Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῆρες 1
ἐπῆρχον 1
ἐπήσκηται 1
ἐπὶ 118
Ἐπὶ 1
ἐπιβάλλεται 1
ἐπιβαλλομένων 1
Fréquences     [«    »]
111 οἱ
111 τὸ
109 ὡς
118 ἐπὶ
119 ἐς
120 μὲν
123 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

ἐπὶ


Livre, Chapitre
[5, 6]   τέμνεσθαι ἀπὸ ἀνέμου ζεφύρου ὡς  ἐπὶ   ἀπηλιώτην ἄνεμον τὴν Ἀσίαν, τούτῳ
[5, 26]   ἔτι ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν ὡς  ἐπὶ   βορρᾶν ἄνεμον, καὶ τὰ Σκυθικὰ
[5, 22]   πρὸ τῆς πόλεως παρατεταγμένοι ἦσαν  ἐπὶ   γηλόφου οὐ πάντῃ ἀποτόμου· κύκλῳ
[5, 5]   θαλάσσης τὸ κατ´ Ἰνδοὺς Νέαρχος,  ἐπὶ   δὲ ὅσα Μεγασθένης τε καὶ
[5, 13]   ἡγεῖτο Σέλευκος, ἐπέταξε τῇ ἵππῳ·  ἐπὶ   δὲ τούτοις τὸ ἄγημα τὸ
[5, 10]   τῷ Ἐνυαλίῳ καὶ τἆλλα ὅσα  ἐπὶ   διαβάσει συσκευαζομένων θόρυβος παντοδαπὸς ἐγίγνετο.
[5, 8]   τριχῇ ἐτμήθησαν, καὶ τὰ τμήματα  ἐπὶ   ζευγῶν διεκομίσθη ἔστε ἐπὶ τὴν
[5, 1]   ἐπειδὴ χειρωσάμενος τὸ Ἰνδῶν ἔθνος  ἐπὶ   θάλασσαν ὀπίσω κατῄει τὴν Ἑλληνικήν,
[5, 17]   τὸν καιρὸν ἐν αὐτῇ τῇ  ἐπὶ   θάτερα ἐπιστροφῇ τῆς ἵππου ἐπιτίθεται
[5, 1]   ἐκ Τμώλου τοῦ Λυδίου ὁρμηθεὶς  ἐπὶ   Ἰνδοὺς ἧκε στρατιὰν ἄγων, τοσαῦτα
[5, 3]   καὶ τὴν Παραπαμισαδῶν χώραν ὡς  ἐπὶ   Ἰνδοὺς μετάγειν τῷ λόγῳ τοὺς
[5, 27]   τὸν Εὔξεινον πόντον, εἰ δέ,  ἐπὶ   Καρχηδόνα καὶ τὰ ἐπέκεινα Καρχηδονίων
[5, 14]   παῖδα· δὴ ὡς μὲν  ἐπὶ   κατασκοπὴν ἐκπεμπόμενα πολλά τε καὶ
[5, 22]   καὶ τὰς τῶν πεζεταίρων τάξεις·  ἐπὶ   κέρως δὲ ἑκατέρου οἱ τοξόται
[5, 17]   τε καὶ κρατίστην, οἱ δὲ  ἐπὶ   Κοῖνόν τε καὶ τοὺς ἅμα
[5, 9]   κατατηκόμεναι αὔξουσιν αὐτοῖς τὸ ὕδωρ  ἐπὶ   μέγα· χειμῶνος δὲ ἔμπαλιν ἴσχουσιν
[5, 25]   ὡς ἐπύθετο Ἀλέξανδρος, πρὶν καὶ  ἐπὶ   μεῖζον προελθεῖν τὴν ταραχὴν τοῖς
[5, 13]   τοῦτο ἐπεπέρατο αὐτῷ τὸ ὕδωρ,  ἐπὶ   μὲν τὸ δεξιὸν κέρας παρήγαγε
[5, 22]   ἐντὸς τοῦ ὀχυρώματος. αὐτὸς δὲ  ἐπὶ   μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως τῶν
[5, 6]   τε καὶ ἀπηλιώτην ἄνεμον ἔστε  ἐπὶ   μεσημβρίαν τῇ μεγάλῃ θαλάσσῃ· τὸ
[5, 15]   ἀμφ´ αὐτὸν τῶν ἱππέων οὐκ  ἐπὶ   μετώπου, ἀλλὰ κατ´ ἴλας ἐμβεβληκός.
