Alphabétiquement     [«   »]
τόσος 1
τοσῷδε 2
τότε 15
τοῦ 152
του 3
τοῦδε 1
τοὺς 143
Fréquences     [«    »]
130 τῆς
123 τὸν
143 τοὺς
152 τοῦ
165 τὴν
206 τῶν
239 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τοῦ


Livre, Chapitre
[5, 8]   Ἰνδῶν βασιλέως τε ἀδελφὸς  τοῦ   Ἀβισάρου καὶ ἄλλοι ξὺν αὐτῷ
[5, 6]   οὔτε τὸ τοῦ Νείλου ὕδωρ  τοῦ   Αἰγυπτίου οὔτε Ἴστρος
[5, 6]   Ὅμηρος, λέγων ἐπὶ τῇ ἐκβολῇ  τοῦ   Αἰγύπτου ποταμοῦ τὸν Μενέλεων στῆσαι
[5, 21]   τὸ μὲν εὖρος οὐ μείονα  τοῦ   Ἀκεσίνου, ὀξύτητι δὲ τοῦ ῥοῦ
[5, 20]   στρατιᾷ τὸ μὲν ῥεῦμα ὀξὺ  τοῦ   Ἀκεσίνου πέτραις μεγάλαις καὶ ὀξείαις,
[5, 20]   τοῦ Ἰνδοῦ. καὶ γὰρ καὶ  τοῦ   Ἀκεσίνου τεκμαίρομαι ἐπιλέξασθαι Ἀλέξανδρον, ἵναπερ
[5, 20]   τὸν Ἀκεσίνην ποταμὸν προὐχώρει. τούτου  τοῦ   Ἀκεσίνου τὸ μέγεθος μόνου τῶν
[5, 2]   ἄλλους· τὸν δὲ παῖδα ἄρα  τοῦ   Ἀκούφιος καὶ τῆς θυγατρὸς τὸν
[5, 20]   ξυντιθέντι τεκμηριοῦσθαι, ὅτι οὐ πόρρω  τοῦ   ἀληθοῦς ἀναγέγραπται τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ
[5, 15]   ταύτην προτεταγμένην αὐτῷ προπορεύεσθαι πρὸ  τοῦ   ἄλλου στρατοῦ. ὡς δὲ κατέμαθεν
[5, 18]   τῇ μάχῃ ἀνεστρέφετο (ἀπὸ γὰρ  τοῦ   ἄλλου σώματος ἤρκει αὐτῷ τὰ
[5, 7]   λογάδων ἀπὸ πρώρας ἑκάστης νεώς,  τοῦ   ἀνέχειν τὴν ναῦν πρὸς τὸν
[5, 20]   ὡς Ἀλέξανδρον καὶ παρὰ Σισικόττου  τοῦ   Ἀσσακηνῶν σατράπου ἄγγελοι, ὅτι τόν
[5, 7]   τοῦ ζεύγματος κλίμακες προβάλλονται καταπηγνύμεναι,  τοῦ   ἀσφαλεστέραν τοῖς τε ἵπποις καὶ
[5, 21]   τοὺς ἡμίσεας, ἐς τὴν Πώρου  τοῦ   ἀφεστηκότος χώραν, κελεύσας παραδιδόναι ταύτην
[5, 19]   δὲ Βουκεφάλαν ἐς τοῦ ἵππου  τοῦ   Βουκεφάλα τὴν μνήμην, ὃς ἀπέθανεν
[5, 4]   ὅπου καὶ αὐτὸς Ἰνδὸς  τοῦ   Γάγγου. Κτησίας μὲν δή, εἰ
[5, 5]   ἐν μέσῳ τούτων τε καὶ  τοῦ   Γάγγου ποταμοῦ ἐς θάλασσαν καὶ
[5, 22]   οὐ πάντῃ ἀποτόμου· κύκλῳ δὲ  τοῦ   γηλόφου ἁμάξας περιστήσαντες ἐντὸς αὐτῶν
