Alphabétiquement     [«   »]
σῶσαι 1
σωφροσύνη 1
Τὰ 1
τὰ 96
τά 4
τάδε 4
ταῖς 12
Fréquences     [«    »]
85 αὐτῷ
94 ἐν
81 τῷ
96 τὰ
107 τῇ
109 ὡς
111 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τὰ


Livre, Chapitre
[5, 27]   καὶ προτιμώμενοι τῶν ἄλλων καὶ  τὰ   ἆθλα τῶν πόνων οἱ πολλοὶ
[5, 13]   τῷ τότε ξυνέβαινον· κατὰ δὲ  τὰ   ἄκρα τῆς φάλαγγος οἱ τοξόται
[5, 5]   ξυστρατεύσαντες Μακεδόνες, ὡς μὲν λέγεται  τὰ   Ἀλεξάνδρου αὔξοντες, ὅτι δὴ καὶ
[5, 5]   θαλάσσης. νῦν δὲ ὅσον ἐς  τὰ   Ἀλεξάνδρου ἔργα ἀποχρῶν ἐφαίνετο, τοσόνδε
[5, 21]   ὑπηκόου τῶν Ἰνδῶν χώρας καὶ  τὰ   ἄλλα ἐπιτήδεια παρακομίζειν ἔμελλον. Πῶρον
[5, 29]   ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπεσκεύασε καὶ  τὰ   ἄλλα τὰ κατὰ τὴν χώραν
[5, 6]   του ἄλλου Ἑκαταίου ἐστὶ  τὰ   ἀμφὶ τῇ γῇ τῇ Αἰγυπτίᾳ
[5, 24]   ἐγκαρσίας, ἵνα πολλὰ ἐν νυκτὶ  τὰ   ἄπορα φαίνηται τοῖς φεύγουσι, καὶ
[5, 15]   αὐτῷ ἐτέτακτο καὶ πρὸ ταύτης  τὰ   ἅρματα ἑκατέρωθεν. ~Αὕτη μὲν
[5, 15]   πᾶσαν, ἐς τετρακισχιλίους ἱππέας, καὶ  τὰ   ἅρματα πάντα, τριακόσια ὄντα, καὶ
[5, 22]   κράτιστοι ἐνομίζοντο, καὶ τούτοις κατὰ  τὰ   αὐτὰ Ὀξυδράκαι, ἄλλο Ἰνδῶν ἔθνος,
[5, 20]   ἀποπέμπει ὀπίσω ἐς τὰ ἤθη  τὰ   αὑτοῦ. Ἐν τούτῳ δὲ παρά
[5, 21]   παρακομίζειν ἔμελλον. Πῶρον δὲ ἐς  τὰ   αὑτοῦ ἤθη ἀποπέμπει, κελεύσας Ἰνδῶν
[5, 18]   τοῦ ἄλλου σώματος ἤρκει αὐτῷ  τὰ   βέλη θώραξ περιττὸς ὢν
[5, 1]   τοῦ θείου ἐκ παλαιοῦ μεμυθευμένων.  τὰ   γάρ τοι κατὰ τὸ εἰκὸς
[5, 26]   μὲν πόνων μόνοις ὑμῖν μετόν,  τὰ   δὲ ἆθλα αὐτῶν ἄλλοις περιποιοῦντες·
[5, 26]   ἴσον δὲ μέτεστι τῶν κινδύνων,  τὰ   δὲ ἆθλα ἐν μέσῳ κεῖται
[5, 6]   περὶ Ἰνδῶν τῆς χώρας λελέχθω·  τὰ   δὲ ἄλλα ἀποκείσθω ἐς τὴν
[5, 15]   καὶ τοῦ Πώρου τὸν παῖδα·  τὰ   δὲ ἅρματα αὐτοῖς ἵπποις ἁλῶναι
[5, 18]   δισμυρίων, ἱππεῖς δὲ ἐς τρισχιλίους,  τὰ   δὲ ἅρματα ξύμπαντα κατεκόπη· καὶ
[5, 27]   ἐκ μὲν πολεμίων δέος οὐδέν,  τὰ   δὲ ἐκ τοῦ δαιμονίου ἀδόκητά
[5, 4]   ἄλλα ἔθνη τὰ μὲν κατεστρέψατο,  τὰ   δὲ προσχωρήσαντά οἱ ἑκόντα κατέσχεν,