[5, 15]   στρατιάν, πρώτους μὲν τοὺς ἐλέφαντας  ἐπὶ   μετώπου, διέχοντα ἐλέφαντα ἐλέφαντος οὐ
[5, 15]   πεζῶν παραταθῆναι αὐτῷ τοὺς ἐλέφαντας  ἐπὶ   μετώπου καὶ φόβον πάντῃ παρέχειν
[5, 5]   παρήκειν, ἀπὸ δὲ Ἀρμενίων ὡς  ἐπὶ   Μηδίαν παρὰ Παρθυαίους τε καὶ
[5, 6]   καὶ Μαιάνδρου τὸ Καρικὸν ἔστε  ἐπὶ   Μίλητον πόλιν Ἰωνικήν. Αἴγυπτόν τε
[5, 4]   θάλασσαν τὴν κατὰ Ἰνδοὺς ὡς  ἐπὶ   νότον ἄνεμον, καὶ ὅτι δίστομός
[5, 5]   μεγάλης θαλάσσης, τοὺς δὲ ὡς  ἐπὶ   νότον ἄνεμον τὸν Εὐφράτην τε
[5, 6]   ἄνεμον βορρᾶν. τῆς δὲ ὡς  ἐπὶ   νότον Ἀσίας τετραχῇ αὖ τεμνομένης
[5, 17]   ὥσπερ αἱ πρύμναν κρουόμεναι νῆες  ἐπὶ   πόδα ὑπεχώρουν, αὐτὸς μὲν Ἀλέξανδρος
[5, 11]   καὶ πανταχόθεν βοαί τε νύκτωρ  ἐπὶ   πολλὰς νύκτας ἐγίγνοντο καὶ πυρὰ
[5, 23]   ἠδυνήθη αὐτῷ περιβαλεῖν φάλαγξ·  ἐπὶ   πολὺ γὰρ ἐπέχον τὸ τεῖχος
[5, 27]   γιγνώσκει· ἔμενε δὲ καὶ ὣς  ἐπὶ   πολὺ σιωπή· ὀψὲ δέ
[5, 1]   ὄψιν καὶ πεσόντας ἐς γῆν  ἐπὶ   πολὺ σιγὴν ἔχειν. ὡς δὲ
[5, 13]   ὄμβρος λάβρος τε καὶ  ἐπὶ   πολὺ τῆς νυκτὸς κατασχών, ὥστε
[5, 10]   τῆς ἀντιπαραγωγῆς καθίστη. ὡς δὲ  ἐπὶ   πολὺ τοῦτο ἐγίγνετο καὶ βοὴ
[5, 26]   ἡμῖν λοιπή ἐστιν ἔστε  ἐπὶ   ποταμόν τε Γάγγην καὶ τὴν
[5, 10]   γνοὺς τὸν φόβον κατὰ χώραν  ἐπὶ   στρατοπέδου ἔμενε· σκοποὶ δὲ αὐτῷ
[5, 11]   μέρος δέ τι ὑπολειφθῇ αὐτῷ  ἐπὶ   στρατοπέδου καὶ ἐλέφαντες, σὺ δὲ
[5, 11]   δὲ ἄλλης στρατιᾶς ὑπολείποιτό τι  ἐπὶ   στρατοπέδου, σὺ δὲ διαβαίνειν σπουδῇ·
[5, 11]   διαβάσεως παρεσκευάζετο. καὶ Κρατερὸς ὑπελέλειπτο  ἐπὶ   στρατοπέδου τήν τε αὑτοῦ ἔχων
[5, 11]   Πῶρον ξὺν τῇ δυνάμει ὡς  ἐπὶ   σφᾶς φεύγοντα μαθεῖν, αὐτοὺς
[5, 22]   καὶ τούτων τοὺς μὲν ἱππέας  ἐπὶ   τὰ κέρατα διελὼν παρήγαγεν, ἀπὸ
[5, 22]   τὴν στρατιὰν τῇ τρίτῃ προὐχώρει  ἐπὶ   τὰ Σάγγαλα, ἵνα οἱ Καθαῖοί
[5, 11]   τάξιν καὶ τοὺς νομάρχας τῶν  ἐπὶ   τάδε Ἰνδῶν καὶ τοὺς ἅμα
[5, 4]   ὅτι αἱ πηγαί εἰσιν αὐτῷ  ἐπὶ   τάδε τοῦ ὄρους τοῦ Παραπαμίσου
[5, 9]   δὲ αὐτῷ πάντοθεν ἐκ τῆς  ἐπὶ   τάδε τοῦ Ὑδάσπου χώρας ἐς
[5, 20]   πλοίοις διαβάλλοντας ἐποκειλάντων πολλῶν πλοίων  ἐπὶ   ταῖς πέτραις καὶ {συναρ{ ρ}
[5, 22]   ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τεταγμένην παρήγαγεν  ἐπὶ   τὰς κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν
[5, 24]   δυνάμει τῇ ἀμφ´ αὐτὸν ἐκπέμπει  ἐπὶ   τὰς πόλεις αἳ προσκεχωρήκεσαν, φρουρὰς
