Alphabétiquement     [«   »]
ἐμπλήσας 1
ἐμποδὼν 1
Ἐν 7
ἐν 94
ἔν 2
ἕν 1
ἐναντία 1
Fréquences     [«    »]
85 αὐτῷ
70
81 τῷ
94 ἐν
96 τὰ
107 τῇ
109 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

ἐν


Livre, Chapitre
[5, 17]   καὶ Ἀλέξανδρος ἰδὼν τὸν καιρὸν  ἐν   αὐτῇ τῇ ἐπὶ θάτερα ἐπιστροφῇ
[5, 17]   εἴχοντο ἐσακοντίζοντες· οἱ δὲ Ἰνδοὶ  ἐν   αὐτοῖς ἀναστρεφόμενοι τὰ πλείω ἤδη
[5, 2]   καὶ ἰδεῖν σύσκιον, καὶ θήρας  ἐν   αὐτῷ εἶναι θηρίων παντοδαπῶν. καὶ
[5, 15]   τῇ ἀποχωρήσει βαρέα γενόμενα καὶ  ἐν   αὐτῷ τῷ ἔργῳ ὑπὸ πηλοῦ
[5, 27]   τοῦ εὐθέος οὔτε ξυγχωρεῖν ἐθελόντων.  ἐν   δὲ τούτῳ πολλάκις μὲν Ἀλέξανδρος
[5, 15]   μέτωπον τοῖς θηρίοις ἐπέχοντες, ἀλλ´  ἐν   δευτέρῳ μετώπῳ μετὰ τοὺς ἐλέφαντας,
[5, 17]   ἀλλ´ οἱ μὲν Μακεδόνες, ἅτε  ἐν   εὐρυχωρίᾳ τε καὶ κατὰ γνώμην
[5, 9]   μετὰ τροπὰς μάλιστα τὰς  ἐν   θέρει τρέπεται ἥλιος· ταύτῃ
[5, 22]   ὡς μάλιστα πρὸς τὰ παρόντα  ἐν   καιρῷ οἱ ἐφαίνετο παρετάσσετο· καὶ
[5, 14]   ἐκτάξας τὸν μὲν πεζὸν στρατὸν  ἐν   κόσμῳ βάδην ἕπεσθαι ἐκέλευσεν, οὐ
[5, 25]   ἐς τὰ ἴδια δὲ σφῶν  ἐν   κόσμῳ πολιτεύοντας (πρὸς γὰρ τῶν
[5, 1]   Νῦσαν καὶ αὐτοὶ αὐτόνομοι καὶ  ἐν   κόσμῳ πολιτεύοντες· τῆς δὲ ἐκ
[5, 23]   ἐπὶ τούτοις αἰσθόμενοι ὅτι φυλάσσεται  ἐν   κύκλῳ λίμνη ἐς τὴν
[5, 24]   τὸ τεῖχος καὶ τὰς κλίμακας  ἐν   κύκλῳ πάντῃ προσθέντες αἱροῦσι κατὰ
[5, 17]   ὑπεχώρουν, αὐτὸς μὲν Ἀλέξανδρος περιβάλλει  ἐν   κύκλῳ τὴν ἵππον τῇ πάσῃ
[5, 23]   λίμνη τὴν πόλιν καὶ φυλακὰς  ἐν   κύκλῳ τῆς λίμνης ἀκριβεστέρας κατέστησεν.
[5, 23]   τείχους ἦν, τοὺς ἱππέας ἐπέταξεν  ἐν   κύκλῳ τῆς λίμνης, γνοὺς οὐ
[5, 26]   μέγα καὶ καλὸν κατεπέπρακτο, εἰ  ἐν   Μακεδονίᾳ καθήμενοι ἱκανὸν ἐποιούμεθα ἀπόνως
[5, 9]   ἐκ πάντων παρασκευάζεσθαι. ἄλλως τε  ἐν   μὲν τῷ τότε οἱ ποταμοὶ
[5, 18]   χαλεπὸς ἐγένετο, ἀλλ´ ἄλλους τε  ἐν   μέρει ἔπεμπε καὶ δὴ καὶ
[5, 28]   οἰκείοις, ὅτι τὸν βασιλέα σφῶν  ἐν   μέσοις τοῖς πολεμίοις ἐπανήκουσιν ἀπολιπόντες.
