Alphabétiquement     [«   »]
δασεῖα 1
δάφνης 1
δέ 12
δὲ 289
δέδιτε 1
δεδουλωμένος 1
δεῆσαι 1
Fréquences     [«    »]
239 τε
165 τὴν
206 τῶν
289 δὲ
642 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

δὲ


Livre, Chapitre
[5, 20]   ἄλλου του ὑπάρχου Ἰνδῶν. Ἀλέξανδρος  δὲ   Ἀβισάρην διὰ τάχους ἰέναι παρ´
[5, 15]   οὗτος λέγει τοὺς ἱπποτοξότας, αὐτὸν  δὲ   ἄγειν τοὺς ἱππέας· προσάγειν γὰρ
[5, 26]   πόνων μόνοις ὑμῖν μετόν, τὰ  δὲ   ἆθλα αὐτῶν ἄλλοις περιποιοῦντες· νῦν
[5, 26]   δὲ μέτεστι τῶν κινδύνων, τὰ  δὲ   ἆθλα ἐν μέσῳ κεῖται ξύμπασιν.
[5, 6]   ἐντὸς τὴν ἡμετέραν θάλασσαν. δύο  δὲ   αἱ μεταξὺ Εὐφράτου τε ποταμοῦ
[5, 24]   ἐχώρει ἐπὶ τοὺς βαρβάρους. τοῖς  δὲ   αἵ τε ἅμαξαι ἐμποδὼν ἦσαν
[5, 2]   τῆς Νυσαίας κατέστησεν αὐτός. τὸν  δὲ   Ἄκουφιν ταῦτα ἀκούσαντα ἐπιμειδιᾶσαι λέγεται
[5, 13]   ἐπὶ τὸν Πῶρον. ἐν τούτῳ  δὲ   Ἀλέξανδρος πρῶτος αὐτὸς ἐκβὰς καὶ
[5, 19]   Ἀλεξάνδρῳ ἀμφ´ αὐτὸν ἦν, τόσος  δὲ   Ἀλεξάνδρου φόβος τοῖς βαρβάροις. καὶ
[5, 6]   Ἰνδῶν τῆς χώρας λελέχθω· τὰ  δὲ   ἄλλα ἀποκείσθω ἐς τὴν Ἰνδικὴν
[5, 9]   μένων ἐφύλαττε τὸν πόρον· ὅσα  δὲ   ἄλλα τοῦ ποταμοῦ εὐπορώτερα, ἐπὶ
[5, 11]   πρὸς τοὺς ἐκβαίνοντας ἵππους,  δὲ   ἄλλη στρατιὰ εὔπορος. ~Ταῦτα μὲν
[5, 11]   ἄγοι Πῶρος ἐπ´ ἐμέ, τῆς  δὲ   ἄλλης στρατιᾶς ὑπολείποιτό τι ἐπὶ
[5, 13]   τῶν ὑπασπιστῶν οἱ ἡμίσεες· τοὺς  δὲ   ἄλλους ὑπασπιστὰς ἄλλαι τριακόντοροι ἔφερον.
[5, 27]   οἴκαδε, καλῶς ποιῶν, ἀπέπεμψας· τῶν  δὲ   ἄλλων Ἑλλήνων οἱ μὲν ἐν
[5, 18]   ἵππου ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι· τῶν  δὲ   ἄλλων ἱππέων ὡς διακόσιοι. Πῶρος
[5, 24]   ~Ὁ μὲν ταῦτα παρήγγειλεν· Πτολεμαῖος  δὲ   ἁμάξας τε ἐκ τῶν ἀπολελειμμένων
[5, 18]   αὐτῶν μὴ αὐτοῦ ἀπέθανον. τῶν  δὲ   ἀμφ´ Ἀλέξανδρον πεζοὶ μὲν ἀπὸ
[5, 21]   παρ´ αὑτῷ ἔχοι ἐλέφαντας, τούτους  δὲ   {ἀναλαβόντα{ ς} ἰέναι παρ´ αὑτόν.
[5, 8]   ὤφθη ἐν τῷ Ὑδάσπῃ. αὐτὸς  δὲ   ἀναλαβὼν ἥν τε δύναμιν ἔχων
[5, 24]   ἀπέθανον ἐς πεντακοσίους μάλιστα. ὡς  δὲ   ἀπέγνω διώκειν τοῦ πρόσω τοὺς
[5, 8]   θύει κατὰ νόμον Ἀλέξανδρος. ἄρας  δὲ   ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ ἐς Τάξιλα
[5, 26]   ἐπὶ τὴν ἑῴαν θάλασσαν, πολλὰ  δὲ   ἀπὸ τούτων ἔτι ἐπὶ τὴν
[5, 19]   τι οἱ γενέσθαι ἐθέλοι. Πῶρον  δὲ   ἀποκρίνασθαι λόγος ὅτι· βασιλικῶς μοι
[5, 25]   οἱ δὲ φεύγοντες ἁλίσκονται, οἱ  δὲ   ἀποφυγόντες τὴν χώραν ἡμῖν ἔρημον
[5, 16]   Ταύρωνι προσέταξεν ἄγειν, μὴ πρόσθεν  δὲ   ἅπτεσθαι τοῦ ἔργου πρὶν ὑπὸ
[5, 15]   τοῦ Πώρου τὸν παῖδα· τὰ  δὲ   ἅρματα αὐτοῖς ἵπποις ἁλῶναι ἔν
[5, 18]   ἱππεῖς δὲ ἐς τρισχιλίους, τὰ  δὲ   ἅρματα ξύμπαντα κατεκόπη· καὶ Πώρου
[5, 5]   ὡς ἐς Ἀρμενίαν παρήκειν, ἀπὸ  δὲ   Ἀρμενίων ὡς ἐπὶ Μηδίαν παρὰ
[5, 6]   μεγάλῃ θαλάσσῃ· τὸ πρὸς βορρᾶν  δὲ   αὐτῆς ἀπείργειν τὸν Καύκασον τὸ
[5, 27]   ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἀπέσται· ἐπανελθὼν  δὲ   αὐτός {τε} εἰ δοκεῖ, ἐς
[5, 26]   ἀποπέμψω ἐπανάξω αὐτός, τοὺς  δὲ   αὐτοῦ μένοντας ζηλωτοὺς τοῖς ἀπερχομένοις
[5, 21]   καθάπερ τὸν Ἀκεσίνην χαλεπῶς. προχωροῦντι  δὲ   αὐτῷ ἐπέκεινα τῆς ὄχθης τοῦ
[5, 15]   ὀλίγον ἐμβεβλῆσθαι τοὺς λόχους. ἦσαν  δὲ   αὐτῷ καὶ κατὰ τὰ κέρατα
[5, 9]   καὶ αὐτοὺς πολλαχῇ διέπεμπε. σῖτος  δὲ   αὐτῷ πάντοθεν ἐκ τῆς ἐπὶ
[5, 22]   αὐτῷ διχῇ διακριθέντες ἐτάχθησαν. ἐκτάσσοντι  δὲ   αὐτῷ παρεγένοντο καὶ οἱ ἀπὸ
[5, 10]   χώραν ἐπὶ στρατοπέδου ἔμενε· σκοποὶ  δὲ   αὐτῷ πολλαχοῦ τῆς ὄχθης καθειστήκεσαν.
