Alphabétiquement     [«   »]
ξύρρουν 1
ξυστρατεύσαντες 1
2
ὁ 70
9
1
ὀγδοήκοντα 1
Fréquences     [«    »]
61 δὴ
65 πρὸς
59 τοῖς
70 ὁ
81 τῷ
85 αὐτῷ
94 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V


Livre, Chapitre
[5, 29]   ὁμόρου Ἀβισάρῃ χώρας ὕπαρχος καὶ     ἀδελφὸς Ἀβισάρου καὶ οἱ ἄλλοι
[5, 3]   τὸ ἄντρον ἵνα ἐδέδετο, καὶ     ἀετὸς ὅτι ἐκεῖσε ἐφοίτα δαισόμενος
[5, 25]   Ὑδάσπης διὰ τῆς ἡμετέρας,     Ἀκεσίνης, Ὑδραώτης, τί ὀκνεῖτε
[5, 13]   σωματοφύλακες καὶ Σέλευκος τῶν ἑταίρων,     βασιλεύσας ὕστερον, καὶ τῶν ὑπασπιστῶν
[5, 7]   Ἑλλήσποντός τε πρὸς Ξέρξου καὶ     Βόσπορός τε καὶ Ἴστρος
[5, 19]   καὶ ἐμοὶ ἐς τοσόνδε τετιμήσθω     Βουκεφάλας οὗτος Ἀλεξάνδρου ἕνεκα. ~Ἀλεξάνδρῳ
[5, 19]   ἀναβαινόμενός τε πρὸς μόνου Ἀλεξάνδρου  {ὁ   Βουκεφάλας οὗτος} ὅτι τοὺς ἄλλους
[5, 4]   Ἰνδὸς Ὑδάσπης     Γάγγης οἱ ἄλλοι Ἰνδῶν
[5, 21]   σὺν τοῖς κουφοτάτοις τῆς στρατιᾶς.     γὰρ Πῶρος οὗτος, ἔστε μὲν
[5, 18]   ἀκοῦσαι τῶν παρ´ Ἀλεξάνδρου λόγων.     δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐχθρὸν ἐκ
[5, 10]   εἰ ἐν τῷ τότε εἴργοιτο·     δὲ οὐδὲν μεῖον ἐφεδρεύων ἔμενεν,
[5, 16]   δρόμῳ συνάψασα ὁμοῦ ἤδη ἦν,     δὲ οὐκ εὐθὺς ἐκτάξας ἐπῆγεν,
[5, 19]   τι σοὶ φίλον ἀξίου.     δὲ πάντα ἔφη ἐν τούτῳ
[5, 23]   τὸ ἐκλιπὲς ἦν τοῦ χάρακος.     δὲ Πτολεμαῖον τὸν Λάγου ἐπιτάττει
[5, 20]   μάχῃ κεκόσμηντο τῷ πρέποντι κόσμῳ,     δὲ τοῖς θεοῖς τὰ νομιζόμενα
[5, 1]   Ἰνδοὺς ἐχειρώσατο, ὅστις δὴ οὗτος     Διόνυσος καὶ ὁπότε ὅθεν
[5, 5]   τε ξὺν Ἀλεξάνδρῳ στρατεύσαντες καὶ     ἐκπεριπλεύσας τῆς μεγάλης θαλάσσης τὸ
[5, 7]   ἐζεύχθη πόρος, καθάπερ οὖν     Ἑλλήσποντός τε πρὸς Ξέρξου καὶ
[5, 6]   Ἰνδῶν βασιλέα, ἐλαχίστην δὲ ὅσην     Εὐφράτης ποταμὸς ἀπείργει ὡς πρὸς
[5, 5]   εἰς τενάγη ἀναχεόμενοι ἀφανίζονται, καθάπερ     Εὐφράτης ποταμὸς ἀφανίζεται. ~Ὅτῳ δὴ
[5, 9]   μάλιστα τὰς ἐν θέρει τρέπεται     ἥλιος· ταύτῃ δὲ τῇ ὥρᾳ