[5, 12]   εὔπορος. ~Ταῦτα μὲν Κρατερῷ ἐνετέλλετο.  ἐν   μέσῳ δὲ τῆς νήσου τε
[5, 24]   ἐμποδὼν ἦσαν καὶ χάραξ  ἐν   μέσῳ καταβεβλημένος· ὡς δὲ
[5, 3]   πλάνης ἀπιστεῖ Ἐρατοσθένης· ἐμοὶ δ´  ἐν   μέσῳ κείσθων οἱ ὑπὲρ τούτων
[5, 26]   τῶν κινδύνων, τὰ δὲ ἆθλα  ἐν   μέσῳ κεῖται ξύμπασιν. τε
[5, 24]   συννῆσαι ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἐκέλευσεν  ἐν   μέσῳ τῆς τε λίμνης καὶ
[5, 5]   Ὑδραώτην καὶ Ὕφασιν καὶ ὅσοι  ἐν   μέσῳ τούτων τε καὶ τοῦ
[5, 1]   ὅτι δὴ κατὰ τὸν μῦθον  ἐν   μηρῷ τῷ τοῦ Διὸς ηὐξήθη.
[5, 6]   Λυδίου ποταμοῦ, καὶ Καΐκου ἄλλο  ἐν   Μυσίᾳ καὶ Μαιάνδρου τὸ Καρικὸν
[5, 24]   πλείστας κατέστησεν ἐγκαρσίας, ἵνα πολλὰ  ἐν   νυκτὶ τὰ ἄπορα φαίνηται τοῖς
[5, 23]   τῆς πόλεώς τινες φράζουσιν, ὅτι  ἐν   νῷ ἔχοιεν αὐτῆς ἐκείνης τῆς
[5, 28]   τε καὶ ξυμμάχων, οἷα δὴ  ἐν   ὄχλῳ στρατιωτῶν τὰ πολλὰ φιλεῖ
[5, 3]   γὰρ καὶ σπήλαιον λέγει ἰδόντας  ἐν   Παραπαμισάδαις τοὺς Μακεδόνας καί τινα
[5, 26]   Τίρυνθι οὐδὲ Ἄργει, ἀλλ´ οὐδὲ  ἐν   Πελοποννήσῳ Θήβαις μένων ἐς
[5, 27]   κατὰ τὴν τοῦ μέλλοντος ἐλπίδα  ἐν   σπουδῇ ἔσται· οὓς καὶ ταύτῃ
[5, 17]   τε οὖν ἱππέων, οἷα δὴ  ἐν   στενῷ περὶ τοὺς ἐλέφαντας εἰλουμένων,
[5, 17]   φίλιοι ἤπερ οἱ πολέμιοι ἐβλάπτοντο  ἐν   ταῖς ἐπιστροφαῖς τε καὶ τοῖς
[5, 27]   Μακεδονικὴ στρατιά, τοὺς μὲν  ἐν   ταῖς μάχαις ἀπολωλέκασιν, οἱ δὲ
[5, 27]   δὲ ἄλλων Ἑλλήνων οἱ μὲν  ἐν   ταῖς πόλεσι ταῖς πρὸς σοῦ
[5, 13]   ἐκβαίνειν· καὶ τούτους ἄγων προῄει  ἐν   τάξει. ἔλαθε δὲ οὐκ ἐς
[5, 8]   φέροντες. καὶ ἐνταῦθα αὖ Ἀλέξανδρος  ἐν   Ταξίλοις θύει ὅσα οἱ νόμος
[5, 8]   τὸν Μαχάτα φρουράν τε ἀπολείπει  ἐν   Ταξίλοις καὶ τοὺς ἀπομάχους τῶν
[5, 1]   Καυκάσῳ ὄρει καὶ ἄλλην Ἀλεξάνδρειαν  ἐν   τῇ Αἰγυπτίων γῇ, καὶ ἄλλας
[5, 24]   τὴν πόλιν. καὶ ἀπέθανον αὐτῶν  ἐν   τῇ ἀποχωρήσει ἐς πεντακοσίους. Ἐν
[5, 14]   κατὰ τὴν φυγήν, ὡς πλείονα  ἐν   τῇ ἀποχωρήσει τὸν φόνον γενόμενον
[5, 18]   οὗτοι οὐ μείονα τὸν φόνον  ἐν   τῇ ἀποχωρήσει τῶν Ἰνδῶν ἐποίησαν,