[5, 27]   δέος οὐδέν, τὰ δὲ ἐκ  τοῦ   δαιμονίου ἀδόκητά τε καὶ ταύτῃ
[5, 22]   ὀχυρώματος. αὐτὸς δὲ ἐπὶ μὲν  τοῦ   δεξιοῦ κέρως τῶν ἱππέων τὸ
[5, 22]   ἀναλαβὼν τὴν ἵππον τὴν ἐπὶ  τοῦ   δεξιοῦ τεταγμένην παρήγαγεν ἐπὶ τὰς
[5, 1]   ἐλευθέρους τε καὶ αὐτονόμους αἰδοῖ  τοῦ   Διονύσου. Διόνυσος γὰρ ἐπειδὴ χειρωσάμενος
[5, 2]   τοῦ θεοῦ κατασχεθῆναί τε πρὸς  τοῦ   Διονύσου καὶ ἀνευάσαι τὸν θεὸν
[5, 2]   τὸν χῶρον, ὅπου τινὰ ὑπομνήματα  τοῦ   Διονύσου οἱ Νυσαῖοι ἐκόμπαζον. ἐλθεῖν
[5, 2]   ἤθελε πιστὰ εἶναι τὰ ὑπὲρ  τοῦ   Διονύσου τῆς πλάνης μυθευόμενα· καὶ
[5, 1]   τὸν μῦθον ἐν μηρῷ τῷ  τοῦ   Διὸς ηὐξήθη. καὶ ἐκ τούτου
[5, 18]   τοῦ Μερόου ἤκουσε καὶ ἐκ  τοῦ   δίψους ἅμα ἐκρατεῖτο, ἐπέστησέ τε
[5, 7]   ναῦν ἑκάστην καὶ αἱ ἐπιτιμήσεις  τοῦ   ἐκλιποῦς οὔτε τὴν κατάκουσιν τῶν
[5, 25]   πολλούς, τοὺς δὲ οὐδὲν ἔξω  τοῦ   ἐπιεικοῦς ἐξηγεῖσθαι) πλῆθός τε ἐλεφάντων
[5, 7]   τῶν παραγγελμάτων οὔτε τὴν ὀξύτητα  τοῦ   ἔργου ἀφαιροῦνται. ~Ῥωμαίοις μὲν δὴ
[5, 18]   ἱπποτοξοτῶν, οἳ δὴ καὶ πρῶτοι  τοῦ   ἔργου ἥψαντο, δέκα· τῆς δὲ
[5, 23]   παρακαλῇ. ἀποστατήσω δὲ οὐδὲ ἐγὼ  τοῦ   ἔργου. ~Ὁ μὲν ταῦτα παρήγγειλεν·
[5, 16]   ἄγειν, μὴ πρόσθεν δὲ ἅπτεσθαι  τοῦ   ἔργου πρὶν ὑπὸ τῆς ἵππου
[5, 10]   γίνεται. ~Ταύτην οὖν τὴν ὥραν  τοῦ   ἔτους προσμένειν ἐς τὸ φανερὸν
[5, 27]   τολμώντων πρὸς τὸν βασιλέα ἐκ  τοῦ   εὐθέος οὔτε ξυγχωρεῖν ἐθελόντων. ἐν
[5, 7]   καὶ ἅμα ὡς σύνδεσμος εἶναι  τοῦ   ζεύγματος. δι´ ὀλίγου τε ξυντελεῖται
[5, 7]   χωρεῖ τὸ ἔργον. ἑκατέρωθεν δὲ  τοῦ   ζεύγματος κλίμακες προβάλλονται καταπηγνύμεναι, τοῦ
[5, 1]   ἐξεταστὴν χρὴ εἶναι τῶν ὑπὲρ  τοῦ   θείου ἐκ παλαιοῦ μεμυθευμένων. τὰ
[5, 2]   Διόνυσόν τε καὶ τὰς ἐπωνυμίας  τοῦ   θεοῦ ἀνακαλοῦντας. θῦσαι τε αὐτοῦ
[5, 2]   στεφανωσαμένους καὶ ὑπὸ τῇ κατακλήσει  τοῦ   θεοῦ κατασχεθῆναί τε πρὸς τοῦ
