Alphabétiquement     [«   »]
τυχόν 1
τυχὸν 3
τῳ 2
τῷ 81
τῷδε 4
τῶν 206
τῶνδε 1
Fréquences     [«    »]
61 δὴ
70
65 πρὸς
81 τῷ
85 αὐτῷ
94 ἐν
96 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τῷ


Livre, Chapitre
[5, 17]   οὐκ ἐκ παραγγέλματος, ἀλλὰ ἐν  τῷ   ἀγῶνι αὐτῷ ἐς τήνδε τὴν
[5, 4]   αὐτὸς ἐν τῇ Ἰνδῶν γῇ  τῷ   Αἰγυπτίῳ Δέλτα παραπλήσιον καὶ τοῦτο
[5, 29]   τάξας θύει αὖ καὶ ἐπὶ  τῷ   Ἀκεσίνῃ ποταμῷ. καὶ τὸν Ἀκεσίνην
[5, 21]   χώραν, κελεύσας παραδιδόναι ταύτην Πώρῳ  τῷ   ἄλλῳ, καὶ εἰ δή τινα
[5, 5]   τυγχάνει ὂν τοῦτο τὸ ὄρος  τῷ   ἄλλῳ τῷ Σκυθικῷ Καυκάσῳ, καθάπερ
[5, 12]   οὐ φανερὰ κατέστη, τῷ κτύπῳ  τῷ   ἀπὸ τῶν ὅπλων καὶ τῷ
[5, 12]   τῶν ὅπλων καὶ τῷ θορύβῳ  τῷ   ἀπὸ τῶν παραγγελμάτων τῶν τε
[5, 18]   φυγὴν πάντες ἐπεστράφησαν. ~Καὶ ἐν  τῷ   αὐτῷ Κρατερός τε καὶ οἱ
[5, 2]   καὶ αὖθις ἀφικομένῳ δεῦρο ἐν  τῷ   αὐτῷ τούτῳ κόσμῳ φανείη
[5, 28]   ξυνέπεσθαι· ἕξειν γὰρ τοὺς ἀκολουθήσοντας  τῷ   βασιλεῖ σφῶν ἑκόντας· τοῖς δὲ
[5, 6]   ἕνεκα τοῦ ὕδατος, μὴ ὅτι  τῷ   Γάγγῃ τῷ μεγίστῳ, ὅτῳ οὔτε
[5, 2]   ἀνακαλοῦντας. θῦσαι τε αὐτοῦ Ἀλέξανδρον  τῷ   Διονύσῳ καὶ εὐωχηθῆναι ὁμοῦ τοῖς
[5, 7]   θορύβῳ, καὶ τὸ τεταγμένον ἐν  τῷ   δρωμένῳ ὅμως οὐκ ἄπεστιν, οἵ
[5, 20]   ἀρχῇ Ἰνδούς. ὄνομα δὲ ἦν  τῷ   ἔθνει Γλαυγανῖκαι, ὡς λέγει Ἀριστόβουλος,
[5, 27]   αὐτῆς τῆς οἰκείας, ἣν ξὺν  τῷ   ἐκ σοῦ πορισθέντι σφίσιν κόσμῳ
[5, 18]   ἐφ´ ὅσον οἱ ἀσφαλὲς ἐφαίνετο  τῷ   ἐλέφαντι ὃς ἔφερε τὸν Πῶρον
[5, 10]   βοήν τε ἐποίει καὶ ἠλαλάζετο  τῷ   Ἐνυαλίῳ καὶ τἆλλα ὅσα ἐπὶ
[5, 17]   Ἰνδῶν πλὴν ὀλίγων κατεκόπησαν ἐν  τῷ   ἔργῳ· ἐκόπτοντο δὲ καὶ οἱ
[5, 14]   γε ἔστε τοὺς πεζοὺς ἐν  τῷ   ἔργῳ ἐπιγενέσθαι· εἰ δὲ πρὸς
[5, 15]   βαρέα γενόμενα καὶ ἐν αὐτῷ  τῷ   ἔργῳ ὑπὸ πηλοῦ ἀχρεῖα. Πῶρος
[5, 29]   τὰ ἐπὶ τῷ κατάπλῳ παρεσκευάζετο  τῷ   ἐς τὴν μεγάλην θάλασσαν. Ἐν
[5, 27]   καὶ ἄλλο, καὶ ἐν  τῷ   εὐτυχεῖν σωφροσύνη. σοὶ γὰρ αὐτῷ
[5, 26]   καὶ Ἄορνος πέτρα  τῷ   Ἡρακλεῖ ἀνάλωτος πρὸς ἡμῶν ἔχεται.