[5, 23]   ὡς κατασείειν τὸ τεῖχος. αὐτομολήσαντες  δὲ   αὐτῷ τῶν ἐκ τῆς πόλεώς
[5, 1]   τοῖς τότε Ἕλλησιν ἐπελθών, οὐδὲν  δὲ   αὐτῶν ἄλλο ὅτι μὴ τὸ
[5, 21]   φιλίᾳ τῇ Ἀλεξάνδρου· ὡς  δὲ   ἀφειμένον τε ἐκεῖνον καὶ πρὸς
[5, 29]   τὴν μεγάλην θάλασσαν. Ἐν τούτῳ  δὲ   ἀφίκοντο πρὸς αὐτὸν Ἀρσάκης τε
[5, 5]   Παρθυαίους τε καὶ Χορασμίους, κατὰ  δὲ   Βακτρίους ξυμβάλλειν τῷ Παραπαμίσῳ ὄρει,
[5, 19]   κατ´ Ἰνδῶν ἐπώνυμον ὠνόμασε, τὴν  δὲ   Βουκεφάλαν ἐς τοῦ ἵππου τοῦ
[5, 27]   ἕω ᾠκισμένα Ἰνδῶν γένη, εἰ  δὲ   βούλει, ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον,
[5, 3]   μὲν τάλαντα ἐς διακόσια, ἱερεῖα  δὲ   βοῦς μὲν τρισχιλίας, πρόβατα δὲ
[5, 27]   ἐστίν, ὅσοις ἔτι σώζονται, πόθος  δὲ   γυναικῶν καὶ παίδων, πόθος δὲ
[5, 26]   ὅρους θεὸς ἐποίησε. νῦν  δὲ   δὴ ἀποτρεπομένων πολλὰ μὲν μάχιμα
[5, 7]   μία τις τῶν νεῶν {ἅμα  δὲ   δὴ} ἐσχέθη, καὶ ἄλλη ἀπὸ
[5, 28]   παρόντων ἐπὶ τοῖς λόγοις· πολλοῖς  δὲ   δὴ καὶ δάκρυα προχυθέντα ἔτι
[5, 11]   ἐπὶ στρατοπέδου καὶ ἐλέφαντες, σὺ  δὲ   δὴ καὶ ὣς μένειν κατὰ
[5, 7]   ναῦν πρὸς τὸν ῥοῦν. ἅμα  δὲ   δὴ μία τις τῶν νεῶν
[5, 25]   ἔστε ὑπελείπετό τι πολέμιον. ~Τὰ  δὲ   δὴ πέραν τοῦ Ὑφάσιος εὐδαίμονά
[5, 7]   ἔργον οὕτως ἄτοπον ξυντελεσθῆναι. εἰ  δὲ   δὴ πλοίοις ἐζεύχθη πόρος,
[5, 27]   δὲ γυναικῶν καὶ παίδων, πόθος  δὲ   δὴ τῆς γῆς αὐτῆς τῆς
[5, 11]   ὑπολείποιτό τι ἐπὶ στρατοπέδου, σὺ  δὲ   διαβαίνειν σπουδῇ· οἱ γὰρ ἐλέφαντες
[5, 20]   Πώρῳ ἄρχειν ἔδωκεν. καὶ Ταξίλῃ  δὲ   διαλλάττει Πῶρον καὶ Ταξίλην ἀποπέμπει
[5, 8]   ἄλλῃ μηχανῇ, ἐκείνῃ ἐχέτω. ὡς  δὲ   διέβη πέραν τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ,
[5, 29]   ὅτι ἔγνωσται ὀπίσω ἀποστρέφειν. ~Οἱ  δὲ   ἐβόων τε οἷα ἂν ὄχλος
[5, 15]   τῇ ἀμφ´ αὑτὸν ἵππῳ· τοὺς  δὲ   ἐγκλῖναι, ὡς Ἀλέξανδρόν τε αὐτὸν
[5, 11]   ἐγίγνοντο καὶ πυρὰ ἐκαίετο. Ἐπειδὴ  δὲ   ἔγνω ἐπιχειρεῖν τῷ πόρῳ, κατὰ
[5, 22]   ἧκεν ὄνομα Πίμπραμα· τὸ  δὲ   ἔθνος τοῦτο τῶν Ἰνδῶν Ἀδραϊσταὶ
[5, 4]   πλατύτατος, καὶ ἑκατόν· τὸ πολὺ  δὲ   εἶναι αὐτοῦ τὸ μέσον τούτοιν.