[5, 9]   τὰ μὲν πορθῶν ὅσα πολέμια,  τὰ   δὲ σκοπῶν ὅπῃ εὐπορώτερος αὐτῷ
[5, 17]   οἱ ἐλέφαντες τὰ μὲν τιτρωσκόμενοι,  τὰ   δὲ ὑπό τε τῶν πόνων
[5, 23]   πρώτας ἁμάξας ὑπεξῆγον καὶ κατὰ  τὰ   διαλείμματα αὐτῶν ὡς ἑκάστοις προὐχώρει
[5, 23]   οὐ δυνατὸς ἐγένετο· κατὰ δὲ  τὰ   διαλείποντα αὐτοῦ, ἵνα καὶ λίμνη
[5, 16]   καὶ πυκνὴ φάλαγξ κατὰ  τὰ   διαλείποντα αὐτῶν ἐπετέτακτο, οὐκ ἔγνω
[5, 15]   μετὰ τοὺς ἐλέφαντας, ὅσον ἐς  τὰ   διαλείποντα ἐπ´ ὀλίγον ἐμβεβλῆσθαι τοὺς
[5, 15]   ἄλλως τε οὐδὲ ἠξίου ἐς  τὰ   διαλείποντα τῶν ἐλεφάντων τολμῆσαι ἄν
[5, 27]   καθ´ ἡλικίαν τε μὴ ἀποκρύπτεσθαι  τὰ   δοκοῦντα βέλτιστα καὶ κατὰ τὴν
[5, 27]   τὸν βουλόμενον, εἰ δή τις  τὰ   ἐναντία τοῖς ὑπ´ αὐτοῦ λεχθεῖσι
[5, 27]   εἰ δέ, ἐπὶ Καρχηδόνα καὶ  τὰ   ἐπέκεινα Καρχηδονίων τῆς Λιβύης. ταῦτα
[5, 25]   τὰ ὑπὲρ τὰς Κασπίας πύλας,  τὰ   ἐπέκεινα τοῦ Καυκάσου, Τάναϊς,
[5, 25]   ὀκνεῖτε καὶ τὸν Ὕφασιν καὶ  τὰ   ἐπέκεινα τοῦ Ὑφάσιος γένη προσθεῖναι
[5, 29]   τι περ ἀπόμαχον, αὐτὸς  τὰ   ἐπὶ τῷ κατάπλῳ παρεσκευάζετο τῷ
[5, 26]   ἡμῶν ἔχεται. ὑμεῖς δὲ καὶ  τὰ   ἔτι ὑπόλοιπα τῆς Ἀσίας πρόσθετε
[5, 20]   καὶ Ταξίλην ἀποπέμπει ὀπίσω ἐς  τὰ   ἤθη τὰ αὑτοῦ. Ἐν τούτῳ
[5, 26]   Ἑλλήνων, ὅσοι οὐκ ἐπιτήδειοι ἐς  τὰ   ἡμέτερα, ἀναστέλλοντες; Εἰ μὲν δὴ
[5, 17]   τῶν ἐλεφάντων ἀντεπῆγον τῇ ἵππῳ  τὰ   θηρία, καὶ φάλαγξ αὐτὴ
[5, 17]   ὡς δὲ καματηρά τε ἦν  τὰ   θηρία καὶ οὐκέτι αὐτοῖς ἐρρωμέναι
[5, 17]   ἐπιβάτας αὐτῶν ἀκοντίζοντες καὶ αὐτὰ  τὰ   θηρία περισταδὸν πάντοθεν βάλλοντες. καὶ
[5, 25]   δὲ τὰ πολέμια καὶ ἐς  τὰ   ἴδια δὲ σφῶν ἐν κόσμῳ
[5, 3]   γίγνεται αὐτῷ ἐπὶ τῇ διαβάσει  τὰ   ἱερά. ~Ὁ δὲ Ἰνδὸς ποταμὸς
[5, 28]   θυομένῳ δὲ οὐκ ἐγίγνετο αὐτῷ  τὰ   ἱερά. τότε δὴ τοὺς πρεσβυτάτους
[5, 4]   ἀτρεκῶς ὥς γε δὴ πρὸς  τὰ   Ἰνδῶν ξυμβαλεῖν. καὶ γὰρ καὶ
[5, 27]   τῆς πολλῆς. οὐδὲ ὑπὲρ ταύτης  τὰ   καθ´ ἡδονὴν ἐκείνοις ἐρῷ, ἀλλὰ
[5, 26]   ξύμμαχοι. πονούντων τοι καὶ κινδυνευόντων  τὰ   καλὰ ἔργα, καὶ ζῆν τε
[5, 29]   στρατιᾷ ἐπεσκεύασε καὶ τὰ ἄλλα  τὰ   κατὰ τὴν χώραν ἐκόσμει.