[5, 6]   μεταξὺ Εὐφράτου τε ποταμοῦ καὶ  τοῦ   Ἰνδοῦ ἀπειργόμεναι αἱ δύο ξυντεθεῖσαι
[5, 4]   πολύ τι κατὰ μέγεθος ὑπερφέρουσι,  τοῦ   Ἰνδοῦ δὲ μείονές εἰσιν καὶ
[5, 3]   δὲ τριακοντόρους, καὶ παρὰ Ταξίλου  τοῦ   Ἰνδοῦ δῶρα ἥκοντα ἀργυρίου μὲν
[5, 20]   ὅσοις ἐς τεσσαράκοντα σταδίους δοκεῖ  τοῦ   Ἰνδοῦ εἶναι τὸ εὖρος, ἵνα
[5, 8]   νόμον Ἀλέξανδρος. ἄρας δὲ ἀπὸ  τοῦ   Ἰνδοῦ ἐς Τάξιλα ἀφίκετο, πόλιν
[5, 9]   ὅπου περάσιμοι, πλήν γε δὴ  τοῦ   Ἰνδοῦ καὶ Γάγγου καὶ τυχὸν
[5, 20]   ξυνάγεσθαι· καὶ ταῦτα πολλαχῇ εἶναι  τοῦ   Ἰνδοῦ. καὶ γὰρ καὶ τοῦ
[5, 8]   παρεσκεύαστο αὐτῷ ἐπὶ τοῦ πόρου  τοῦ   Ἰνδοῦ ξυντεμόντα κελεύει φέρειν ὡς
[5, 1]   μεταξὺ τοῦ τε Κωφῆνος καὶ  τοῦ   Ἰνδοῦ ποταμοῦ ἐπῆλθεν Ἀλέξανδρος, καὶ
[5, 8]   ἐχέτω. ὡς δὲ διέβη πέραν  τοῦ   Ἰνδοῦ ποταμοῦ, καὶ ἐνταῦθα αὖ
[5, 7]   ~Τὸ δὲ ζεῦγμα τὸ ἐπὶ  τοῦ   Ἰνδοῦ ποταμοῦ ὅπως μὲν ἐποιήθη
[5, 20]   οὐ πόρρω τοῦ ἀληθοῦς ἀναγέγραπται  τοῦ   Ἰνδοῦ ποταμοῦ τὸ μέγεθος, ὅσοις
[5, 4]   Ἰνδῶν φωνῇ, ταῦτα μὲν ὑπὲρ  τοῦ   Ἰνδοῦ τὰ μάλιστα οὐκ ἀμφίλογα
[5, 23]   ἱππέων τὸ ἔργον καταπηδήσας ἀπὸ  τοῦ   ἵππου πεζὸς ἐπῆγε τῶν πεζῶν
[5, 19]   ὠνόμασε, τὴν δὲ Βουκεφάλαν ἐς  τοῦ   ἵππου τοῦ Βουκεφάλα τὴν μνήμην,
[5, 4]   ἀμφότεραι τεναγώδεις, καθάπερ αἱ πέντε  τοῦ   Ἴστρου, καὶ ὅτι Δέλτα ποιεῖ
[5, 17]   ἦσαν, ἀλλ´ οἷα δὴ ὑπὸ  τοῦ   κακοῦ ἔκφρονες φιλίοις τε ὁμοῦ
[5, 5]   Ἀσίαν, ἀρχόμενον μὲν ἀπὸ Μυκάλης  τοῦ   καταντικρὺ Σάμου τῆς νήσου ὄρους,
[5, 15]   γνώμῃ, ὅτι καὶ οἱ ἀπὸ  τοῦ   καταντικρὺ τοῦ μεγάλου στρατοπέδου οἱ
[5, 5]   ἐκ τοῦ Ταύρου τε καὶ  τοῦ   Καυκάσου ἀνίσχοντας τοὺς μὲν ὡς
[5, 9]   Ἰνδικὴν καὶ αἱ χιόνες αἱ  τοῦ   Καυκάσου, ἔνθενπερ τῶν πολλῶν ποταμῶν
[5, 5]   ὅτι δὴ καὶ ἐπέκεινα ἄρα  τοῦ   Καυκάσου κρατῶν τοῖς ὅπλοις ἦλθεν
[5, 25]   τὰς Κασπίας πύλας, τὰ ἐπέκεινα  τοῦ   Καυκάσου, Τάναϊς, τὰ πρόσω