[5, 26]   οὐκ ἴστε ὅτι πρόγονος     ἡμέτερος οὐκ ἐν Τίρυνθι οὐδὲ
[5, 3]   τῶν σπλάγχνων τοῦ Προμηθέως, καὶ     Ἡρακλῆς ὅτι ἐκεῖσε ἀφικόμενος τόν
[5, 26]   οὕσπερ καὶ τῆς γῆς ὅρους     θεὸς ἐποίησε. νῦν δὲ δὴ
[5, 1]   οὐ γὰρ ἔχω συμβαλεῖν εἰ     Θηβαῖος Διόνυσος {ὃς} ἐκ Θηβῶν
[5, 18]   σώματος ἤρκει αὐτῷ τὰ βέλη     θώραξ περιττὸς ὢν κατά τε
[5, 4]   ἵνα μὲν στενότατος αὐτὸς αὑτοῦ     Ἰνδός ἐστι, τεσσαράκοντα σταδίους λέγει
[5, 4]   κήτη ὅσα οἷα     Ἰνδὸς Ὑδάσπης
[5, 20]   ἵνα μέσως ἔχει αὐτὸς αὑτοῦ     Ἰνδός· ἵνα δὲ στενότατός τε
[5, 4]   ἄνεμον, καὶ ὅτι δίστομός ἐστιν     Ἰνδὸς καὶ αἱ ἐκβολαὶ αὐτοῦ
[5, 6]   ἔστε ἐπὶ τὴν μεγάλην θάλασσαν     Ἰνδὸς ποταμὸς ἀποτέμνεται. καὶ ἔστι
[5, 25]   ἔρημον, ἐπὶ τούτοις μέντοι καὶ     Ἰνδὸς ποταμὸς διὰ τῆς ἡμετέρας
[5, 8]   ἐπήσκηται· Ἀλεξάνδρῳ δὲ ὅπως ἐζεύχθη     Ἰνδὸς ποταμὸς οὐκ ἔχω εἰπεῖν,
[5, 4]   δὴ μείονες, ὅπου καὶ αὐτὸς     Ἰνδὸς τοῦ Γάγγου. Κτησίας μὲν
[5, 19]   βοὸς κεφαλὴν μάλιστα εἰκασμένον. οὗτος     ἵππος ἐν τῇ Οὐξίων χώρᾳ
[5, 6]   Νείλου ὕδωρ τοῦ Αἰγυπτίου οὔτε     Ἴστρος κατὰ τὴν Εὐρώπην
[5, 7]   καὶ Βόσπορός τε καὶ     Ἴστρος πρὸς Δαρείου, γέφυρα
[5, 4]   πάλαι, ξὺν οἷς ὁρμηθεὶς Κῦρος     Καμβύσου Μήδους τε τὴν ἀρχὴν
[5, 6]   τοῦ Αἰγυπτίου οὔτε Ἴστρος     κατὰ τὴν Εὐρώπην ῥέων ἄξιοι
[5, 20]   μόνου τῶν Ἰνδῶν ποταμῶν Πτολεμαῖος     Λάγου ἀνέγραψεν· εἶναι γὰρ ἵνα
[5, 28]   αὐτῆς, ἐνταῦθα δὴ λέγει Πτολεμαῖος     Λάγου, ὅτι ἐπὶ τῇ διαβάσει
[5, 14]   παιδὸς τοῦ Πώρου. ἀλλὰ Πτολεμαῖος     Λάγου, ὅτῳ καὶ ἐγὼ ξυμφέρομαι,
[5, 18]   πλείους ἀπολώλεσαν, οὐχ ᾗπερ Δαρεῖος     μέγας βασιλεὺς ἐξάρχων τοῖς ἀμφ´
[5, 19]   σπουδῇ ἐκέλευσεν παρὰ Ἀλέξανδρον. ~Καὶ     μὲν ἤγετο· Ἀλέξανδρος δὲ ὡς
[5, 18]   δύο παῖδες ἀπέθανον καὶ Σπιτάκης     νομάρχης τῶν ταύτῃ Ἰνδῶν καὶ
[5, 12]   ἕω τε ἄνεμος καὶ     ὄμβρος κεκοίμητο. καὶ μὲν