[5, 2]   ἑκατὸν τοὺς ἀρίστους ἐπιλεξαμένους· Ἄκουφιν  δὲ   εἶναι τὸν ἐπιλεγόμενον, ὅντινα καὶ
[5, 14]   ἐς τὴν ἀποχώρησιν ἦν, ὡς  δὲ   εἰς τὸ εἶρξαί τε τοὺς
[5, 17]   ὅπῃ μὲν ἐπιφέροιντο εἶκον, ἀποστραφέντων  δὲ   εἴχοντο ἐσακοντίζοντες· οἱ δὲ Ἰνδοὶ
[5, 1]   καὶ ἐν κόσμῳ πολιτεύοντες· τῆς  δὲ   ἐκ Διονύσου οἰκίσεως καὶ τόδε
[5, 27]   πλείους δὲ νόσῳ ἀπολώλασιν, ὀλίγοι  δὲ   ἐκ πολλῶν ὑπολείπονται, καὶ οὔτε
[5, 27]   μὲν πολεμίων δέος οὐδέν, τὰ  δὲ   ἐκ τοῦ δαιμονίου ἀδόκητά τε
[5, 27]   ἐν ταῖς μάχαις ἀπολωλέκασιν, οἱ  δὲ   ἐκ τραυμάτων ἀπόμαχοι γεγενημένοι ἄλλοι
[5, 22]   τῶν πεζεταίρων τάξεις· ἐπὶ κέρως  δὲ   ἑκατέρου οἱ τοξόται αὐτῷ διχῇ
[5, 14]   τοῦ Πώρου τὸν παῖδα, ἅρματα  δὲ   ἑκατὸν καὶ εἴκοσι· φθάσαι δὲ
[5, 2]   ἱππέας ξυμπέμπειν οἱ ἐκέλευσε, τοὺς  δὲ   ἑκατὸν τοὺς ἐπιλέκτους μηκέτι αἰτῆσαι,
[5, 24]   τοῖς πάλαι μὲν αὐτονόμοις, τότε  δὲ   ἑκουσίως προσχωρήσασι προσέθηκεν. καὶ Πῶρον
[5, 9]   τὸ ὕδωρ ἐπὶ μέγα· χειμῶνος  δὲ   ἔμπαλιν ἴσχουσιν ὀλίγοι τε γίγνονται
[5, 20]   εὐμαρῆ γενέσθαι τὸν πόρον, τοὺς  δὲ   ἐν τοῖς πλοίοις διαβάλλοντας ἐποκειλάντων
[5, 15]   ἤλαυνεν ὡς ἐπ´ Ἀλέξανδρον. ὡς  δὲ   ἐνέτυχε χωρίῳ, ἵνα οὐ πηλὸς
[5, 8]   τῆς ὁμόρου ὅσης ἐδέοντο. ἧκον  δὲ   ἐνταῦθα παρ´ αὐτὸν καὶ παρὰ
[5, 22]   ἑλὼν βίᾳ κατεστρέψατο. ~Ἐν τούτῳ  δὲ   ἐξαγγέλλεται Ἀλεξάνδρῳ τῶν αὐτονόμων Ἰνδῶν
[5, 25]   μεγέθει μεγίστους καὶ ἀνδρείᾳ. ταῦτα  δὲ   ἐξαγγελλόμενα Ἀλέξανδρον μὲν παρώξυνεν ἐς
[5, 1]   ἐπὶ πολὺ σιγὴν ἔχειν. ὡς  δὲ   ἐξανέστησέ τε αὐτοὺς Ἀλέξανδρος καὶ
[5, 25]   τοῦ πρόσω ἰέναι· οἱ Μακεδόνες  δὲ   ἐξέκαμνον ἤδη ταῖς γνώμαις, πόνους
[5, 13]   ἴσου τῷ πρώτῳ πόνου. ὡς  δὲ   ἐξευρέθη ποτὲ πόρος, ἦγε
[5, 6]   ἄνεμον {τοῦ Ταύρου} κεκλιμένη,  δὲ   ἐπ´ ἄρκτον τε καὶ ἄνεμον
[5, 1]   οὐ πάντῃ ἄπιστα φαίνεται. Ὡς  δὲ   ἐπέβη τῇ Νύσῃ Ἀλέξανδρος, ἐκπέμπουσι
[5, 23]   εἴκαζε βιάσεσθαι τοὺς βαρβάρους· σὺ  δὲ   ἐπειδὰν αἴσθῃ, ἔφη, βιαζομένους ταύτῃ,
[5, 20]   Βουκεφάλας οὗτος Ἀλεξάνδρου ἕνεκα. ~Ἀλεξάνδρῳ  δὲ   ἐπειδὴ οἱ ἀποθανόντες ἐν τῇ
[5, 14]   ἵππῳ καὶ αὐτοὺς σπουδῇ. γνώμην  δὲ   ἐπεποίητο, ὡς εἰ μὲν προσμίξειαν
[5, 4]   ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπῆλθε, πολλοὺς  δὲ   ἐπῆλθε, καὶ ἥκιστα χλιδῶντας κατὰ
[5, 17]   πολλήν τε καὶ κρατίστην, οἱ  δὲ   ἐπὶ Κοῖνόν τε καὶ τοὺς
[5, 22]   μάχης ἐντὸς τοῦ ὀχυρώματος. αὐτὸς  δὲ   ἐπὶ μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως
[5, 10]   αὐτὸν τῆς ἀντιπαραγωγῆς καθίστη. ὡς  δὲ   ἐπὶ πολὺ τοῦτο ἐγίγνετο καὶ
[5, 23]   ὡσαύτως αἱ ἅμαξαι ἐφειστήκεσαν. ~Ὡς  δὲ   ἐπὶ τὴν ἵππον προσαγαγοῦσαν οὐκ
[5, 29]   ποταμοῦ Πώρῳ ἄρχειν προσέθηκεν, αὐτὸς  δὲ   ἐπὶ τὸν Ὑδραώτην ἀνέστρεφε. διαβὰς
[5, 23]   κατεκόπησαν πρὸς τῶν ἱππέων, οἱ  δὲ   ἐπὶ τούτοις αἰσθόμενοι ὅτι φυλάσσεται
[5, 13]   ἔτι ἀπέχειν τῆς ὄχθης. ~Αὐτὸς  δὲ   ἐπιβὰς τριακοντόρου ἐπέρα καὶ ἅμα
[5, 18]   καὶ κατέβη ἀπ´ αὐτοῦ· ὡς  δὲ   ἔπιέ τε καὶ ἀνέψυξεν, ἄγειν
[5, 12]   μάχῃ τοὺς Ἰνδοὺς ἴδοιεν. Αὐτὸς  δὲ   ἐπιλεξάμενος τῶν τε ἑταίρων τὸ
[5, 3]   δὲ ἐς τριάκοντα· καὶ ἱππεῖς  δὲ   ἑπτακόσιοι αὐτῷ Ἰνδῶν ἐς ξυμμαχίαν
[5, 18]   τοὺς μὲν αὐτοῦ πεπτωκότας, τοὺς  δὲ   ἐρήμους τῶν ἡγεμόνων λυπηροὺς πλανωμένους,
[5, 21]   ἄλλα ἐπιτήδεια παρακομίζειν ἔμελλον. Πῶρον  δὲ   ἐς τὰ αὑτοῦ ἤθη ἀποπέμπει,
[5, 5]   λίμνην ἐκδιδόναι τὴν Μαιῶτιν, τοὺς  δὲ   ἐς τὴν Ὑρκανίαν καλουμένην θάλασσαν,
[5, 3]   πρόβατα δὲ ὑπὲρ μύρια, ἐλέφαντας  δὲ   ἐς τριάκοντα· καὶ ἱππεῖς δὲ
[5, 18]   ὀλίγον ἀποδέοντες τῶν δισμυρίων, ἱππεῖς  δὲ   ἐς τρισχιλίους, τὰ δὲ ἅρματα
