Alphabétiquement     [«   »]
οὐδένα 1
οὐδενὶ 1
οὐδενός 1
οὐκ 32
οὐκέτι 4
οὖν 14
Οὐξίους 1
Fréquences     [«    »]
32 ἀλλὰ
30 ἀπὸ
30 ἔτι
32 οὐκ
36 αὐτὸς
40
43 Ἀλέξανδρος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

οὐκ


Livre, Chapitre
[5, 25]   ὀδυρομένων, ὅσοι ἐπιεικέστατοι, τῶν δὲ  οὐκ   ἀκολουθήσειν, οὐδ´ ἢν ἄγῃ Ἀλέξανδρος,
[5, 1]   χειρωσάμενος· πλήν γε δὴ ὅτι  οὐκ   ἀκριβῆ ἐξεταστὴν χρὴ εἶναι τῶν
[5, 1]   σοι γενέσθω τεκμήριον· κιττὸς γὰρ  οὐκ   ἄλλῃ τῆς Ἰνδῶν γῆς φυόμενος
[5, 6]   ποταμοῦ ἀμφότεροι ὡσαύτως ὀνομάζουσιν καὶ  οὐκ   ἀμαυροῖς τεκμηρίοις ὅτι ταύτῃ ἔχει
[5, 4]   ὑπὲρ τοῦ Ἰνδοῦ τὰ μάλιστα  οὐκ   ἀμφίλογα καὶ ἐμοὶ ἀναγεγράφθω. ἐπεὶ
[5, 10]   ἐπιθήσεσθαι ἔμελλεν· οἵ τε ἵπποι  οὐκ   ἂν ἐδόκουν αὐτῷ ἐθελῆσαι οὐδὲ
[5, 26]   ἀπόνως καὶ ἀκινδύνως ἐξηγούμενος ἦγον,  οὐκ   ἀπεικότως ἂν προεκάμνετε ταῖς γνώμαις,
[5, 7]   τεταγμένον ἐν τῷ δρωμένῳ ὅμως  οὐκ   ἄπεστιν, οἵ τε παρακελευσμοὶ ὡς
[5, 28]   οὐδὲν μεῖον ἐθύετο, θυομένῳ δὲ  οὐκ   ἐγίγνετο αὐτῷ τὰ ἱερά. τότε
[5, 16]   κατὰ τὰ διαλείποντα αὐτῶν ἐπετέτακτο,  οὐκ   ἔγνω προάγειν, αὐτὰ ἐκεῖνα ὀκνήσας
[5, 9]   μὲν ἱππέων, τῇ δὲ πεζῶν,  οὐκ   εἴα ἠρεμεῖν τὸν Πῶρον, οὐδὲ
[5, 23]   ὑψηλοῦ ἠκροβολίζοντο, γνοὺς Ἀλέξανδρος ὅτι  οὐκ   εἴη τῶν ἱππέων τὸ ἔργον
[5, 17]   ἐς μίαν ἴλην ἤδη ξυνηγμένη,  οὐκ   ἐκ παραγγέλματος, ἀλλὰ ἐν τῷ
[5, 20]   ἵνα ὀλίγιστοι ἦσαν οἰκήτορες πεντακισχιλίων  οὐκ   ἐλάττους ἦσαν, πολλῶν δὲ καὶ
[5, 26]   ἐπειδὰν ἐπεξέλθωμεν τὴν Ἀσίαν, τότε  οὐκ   ἐμπλήσας μὰ Δι´ ὑμᾶς, ἀλλὰ
[5, 26]   ὅτι πρόγονος ἡμέτερος  οὐκ   ἐν Τίρυνθι οὐδὲ Ἄργει, ἀλλ´
[5, 23]   δὲ ἐπὶ τὴν ἵππον προσαγαγοῦσαν  οὐκ   ἐξέδραμον οἱ Ἰνδοὶ ἔξω τῶν
[5, 4]   Ἰνδοὺς ὅσα ἂν ἄτοπα ψεύσωνται,  οὐκ   ἐξελεγχθησόμενα πρὸς οὐδαμῶν. ἀλλὰ Ἀλέξανδρος
[5, 13]   πολὺ τῆς νυκτὸς κατασχών, ὥστε  οὐκ   ἐξεύρισκον αὐτῷ οἱ ἱππεῖς τὸν
[5, 7]   κατὰ πόρου ἀφίενται ἀπὸ ξυνθήματος,  οὐκ   ἐπ´ εὐθύ, ἀλλὰ καθάπερ αἱ
[5, 15]   στῖφος ἀμφ´ αὐτὸν τῶν ἱππέων  οὐκ   ἐπὶ μετώπου, ἀλλὰ κατ´ ἴλας
[5, 26]   καὶ τῶν Ἑλλήνων, ὅσοι  οὐκ   ἐπιτήδειοι ἐς τὰ ἡμέτερα, ἀναστέλλοντες;
[5, 13]   προῄει ἐν τάξει. ἔλαθε δὲ  οὐκ   ἐς βέβαιον χωρίον ἐκβὰς ἀγνοίᾳ
[5, 14]   κατασκοπὴν ἐκπεμπόμενα πολλά τε καὶ  οὐκ   εὔζωνα ἐς τὴν ἀποχώρησιν ἦν,
[5, 16]   ὁμοῦ ἤδη ἦν, δὲ  οὐκ   εὐθὺς ἐκτάξας ἐπῆγεν, ὡς μὴ
[5, 4]   δὲ προσχωρήσαντά οἱ ἑκόντα κατέσχεν,  οὐκ   ἔχω ἀτρεκῶς ὥς γε δὴ
[5, 8]   ὅπως ἐζεύχθη Ἰνδὸς ποταμὸς  οὐκ   ἔχω εἰπεῖν, ὅτι μηδὲ οἱ
[5, 2]   πολλοὺς τῶν ἀμφ´ αὐτὸν τῶν  οὐκ   ἠμελημένων Μακεδόνων τῷ τε κισσῷ
[5, 25]   Μῆδοι ἐπῆρχον, καὶ ὅσων δὲ  οὐκ   ἦρχον, τὰ ὑπὲρ τὰς Κασπίας
[5, 15]   δὲ οἱ πεζοὶ αὐτῷ ἐτετάχατο,  οὐκ   ἴσον τὸ μέτωπον τοῖς θηρίοις
[5, 26]   ἀποθνήσκειν κλέος ἀθάνατον ὑπολειπομένους.  οὐκ   ἴστε ὅτι πρόγονος
[5, 20]   πέτραις καὶ {συναρ{ ρ} αχθέντων  οὐκ   ὀλίγους αὐτοῦ ἐν τῷ ὕδατι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005