Alphabétiquement     [«   »]
τμήματα 1
Τμώλου 1
Τὸ 1
τὸ 111
τό 4
τόδε 2
τοι 4
Fréquences     [«    »]
111 οἱ
107 τῇ
109 ὡς
111 τὸ
118 ἐπὶ
119 ἐς
120 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τὸ


Livre, Chapitre
[5, 12]   δὲ ἐπιλεξάμενος τῶν τε ἑταίρων  τὸ   ἄγημα καὶ τὴν Ἡφαιστίωνος ἱππαρχίαν
[5, 22]   τοῦ δεξιοῦ κέρως τῶν ἱππέων  τὸ   ἄγημα κατέστησε καὶ τὴν Κλείτου
[5, 13]   τῇ ἵππῳ· ἐπὶ δὲ τούτοις  τὸ   ἄγημα τὸ βασιλικόν· ἐχομένους δὲ
[5, 3]   τοῦτο ἄρα ἦν τοῦ Προμηθέως  τὸ   ἄντρον ἵνα ἐδέδετο, καὶ
[5, 27]   οἷς τὰ τοῦ πολέμου διὰ  τὸ   ἀπείρατον ἔς τε τὸ παραυτίκα
[5, 7]   οὐ γὰρ ἂν δέξασθαι γέφυραν  τὸ   βάθος τοῦ ὕδατος, οὐδ´ ἂν
[5, 13]   τοὺς μαστοὺς τὸ ὕδωρ ἵναπερ  τὸ   βαθύτατον αὐτοῦ, τῶν δὲ ἵππων
[5, 13]   ἐπὶ δὲ τούτοις τὸ ἄγημα  τὸ   βασιλικόν· ἐχομένους δὲ τούτων τοὺς
[5, 4]   δὴ τότε ἐποίκων τῆς Ἀσίας.  τὸ   γὰρ Περσῶν τῶν πάλαι, ξὺν
[5, 4]   Λακωνικῇ παιδεύσει. τὸ δὲ τραῦμα  τὸ   γενόμενον Πέρσαις ἐν τῇ Σκυθικῇ
[5, 22]   πόλιν ἧκεν ὄνομα Πίμπραμα·  τὸ   δὲ ἔθνος τοῦτο τῶν Ἰνδῶν
[5, 20]   ὕδωρ κυμαίνεσθαί τε καὶ καχλάζειν,  τὸ   δὲ εὖρος σταδίους ἐπέχειν πεντεκαίδεκα.
[5, 1]   καὶ Νῦσαν πόλιν ᾠκίσθαι λέγουσι·  τὸ   δὲ κτίσμα εἶναι Διονύσου· Διόνυσον
[5, 1]   Νύσης καὶ τὴν χώραν Νυσαίαν·  τὸ   δὲ ὄρος τι περ
[5, 4]   ἐγγυτάτω εἶναι τῇ Λακωνικῇ παιδεύσει.  τὸ   δὲ τραῦμα τὸ γενόμενον Πέρσαις
[5, 13]   αὐτῷ τὸ ὕδωρ, ἐπὶ μὲν  τὸ   δεξιὸν κέρας παρήγαγε τό τε
[5, 16]   Κοῖνον δὲ πέμπει ὡς ἐπὶ  τὸ   δεξιόν, τὴν Δημητρίου καὶ τὴν
[5, 1]   τὸ κράνος {αὐτῷ} περικείμενον καὶ  τὸ   δόρυ ἔχοντα· θαμβῆσαί τε ἰδόντας
[5, 1]   μεμυθευμένων. τὰ γάρ τοι κατὰ  τὸ   εἰκὸς ξυντιθέντι οὐ πιστά, ἐπειδὰν
[5, 14]   ἀποχώρησιν ἦν, ὡς δὲ εἰς  τὸ   εἶρξαί τε τοὺς οὔπω πεπερακότας
[5, 23]   Ἰνδοὶ κατὰ τὴν λίμνην, ἵναπερ  τὸ   ἐκλιπὲς ἦν τοῦ χάρακος.