[5, 9]   δὲ ἄλλα τοῦ ποταμοῦ εὐπορώτερα,  ἐπὶ   ταῦτα φρουρὰς διαπέμψας καὶ ἡγεμόνας
[5, 13]   ἦν αὖθις ἄλλου δεῆσαι αὐτῷ  ἐπὶ   τῇ διαβάσει ἴσου τῷ πρώτῳ
[5, 28]   λέγει Πτολεμαῖος Λάγου, ὅτι  ἐπὶ   τῇ διαβάσει οὐδὲν μεῖον ἐθύετο,
[5, 3]   τῷ ποταμῷ· καὶ γίγνεται αὐτῷ  ἐπὶ   τῇ διαβάσει τὰ ἱερά. ~Ὁ
[5, 6]   ὀνομάζουσιν, ἱκανὸς τεκμηριῶσαι Ὅμηρος, λέγων  ἐπὶ   τῇ ἐκβολῇ τοῦ Αἰγύπτου ποταμοῦ
[5, 21]   τῇ αὑτοῦ τάξει ἀπολείπει αὐτοῦ  ἐπὶ   τῇ ὄχθῃ προστάξας ἐπιμελεῖσθαι τῆς
[5, 20]   αὐτῷ γυμνικὸς καὶ ἱππικὸς αὐτοῦ  ἐπὶ   τῇ ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, ἵναπερ
[5, 9]   ποταμόν. ~Καὶ Ἀλέξανδρός τε κατεστρατοπέδευσεν  ἐπὶ   τῇ ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, καὶ
[5, 18]   τῆς στρατιᾶς {τε} τῆς Ἀλεξάνδρου  ἐπὶ   τῇ ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου ὑπολελειμμένοι
[5, 25]   Ὑρκανία, Σκύθας τε ἀνεστείλαμεν ἔστε  ἐπὶ   τὴν ἔρημον, ἐπὶ τούτοις μέντοι
[5, 26]   γένη ἐπέκεινα τοῦ Ὑφάσιος ἔστε  ἐπὶ   τὴν ἑῴαν θάλασσαν, πολλὰ δὲ
[5, 23]   αἱ ἅμαξαι ἐφειστήκεσαν. ~Ὡς δὲ  ἐπὶ   τὴν ἵππον προσαγαγοῦσαν οὐκ ἐξέδραμον
[5, 24]   ἐξηγγέλλετο Ἀλεξάνδρῳ, ἀνοίξαντες τὰς ὡς  ἐπὶ   τὴν λίμνην πύλας δρόμῳ ἐπ´
[5, 6]   τε καὶ ἄνεμον Ἰάπυγα ἔστε  ἐπὶ   τὴν μεγάλην θάλασσαν Ἰνδὸς
[5, 5]   δὲ Καύκασον τοῦτον καθήκειν ἔστε  ἐπὶ   τὴν μεγάλην τὴν πρὸς ἕω
[5, 12]   τοῦ μὴ καταφανὴς εἶναι ἄγων  ἐπὶ   τὴν νῆσον καὶ τὴν ἄκραν,
[5, 8]   τμήματα ἐπὶ ζευγῶν διεκομίσθη ἔστε  ἐπὶ   τὴν ὄχθην τοῦ Ὑδάσπου κἀκεῖ
[5, 26]   πολλὰ δὲ ἀπὸ τούτων ἔτι  ἐπὶ   τὴν Ὑρκανίαν ὡς ἐπὶ βορρᾶν
[5, 19]   λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆμα εἶχεν  ἐπὶ   τῆς κεφαλῆς, μέλας ὢν αὐτός,
[5, 1]   οὖν ἐκάλεσε τὴν πόλιν Διόνυσος  ἐπὶ   τῆς τροφοῦ τῆς Νύσης καὶ
[5, 16]   ἐπιθησόμενος. Κοῖνον δὲ πέμπει ὡς  ἐπὶ   τὸ δεξιόν, τὴν Δημητρίου καὶ
[5, 16]   τὴν πολλὴν τῆς ἵππου ἀναλαβὼν  ἐπὶ   τὸ εὐώνυμον κέρας τῶν πολεμίων
[5, 16]   ἔχων τοὺς ἱππέας παρήλαυνεν ὀξέως  ἐπὶ   τὸ εὐώνυμον τῶν βαρβάρων, κατὰ
[5, 16]   ἐντὸς βέλους ἐγίγνετο καὶ ἐφῆκεν  ἐπὶ   τὸ κέρας τὸ εὐώνυμον τῶν
[5, 28]   θόρυβον γενέσθαι ἐκ τῶν παρόντων  ἐπὶ   τοῖς λόγοις· πολλοῖς δὲ δὴ
[5, 29]   ἀνέστρεφε. διαβὰς δὲ τὸν Ὑδραώτην,  ἐπὶ   τὸν Ἀκεσίνην αὖ ἐπανῄει ὀπίσω.