[5, 18]   τοῦ ἔργου ἥψαντο, δέκα· τῆς  δὲ   ἑταιρικῆς ἵππου ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι·
[5, 20]   κυμαίνεσθαί τε καὶ καχλάζειν, τὸ  δὲ   εὖρος σταδίους ἐπέχειν πεντεκαίδεκα. τοῖς
[5, 20]   ὡς δὲ Πτολεμαῖος, Γλαῦσαι. ὁποτέρως  δὲ   ἔχει τὸ ὄνομα οὔ μοι
[5, 25]   μέση τῶν ποταμῶν, καὶ Βαβυλὼν  δὲ   ἔχεται καὶ τὸ Σουσίων ἔθνος
[5, 7]   ἐς τὴν Ἰνδικὴν ξυγγραφήν. ~Τὸ  δὲ   ζεῦγμα τὸ ἐπὶ τοῦ Ἰνδοῦ
[5, 19]   Ἀθηναίοις Ἡγήμονος μηνὸς Μουνυχιῶνος. Ἵνα  δὲ   μάχη ξυνέβη καὶ ἔνθεν
[5, 11]   ἔγνω διαβιβάζειν τὸν στρατόν. ἀπέχει  δὲ   τε ἄκρα καὶ
[5, 24]   χάραξ ἐν μέσῳ καταβεβλημένος· ὡς  δὲ   τε σάλπιγξ ἐφθέγξατο καὶ
[5, 8]   τῶν στρατιωτῶν διὰ νόσον· αὐτὸς  δὲ   ἦγεν ὡς ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην
[5, 24]   ὅσοι ἑκόντες σφᾶς ἐνέδοσαν. οἱ  δὲ   (ἤδη γὰρ ἐξήγγελτο αὐτοῖς κατὰ
[5, 20]   ἀναστήσοντά τε καὶ ἐκτειχιοῦντα· αὐτὸς  δὲ   ἤλαυνεν ὡς ἐπὶ τοὺς προσχώρους
[5, 1]   Νυσαῖοι τὸν κρατιστεύοντα σφῶν, ὄνομα  δὲ   ἦν αὐτῷ Ἄκουφις, καὶ ξὺν
[5, 20]   τῇ Πώρου ἀρχῇ Ἰνδούς. ὄνομα  δὲ   ἦν τῷ ἔθνει Γλαυγανῖκαι, ὡς
[5, 18]   τῶν παρ´ Ἀλεξάνδρου λόγων.  δὲ   ἰδὼν ἄνδρα ἐχθρὸν ἐκ παλαιοῦ
[5, 17]   ἀποστραφέντων δὲ εἴχοντο ἐσακοντίζοντες· οἱ  δὲ   Ἰνδοὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρεφόμενοι τὰ
[5, 4]   τῇ διαβάσει τὰ ἱερά. ~Ὁ  δὲ   Ἰνδὸς ποταμὸς ὅτι μέγιστος ποταμῶν
[5, 15]   ξὺν τῇ πάσῃ δυνάμει· τὴν  δὲ   ἵππον ταύτην προτεταγμένην αὐτῷ προπορεύεσθαι
[5, 13]   ἱππαρχιῶν τοὺς κρατίστους ἐπιλεξάμενος· τοὺς  δὲ   ἱπποτοξότας τῆς πάσης ἵππου προέταξε·
[5, 13]   ἵναπερ τὸ βαθύτατον αὐτοῦ, τῶν  δὲ   ἵππων ὅσον τὰς κεφαλὰς ὑπερίσχειν
[5, 25]   προὔργου λέγειν μοί ἐστιν. εἰ  δὲ   Ἰωνία τε πρὸς ἡμῶν διὰ
[5, 28]   τῷ βασιλεῖ σφῶν ἑκόντας· τοῖς  δὲ   καὶ ἀπιέναι οἴκαδε ἐθέλουσιν ὑπάρχειν
[5, 2]   τῶν προεστώτων τοῦ πολιτεύματος, ἦσαν  δὲ   καὶ αὐτοὶ τριακόσιοι, ἑκατὸν τοὺς
[5, 16]   πεζῶν τοὺς ἀεὶ προσάγοντας. ὡς  δὲ   καὶ φάλαγξ αὐτῷ δρόμῳ
[5, 1]   τὰς μὲν ἔκτικας ἤδη, τὰς  δὲ   καὶ κτίσεις ἀνὰ χρόνον, οἷα
[5, 14]   οὐ χαλεπῶς, πληγὰς λαμβάνοντας. οἱ  δὲ   καὶ μάχην λέγουσιν ἐν τῇ
[5, 5]   τοῖς ὅπλοις ἦλθεν Ἀλέξανδρος· τυχὸν  δὲ   καὶ ξυνεχὲς τυγχάνει ὂν τοῦτο
[5, 18]   στρατιᾶς τῆς Πώρου ξύμπαντες ἐλήφθησαν  δὲ   καὶ οἱ ἐλέφαντες, ὅσοι γε
[5, 17]   κατεκόπησαν ἐν τῷ ἔργῳ· ἐκόπτοντο  δὲ   καὶ οἱ πεζοὶ πανταχόθεν ἤδη
[5, 20]   ἐλέφαντας τεσσαράκοντα δῶρον Ἀλεξάνδρῳ. ἧκον  δὲ   καὶ παρὰ τῶν αὐτονόμων Ἰνδῶν
[5, 24]   ἀποχωρήσει ἐς πεντακοσίους. Ἐν τούτῳ  δὲ   καὶ Πῶρος ἀφίκετο τούς τε
[5, 26]   ἀνάλωτος πρὸς ἡμῶν ἔχεται. ὑμεῖς  δὲ   καὶ τὰ ἔτι ὑπόλοιπα τῆς
[5, 2]   εὐωχηθῆναι ὁμοῦ τοῖς ἑταίροις. οἱ  δὲ   καὶ τάδε ἀνέγραψαν, εἰ δή
[5, 29]   ἐδάκρυον οἱ πολλοὶ αὐτῶν· οἱ  δὲ   καὶ τῇ σκηνῇ τῇ βασιλικῇ
[5, 6]   ποταμῶν παρ´ ἑκάστοις ποιήματα· ὣς  δὲ   καὶ τῆς χώρας τὴν ἐπωνυμίαν
[5, 20]   αὐτὸς ξὺν Πώρῳ τάττεσθαι· τότε  δὲ   καὶ τὸν ἀδελφὸν τὸν αὑτοῦ
[5, 15]   μὲν πεσεῖν ἐς τετρακοσίους, πεσεῖν  δὲ   καὶ τοῦ Πώρου τὸν παῖδα·
[5, 2]   τῆς Νύσης καὶ αὐτονόμους. ὡς  δὲ   καὶ τοὺς νόμους ἐπύθετο αὐτῶν
[5, 13]   κεφαλὰς ὑπερίσχειν τοῦ ποταμοῦ. ὡς  δὲ   καὶ τοῦτο ἐπεπέρατο αὐτῷ τὸ
[5, 3]   Ἡρακλῆς ἐς Ἰνδοὺς ἀφίκετο. ὅμοια  δὲ   καὶ ὑπὲρ Διονύσου τῆς πλάνης
[5, 20]   πεντακισχιλίων οὐκ ἐλάττους ἦσαν, πολλῶν  δὲ   καὶ ὑπὲρ τοὺς μυρίους· καὶ
[5, 21]   τινας ξὺν ὅπλοις ἀπαντήσαντας, τοὺς  δὲ   καὶ ὑποφεύγοντας ἑλὼν βίᾳ κατεστρέψατο.