[5, 27]   χρήσῃ ἐς τοὺς κινδύνους, οἷς  τὸ   ἑκούσιον ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἀπέσται·
[5, 7]   Ἰνδικὴν ξυγγραφήν. ~Τὸ δὲ ζεῦγμα  τὸ   ἐπὶ τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ὅπως
[5, 14]   γενόμενον ὀλίγον ἔτι ὑπολείπεσθαι αὐτῷ  τὸ   ἔργον. Ἀριστόβουλος δὲ λέγει τὸν
[5, 22]   αὐτόνομα, καὶ ταῦτα παρακαλεῖν ἐς  τὸ   ἔργον· εἶναι δὲ τήν τε
[5, 7]   ἱκαναὶ γεφυρῶσαι τὸν πόρον, χωρεῖ  τὸ   ἔργον. ἑκατέρωθεν δὲ τοῦ ζεύγματος
[5, 17]   Ἰνδῶν τοῖς πεζοῖς ἰδόντες ξυνεστηκὸς  τὸ   ἔργον ἐπιστρέψαντες αὖθις καὶ αὐτοὶ
[5, 23]   ὅτι οὐκ εἴη τῶν ἱππέων  τὸ   ἔργον καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου
[5, 17]   περισταδὸν πάντοθεν βάλλοντες. καὶ ἦν  τὸ   ἔργον οὐδενὶ τῶν πρόσθεν ἀγώνων
[5, 20]   σταδίους δοκεῖ τοῦ Ἰνδοῦ εἶναι  τὸ   εὖρος, ἵνα μέσως ἔχει αὐτὸς
[5, 16]   πολλὴν τῆς ἵππου ἀναλαβὼν ἐπὶ  τὸ   εὐώνυμον κέρας τῶν πολεμίων παρήλαυνεν,
[5, 22]   τούτοις τοὺς Ἀγριᾶνας· κατὰ δὲ  τὸ   εὐώνυμον Περδίκκας αὐτῷ ἐτέτακτο τήν
[5, 16]   τοὺς ἱππέας παρήλαυνεν ὀξέως ἐπὶ  τὸ   εὐώνυμον τῶν βαρβάρων, κατὰ κέρας
[5, 22]   τεταγμένην παρήγαγεν ἐπὶ τὰς κατὰ  τὸ   εὐώνυμον τῶν Ἰνδῶν ἁμάξας. ταύτῃ
[5, 16]   καὶ ἐφῆκεν ἐπὶ τὸ κέρας  τὸ   εὐώνυμον τῶν Ἰνδῶν τοὺς ἱπποτοξότας,
[5, 7]   καὶ κατὰ στοῖχον ὁρμισθεῖσαι ἐς  τὸ   ζεῦγμα ἀπήρκεσαν, ὡς λέγει Ἡρόδοτος
[5, 3]   ὃς λέγει πάντα ὅσα ἐς  τὸ   θεῖον ἀναφέρεται ἐκ Μακεδόνων πρὸς
[5, 1]   εἰκὸς ξυντιθέντι οὐ πιστά, ἐπειδὰν  τὸ   θεῖόν τις προσθῇ τῷ λόγῳ,
[5, 18]   τὸν Πῶρον ἐπιστῆσαί τε ἠξίου  τὸ   θηρίον, οὐ γὰρ εἶναί οἱ
[5, 1]   δὲ αὐτῶν ἄλλο ὅτι μὴ  τὸ   Ἰνδῶν βίᾳ χειρωσάμενος· πλήν γε
[5, 1]   Διονύσου. Διόνυσος γὰρ ἐπειδὴ χειρωσάμενος  τὸ   Ἰνδῶν ἔθνος ἐπὶ θάλασσαν ὀπίσω
[5, 28]   ἐς τοὺς πρόσω κινδύνους καὶ  τὸ   καθ´ ἡδονήν σφισιν εἶναι τὴν
[5, 19]   πέντε πήχεις μάλιστα ξυμβαῖνον, καὶ  τὸ   κάλλος τοῦ Πώρου καὶ ὅτι