[5, 20]   καὶ κοσμήσοντας. Αὐτὸς δὲ ὡς  ἐπὶ   τὸν Ἀκεσίνην ποταμὸν προὐχώρει. τούτου
[5, 23]   καθ´ αὑτοὺς ἕκαστοι ξυντεταγμένοι ἰέναι  ἐπὶ   τὸν θόρυβον, ἵνα
[5, 3]   λόγοι. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀφίκετο  ἐπὶ   τὸν Ἰνδὸν ποταμόν, καταλαμβάνει γέφυράν
[5, 8]   μὲν τὸν Πολεμοκράτους πέμψας ὀπίσω  ἐπὶ   τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν τὰ πλοῖα
[5, 13]   οἱ ἵπποι εἶχον ἤλαυνον ὡς  ἐπὶ   τὸν Πῶρον. ἐν τούτῳ δὲ
[5, 29]   καὶ τὸν Ἀκεσίνην αὖ διαβὰς  ἐπὶ   τὸν Ὑδάσπην ἧκεν, ἵνα καὶ
[5, 8]   νόσον· αὐτὸς δὲ ἦγεν ὡς  ἐπὶ   τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. Ἐπέκεινα γὰρ
[5, 8]   ταύτῃ ὕπαρχοι ἦγον, ᾔει ὡς  ἐπὶ   τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. ~Καὶ Ἀλέξανδρός
[5, 8]   Ἰνδοῦ ξυντεμόντα κελεύει φέρειν ὡς  ἐπὶ   τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. καὶ ξυνετμήθη
[5, 29]   Πώρῳ ἄρχειν προσέθηκεν, αὐτὸς δὲ  ἐπὶ   τὸν Ὑδραώτην ἀνέστρεφε. διαβὰς δὲ
[5, 21]   ὅσην δὲ τῆς χώρας ἔστε  ἐπὶ   τὸν Ὑδραώτην ἐπῆλθε, φυλακὰς ὑπέλιπεν
[5, 21]   Ἐπὶ τοῦτον ἐλαύνων Ἀλέξανδρος ἀφικνεῖται  ἐπὶ   τὸν Ὑδραώτην ποταμόν, ἄλλον αὖ
[5, 24]   αὐτὸς δὲ ξὺν τῇ στρατιᾷ  ἐπὶ   τὸν Ὕφασιν ποταμὸν προὐχώρει, ὡς
[5, 22]   αὐτὸς ἀναλαβὼν τὴν ἵππον τὴν  ἐπὶ   τοῦ δεξιοῦ τεταγμένην παρήγαγεν ἐπὶ
[5, 7]   ξυγγραφήν. ~Τὸ δὲ ζεῦγμα τὸ  ἐπὶ   τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ὅπως μὲν
[5, 8]   τὰ πλοῖα ὅσα παρεσκεύαστο αὐτῷ  ἐπὶ   τοῦ πόρου τοῦ Ἰνδοῦ ξυντεμόντα
[5, 15]   σὺν οὐ πολλῇ στρατιᾷ αὐτοῦ  ἐπὶ   τοῦ στρατοπέδου ἀπέλιπεν, ὡς φοβεῖν
[5, 6]   τὸν Καύκασον τὸ ὄρος ἔστε  ἐπὶ   τοῦ Ταύρου τὴν ξυμβολήν· τὴν
[5, 24]   τε καὶ συντεταγμένην ἔχων ἐχώρει  ἐπὶ   τοὺς βαρβάρους. τοῖς δὲ αἵ
[5, 17]   τῇ ἐμπειρίᾳ πολὺ προέχοντες, ὡς  ἐπὶ   τοὺς ἐλέφαντας αὖθις κατειλήθησαν. καὶ
[5, 22]   ἐξηγγέλθη Ἀλεξάνδρῳ, σπουδῇ ἤλαυνεν ὡς  ἐπὶ   τοὺς Καθαίους. καὶ δευτεραῖος μὲν