[5, 25]   Κᾶρες καὶ Λύκιοι καὶ Παμφυλία  δὲ   καὶ Φοινίκη καὶ Αἴγυπτος ξὺν
[5, 27]   ὑπ´ αὐτοῦ λεχθεῖσι γιγνώσκει· ἔμενε  δὲ   καὶ ὣς ἐπὶ πολὺ
[5, 17]   ἤδη πρὸς ἐκείνων ἐβλάπτοντο. ὡς  δὲ   καματηρά τε ἦν τὰ θηρία
[5, 24]   γὰρ δίωξις ἐγίγνετο, ὅσοι  δὲ   κατὰ τὴν ἀποχώρησιν ἀσθενείᾳ ὑπελείποντο,
[5, 15]   πρὸ τοῦ ἄλλου στρατοῦ. ὡς  δὲ   κατέμαθεν ἀτρεκῶς τὸ πλῆθος τὸ
[5, 29]   μνημεῖα τῶν αὑτοῦ πόνων. ὡς  δὲ   κατεσκευασμένοι αὐτῷ οἱ βωμοὶ ἦσαν,
[5, 3]   Προμηθέα τῶν δεσμῶν ἀπέλυσε. τὸν  δὲ   Καύκασον τὸ ὄρος ἐκ τοῦ
[5, 5]   τῷδε τῷ ὀνόματι κληθήσεται· τὸν  δὲ   Καύκασον τοῦτον καθήκειν ἔστε ἐπὶ
[5, 7]   οἷα εἰκός, ῥοῦς, ἀνέχει  δὲ   κελήτιον ἐπῆρες, ἔστ´ ἂν καταστήσῃ
[5, 26]   ἆθλα αὐτῶν ἄλλοις περιποιοῦντες· νῦν  δὲ   κοινοὶ μὲν ἡμῖν οἱ πόνοι,
[5, 11]   ἅμα τούτοις τοὺς πεντακισχιλίους. παρηγγέλλετο  δὲ   Κρατερῷ μὴ πρὶν διαβαίνειν τὸν
[5, 1]   δὲ κτίσμα εἶναι Διονύσου· Διόνυσον  δὲ   κτίσαι τὴν Νῦσαν ἐπεί τε
[5, 1]   Νῦσαν πόλιν ᾠκίσθαι λέγουσι· τὸ  δὲ   κτίσμα εἶναι Διονύσου· Διόνυσον δὲ
[5, 6]   τῷ σατράπῃ τῆς Ἀραχωσίας, πολλάκις  δὲ   λέγει ἀφικέσθαι παρὰ Σανδράκοττον τὸν
[5, 14]   ὑπολείπεσθαι αὐτῷ τὸ ἔργον. Ἀριστόβουλος  δὲ   λέγει τὸν Πώρου παῖδα φθάσαι
[5, 19]   τοῦτο λέγουσιν ὅτι ἔφερεν· οἱ  δὲ   λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆμα εἶχεν
[5, 26]   καὶ τὴν ἑῴαν θάλασσαν· ταύτῃ  δὲ,   λέγω ὑμῖν, ξυναφὴς φανεῖται
[5, 18]   ἄλλων ἱππέων ὡς διακόσιοι. Πῶρος  δὲ   μεγάλα ἔργα ἐν τῇ μάχῃ
[5, 29]   κατὰ τοὺς μεγίστους πύργους, εὖρος  δὲ   μείζονας ἔτι κατὰ πύργους,
[5, 4]   κατὰ μέγεθος ὑπερφέρουσι, τοῦ Ἰνδοῦ  δὲ   μείονές εἰσιν καὶ πολὺ δὴ
[5, 11]   μαθεῖν, αὐτοὺς δὲ νικῶντας· ἢν  δὲ   μέρος μέν τι τῆς στρατιᾶς
[5, 26]   μὲν ἡμῖν οἱ πόνοι, ἴσον  δὲ   μέτεστι τῶν κινδύνων, τὰ δὲ
[5, 23]   τῆς λίμνης ἀκριβεστέρας κατέστησεν. αὐτὸς  δὲ   μηχανὰς προσάγειν τῷ τείχει ἐπενόει,
[5, 11]   σφᾶς φεύγοντα μαθεῖν, αὐτοὺς  δὲ   νικῶντας· ἢν δὲ μέρος μέν
[5, 27]   Ἀσίας ὑπολελειμμένοι εἰσίν, οἱ πλείους  δὲ   νόσῳ ἀπολώλασιν, ὀλίγοι δὲ ἐκ
[5, 27]   ξύγγνωστοί εἰσιν ἐπιδεῖν ποθοῦντες. σὺ  δὲ   νῦν μὴ ἄγειν ἄκοντας· οὐδὲ
[5, 27]   οὗτοι πάντῃ ἑκόντες μένουσιν· οἱ  δὲ   ξυμπονοῦντές τε ἔτι καὶ ξυγκινδυνεύοντες,
[5, 24]   τριακόσια καὶ ἵπποι πεντακόσιοι. τῆς  δὲ   ξὺν Ἀλεξάνδρῳ στρατιᾶς ἀπέθανον μὲν
[5, 24]   φρουρὰς εἰσάξοντα εἰς αὐτάς, αὐτὸς  δὲ   ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπὶ τὸν
[5, 17]   τῇ πάσῃ τάξει, τοὺς πεζοὺς  δὲ   ξυνασπίσαντας ὡς ἐς πυκνοτάτην ξύγκλεισιν
[5, 15]   αὐτοὺς τῶν ἐλεφάντων. ἐπὶ τούτοις  δὲ   οἱ πεζοὶ αὐτῷ ἐτετάχατο, οὐκ
[5, 17]   αὐτοῖς τὴν ἵππον. ~Ἐν τούτῳ  δὲ   οἵ τε Ἰνδοὶ τοὺς ἱππέας
[5, 8]   ταῦτα ἐκ παλαιοῦ ἐπήσκηται· Ἀλεξάνδρῳ  δὲ   ὅπως ἐζεύχθη Ἰνδὸς ποταμὸς
[5, 1]   καὶ τὴν χώραν Νυσαίαν· τὸ  δὲ   ὄρος τι περ πλησίον
[5, 9]   τοῦ πόρου τοὺς Μακεδόνας. ταῦτα  δὲ   ὁρῶντι Ἀλεξάνδρῳ κινητέα καὶ αὐτῷ
[5, 5]   τὸ κατ´ Ἰνδοὺς Νέαρχος, ἐπὶ  δὲ   ὅσα Μεγασθένης τε καὶ Ἐρατοσθένης,