[5, 6]   ἄλλο ἐν Μυσίᾳ καὶ Μαιάνδρου  τὸ   Καρικὸν ἔστε ἐπὶ Μίλητον πόλιν
[5, 15]   πεπερακότα ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐς  τὸ   καρτερώτατον καὶ τὸν παῖδα ἐν
[5, 15]   ξὺν τῇ στρατιᾷ πάσῃ πρὸς  τὸ   καρτερώτατόν τε τῶν Μακεδόνων καὶ
[5, 5]   ἐκπεριπλεύσας τῆς μεγάλης θαλάσσης  τὸ   κατ´ Ἰνδοὺς Νέαρχος, ἐπὶ δὲ
[5, 16]   αὑτοῦ ἔχοντα ἱππαρχίαν, κελεύσας, ἐπειδὰν  τὸ   κατὰ σφᾶς στῖφος τῶν ἱππέων
[5, 16]   βέλους ἐγίγνετο καὶ ἐφῆκεν ἐπὶ  τὸ   κέρας τὸ εὐώνυμον τῶν Ἰνδῶν
[5, 1]   ὅπλοις τοῖς τε ἄλλοις καὶ  τὸ   κράνος {αὐτῷ} περικείμενον καὶ τὸ
[5, 20]   ποταμὸν προὐχώρει. τούτου τοῦ Ἀκεσίνου  τὸ   μέγεθος μόνου τῶν Ἰνδῶν ποταμῶν
[5, 20]   ἀληθοῦς ἀναγέγραπται τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ  τὸ   μέγεθος, ὅσοις ἐς τεσσαράκοντα σταδίους
[5, 21]   ἄλλον αὖ τοῦτον Ἰνδὸν ποταμόν,  τὸ   μὲν εὖρος οὐ μείονα τοῦ
[5, 20]   τῶν διφθερῶν ξὺν τῇ στρατιᾷ  τὸ   μὲν ῥεῦμα ὀξὺ τοῦ Ἀκεσίνου
[5, 26]   αὐτῆς σατραπεύετε. καὶ τῶν χρημάτων  τὸ   μέρος νῦν τε ἐς ὑμᾶς
[5, 4]   τὸ πολὺ δὲ εἶναι αὐτοῦ  τὸ   μέσον τούτοιν. Τοῦτον τὸν ποταμὸν
[5, 15]   πεζοὶ αὐτῷ ἐτετάχατο, οὐκ ἴσον  τὸ   μέτωπον τοῖς θηρίοις ἐπέχοντες, ἀλλ´
[5, 7]   ἐπιβάλλεται καὶ σανίδες ἐγκάρσιαι ἐς  τὸ   ξυνδεῖν· καὶ διὰ πασῶν οὕτω
[5, 11]   ἦσαν, διαλείπουσαι ὅσον ξύμμετρον ἐς  τὸ   ξυνορᾶν τε ἀλλήλους καὶ κατακούειν
[5, 20]   Πτολεμαῖος, Γλαῦσαι. ὁποτέρως δὲ ἔχει  τὸ   ὄνομα οὔ μοι μέλει. ἐπῄει
[5, 19]   κεφαλὴ ἐγκεχαραγμένη, ἐφ´ ὅτῳ καὶ  τὸ   ὄνομα τοῦτο λέγουσιν ὅτι ἔφερεν·
[5, 5]   τοσόνδε μοι ἀναγεγράφθω· τὸν Ταῦρον  τὸ   ὄρος ἀπείργειν τὴν Ἀσίαν, ἀρχόμενον
[5, 3]   λόγῳ τοὺς Μακεδόνας, Παραπάμισον ὄντα  τὸ   ὄρος αὐτοὺς καλοῦντας Καύκασον τῆς
[5, 3]   δεσμῶν ἀπέλυσε. τὸν δὲ Καύκασον  τὸ   ὄρος ἐκ τοῦ Πόντου ἐς
[5, 6]   δὲ αὐτῆς ἀπείργειν τὸν Καύκασον  τὸ   ὄρος ἔστε ἐπὶ τοῦ Ταύρου