[5, 14]   οἱ δὲ καὶ μάχην λέγουσιν  ἐν   τῇ ἐκβάσει γενέσθαι τῶν Ἰνδῶν
[5, 4]   ὅτι Δέλτα ποιεῖ καὶ αὐτὸς  ἐν   τῇ Ἰνδῶν γῇ τῷ Αἰγυπτίῳ
[5, 2]   μακροῦ ὀφθέντα (οὐ γὰρ εἶναι  ἐν   τῇ Ἰνδῶν χώρᾳ κισσόν, οὐδὲ
[5, 24]   τὴν πόλιν. καὶ ἀποθνήσκουσι μὲν  ἐν   τῇ καταλήψει τῶν Ἰνδῶν ἐς
[5, 18]   ὃν δὴ γυμνὸν μόνον ἔχων  ἐν   τῇ μάχῃ ἀνεστρέφετο (ἀπὸ γὰρ
[5, 18]   διακόσιοι. Πῶρος δὲ μεγάλα ἔργα  ἐν   τῇ μάχῃ ἀποδειξάμενος μὴ ὅτι
[5, 17]   καὶ ἐρημίᾳ ἡγεμόνων οὐκέτι διακεκριμένοι  ἐν   τῇ μάχῃ ἦσαν, ἀλλ´ οἷα
[5, 20]   ~Ἀλεξάνδρῳ δὲ ἐπειδὴ οἱ ἀποθανόντες  ἐν   τῇ μάχῃ κεκόσμηντο τῷ πρέποντι
[5, 18]   γὰρ ὑπέμενέ τι τῶν Ἰνδῶν  ἐν   τῇ μάχῃ ξυνεστηκός, ἐς τοσόνδε
[5, 18]   αὐτὸν καὶ γενναῖον ἄνδρα ἰδὼν  ἐν   τῇ μάχῃ σῶσαι ἐπεθύμησε. πέμπει
[5, 15]   τὸ καρτερώτατον καὶ τὸν παῖδα  ἐν   τῇ μάχῃ τετελευτηκότα ἤγγειλαν, ἐγίγνετο
[5, 12]   τὸν στρατόν, ὁπότε ξυνεχομένους ἤδη  ἐν   τῇ μάχῃ τοὺς Ἰνδοὺς ἴδοιεν.
[5, 24]   καὶ ταῦτ´ αὐτῷ οἱ στρατιῶται  ἐν   τῇ νυκτὶ ἐξειργάσαντο. ἤδη τε
[5, 19]   μάλιστα εἰκασμένον. οὗτος ἵππος  ἐν   τῇ Οὐξίων χώρᾳ ἀφανὴς ἐγένετο
[5, 24]   μὲν ὀλίγον ἀποδέοντες τῶν ἑκατὸν  ἐν   τῇ πάσῃ πολιορκίᾳ, τραυματίαι δὲ
[5, 18]   πεζοὶ μὲν ἀπὸ ἑξακισχιλίων τῶν  ἐν   τῇ πρώτῃ προσβολῇ γενομένων ἐς
[5, 24]   ἁμάξας τε ἐκ τῶν ἀπολελειμμένων  ἐν   τῇ πρώτῃ φυγῇ ἁμαξῶν ταύτῃ
[5, 4]   δὲ τραῦμα τὸ γενόμενον Πέρσαις  ἐν   τῇ Σκυθικῇ γῇ οὐδὲ τοῦτο
[5, 12]   τοῦτον καὶ ἀφανῶς αὖθις ξυμπεπηγμένα  ἐν   τῇ ὕλῃ ἐκρύπτετο, τά τε
[5, 4]   ἐγὼ οὔτε οἷστισι νόμοις διαχρῶνται  ἐν   τῇδε τῇ συγγραφῇ ἀνέγραψα, οὔτε
[5, 26]   πρόγονος ἡμέτερος οὐκ  ἐν   Τίρυνθι οὐδὲ Ἄργει, ἀλλ´ οὐδὲ
[5, 27]   τοὺς κινδύνους, οἷς τὸ ἑκούσιον  ἐν   τοῖς ἀγῶσιν ἀπέσται· ἐπανελθὼν δὲ
[5, 21]   τὸν Ὑδραώτην ἐπῆλθε, φυλακὰς ὑπέλιπεν  ἐν   τοῖς ἐπικαιροτάτοις χωρίοις, ὅπως οἱ
[5, 20]   γενέσθαι τὸν πόρον, τοὺς δὲ  ἐν   τοῖς πλοίοις διαβάλλοντας ἐποκειλάντων πολλῶν