[5, 6]   Σανδράκοττον τὸν Ἰνδῶν βασιλέα, ἐλαχίστην  δὲ   ὅσην Εὐφράτης ποταμὸς ἀπείργει
[5, 5]   αὐτὸν τῆς ἔξω θαλάσσης. νῦν  δὲ   ὅσον ἐς τὰ Ἀλεξάνδρου ἔργα
[5, 27]   πείσας μὲν ἄξειν φῄς, πεισθεὶς  δὲ   οὐ βιάσεσθαι, οὐχ ὑπὲρ ἡμῶν
[5, 24]   ἐν τῇ πάσῃ πολιορκίᾳ, τραυματίαι  δὲ   οὐ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν
[5, 23]   σάλπιγξ παρακαλῇ. ἀποστατήσω  δὲ   οὐδὲ ἐγὼ τοῦ ἔργου. ~Ὁ
[5, 18]   Πώρου πρόσω τὸν ἵππον. Ἀλέξανδρος  δὲ   οὐδὲ ἐπὶ τῷδε τῷ Πώρῳ
[5, 25]   ἀρίστων ἄρχεσθαι τοὺς πολλούς, τοὺς  δὲ   οὐδὲν ἔξω τοῦ ἐπιεικοῦς ἐξηγεῖσθαι)
[5, 10]   ἐν τῷ τότε εἴργοιτο·  δὲ   οὐδὲν μεῖον ἐφεδρεύων ἔμενεν, εἴ
[5, 28]   ἰέναι ἔφη τοῦ πρόσω, βιάσεσθαι  δὲ   οὐδένα ἄκοντα Μακεδόνων ξυνέπεσθαι· ἕξειν
[5, 25]   σφέτερα ὀδυρομένων, ὅσοι ἐπιεικέστατοι, τῶν  δὲ   οὐκ ἀκολουθήσειν, οὐδ´ ἢν ἄγῃ
[5, 28]   διαβάσει οὐδὲν μεῖον ἐθύετο, θυομένῳ  δὲ   οὐκ ἐγίγνετο αὐτῷ τὰ ἱερά.
[5, 13]   ἄγων προῄει ἐν τάξει. ἔλαθε  δὲ   οὐκ ἐς βέβαιον χωρίον ἐκβὰς
[5, 16]   συνάψασα ὁμοῦ ἤδη ἦν,  δὲ   οὐκ εὐθὺς ἐκτάξας ἐπῆγεν, ὡς
[5, 25]   καὶ Μῆδοι ἐπῆρχον, καὶ ὅσων  δὲ   οὐκ ἦρχον, τὰ ὑπὲρ τὰς
[5, 23]   βιασθέντες πρὸς τῆς φάλαγγος. οἱ  δὲ   οὐκέτι ἐπὶ τῶν τρίτων ἔμενον,
[5, 2]   μηδὲ ἀντ´ αὐτῶν ἄλλους· τὸν  δὲ   παῖδα ἄρα τοῦ Ἀκούφιος καὶ
[5, 17]   αὐτοὶ ἐπήλαυνον τῇ ἵππῳ. ὡς  δὲ   πάλιν ἐκράτησαν αὐτῶν οἱ ἀμφ´
[5, 19]   τι σοὶ φίλον ἀξίου.  δὲ   πάντα ἔφη ἐν τούτῳ ἐνεῖναι.
[5, 20]   ἤθη τὰ αὑτοῦ. Ἐν τούτῳ  δὲ   παρά τε Ἀβισάρου πρέσβεις ἧκον,
[5, 18]   τῶν ἡγεμόνων λυπηροὺς πλανωμένους, τῶν  δὲ   πεζῶν αὐτῷ οἱ πλείους ἀπολώλεσαν,
[5, 9]   φαινομένη τῇ μὲν ἱππέων, τῇ  δὲ   πεζῶν, οὐκ εἴα ἠρεμεῖν τὸν
[5, 13]   τῆς πάσης ἵππου προέταξε· τῶν  δὲ   πεζῶν πρώτους μὲν τοὺς ὑπασπιστὰς
[5, 16]   παρήλαυνεν, ὡς ταύτῃ ἐπιθησόμενος. Κοῖνον  δὲ   πέμπει ὡς ἐπὶ τὸ δεξιόν,
[5, 14]   δὲ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι· φθάσαι  δὲ   περάσαντα Ἀλέξανδρον καὶ τὸν ἐκ
[5, 4]   διέχουσιν αὐτῷ αἱ ὄχθαι, ἵνα  δὲ   πλατύτατος, καὶ ἑκατόν· τὸ πολὺ
[5, 2]   παῖδα ξυμπέμψαι αὐτῷ Ἄκουφιν. Ἀλέξανδρον  δὲ   πόθος ἔλαβεν ἰδεῖν τὸν χῶρον,
[5, 14]   ἐν τῷ ἔργῳ ἐπιγενέσθαι· εἰ  δὲ   πρὸς τὴν τόλμαν τῆς διαβάσεως
[5, 19]   τριάκοντα ἔτη) καματηρὸς γενόμενος, πολλὰ  δὲ   πρόσθεν ξυγκαμών τε καὶ συγκινδυνεύσας
[5, 4]   ἔθνη τὰ μὲν κατεστρέψατο, τὰ  δὲ   προσχωρήσαντά οἱ ἑκόντα κατέσχεν, οὐκ
[5, 23]   ἐκλιπὲς ἦν τοῦ χάρακος.  δὲ   Πτολεμαῖον τὸν Λάγου ἐπιτάττει ἐνταῦθα,
[5, 20]   Γλαυγανῖκαι, ὡς λέγει Ἀριστόβουλος, ὡς  δὲ   Πτολεμαῖος, Γλαῦσαι. ὁποτέρως δὲ ἔχει
[5, 21]   ς} ἰέναι παρ´ αὑτόν. αὐτὸς  δὲ   Πῶρον τὸν ἕτερον τὸν κακόν,
[5, 23]   τοὺς βαρβάρους τοῦ πρόσω, τὸν  δὲ   σαλπιγκτὴν κέλευε σημαίνειν· ὑμεῖς δέ,
[5, 19]   Πῶρε, ἐμοῦ ἕνεκα· σὺ  δὲ   σαυτοῦ ἕνεκα τι σοὶ
[5, 28]   ἐμπεσοῦσα εὐπειθεστέρους παρέξει αὐτούς. ὡς  δὲ   σιγὴ αὖ πολλὴ ἦν ἀνὰ
[5, 9]   μὲν πορθῶν ὅσα πολέμια, τὰ  δὲ   σκοπῶν ὅπῃ εὐπορώτερος αὐτῷ
[5, 27]   ἐπέκεινα Καρχηδονίων τῆς Λιβύης. ταῦτα  δὲ   σὸν ἤδη ἐξηγεῖσθαι. ἕψονται δέ