[5, 2]   κισσοῦ τε ἀνάπλεων καὶ δάφνης  τὸ   ὄρος καὶ ἄλση παντοῖα· καὶ
[5, 2]   Νυσαῖοι ἐκόμπαζον. ἐλθεῖν τε ἐς  τὸ   ὄρος τὸν Μηρὸν ξὺν τοῖς
[5, 5]   ποτε ἐπὶ τῷδε λέλεκται Καύκασος  τὸ   ὄρος τοῦτο καὶ ὕστερον τῷδε
[5, 5]   καὶ ξυνεχὲς τυγχάνει ὂν τοῦτο  τὸ   ὄρος τῷ ἄλλῳ τῷ Σκυθικῷ
[5, 6]   ποταμοῦ εἶναι ἐπώνυμον. Αἴγυπτος γὰρ  τὸ   παλαιὸν ποταμὸς ὅτι ἐκαλεῖτο,
[5, 27]   διὰ τὸ ἀπείρατον ἔς τε  τὸ   παραυτίκα οὐ φοβερὰ καὶ κατὰ
[5, 6]   ἐστι καὶ ἐκ τῶν ποταμῶν  τὸ   πεδίον ἔχει προσκεχωσμένον. Ἕρμον μὲν
[5, 20]   Ἀκεσίνου τεκμαίρομαι ἐπιλέξασθαι Ἀλέξανδρον, ἵναπερ  τὸ   πλατύτατον ἦν τοῦ πόρου, ὡς
[5, 15]   στρατοῦ. ὡς δὲ κατέμαθεν ἀτρεκῶς  τὸ   πλῆθος τὸ τῶν Ἰνδῶν, ἐνταῦθα
[5, 24]   πολιορκίᾳ, τραυματίαι δὲ οὐ κατὰ  τὸ   πλῆθος τῶν νεκρῶν ἐγένοντο, ἀλλὰ
[5, 2]   καὶ ὅτι πρὸς τῶν ἀρίστων  τὸ   πολίτευμα ἔχεται, ταῦτά τε ἐπῄνεσε
[5, 4]   ἵνα δὲ πλατύτατος, καὶ ἑκατόν·  τὸ   πολὺ δὲ εἶναι αὐτοῦ τὸ
[5, 26]   μέρος νῦν τε ἐς ὑμᾶς  τὸ   πολὺ ἔρχεται καὶ ἐπειδὰν ἐπεξέλθωμεν
[5, 6]   ἐπὶ μεσημβρίαν τῇ μεγάλῃ θαλάσσῃ·  τὸ   πρὸς βορρᾶν δὲ αὐτῆς ἀπείργειν
[5, 2]   ἐλθεῖν Διονύσου· οὐδ´ ἂν Μακεδόνας  τὸ   πρόσω ἀπαξιῶσαι συμπονεῖν οἱ ἔτι
[5, 20]   τῇ ὄχθῃ τοῦ Ὑδάσπου, ἵναπερ  τὸ   πρῶτον διέβη ἅμα τῷ στρατῷ.
[5, 21]   χώραν ἐνεδίδου Ἀλεξάνδρῳ, κατὰ ἔχθος  τὸ   Πώρου μᾶλλον φιλίᾳ τῇ
[5, 7]   ἰσχὺν τῶν ἐπιβαλλομένων ἀντίπρωρος πρὸς  τὸ   ῥεῦμα ὁρμίζεται· καὶ ἀπ´ ἀμφοῖν
[5, 25]   καὶ Βαβυλὼν δὲ ἔχεται καὶ  τὸ   Σουσίων ἔθνος καὶ Πέρσαι καὶ
[5, 15]   Ἀλέξανδρόν τε αὐτὸν κατεῖδον καὶ  τὸ   στῖφος ἀμφ´ αὐτὸν τῶν ἱππέων
[5, 28]   σιγὴ αὖ πολλὴ ἦν ἀνὰ  τὸ   στρατόπεδον καὶ ἀχθόμενοι μὲν τῇ
[5, 9]   τάδε τοῦ Ὑδάσπου χώρας ἐς  τὸ   στρατόπεδον ξυνεκομίζετο, ὡς δῆλον εἶναι
[5, 25]   βασιλέα· ξύλλογοί τε ἐγίγνοντο κατὰ  τὸ   στρατόπεδον τῶν μὲν τὰ σφέτερα
[5, 11]   ἐπιχειρεῖν τῷ πόρῳ, κατὰ μὲν  τὸ   στρατόπεδον φανερῶς αὐτῷ τὰ τῆς