[5, 22]   τούτων τοὺς μὲν ἱππέας ἐπὶ  τὰ   κέρατα διελὼν παρήγαγεν, ἀπὸ δὲ
[5, 15]   ἦσαν δὲ αὐτῷ καὶ κατὰ  τὰ   κέρατα ἔτι ὑπὲρ τοὺς ἐλέφαντας
[5, 4]   ταῦτα μὲν ὑπὲρ τοῦ Ἰνδοῦ  τὰ   μάλιστα οὐκ ἀμφίλογα καὶ ἐμοὶ
[5, 27]   ἐς τὰ παρόντα καὶ ἐς  τὰ   μέλλοντα μάλιστα ἀσφαλῆ εἶναι. δίκαιος
[5, 4]   Ἀσίας ἀφείλετο καὶ ἄλλα ἔθνη  τὰ   μὲν κατεστρέψατο, τὰ δὲ προσχωρήσαντά
[5, 9]   καὶ ἄλλῃ ἦγε τῆς χώρας  τὰ   μὲν πορθῶν ὅσα πολέμια, τὰ
[5, 15]   τελευταῖον πόρον. ~Καὶ ἐπὶ τούτους  τὰ   μὲν πρῶτα ἐκπέμψαι Ἀλέξανδρον καὶ
[5, 17]   ἦσαν, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐλέφαντες  τὰ   μὲν τιτρωσκόμενοι, τὰ δὲ ὑπό
[5, 26]   εἰς Λιβύην περιπλευσθήσεται στόλῳ ἡμετέρῳ  τὰ   μέχρι Ἡρακλέους Στηλῶν· ἀπὸ δὲ
[5, 20]   κόσμῳ, δὲ τοῖς θεοῖς  τὰ   νομιζόμενα ἐπινίκια ἔθυε, καὶ ἀγὼν
[5, 26]   δέος μὴ ἀπελθόντων ὀπίσω καὶ  τὰ   νῦν κατεχόμενα οὐ βέβαια ὄντα
[5, 26]   πρόσθετε τοῖς ἤδη ἐκτημένοις καὶ  τὰ   ὀλίγα τοῖς πολλοῖς. ἐπεὶ καὶ
[5, 18]   Μερόην ἔμαθεν. Πῶρος δὲ ὡς  τὰ   παρὰ τοῦ Μερόου ἤκουσε καὶ
[5, 22]   τὴν φύσιν, ὡς μάλιστα πρὸς  τὰ   παρόντα ἐν καιρῷ οἱ ἐφαίνετο
[5, 27]   νομίζω σύμφορά τέ σοι ἐς  τὰ   παρόντα καὶ ἐς τὰ μέλλοντα
[5, 20]   ἐκπέμπει καὶ Τυρίεσπιν σὺν στρατιᾷ  τὰ   περὶ τὴν Ἀσσακηνῶν χώραν καταστησομένους
[5, 17]   δὲ Ἰνδοὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρεφόμενοι  τὰ   πλείω ἤδη πρὸς ἐκείνων ἐβλάπτοντο.