[5, 20]   αὐτὸς αὑτοῦ Ἰνδός· ἵνα  δὲ   στενότατός τε καὶ διὰ στενότητα
[5, 26]   τὰ μέχρι Ἡρακλέους Στηλῶν· ἀπὸ  δὲ   Στηλῶν ἐντὸς Λιβύη πᾶσα
[5, 25]   πολέμια καὶ ἐς τὰ ἴδια  δὲ   σφῶν ἐν κόσμῳ πολιτεύοντας (πρὸς
[5, 13]   ἐν τῷ τότε ξυνέβαινον· κατὰ  δὲ   τὰ ἄκρα τῆς φάλαγγος οἱ
[5, 23]   κυκλώσασθαι οὐ δυνατὸς ἐγένετο· κατὰ  δὲ   τὰ διαλείποντα αὐτοῦ, ἵνα καὶ
[5, 25]   ἀγαθοὺς μὲν γῆς ἐργάτας, γενναίους  δὲ   τὰ πολέμια καὶ ἐς τὰ
[5, 12]   ὄμβρου ἀντιπαταγούντων. καὶ τῶν πλοίων  δὲ   τὰ πολλὰ αὐτῷ ξυντετμημένα παρεκεκόμιστο
[5, 1]   ~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. ~Ἐν  δὲ   τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἥντινα μεταξὺ
[5, 9]   θέρει τρέπεται ἥλιος· ταύτῃ  δὲ   τῇ ὥρᾳ ὕδατά τε ἐξ
[5, 12]   ἄλλα καὶ αἱ τριακόντοροι. ὑπὸ  δὲ   τὴν ἕω τε ἄνεμος
[5, 6]   τῇ Ἰνδῶν γῇ ξυμβαλεῖν. ἀπείργεσθαι  δὲ   τὴν Ἰνδῶν χώραν πρὸς μὲν
[5, 13]   ὑπασπιστὰς ἄλλαι τριακόντοροι ἔφερον. ὡς  δὲ   τὴν νῆσον παρήλλαξεν στρατιά,
[5, 16]   καταστῆναι αὐτοῖς τὸν θυμόν. ὡς  δὲ   τὴν τάξιν κατεῖδε τῶν Ἰνδῶν,
[5, 21]   πεζῶν μὲν φάλαγγας δύο, ἱππέων  δὲ   τήν τε αὑτοῦ καὶ τὴν
[5, 15]   τοὺς ξὺν Κρατερῷ ἱππέας. αὐτὸς  δὲ   τήν τε ἵππον ἀναλαβὼν πᾶσαν,
[5, 5]   Σάμου τῆς νήσου ὄρους, ἀποτεμνόμενον  δὲ   τήν τε Παμφύλων καὶ Κιλίκων
[5, 22]   παρακαλεῖν ἐς τὸ ἔργον· εἶναι  δὲ   τήν τε πόλιν ὀχυρὰν πρὸς
[5, 28]   ἡγεμόνων διέλυσε τὸν ξύλλογον· ἐς  δὲ   τὴν ὑστεραίαν ξυγκαλέσας αὖθις ξὺν
[5, 16]   κατόπιν ἔχεσθαι αὐτῶν· τῶν πεζῶν  δὲ   τὴν φάλαγγα Σελεύκῳ καὶ Ἀντιγένει
[5, 20]   ὄνομα οὔ μοι μέλει. ἐπῄει  δὲ   τὴν χώραν αὐτῶν Ἀλέξανδρος τῶν
[5, 12]   μὲν Κρατερῷ ἐνετέλλετο. ἐν μέσῳ  δὲ   τῆς νήσου τε καὶ τοῦ
[5, 21]   δὲ τοῦ ῥοῦ μείονα. ὅσην  δὲ   τῆς χώρας ἔστε ἐπὶ τὸν
[5, 22]   ἐπὶ τούτοις τοὺς Ἀγριᾶνας· κατὰ  δὲ   τὸ εὐώνυμον Περδίκκας αὐτῷ ἐτέτακτο
[5, 22]   προβεβλῆσθαι {πρὸ} τῶν ἁμαξῶν. Ἀλέξανδρος  δὲ   τό τε πλῆθος κατιδὼν τῶν
[5, 20]   κεκόσμηντο τῷ πρέποντι κόσμῳ,  δὲ   τοῖς θεοῖς τὰ νομιζόμενα ἐπινίκια
[5, 18]   ξυνεστηκός, ἐς τοσόνδε ἀγωνισάμενος, τετρωμένος  δὲ   τὸν δεξιὸν ὦμον, ὃν δὴ
[5, 21]   σχολαιτέρῳ χρήσασθαι τῷ ῥεύματι. ~Περάσας  δὲ   τὸν ποταμὸν Κοῖνον μὲν ξὺν
[5, 29]   ἐπὶ τὸν Ὑδραώτην ἀνέστρεφε. διαβὰς  δὲ   τὸν Ὑδραώτην, ἐπὶ τὸν Ἀκεσίνην
[5, 28]   σφισιν εἶναι τὴν ἀποχώρησιν. Ἀλέξανδρος  δὲ   τότε μὲν ἀχθεσθεὶς τοῦ τε
[5, 22]   γηλόφου οὐ πάντῃ ἀποτόμου· κύκλῳ  δὲ   τοῦ γηλόφου ἁμάξας περιστήσαντες ἐντὸς
[5, 7]   πόρον, χωρεῖ τὸ ἔργον. ἑκατέρωθεν  δὲ   τοῦ ζεύγματος κλίμακες προβάλλονται καταπηγνύμεναι,
[5, 26]   Ὑρκανίαν θάλασσαν τῷ Ἰνδικῷ· ἀπὸ  δὲ   τοῦ Περσικοῦ εἰς Λιβύην περιπλευσθήσεται
[5, 21]   οὐ μείονα τοῦ Ἀκεσίνου, ὀξύτητι  δὲ   τοῦ ῥοῦ μείονα. ὅσην δὲ
[5, 11]   ὣς μένειν κατὰ χώραν· εἰ  δὲ   τοὺς ἐλέφαντας ξύμπαντας ἅμα οἷ
[5, 16]   ἵππων τῇ ἐπελάσει. καὶ αὐτὸς  δὲ   τοὺς ἑταίρους ἔχων τοὺς ἱππέας
[5, 29]   νόσῳ ἀδύνατον γενέσθαι ἐλθεῖν. ξυνέβαινον  δὲ   τούτοις καὶ οἱ παρὰ Ἀλεξάνδρου
[5, 13]   Σέλευκος, ἐπέταξε τῇ ἵππῳ· ἐπὶ  δὲ   τούτοις τὸ ἄγημα τὸ βασιλικόν·
