[5, 6]   τε καὶ Μεγασθένης, ὃς ξυνῆν  μὲν   Σιβυρτίῳ τῷ σατράπῃ τῆς Ἀραχωσίας,
[5, 3]   πρὸς Ἡφαιστίωνος καὶ πλοῖα πολλὰ  μὲν   σμικρότερα, δύο δὲ τριακοντόρους, καὶ
[5, 19]   εὐθὺς ἐπὶ τῷ κηρύγματι. τοσήδε  μὲν   σπουδὴ Ἀλεξάνδρῳ ἀμφ´ αὐτὸν ἦν,
[5, 4]   καὶ Κτησίας ἐς τεκμηρίωσιν, ἵνα  μὲν   στενότατος αὐτὸς αὑτοῦ Ἰνδός
[5, 25]   ἐγίγνοντο κατὰ τὸ στρατόπεδον τῶν  μὲν   τὰ σφέτερα ὀδυρομένων, ὅσοι ἐπιεικέστατοι,
[5, 4]   κατὰ τὴν δίαιταν, ἀλλὰ μεγάλους  μὲν   τὰ σώματα, οἵους μεγίστους τῶν
[5, 3]   τοῦ Ἰνδοῦ δῶρα ἥκοντα ἀργυρίου  μὲν   τάλαντα ἐς διακόσια, ἱερεῖα δὲ
[5, 18]   πέμπει δὴ παρ´ αὐτὸν πρῶτα  μὲν   Ταξίλην τὸν Ἰνδόν· καὶ Ταξίλης
[5, 24]   οὐδὲ ἐγὼ τοῦ ἔργου. ~Ὁ  μὲν   ταῦτα παρήγγειλεν· Πτολεμαῖος δὲ ἁμάξας
[5, 28]   ἀνὰ τὸ στρατόπεδον καὶ ἀχθόμενοι  μὲν   τῇ ὀργῇ αὐτοῦ δῆλοι ἦσαν,
[5, 23]   πόλιν κατεκλείσθησαν. καὶ Ἀλέξανδρος ταύτην  μὲν   τὴν ἡμέραν περιεστρατοπέδευσε τοῖς πεζοῖς
[5, 17]   καὶ αὐτοὶ οἱ ἐλέφαντες τὰ  μὲν   τιτρωσκόμενοι, τὰ δὲ ὑπό τε
[5, 13]   ἐπεπέρατο αὐτῷ τὸ ὕδωρ, ἐπὶ  μὲν   τὸ δεξιὸν κέρας παρήγαγε τό
[5, 11]   ἔγνω ἐπιχειρεῖν τῷ πόρῳ, κατὰ  μὲν   τὸ στρατόπεδον φανερῶς αὐτῷ τὰ
[5, 8]   ταῦτα ὡς ἔγνω Ἀλέξανδρος, Κοῖνον  μὲν   τὸν Πολεμοκράτους πέμψας ὀπίσω ἐπὶ
[5, 22]   τοῦ ὀχυρώματος. αὐτὸς δὲ ἐπὶ  μὲν   τοῦ δεξιοῦ κέρως τῶν ἱππέων
[5, 15]   ἐνταῦθα ἔτασσε τὴν στρατιάν, πρώτους  μὲν   τοὺς ἐλέφαντας ἐπὶ μετώπου, διέχοντα
[5, 13]   προέταξε· τῶν δὲ πεζῶν πρώτους  μὲν   τοὺς ὑπασπιστὰς τοὺς βασιλικούς, ὧν
[5, 3]   ἐς διακόσια, ἱερεῖα δὲ βοῦς  μὲν   τρισχιλίας, πρόβατα δὲ ὑπὲρ μύρια,
[5, 9]   πάντων παρασκευάζεσθαι. ἄλλως τε ἐν  μὲν   τῷ τότε οἱ ποταμοὶ πάντες
[5, 23]   πεζῶν τὴν φάλαγγα. καὶ ἀπὸ  μὲν   τῶν πρώτων ἁμαξῶν οὐ χαλεπῶς
[5, 4]   καλεῖται τῇ Ἰνδῶν φωνῇ, ταῦτα  μὲν   ὑπὲρ τοῦ Ἰνδοῦ τὰ μάλιστα
[5, 21]   αὐτῷ μέρος τῆς στρατιᾶς, πεζῶν  μὲν   φάλαγγας δύο, ἱππέων δὲ τήν
[5, 27]   καὶ τοιαῦτα εἰπόντος Ἀλεξάνδρου πολὺν  μὲν   χρόνον σιωπὴ ἦν οὔτε ἀντιλέγειν
[5, 29]   τε καὶ ἱππικόν. καὶ τὴν  μὲν   χώραν τὴν μέχρι τοῦ Ὑφάσιος
[5, 17]   τὴν τάξιν τῆς ἵππου, τὴν  μὲν   ὡς ἐπ´ Ἀλέξανδρον τὴν πολλήν
[5, 5]   καὶ τοῦ Καυκάσου ἀνίσχοντας τοὺς  μὲν   ὡς ἐπ´ ἄρκτον τετραμμένον ἔχειν
[5, 5]   Παμφύλων καὶ Κιλίκων γῆν ἔνθεν  μὲν   ὡς ἐς Ἀρμενίαν παρήκειν, ἀπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005