[5, 6]   πρὸς τοῦ Ταύρου τε καὶ  τοῦ   Καυκάσου τέμνεσθαι ἀπὸ ἀνέμου ζεφύρου
[5, 24]   τοῖς φεύγουσι, καὶ τοῦ χάρακος  τοῦ   κεκομμένου τε καὶ οὐ καταπηχθέντος
[5, 28]   τοῖς ἀνθρώποις ἐστί. ~Τοιαῦτα εἰπόντος  τοῦ   Κοίνου θόρυβον γενέσθαι ἐκ τῶν
[5, 20]   εἴη ἂν οὖν ἐκ τοῦδε  τοῦ   λόγου ξυντιθέντι τεκμηριοῦσθαι, ὅτι οὐ
[5, 1]   ἐκ Θηβῶν ἐκ Τμώλου  τοῦ   Λυδίου ὁρμηθεὶς ἐπὶ Ἰνδοὺς ἧκε
[5, 11]   τε ἄκρα καὶ νῆσος  τοῦ   μεγάλου στρατοπέδου ἐς πεντήκοντα καὶ
[5, 12]   δὲ τῆς νήσου τε καὶ  τοῦ   μεγάλου στρατοπέδου, ἵνα αὐτῷ Κρατερὸς
[5, 15]   καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ καταντικρὺ  τοῦ   μεγάλου στρατοπέδου οἱ ξὺν Κρατερῷ
[5, 27]   οὐ φοβερὰ καὶ κατὰ τὴν  τοῦ   μέλλοντος ἐλπίδα ἐν σπουδῇ ἔσται·
[5, 18]   Πῶρος δὲ ὡς τὰ παρὰ  τοῦ   Μερόου ἤκουσε καὶ ἐκ τοῦ
[5, 12]   πολύ τι ἀπέχων τῆς ὄχθης,  τοῦ   μὴ καταφανὴς εἶναι ἄγων ἐπὶ
[5, 6]   τῷ μεγίστῳ, ὅτῳ οὔτε τὸ  τοῦ   Νείλου ὕδωρ τοῦ Αἰγυπτίου οὔτε
[5, 12]   παραγγελμάτων τῶν τε βροντῶν καὶ  τοῦ   ὄμβρου ἀντιπαταγούντων. καὶ τῶν πλοίων
[5, 4]   πηγαί εἰσιν αὐτῷ ἐπὶ τάδε  τοῦ   ὄρους τοῦ Παραπαμίσου Καυκάσου,
[5, 22]   καὶ πρὸ τῆς μάχης ἐντὸς  τοῦ   ὀχυρώματος. αὐτὸς δὲ ἐπὶ μὲν
[5, 14]   ἵππον, καὶ τοῦτον τρωθέντα ὑπὸ  τοῦ   παιδὸς τοῦ Πώρου. ἀλλὰ Πτολεμαῖος
[5, 4]   αὐτῷ ἐπὶ τάδε τοῦ ὄρους  τοῦ   Παραπαμίσου Καυκάσου, καὶ ὅτι
[5, 26]   θάλασσαν τῷ Ἰνδικῷ· ἀπὸ δὲ  τοῦ   Περσικοῦ εἰς Λιβύην περιπλευσθήσεται στόλῳ
[5, 27]   ἀντὶ κεκμηκότων, καὶ οἷς τὰ  τοῦ   πολέμου διὰ τὸ ἀπείρατον ἔς
[5, 24]   οὐδὲ ἐφαίνετο αὐτῷ πέρας τι  τοῦ   πολέμου ἔστε ὑπελείπετό τι πολέμιον.
[5, 2]   ἐς τριακοσίους καὶ τῶν προεστώτων  τοῦ   πολιτεύματος, ἦσαν δὲ καὶ αὐτοὶ
[5, 3]   δὲ Καύκασον τὸ ὄρος ἐκ  τοῦ   Πόντου ἐς τὰ πρὸς ἕω
[5, 8]   τῇ στρατιᾷ πάσῃ ἐγνωκὼς εἴργειν  τοῦ   πόρου αὐτὸν περῶντι ἐπιτίθεσθαι.