[5, 27]   εὐθέος οὔτε ξυγχωρεῖν ἐθελόντων. ἐν  δὲ   τούτῳ πολλάκις μὲν Ἀλέξανδρος ἐκέλευε
[5, 13]   τὸ ἄγημα τὸ βασιλικόν· ἐχομένους  δὲ   τούτων τοὺς ἄλλους ὑπασπιστάς, ὡς
[5, 22]   καὶ τὴν Κλείτου ἱππαρχίαν, ἐχομένους  δὲ   τούτων τοὺς ὑπασπιστάς, καὶ ἐπὶ
[5, 4]   εἶναι τῇ Λακωνικῇ παιδεύσει. τὸ  δὲ   τραῦμα τὸ γενόμενον Πέρσαις ἐν
[5, 3]   πλοῖα πολλὰ μὲν σμικρότερα, δύο  δὲ   τριακοντόρους, καὶ παρὰ Ταξίλου τοῦ
[5, 8]   βραχύτερα διχῇ διατμηθέντα, αἱ τριακόντοροι  δὲ   τριχῇ ἐτμήθησαν, καὶ τὰ τμήματα
[5, 14]   ἡγεῖτο, ὄντας ἐς πεντακισχιλίους. Ταύρωνι  δὲ   τῷ τοξάρχῃ προσέταξε τοὺς τοξότας
[5, 23]   οἱ Μακεδόνες τοὺς Ἰνδούς· πρὸ  δὲ   τῶν δευτέρων οἱ Ἰνδοὶ παραταξάμενοι
[5, 2]   βούλει ἔτι τούτων πλείονας, ἀντὶ  δὲ   τῶν ἑκατόν, οὕστινας τοὺς ἀρίστους
[5, 9]   αὐτῷ ποταμὸς φανεῖται, τοὺς  δὲ,   τῶν ἡγεμόνων ἄλλοις {καὶ} ἄλλους
[5, 18]   Ἀλέξανδρον ἐπιγενόμενοι τῇ διώξει. Ἀπέθανον  δὲ   τῶν Ἰνδῶν πεζοὶ μὲν ὀλίγον
[5, 24]   πόλιν μὲν κατέσκαψε, τὴν χώραν  δὲ   τῶν Ἰνδῶν τοῖς πάλαι μὲν
[5, 18]   ἐς ὀγδοήκοντα μάλιστα ἀπέθανον· ἱππεῖς  δὲ   τῶν μὲν ἱπποτοξοτῶν, οἳ δὴ
[5, 15]   τοὺς ἐλέφαντας πεζοὶ ἐφεστηκότες, ἑκατέρωθεν  δὲ   τῶν πεζῶν ἵππος αὐτῷ
[5, 22]   τὰ κέρατα διελὼν παρήγαγεν, ἀπὸ  δὲ   τῶν πεζῶν τῶν προσγενομένων πυκνοτέραν
[5, 26]   τοῖς ἑκοῦσι προσχωρήσασι προστίθεται. ~Πέρας  δὲ   τῶν πόνων γενναίῳ μὲν ἀνδρὶ
[5, 13]   νῆσος οὖσα ἔλαθεν, οὐ πολλῷ  δὲ   ὕδατι πρὸς τοῦ ποταμοῦ ἀποτεμνομένην
[5, 3]   δὲ βοῦς μὲν τρισχιλίας, πρόβατα  δὲ   ὑπὲρ μύρια, ἐλέφαντας δὲ ἐς
[5, 24]   ἐς μυρίους καὶ ἑπτακισχιλίους, ἑάλωσαν  δὲ   ὑπὲρ τὰς ἑπτὰ μυριάδας καὶ
[5, 17]   ἐλέφαντες τὰ μὲν τιτρωσκόμενοι, τὰ  δὲ   ὑπό τε τῶν πόνων καὶ
[5, 27]   Ἑλλήνων ἅμα σοὶ ὡρμήθημεν, ὅσοι  δὲ   ὑπολελείμμεθα· ὧν Θετταλοὺς μὲν ἀπὸ
[5, 26]   ξύρρουν ὄντα τῷ Περσικῷ, τὴν  δὲ   Ὑρκανίαν θάλασσαν τῷ Ἰνδικῷ· ἀπὸ
[5, 25]   οἱ μὲν προσχωροῦσιν ἑκόντες, οἱ  δὲ   φεύγοντες ἁλίσκονται, οἱ δὲ ἀποφυγόντες
[5, 20]   οὐ χαιρήσει ἰδών. Ἐν τούτῳ  δὲ   Φραταφέρνης τε Παρθυαίων καὶ
[5, 23]   τὴν πόλιν αὖθις ἀνεχώρησαν. Ἀλέξανδρος  δὲ   χάρακί τε διπλῷ περιβάλλει ἵναπερ
[5, 3]   οἱ ὑπὲρ τούτων λόγοι. Ἀλέξανδρος  δὲ   ὡς ἀφίκετο ἐπὶ τὸν Ἰνδὸν
[5, 10]   πολλαχοῦ τῆς ὄχθης καθειστήκεσαν. Ἀλέξανδρος  δὲ   ὡς ἐξείργαστο αὐτῷ ἄφοβον τὸ
[5, 5]   οὖσαν τῆς μεγάλης θαλάσσης, τοὺς  δὲ   ὡς ἐπὶ νότον ἄνεμον τὸν
[5, 6]   τε καὶ ἄνεμον βορρᾶν. τῆς  δὲ   ὡς ἐπὶ νότον Ἀσίας τετραχῇ
[5, 20]   χώραν καταστησομένους καὶ κοσμήσοντας. Αὐτὸς  δὲ   ὡς ἐπὶ τὸν Ἀκεσίνην ποταμὸν
[5, 16]   Πώρου τάξις ἦν. Ἀλέξανδρος  δὲ   ὡς ἤδη καθεώρα τοὺς Ἰνδοὺς
[5, 24]   καὶ Λυσίμαχος σωματοφύλαξ. Θάψας  δὲ   ὡς νόμος αὐτῷ τοὺς τελευτήσαντας
[5, 6]   τοῦ Ταύρου τὴν ξυμβολήν· τὴν  δὲ   ὡς πρὸς ἑσπέραν τε καὶ
[5, 19]   ~Καὶ μὲν ἤγετο· Ἀλέξανδρος  δὲ   ὡς προσάγοντα ἐπύθετο, προσιππεύσας πρὸ
[5, 18]   Πώρῳ τὸν Μερόην ἔμαθεν. Πῶρος  δὲ   ὡς τὰ παρὰ τοῦ Μερόου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005