[5, 13]   καὶ ἅμα ηὐξήκει τὸ ὕδωρ     ὄμβρος λάβρος τε καὶ ἐπὶ
[5, 20]   Ἐν τούτῳ δὲ Φραταφέρνης τε     Παρθυαίων καὶ Ὑρκανίας σατράπης τοὺς
[5, 27]   ὀψὲ δέ ποτε θαρσήσας Κοῖνος     Πολεμοκράτους ἔλεξε τοιάδε. Ἐπειδὴ αὐτός,
[5, 13]   πόνου. ὡς δὲ ἐξευρέθη ποτὲ     πόρος, ἦγε κατ´ αὐτὸν χαλεπῶς·
[5, 7]   ἀτρεκῶς εἰκάσαι, πότερα πλοίοις ἐζεύχθη     πόρος, καθάπερ οὖν Ἑλλήσποντός
[5, 7]   εἰ δὲ δὴ πλοίοις ἐζεύχθη     πόρος, πότερα ξυντεθεῖσαι αἱ νῆες
[5, 11]   ὄχθης τοῦ Ὑδάσπου, ἵνα ἐπέκαμπτεν     ποταμὸς λόγου ἀξίως, αὐτή τε
[5, 6]   ἐπώνυμον. Αἴγυπτος γὰρ τὸ παλαιὸν     ποταμὸς ὅτι ἐκαλεῖτο, ὅντινα νῦν
[5, 9]   δὲ σκοπῶν ὅπῃ εὐπορώτερος αὐτῷ     ποταμὸς φανεῖται, τοὺς δὲ, τῶν
[5, 26]   ὑπολειπομένους. οὐκ ἴστε ὅτι     πρόγονος ἡμέτερος οὐκ ἐν
[5, 10]   μόνον καὶ ἀλαλαγμὸς ἦν, οὐκέτι     Πῶρος μετεκινεῖτο πρὸς τὰς ἐκδρομὰς
[5, 10]   συσκευαζομένων θόρυβος παντοδαπὸς ἐγίγνετο. καὶ     Πῶρός τε ἀντιπαρῄει πρὸς τὴν
[5, 16]   προάγειν, αὐτὰ ἐκεῖνα ὀκνήσας ἅπερ     Πῶρος τῷ λογισμῷ ξυνθεὶς ταύτῃ
[5, 7]   ταύτας ὑποφέρει μέν, οἷα εἰκός,     ῥοῦς, ἀνέχει δὲ κελήτιον ἐπῆρες,
[5, 24]   ἡγεμόνων ἄλλοι τε καὶ Λυσίμαχος     σωματοφύλαξ. Θάψας δὲ ὡς νόμος
[5, 25]   πύλας, τὰ ἐπέκεινα τοῦ Καυκάσου,     Τάναϊς, τὰ πρόσω ἔτι τοῦ
[5, 5]   Καυκάσῳ, καθάπερ οὖν αὐτῷ τούτῳ     Ταῦρος· καὶ ἐμοὶ αὐτῷ πρότερόν
[5, 29]   ἀφίκοντο πρὸς αὐτὸν Ἀρσάκης τε     τῆς ὁμόρου Ἀβισάρῃ χώρας ὕπαρχος
[5, 25]   ποταμὸς διὰ τῆς ἡμετέρας ῥεῖ,     Ὑδάσπης διὰ τῆς ἡμετέρας,
[5, 4]   οἷα Ἰνδὸς     Ὑδάσπης Γάγγης
[5, 4]   καὶ ἐμοὶ ἀναγεγράφθω. ἐπεὶ καὶ     Ὑδάσπης καὶ Ἀκεσίνης καὶ Ὑδραώτης
[5, 25]   διὰ τῆς ἡμετέρας, Ἀκεσίνης,     Ὑδραώτης, τί ὀκνεῖτε καὶ τὸν
[5, 8]   Ὑδάσπου. καὶ ἐδέχετο αὐτὸν Ταξίλης     ὕπαρχος τῆς πόλεως καὶ αὐτοὶ
[5, 24]   τε ἅμαξαι ἐμποδὼν ἦσαν καὶ     χάραξ ἐν μέσῳ καταβεβλημένος· ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005