[5, 8]   πλοῖα ὅσα παρεσκεύαστο αὐτῷ ἐπὶ  τοῦ   πόρου τοῦ Ἰνδοῦ ξυντεμόντα κελεύει
[5, 9]   ἐπιστήσας ἑκάστοις εἴργειν ἐπενόει {ἀπὸ}  τοῦ   πόρου τοὺς Μακεδόνας. ταῦτα δὲ
[5, 20]   Ἀλέξανδρον, ἵναπερ τὸ πλατύτατον ἦν  τοῦ   πόρου, ὡς σχολαιτέρῳ χρήσασθαι τῷ
[5, 6]   τῇ Αἰγυπτίᾳ ποιήματα, δῶρόν τε  τοῦ   ποταμοῦ ἀμφότεροι ὡσαύτως ὀνομάζουσιν καὶ
[5, 13]   οὐ πολλῷ δὲ ὕδατι πρὸς  τοῦ   ποταμοῦ ἀποτεμνομένην ἀπὸ τῆς ἄλλης
[5, 7]   πρὸς Δαρείου, γέφυρα κατὰ  τοῦ   ποταμοῦ διηνεκὴς ἐποιήθη αὐτῷ· δοκεῖ
[5, 6]   καὶ τὴν γῆν αὐτὴν τυχὸν  τοῦ   ποταμοῦ εἶναι ἐπώνυμον. Αἴγυπτος γὰρ
[5, 9]   τὸν πόρον· ὅσα δὲ ἄλλα  τοῦ   ποταμοῦ εὐπορώτερα, ἐπὶ ταῦτα φρουρὰς
[5, 9]   τῇ ὄχθῃ, ἔστε τὸ ὕδωρ  τοῦ   ποταμοῦ μεῖον γενόμενον τοῦ χειμῶνος
[5, 22]   Καθαίους. καὶ δευτεραῖος μὲν ἀπὸ  τοῦ   ποταμοῦ τοῦ Ὑδραώτου πρὸς πόλιν
[5, 13]   ἵππων ὅσον τὰς κεφαλὰς ὑπερίσχειν  τοῦ   ποταμοῦ. ὡς δὲ καὶ τοῦτο
[5, 3]   ἐκεῖσε ἐφοίτα δαισόμενος τῶν σπλάγχνων  τοῦ   Προμηθέως, καὶ Ἡρακλῆς ὅτι
[5, 3]   φημίσαι, ὅτι τοῦτο ἄρα ἦν  τοῦ   Προμηθέως τὸ ἄντρον ἵνα ἐδέδετο,
[5, 28]   αὐτοὺς αὐτὸς μὲν ἰέναι ἔφη  τοῦ   πρόσω, βιάσεσθαι δὲ οὐδένα ἄκοντα
[5, 25]   ταὐτό, ὡς πείσας ἄγειν  τοῦ   πρόσω πεισθεὶς ὀπίσω ἀποστρέφεσθαι.