[5, 1]   δοκιμωτάτων τριάκοντα, δεησομένους Ἀλεξάνδρου ἀφεῖναι  τῷ   θεῷ τὴν πόλιν. παρελθεῖν τε
[5, 12]   τῷ ἀπὸ τῶν ὅπλων καὶ  τῷ   θορύβῳ τῷ ἀπὸ τῶν παραγγελμάτων
[5, 19]   ἀμβάτας, καὶ μεγέθει μέγας καὶ  τῷ   θυμῷ γενναῖος. σημεῖον δέ οἱ
[5, 26]   Περσικῷ, τὴν δὲ Ὑρκανίαν θάλασσαν  τῷ   Ἰνδικῷ· ἀπὸ δὲ τοῦ Περσικοῦ
[5, 6]   ῥέων ἄξιοι ξυμβαλεῖν, ἀλλ´ οὐδὲ  τῷ   Ἰνδῷ ποταμῷ ἐκεῖνοί γε πάντες
[5, 7]   ὅτῳ τρόπῳ Ῥωμαίοις ἐπὶ  τῷ   Ἴστρῳ ποταμῷ ζεῦγμα ποιεῖται καὶ
[5, 29]   περ ἀπόμαχον, αὐτὸς τὰ ἐπὶ  τῷ   κατάπλῳ παρεσκευάζετο τῷ ἐς τὴν
[5, 7]   ποιεῖται καὶ ἐπὶ τῷ Ῥήνῳ  τῷ   Κελτικῷ, καὶ τὸν Εὐφράτην καὶ
[5, 19]   ἵππον· καὶ ἀπήχθη εὐθὺς ἐπὶ  τῷ   κηρύγματι. τοσήδε μὲν σπουδὴ Ἀλεξάνδρῳ
[5, 27]   οἱ πολλοὶ ἤδη κεκομισμένοι καὶ  τῷ   κρατιστεύειν παρὰ τοὺς ἄλλους πρόθυμοί
[5, 12]   τὴν διάβασιν οὐ φανερὰ κατέστη,  τῷ   κτύπῳ τῷ ἀπὸ τῶν ὅπλων
[5, 23]   δὴ πυκνότεροί τε ἐφεστηκότες ἐλάττονι  τῷ   κύκλῳ καὶ τῶν Μακεδόνων οὐ
[5, 3]   πιστευέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε Ἐρατοσθένει  τῷ   Κυρηναίῳ πάντῃ ξυμφέρομαι, ὃς λέγει
[5, 16]   ἐκεῖνα ὀκνήσας ἅπερ Πῶρος  τῷ   λογισμῷ ξυνθεὶς ταύτῃ ἔταξεν· ἀλλὰ
[5, 19]   καὶ Ἀλέξανδρος τούτῳ ἔτι μᾶλλον  τῷ   λόγῳ ἡσθεὶς τήν τε ἀρχὴν
[5, 2]   Ἄκουφιν ταῦτα ἀκούσαντα ἐπιμειδιᾶσαι λέγεται  τῷ   λόγῳ· καὶ Ἀλέξανδρον ἐρέσθαι ἐφ´
[5, 1]   ἐπειδὰν τὸ θεῖόν τις προσθῇ  τῷ   λόγῳ, οὐ πάντῃ ἄπιστα φαίνεται.
[5, 3]   χώραν ὡς ἐπὶ Ἰνδοὺς μετάγειν  τῷ   λόγῳ τοὺς Μακεδόνας, Παραπάμισον ὄντα
[5, 19]   Ἀλέξανδρε. καὶ Ἀλέξανδρος ἡσθεὶς  τῷ   λόγῳ, τοῦτο μὲν ἔσται σοι,
[5, 6]   ὕδατος, μὴ ὅτι τῷ Γάγγῃ  τῷ   μεγίστῳ, ὅτῳ οὔτε τὸ τοῦ
[5, 28]   τε Κοίνου τῇ παρρησίᾳ καὶ  τῷ   ὄκνῳ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων διέλυσε
[5, 5]   ὄρος τοῦτο καὶ ὕστερον τῷδε  τῷ   ὀνόματι κληθήσεται· τὸν δὲ Καύκασον
[5, 14]   γενέσθαι τῶν Ἰνδῶν τῶν ξὺν  τῷ   παιδὶ τῷ Πώρου ἀφιγμένων πρὸς
[5, 5]   Χορασμίους, κατὰ δὲ Βακτρίους ξυμβάλλειν  τῷ   Παραπαμίσῳ ὄρει, δὴ Καύκασον
[5, 7]   καὶ ταύτην ἐγὼ ἀφηγήσομαι ἐν  τῷ   παρόντι, ὅτι λόγου ἀξία. αἱ
[5, 6]   ἐς θάλασσαν. ταῦτά μοι ἐν  τῷ   παρόντι περὶ Ἰνδῶν τῆς χώρας
[5, 2]   τοῖς ἑταίροις τοῖς ἱππεῦσι καὶ  τῷ   πεζικῷ ἀγήματι καὶ ἰδεῖν κισσοῦ
[5, 26]   μὲν Ἰνδικὸν κόλπον ξύρρουν ὄντα  τῷ   Περσικῷ, τὴν δὲ Ὑρκανίαν θάλασσαν
[5, 26]   εἰ δέ τις καὶ αὐτῷ  τῷ   πολεμεῖν ποθεῖ ἀκοῦσαι τι
