Alphabétiquement     [«   »]
τετρωμένος 1
τῇ 107
τῇδε 2
τὴν 165
τήν 9
τήνδε 3
τῆς 130
Fréquences     [«    »]
130 τῆς
152 τοῦ
143 τοὺς
165 τὴν
206 τῶν
239 τε
289 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τὴν


Livre, Chapitre
[5, 25]   τὴν ταραχὴν τοῖς στρατιώταις καὶ  τὴν   ἀθυμίαν, ξυγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τῶν
[5, 12]   ἄγων ἐπὶ τὴν νῆσον καὶ  τὴν   ἄκραν, ἔνθεν διαβαίνειν αὐτῷ ἦν
[5, 3]   ἀναφέρεται ἐκ Μακεδόνων πρὸς χάριν  τὴν   Ἀλεξάνδρου ἐς τὸ ὑπέρογκον ἐπιφημισθῆναι.
[5, 1]   τε δὴ ἐς τὴν σκηνὴν  τὴν   Ἀλεξάνδρου τοὺς πρέσβεις καὶ καταλαβεῖν
[5, 24]   τὰς πόλεις τῶν τε Σαγγάλων  τὴν   ἅλωσιν καὶ ὅτι αὐτοῖς οὐδὲν
[5, 9]   τοῦ Ὑδάσπου, καὶ Πῶρος κατὰ  τὴν   ἀντιπέρας ὄχθην ὤφθη ξὺν πάσῃ
[5, 28]   τὸ καθ´ ἡδονήν σφισιν εἶναι  τὴν   ἀποχώρησιν. Ἀλέξανδρος δὲ τότε μὲν
[5, 24]   δίωξις ἐγίγνετο, ὅσοι δὲ κατὰ  τὴν   ἀποχώρησιν ἀσθενείᾳ ὑπελείποντο, οὗτοι ἐγκαταληφθέντες
[5, 14]   τε καὶ οὐκ εὔζωνα ἐς  τὴν   ἀποχώρησιν ἦν, ὡς δὲ εἰς
[5, 18]   κατά τε τὴν ἰσχὺν καὶ  τὴν   ἁρμονίαν, ὡς ὕστερον καταμαθεῖν θεωμένοις
[5, 4]   Κῦρος Καμβύσου Μήδους τε  τὴν   ἀρχὴν τῆς Ἀσίας ἀφείλετο καὶ
[5, 5]   τὸν Ταῦρον τὸ ὄρος ἀπείργειν  τὴν   Ἀσίαν, ἀρχόμενον μὲν ἀπὸ Μυκάλης
[5, 6]   τι πεδίον λέγεσθαι, ὃς κατὰ  τὴν   Ἀσίαν γῆν ἀνίσχων ἐξ ὄρους
[5, 5]   τοὺς οὖν ποταμούς, ὅσοι κατὰ  τὴν   Ἀσίαν λόγου ἄξιοι, ἐκ τοῦ
[5, 4]   σώματα, οἵους μεγίστους τῶν κατὰ  τὴν   Ἀσίαν, πενταπήχεις τοὺς πολλοὺς
[5, 4]   μέγιστος ποταμῶν ἐστι τῶν κατὰ  τὴν   Ἀσίαν τε καὶ τὴν Εὐρώπην,
[5, 26]   πολὺ ἔρχεται καὶ ἐπειδὰν ἐπεξέλθωμεν  τὴν   Ἀσίαν, τότε οὐκ ἐμπλήσας μὰ
[5, 6]   ζεφύρου ὡς ἐπὶ ἀπηλιώτην ἄνεμον  τὴν   Ἀσίαν, τούτῳ δύο μὲν αὗται
[5, 20]   Τυρίεσπιν σὺν στρατιᾷ τὰ περὶ  τὴν   Ἀσσακηνῶν χώραν καταστησομένους καὶ κοσμήσοντας.