[5, 25]   Ἀλέξανδρον μὲν παρώξυνεν ἐς ἐπιθυμίαν  τοῦ   πρόσω ἰέναι· οἱ Μακεδόνες δὲ
[5, 23]   τῇ στρατιᾷ εἴργειν τοὺς βαρβάρους  τοῦ   πρόσω, τὸν δὲ σαλπιγκτὴν κέλευε
[5, 24]   μάλιστα. ὡς δὲ ἀπέγνω διώκειν  τοῦ   πρόσω τοὺς φεύγοντας, ἐπανελθὼν ἐς
[5, 16]   Ἰνδοὺς ἐκτασσομένους, ἐπέστησε τοὺς ἱππέας  τοῦ   πρόσω, ὡς ἀναλαμβάνειν τῶν πεζῶν
[5, 14]   τοῦτον τρωθέντα ὑπὸ τοῦ παιδὸς  τοῦ   Πώρου. ἀλλὰ Πτολεμαῖος Λάγου,
[5, 10]   ὡς ἐξείργαστο αὐτῷ ἄφοβον τὸ  τοῦ   Πώρου εἰς τὰς νυκτερινὰς ἐπιχειρήσεις
[5, 19]   μάλιστα ξυμβαῖνον, καὶ τὸ κάλλος  τοῦ   Πώρου καὶ ὅτι οὐ δεδουλωμένος
[5, 14]   μὲν γὰρ τὸν παῖδα ὑπὸ  τοῦ   Πώρου λέγει καὶ οὗτος, ἀλλ´
[5, 18]   μὴ ὑποφθάσας ἐκεῖνος ἀπήλασεν ἀπὸ  τοῦ   Πώρου πρόσω τὸν ἵππον. Ἀλέξανδρος
[5, 14]   γὰρ λέγει ἱππέας ἄγοντα ἀφικέσθαι  τοῦ   Πώρου τὸν παῖδα, ἅρματα δὲ
[5, 15]   ἐς τετρακοσίους, πεσεῖν δὲ καὶ  τοῦ   Πώρου τὸν παῖδα· τὰ δὲ
[5, 9]   καὶ θολεροῦ ἔρρεον καὶ ὀξέος  τοῦ   ῥεύματος· ἦν γὰρ ὥρα ἔτους
[5, 21]   μείονα τοῦ Ἀκεσίνου, ὀξύτητι δὲ  τοῦ   ῥοῦ μείονα. ὅσην δὲ τῆς
[5, 15]   οὐ πολλῇ στρατιᾷ αὐτοῦ ἐπὶ  τοῦ   στρατοπέδου ἀπέλιπεν, ὡς φοβεῖν ἀπὸ
[5, 25]   Τάναϊς, τὰ πρόσω ἔτι  τοῦ   Τανάϊδος, Βακτριανοί, Ὑρκάνιοι, θάλασσα
[5, 6]   τε καὶ πρὸς νότον ἄνεμον  {τοῦ   Ταύρου} κεκλιμένη, δὲ ἐπ´
[5, 6]   Ἀσίας ὧδε ἔχει ὡς πρὸς  τοῦ   Ταύρου τε καὶ τοῦ Καυκάσου
[5, 5]   τὴν Ἀσίαν λόγου ἄξιοι, ἐκ  τοῦ   Ταύρου τε καὶ τοῦ Καυκάσου
[5, 6]   Καύκασον τὸ ὄρος ἔστε ἐπὶ  τοῦ   Ταύρου τὴν ξυμβολήν· τὴν δὲ
[5, 6]   μὲν αὗται μέγισται πρὸς αὐτοῦ  τοῦ   Ταύρου τῆς Ἀσίας μοῖραι γίγνονται,
[5, 28]   Ἀλέξανδρος δὲ τότε μὲν ἀχθεσθεὶς  τοῦ   τε Κοίνου τῇ παρρησίᾳ καὶ
[5, 1]   τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἥντινα μεταξὺ  τοῦ   τε Κωφῆνος καὶ τοῦ Ἰνδοῦ
[5, 23]   ἵνα καὶ λίμνη οὐ μακρὰν  τοῦ   τείχους ἦν, τοὺς ἱππέας ἐπέταξεν
[5, 24]   μέσῳ τῆς τε λίμνης καὶ  τοῦ   τείχους. καὶ ταῦτ´ αὐτῷ οἱ
[5, 23]   γὰρ δευτέραν φυλακὴν ἐκπίπτοντες ἐκ  τοῦ   τείχους οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐνέκυρσαν
[5, 24]   Μακεδόνες, πρὶν καὶ κατασεισθῆναί τι  τοῦ   τείχους, ὑπορύττοντές τε αὐτοὶ πλίνθινον