[5, 27]   ἄλλους ἀξίωσιν καὶ κατὰ τὴν  ἐν   τοῖς πόνοις τε καὶ κινδύνοις
[5, 7]   βάθος τοῦ ὕδατος, οὐδ´ ἂν  ἐν   τοσῷδε χρόνῳ ἔργον οὕτως ἄτοπον
[5, 24]   τοὺς χιλίους καὶ διακοσίους, καὶ  ἐν   τούτοις τῶν ἡγεμόνων ἄλλοι τε
[5, 13]   ἤλαυνον ὡς ἐπὶ τὸν Πῶρον.  ἐν   τούτῳ δὲ Ἀλέξανδρος πρῶτος αὐτὸς
[5, 19]   ἀξίου. δὲ πάντα ἔφη  ἐν   τούτῳ ἐνεῖναι. καὶ Ἀλέξανδρος τούτῳ
[5, 17]   προσκειμένων σφίσι τῶν Μακεδόνων. καὶ  ἐν   τούτῳ ἵνα διέσχεν ἵππος
[5, 17]   τι φίλιον τοὺς ἐλέφαντας. καὶ  ἐν   τούτῳ οἱ ἐπιστάται τῶν ἐλεφάντων
[5, 24]   τὸν ἐπ´ αὐταῖς τεταγμένον, ἀλλὰ  ἐν   τούτῳ οἵ τε σαλπιγκταὶ ἐσήμαινον
[5, 17]   τοὺς ἐλέφαντας αὖθις κατειλήθησαν. καὶ  ἐν   τούτῳ πᾶσα ἵππος Ἀλεξάνδρῳ
[5, 17]   ξυνηγμένη, οὐκ ἐκ παραγγέλματος, ἀλλὰ  ἐν   τῷ ἀγῶνι αὐτῷ ἐς τήνδε
[5, 18]   ἐς φυγὴν πάντες ἐπεστράφησαν. ~Καὶ  ἐν   τῷ αὐτῷ Κρατερός τε καὶ
[5, 2]   σοι καὶ αὖθις ἀφικομένῳ δεῦρο  ἐν   τῷ αὐτῷ τούτῳ κόσμῳ φανείη
[5, 7]   πολλῷ θορύβῳ, καὶ τὸ τεταγμένον  ἐν   τῷ δρωμένῳ ὅμως οὐκ ἄπεστιν,
[5, 17]   τῶν Ἰνδῶν πλὴν ὀλίγων κατεκόπησαν  ἐν   τῷ ἔργῳ· ἐκόπτοντο δὲ καὶ
[5, 14]   ἀπομαχεῖσθαί γε ἔστε τοὺς πεζοὺς  ἐν   τῷ ἔργῳ ἐπιγενέσθαι· εἰ δὲ
[5, 27]   τι καὶ ἄλλο, καὶ  ἐν   τῷ εὐτυχεῖν σωφροσύνη. σοὶ γὰρ
[5, 7]   γίγνεται, καὶ ταύτην ἐγὼ ἀφηγήσομαι  ἐν   τῷ παρόντι, ὅτι λόγου ἀξία.
[5, 6]   ἐκδιδοῖ ἐς θάλασσαν. ταῦτά μοι  ἐν   τῷ παρόντι περὶ Ἰνδῶν τῆς
[5, 11]   δένδρων καὶ κατ´ αὐτὴν νῆσος  ἐν   τῷ ποταμῷ ὑλώδης τε καὶ
[5, 10]   ἐς τὸ φανερὸν ἔφασκεν, εἰ  ἐν   τῷ τότε εἴργοιτο· δὲ
[5, 13]   ὑπασπιστάς, ὡς ἑκάστοις αἱ ἡγεμονίαι  ἐν   τῷ τότε ξυνέβαινον· κατὰ δὲ
[5, 8]   ναυτικὸν αὖθις δὴ ὁμοῦ ὤφθη  ἐν   τῷ Ὑδάσπῃ. αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν
[5, 20]   ρ} αχθέντων οὐκ ὀλίγους αὐτοῦ  ἐν   τῷ ὕδατι διαφθαρῆναι. εἴη ἂν
[5, 23]   κατ´ εὐρυχωρίαν ὡσαύτως προσαγόντων σφίσιν,  ἐν   τάς τε πρώτας ἁμάξας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005