[5, 20]   ἐκτειχιοῦντα· αὐτὸς δὲ ἤλαυνεν ὡς  ἐπὶ   τοὺς προσχώρους τῇ Πώρου ἀρχῇ
[5, 23]   πρὸς τῶν ἱππέων, οἱ δὲ  ἐπὶ   τούτοις αἰσθόμενοι ὅτι φυλάσσεται ἐν
[5, 15]   ἐπιστρεψάντων ἐπ´ αὐτοὺς τῶν ἐλεφάντων.  ἐπὶ   τούτοις δὲ οἱ πεζοὶ αὐτῷ
[5, 25]   ἀνεστείλαμεν ἔστε ἐπὶ τὴν ἔρημον,  ἐπὶ   τούτοις μέντοι καὶ Ἰνδὸς
[5, 22]   δὲ τούτων τοὺς ὑπασπιστάς, καὶ  ἐπὶ   τούτοις τοὺς Ἀγριᾶνας· κατὰ δὲ
[5, 14]   ποιῆσαι Ἀλεξάνδρῳ τὴν διάβασιν· καὶ  ἐπὶ   τούτους ἀφεῖναι Ἀλέξανδρον τοὺς ἱπποτοξότας,
[5, 15]   νήσου τὸν τελευταῖον πόρον. ~Καὶ  ἐπὶ   τούτους τὰ μὲν πρῶτα ἐκπέμψαι
[5, 20]   καὶ ἀπ´ Ἀλεξάνδρου ἀφεστηκότες. καὶ  ἐπὶ   τούτους Φίλιππον ἐκπέμπει καὶ Τυρίεσπιν
[5, 29]   ἀποίσουσι τάξας θύει αὖ καὶ  ἐπὶ   τῷ Ἀκεσίνῃ ποταμῷ. καὶ τὸν
[5, 7]   Ἑλλήσποντον, ὅτῳ τρόπῳ Ῥωμαίοις  ἐπὶ   τῷ Ἴστρῳ ποταμῷ ζεῦγμα ποιεῖται
[5, 29]   τι περ ἀπόμαχον, αὐτὸς τὰ  ἐπὶ   τῷ κατάπλῳ παρεσκευάζετο τῷ ἐς
[5, 19]   τὸν ἵππον· καὶ ἀπήχθη εὐθὺς  ἐπὶ   τῷ κηρύγματι. τοσήδε μὲν σπουδὴ
[5, 3]   ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν  ἐπὶ   τῷ ποταμῷ· καὶ γίγνεται αὐτῷ
[5, 7]   Ἴστρῳ ποταμῷ ζεῦγμα ποιεῖται καὶ  ἐπὶ   τῷ Ῥήνῳ τῷ Κελτικῷ, καὶ
[5, 5]   καὶ ἐμοὶ αὐτῷ πρότερόν ποτε  ἐπὶ   τῷδε λέλεκται Καύκασος τὸ ὄρος
[5, 3]   βοῦς ἰδόντας ἐγκεκαυμένας ῥόπαλον τεκμηριοῦσθαι  ἐπὶ   τῷδε, ὅτι Ἡρακλῆς ἐς Ἰνδοὺς
[5, 18]   τὸν ἵππον. Ἀλέξανδρος δὲ οὐδὲ  ἐπὶ   τῷδε τῷ Πώρῳ χαλεπὸς ἐγένετο,
[5, 10]   οὐδ´ ἂν ἔτι πρόσθεν μεῖναι  ἐπὶ   τῶν διφθερῶν κατὰ τὸν πόρον,
[5, 20]   ἐπέχειν πεντεκαίδεκα. τοῖς μὲν δὴ  ἐπὶ   τῶν διφθερῶν περῶσιν εὐμαρῆ γενέσθαι
[5, 20]   γὰρ ἵνα ἐπέρασεν αὐτὸν Ἀλέξανδρος  ἐπὶ   τῶν πλοίων τε καὶ τῶν
[5, 23]   τῆς φάλαγγος. οἱ δὲ οὐκέτι  ἐπὶ   τῶν τρίτων ἔμενον, ἀλλὰ ὡς
[5, 16]   τεταραγμένοις ἐμβαλεῖν σπουδὴν ποιούμενος, πρὶν  ἐπὶ   φάλαγγος ἐκταθῆναι αὐτοῖς τὴν ἵππον.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005