[5, 8]   αὐτὸν καὶ παρὰ Ἀβισάρου πρέσβεις  τοῦ   τῶν ὀρείων Ἰνδῶν βασιλέως
[5, 10]   Πῶρος κατεστρατοπεδεύκει πρὸς τῇ ὄχθῃ  τοῦ   Ὑδάσπου, ἔγνω ἀδύνατος ὢν περᾶσαι
[5, 11]   ~Ἄκρα ἦν ἀνέχουσα τῆς ὄχθης  τοῦ   Ὑδάσπου, ἵνα ἐπέκαμπτεν ποταμὸς
[5, 20]   ἱππικὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ὄχθῃ  τοῦ   Ὑδάσπου, ἵναπερ τὸ πρῶτον διέβη
[5, 9]   τε κατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ τῇ ὄχθῃ  τοῦ   Ὑδάσπου, καὶ Πῶρος κατὰ τὴν
[5, 8]   διεκομίσθη ἔστε ἐπὶ τὴν ὄχθην  τοῦ   Ὑδάσπου κἀκεῖ ξυμπηχθέντα ναυτικὸν αὖθις
[5, 19]   Πῶρόν τε καὶ τοὺς ἐπέκεινα  τοῦ   Ὑδάσπου ποταμοῦ Ἰνδοὺς Ἀλεξάνδρῳ ἐγένετο
[5, 8]   τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. Ἐπέκεινα γὰρ  τοῦ   Ὑδάσπου Πῶρος αὐτῷ εἶναι ἐξηγγέλλετο
[5, 14]   δὴ αὐτὸς Ἀλέξανδρος διαβέβηκεν  τοῦ   Ὑδάσπου τὸν πόρον μέρος
[5, 18]   τῆς Ἀλεξάνδρου ἐπὶ τῇ ὄχθῃ  τοῦ   Ὑδάσπου ὑπολελειμμένοι ἡγεμόνες ἦσαν, ὡς
[5, 9]   πάντοθεν ἐκ τῆς ἐπὶ τάδε  τοῦ   Ὑδάσπου χώρας ἐς τὸ στρατόπεδον
[5, 6]   ποταμῶν ἄξιον ξυμβαλεῖν πλήθους ἕνεκα  τοῦ   ὕδατος, μὴ ὅτι τῷ Γάγγῃ
[5, 7]   ἂν δέξασθαι γέφυραν τὸ βάθος  τοῦ   ὕδατος, οὐδ´ ἂν ἐν τοσῷδε
[5, 21]   δή τινα πρὸς ταῖς ὄχθαις  τοῦ   Ὑδραώτου ποταμοῦ αὐτόνομα ἔθνη Ἰνδῶν
[5, 22]   δευτεραῖος μὲν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ  τοῦ   Ὑδραώτου πρὸς πόλιν ἧκεν
[5, 21]   δὲ αὐτῷ ἐπέκεινα τῆς ὄχθης  τοῦ   Ὑδραώτου τοὺς μὲν πολλοὺς καθ´
[5, 25]   τὸν Ὕφασιν καὶ τὰ ἐπέκεινα  τοῦ   Ὑφάσιος γένη προσθεῖναι τῇ ἡμετέρᾳ
[5, 26]   μὲν μάχιμα ὑπολείπεται γένη ἐπέκεινα  τοῦ   Ὑφάσιος ἔστε ἐπὶ τὴν ἑῴαν
[5, 25]   πολέμιον. ~Τὰ δὲ δὴ πέραν  τοῦ   Ὑφάσιος εὐδαίμονά τε τὴν χώραν
[5, 29]   τὴν μὲν χώραν τὴν μέχρι  τοῦ   Ὑφάσιος ποταμοῦ Πώρῳ ἄρχειν προσέθηκεν,
[5, 23]   λίμνην, ἵναπερ τὸ ἐκλιπὲς ἦν  τοῦ   χάρακος. δὲ Πτολεμαῖον τὸν
[5, 24]   ἄπορα φαίνηται τοῖς φεύγουσι, καὶ  τοῦ   χάρακος τοῦ κεκομμένου τε καὶ
[5, 9]   ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ μεῖον γενόμενον  τοῦ   χειμῶνος πολλαχῇ παραδοῦναί οἱ τὸν
[5, 22]   πλῆθος κατιδὼν τῶν βαρβάρων καὶ  τοῦ   χωρίου τὴν φύσιν, ὡς μάλιστα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005