[5, 23]   τῷ τείχει ἐπενόει, ὡς κατασείειν  τὸ   τεῖχος. αὐτομολήσαντες δὲ αὐτῷ τῶν
[5, 24]   ὑπορύττοντές τε αὐτοὶ πλίνθινον ὂν  τὸ   τεῖχος καὶ τὰς κλίμακας ἐν
[5, 23]   φάλαγξ· ἐπὶ πολὺ γὰρ ἐπέχον  τὸ   τεῖχος τῷ στρατοπέδῳ κυκλώσασθαι οὐ
[5, 19]   ἐς ἅπαντα πιστῷ ἐχρήσατο. τοῦτο  τὸ   τέλος τῇ μάχῃ τῇ πρὸς
[5, 7]   καὶ ξὺν πολλῷ θορύβῳ, καὶ  τὸ   τεταγμένον ἐν τῷ δρωμένῳ ὅμως
[5, 7]   ἐπῆρες, ἔστ´ ἂν καταστήσῃ ἐς  τὸ   τεταγμένον χωρίον· καὶ ἐνταῦθα ἤδη
[5, 6]   Γάγγῃ τῷ μεγίστῳ, ὅτῳ οὔτε  τὸ   τοῦ Νείλου ὕδωρ τοῦ Αἰγυπτίου
[5, 10]   δὲ ὡς ἐξείργαστο αὐτῷ ἄφοβον  τὸ   τοῦ Πώρου εἰς τὰς νυκτερινὰς
[5, 15]   δὲ κατέμαθεν ἀτρεκῶς τὸ πλῆθος  τὸ   τῶν Ἰνδῶν, ἐνταῦθα δὴ ὀξέως
[5, 10]   πόρον, ἀλλ´ ἐκπηδᾶν γὰρ ἐς  τὸ   ὕδωρ ἀφορῶντες πέραν τοὺς ἐλέφαντας
[5, 9]   πηγαί εἰσι, κατατηκόμεναι αὔξουσιν αὐτοῖς  τὸ   ὕδωρ ἐπὶ μέγα· χειμῶνος δὲ
[5, 13]   δὲ καὶ τοῦτο ἐπεπέρατο αὐτῷ  τὸ   ὕδωρ, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν
[5, 13]   μὲν πεζῶν ὑπὲρ τοὺς μαστοὺς  τὸ   ὕδωρ ἵναπερ τὸ βαθύτατον αὐτοῦ,
[5, 5]   ὡς ἐπ´ ἄρκτον τετραμμένον ἔχειν  τὸ   ὕδωρ, καὶ τούτων τοὺς μὲν
[5, 20]   ὀξείαις, καθ´ ὧν φερόμενον βίᾳ  τὸ   ὕδωρ κυμαίνεσθαί τε καὶ καχλάζειν,
[5, 13]   ἄλλης γῆς. καὶ ἅμα ηὐξήκει  τὸ   ὕδωρ ὄμβρος λάβρος τε
[5, 9]   εἴη προσλιπαρεῖν τῇ ὄχθῃ, ἔστε  τὸ   ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ μεῖον γενόμενον
[5, 3]   πρὸς χάριν τὴν Ἀλεξάνδρου ἐς  τὸ   ὑπέρογκον ἐπιφημισθῆναι. καὶ γὰρ καὶ
[5, 14]   σὺν ἅρμασιν ὡς ἑξήκοντα πρὶν  τὸ   ὕστερον ἐκ τῆς νήσου τῆς
[5, 10]   ὥραν τοῦ ἔτους προσμένειν ἐς  τὸ   φανερὸν ἔφασκεν, εἰ ἐν τῷ
[5, 23]   μίαν τάξιν τῶν τοξοτῶν, ἀποδείξας  τὸ   χωρίον, ᾗπερ μάλιστα εἴκαζε βιάσεσθαι
[5, 22]   ταύτῃ γὰρ εὐπροσοδώτερον αὐτῷ ἐφαίνετο  τὸ   χωρίον καὶ οὐ πυκναὶ ὡσαύτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005