[5, 11]   ἐκαίετο. Ἐπειδὴ δὲ ἔγνω ἐπιχειρεῖν  τῷ   πόρῳ, κατὰ μὲν τὸ στρατόπεδον
[5, 3]   ποιεῖ γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν ἐπὶ  τῷ   ποταμῷ· καὶ γίγνεται αὐτῷ ἐπὶ
[5, 11]   καὶ κατ´ αὐτὴν νῆσος ἐν  τῷ   ποταμῷ ὑλώδης τε καὶ ἀστιβὴς
[5, 20]   ἀποθανόντες ἐν τῇ μάχῃ κεκόσμηντο  τῷ   πρέποντι κόσμῳ, δὲ τοῖς
[5, 13]   αὐτῷ ἐπὶ τῇ διαβάσει ἴσου  τῷ   πρώτῳ πόνου. ὡς δὲ ἐξευρέθη
[5, 14]   Ἰνδῶν τῶν ξὺν τῷ παιδὶ  τῷ   Πώρου ἀφιγμένων πρὸς Ἀλέξανδρόν τε
[5, 21]   Ἰνδῶν νέμεται, καὶ ταῦτα προσαγαγόμενον  τῷ   Πώρῳ ἄρχειν ἐγχειρίσαι. αὐτὸς δ´
[5, 19]   ξὺν ὀλίγοις τῶν ἑταίρων ἀπαντᾷ  τῷ   Πώρῳ· καὶ ἐπιστήσας τὸν ἵππον
[5, 9]   στρατόπεδον ξυνεκομίζετο, ὡς δῆλον εἶναι  τῷ   Πώρῳ ὅτι ἐγνωκὼς εἴη προσλιπαρεῖν
[5, 18]   ὅτι φίλον εἶναι ἐκ παλαιοῦ  τῷ   Πώρῳ τὸν Μερόην ἔμαθεν. Πῶρος
[5, 19]   λόγῳ ἡσθεὶς τήν τε ἀρχὴν  τῷ   Πώρῳ τῶν τε αὐτῶν Ἰνδῶν
[5, 18]   Ἀλέξανδρος δὲ οὐδὲ ἐπὶ τῷδε  τῷ   Πώρῳ χαλεπὸς ἐγένετο, ἀλλ´ ἄλλους
[5, 20]   τοῦ πόρου, ὡς σχολαιτέρῳ χρήσασθαι  τῷ   ῥεύματι. ~Περάσας δὲ τὸν ποταμὸν
[5, 7]   ποταμῷ ζεῦγμα ποιεῖται καὶ ἐπὶ  τῷ   Ῥήνῳ τῷ Κελτικῷ, καὶ τὸν
[5, 6]   Μεγασθένης, ὃς ξυνῆν μὲν Σιβυρτίῳ  τῷ   σατράπῃ τῆς Ἀραχωσίας, πολλάκις δὲ
[5, 5]   τοῦτο τὸ ὄρος τῷ ἄλλῳ  τῷ   Σκυθικῷ Καυκάσῳ, καθάπερ οὖν αὐτῷ
[5, 9]   τῇ στρατιᾷ καὶ τῶν ἐλεφάντων  τῷ   στίφει. ταύτῃ μὲν δὴ
[5, 23]   πολὺ γὰρ ἐπέχον τὸ τεῖχος  τῷ   στρατοπέδῳ κυκλώσασθαι οὐ δυνατὸς ἐγένετο·
[5, 20]   ἵναπερ τὸ πρῶτον διέβη ἅμα  τῷ   στρατῷ. Κρατερὸν μὲν δὴ ξὺν
[5, 2]   αὐτὸν τῶν οὐκ ἠμελημένων Μακεδόνων  τῷ   τε κισσῷ στεφανωσαμένους καὶ ὑπὸ
[5, 24]   ξυμπεπηγμέναι ἦσαν καὶ προσήγοντο ἤδη  τῷ   τείχει. ἀλλὰ οἱ Μακεδόνες, πρὶν
[5, 23]   κατέστησεν. αὐτὸς δὲ μηχανὰς προσάγειν  τῷ   τείχει ἐπενόει, ὡς κατασείειν τὸ
[5, 14]   ὄντας ἐς πεντακισχιλίους. Ταύρωνι δὲ  τῷ   τοξάρχῃ προσέταξε τοὺς τοξότας ἐπάγειν
[5, 10]   τὸ φανερὸν ἔφασκεν, εἰ ἐν  τῷ   τότε εἴργοιτο· δὲ οὐδὲν
[5, 13]   ὡς ἑκάστοις αἱ ἡγεμονίαι ἐν  τῷ   τότε ξυνέβαινον· κατὰ δὲ τὰ
[5, 9]   παρασκευάζεσθαι. ἄλλως τε ἐν μὲν  τῷ   τότε οἱ ποταμοὶ πάντες οἱ
[5, 1]   κατὰ τὸν μῦθον ἐν μηρῷ  τῷ   τοῦ Διὸς ηὐξήθη. καὶ ἐκ
[5, 8]   αὖθις δὴ ὁμοῦ ὤφθη ἐν  τῷ   Ὑδάσπῃ. αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν ἥν
[5, 20]   αχθέντων οὐκ ὀλίγους αὐτοῦ ἐν  τῷ   ὕδατι διαφθαρῆναι. εἴη ἂν οὖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005