[5, 12]   ἐπιβᾶσα καὶ ὅσους τῶν πεζῶν  τὰ   πλοῖα ἐδέχετο ἐπέρα κατὰ τὴν
[5, 8]   Ὑδάσπην ποταμόν. καὶ ξυνετμήθη τε  τὰ   πλοῖα καὶ ἐκομίσθη αὐτῷ, ὅσα
[5, 8]   ὀπίσω ἐπὶ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν  τὰ   πλοῖα ὅσα παρεσκεύαστο αὐτῷ ἐπὶ
[5, 25]   μὲν γῆς ἐργάτας, γενναίους δὲ  τὰ   πολέμια καὶ ἐς τὰ ἴδια
[5, 22]   οἱ Καθαῖοι εὐτολμότατοί τε καὶ  τὰ   πολέμια κράτιστοι ἐνομίζοντο, καὶ τούτοις
[5, 4]   Σκυθῶν γε τῶν ταύτῃ κακίους  τὰ   πολέμια Πέρσαι ἦσαν. ~Ἀλλὰ ὑπὲρ
[5, 4]   ἄλλων ἀνθρώπων, πλὴν Αἰθιόπων, καὶ  τὰ   πολέμια πολύ τι γενναιοτάτους τῶν
[5, 12]   ἀντιπαταγούντων. καὶ τῶν πλοίων δὲ  τὰ   πολλὰ αὐτῷ ξυντετμημένα παρεκεκόμιστο ἐς
[5, 4]   καὶ οἱ ξὺν τούτῳ στρατεύσαντες  τὰ   πολλὰ ἐξήλεγξαν, ὅσα γε μὴ
[5, 6]   ὅσα πεδία οὐ πρόσω θαλάσσης  τὰ   πολλὰ τῶν ποταμῶν παρ´ ἑκάστοις
[5, 28]   οἷα δὴ ἐν ὄχλῳ στρατιωτῶν  τὰ   πολλὰ φιλεῖ γίγνεσθαι, ἐμπεσοῦσα εὐπειθεστέρους
[5, 3]   ὄρος ἐκ τοῦ Πόντου ἐς  τὰ   πρὸς ἕω μέρη τῆς γῆς
[5, 27]   μὲν βούλει, ἐπ´ αὐτὰ ταῦτα  τὰ   πρὸς τὴν ἕω ᾠκισμένα Ἰνδῶν
[5, 21]   ἔστε μὲν πολέμια ξυνειστήκει Ἀλεξάνδρῳ  τὰ   πρὸς τὸν ἄλλον Πῶρον, πρέσβεις
[5, 25]   ἐπέκεινα τοῦ Καυκάσου, Τάναϊς,  τὰ   πρόσω ἔτι τοῦ Τανάϊδος, Βακτριανοί,
[5, 22]   στρατιὰν τῇ τρίτῃ προὐχώρει ἐπὶ  τὰ   Σάγγαλα, ἵνα οἱ Καθαῖοί τε
[5, 24]   πρόσω τοὺς φεύγοντας, ἐπανελθὼν ἐς  τὰ   Σάγγαλα τὴν πόλιν μὲν κατέσκαψε,
[5, 24]   κατὰ κράτος ἑαλωκότα πρὸς Ἀλεξάνδρου  τὰ   Σάγγαλα) φοβεροὶ γενόμενοι ἔφευγον ἀπολιπόντες
[5, 26]   ὡς ἐπὶ βορρᾶν ἄνεμον, καὶ  τὰ   Σκυθικὰ γένη οὐ πόρρω τούτων,
[5, 27]   ξυμπονήσαντάς τε καὶ ξυγκινδυνεύσαντας ἐς  τὰ   σφέτερα ἤθη ἐπανεληλυθότας, πλουσίους τε
[5, 25]   κατὰ τὸ στρατόπεδον τῶν μὲν  τὰ   σφέτερα ὀδυρομένων, ὅσοι ἐπιεικέστατοι, τῶν
[5, 4]   τὴν δίαιταν, ἀλλὰ μεγάλους μὲν  τὰ   σώματα, οἵους μεγίστους τῶν κατὰ
[5, 6]   Εὐφράτης ποταμὸς ἀφανίζεται. ~Ὅτῳ δὴ  τὰ   τῆς Ἀσίας ὧδε ἔχει ὡς
[5, 11]   μὲν τὸ στρατόπεδον φανερῶς αὐτῷ  τὰ   τῆς διαβάσεως παρεσκευάζετο. καὶ Κρατερὸς
[5, 8]   τριακόντοροι δὲ τριχῇ ἐτμήθησαν, καὶ  τὰ   τμήματα ἐπὶ ζευγῶν διεκομίσθη ἔστε
[5, 27]   ἀκμῆτες ἀντὶ κεκμηκότων, καὶ οἷς  τὰ   τοῦ πολέμου διὰ τὸ ἀπείρατον
[5, 19]   καὶ ἡλικίας (ἦν γὰρ ἀμφὶ  τὰ   τριάκοντα ἔτη) καματηρὸς γενόμενος, πολλὰ
[5, 27]   μητέρα τὴν σαυτοῦ ἰδὼν καὶ  τὰ   τῶν Ἑλλήνων καταστησάμενος καὶ τὰς
[5, 25]   καὶ ὅσων δὲ οὐκ ἦρχον,  τὰ   ὑπὲρ τὰς Κασπίας πύλας, τὰ
[5, 2]   ἀκούειν καὶ ἤθελε πιστὰ εἶναι  τὰ   ὑπὲρ τοῦ Διονύσου τῆς πλάνης
[5, 11]   καταντικρὺ τῆς ἄκρας, ἀμφότερα ὑλώδη  τὰ   χωρία καὶ οἷα κρύψαι τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005