[5, 16]   τὸ δεξιόν, τὴν Δημητρίου καὶ  τὴν   αὑτοῦ ἔχοντα ἱππαρχίαν, κελεύσας, ἐπειδὰν
[5, 10]   Πῶρός τε ἀντιπαρῄει πρὸς  τὴν   βοὴν ἐπάγων τοὺς ἐλέφαντας καὶ
[5, 6]   ἔχει Ἡροδότῳ ἐπιδέδεικται, ὡς καὶ  τὴν   γῆν αὐτὴν τυχὸν τοῦ ποταμοῦ
[5, 9]   οὐρανοῦ ἀθρόα τε καταφέρεται ἐς  τὴν   γῆν τὴν Ἰνδικὴν καὶ αἱ
[5, 4]   στρατιᾷ Ἀλέξανδρος ἐς τῶν Ἰνδῶν  τὴν   γῆν· ὑπὲρ ὧν ἐγὼ οὔτε
[5, 19]   τῆς κατ´ Ἰνδῶν ἐπώνυμον ὠνόμασε,  τὴν   δὲ Βουκεφάλαν ἐς τοῦ ἵππου
[5, 15]   Πῶρον ξὺν τῇ πάσῃ δυνάμει·  τὴν   δὲ ἵππον ταύτην προτεταγμένην αὐτῷ
[5, 26]   κόλπον ξύρρουν ὄντα τῷ Περσικῷ,  τὴν   δὲ Ὑρκανίαν θάλασσαν τῷ Ἰνδικῷ·
[5, 6]   ἐπὶ τοῦ Ταύρου τὴν ξυμβολήν·  τὴν   δὲ ὡς πρὸς ἑσπέραν τε
[5, 21]   δὲ τήν τε αὑτοῦ καὶ  τὴν   Δημητρίου ἱππαρχίαν καὶ τῶν τοξοτῶν
[5, 16]   πέμπει ὡς ἐπὶ τὸ δεξιόν,  τὴν   Δημητρίου καὶ τὴν αὑτοῦ ἔχοντα
[5, 14]   ἅρμασι καὶ ἀκίνδυνον ποιῆσαι Ἀλεξάνδρῳ  τὴν   διάβασιν· καὶ ἐπὶ τούτους ἀφεῖναι
[5, 12]   καὶ ἐπιχείρησις ἐς  τὴν   διάβασιν οὐ φανερὰ κατέστη, τῷ
[5, 10]   ἔκφρονες γιγνόμενοι. κλέψαι οὖν ἐπενόει  τὴν   διάβασιν ὧδε πράττων. νύκτωρ παραγαγὼν
[5, 4]   ἐπῆλθε, καὶ ἥκιστα χλιδῶντας κατὰ  τὴν   δίαιταν, ἀλλὰ μεγάλους μὲν τὰ
[5, 21]   Πῶρον ἐκεῖνον τὸν ὁμώνυμον, φεύγει  τὴν   ἑαυτοῦ ἀναλαβὼν ὅσους τῶν μαχίμων
[5, 27]   τὰ δοκοῦντα βέλτιστα καὶ κατὰ  τὴν   ἐκ σοῦ μοι οὖσαν καὶ
[5, 1]   ἔθνος ἐπὶ θάλασσαν ὀπίσω κατῄει  τὴν   Ἑλληνικήν, ἐκ τῶν ἀπομάχων στρατιωτῶν,
[5, 17]   τοῖς καθ´ αὑτόν, ὥστε οὐδὲ  τὴν   ἐμβολὴν ἐδέξαντο τῶν ἀμφ´ Ἀλέξανδρον
[5, 27]   τοὺς ἄλλους ἀξίωσιν καὶ κατὰ  τὴν   ἐν τοῖς πόνοις τε καὶ
[5, 6]   ποταμοὶ τῆς Ἀσίας ἐς τήνδε  τὴν   ἐντὸς θάλασσαν ἐκδιδοῦσιν οὐδὲ σύμπαντας
[5, 6]   Εὐφράτης ποταμὸς ἀπείργει ὡς πρὸς  τὴν   ἐντὸς τὴν ἡμετέραν θάλασσαν. δύο
[5, 22]   ποιήσας αὐτὸς ἀναλαβὼν τὴν ἵππον  τὴν   ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τεταγμένην παρήγαγεν
[5, 11]   καὶ οἷα κρύψαι τῆς διαβάσεως  τὴν   ἐπιχείρησιν, ταύτῃ ἔγνω διαβιβάζειν τὸν
[5, 6]   ὣς δὲ καὶ τῆς χώρας  τὴν   ἐπωνυμίαν τοῖς ποταμοῖς ἐκ παλαιοῦ
[5, 25]   Σκύθας τε ἀνεστείλαμεν ἔστε ἐπὶ  τὴν   ἔρημον, ἐπὶ τούτοις μέντοι καὶ
[5, 4]   κατὰ τὴν Ἀσίαν τε καὶ  τὴν   Εὐρώπην, πλὴν Γάγγου, καὶ τούτου
[5, 6]   οὔτε Ἴστρος κατὰ  τὴν   Εὐρώπην ῥέων ἄξιοι ξυμβαλεῖν, ἀλλ´
[5, 7]   τε ἵπποις καὶ τοῖς ζεύγεσι  τὴν   ἔφοδον γίγνεσθαι, καὶ ἅμα ὡς
[5, 4]   τὸν ποταμὸν τὸν Ἰνδὸν ὑπὸ  τὴν   ἕω διέβαινε ξὺν τῇ στρατιᾷ
[5, 12]   καὶ αἱ τριακόντοροι. ὑπὸ δὲ  τὴν   ἕω τε ἄνεμος καὶ
[5, 27]   ἐπ´ αὐτὰ ταῦτα τὰ πρὸς  τὴν   ἕω ᾠκισμένα Ἰνδῶν γένη, εἰ
[5, 26]   ἐπέκεινα τοῦ Ὑφάσιος ἔστε ἐπὶ  τὴν   ἑῴαν θάλασσαν, πολλὰ δὲ ἀπὸ
[5, 26]   ἐπὶ ποταμόν τε Γάγγην καὶ  τὴν   ἑῴαν θάλασσαν· ταύτῃ δὲ, λέγω
[5, 23]   κατεκλείσθησαν. καὶ Ἀλέξανδρος ταύτην μὲν  τὴν   ἡμέραν περιεστρατοπέδευσε τοῖς πεζοῖς τὴν
[5, 6]   ἀπείργει ὡς πρὸς τὴν ἐντὸς  τὴν   ἡμετέραν θάλασσαν. δύο δὲ αἱ
[5, 12]   τε ἑταίρων τὸ ἄγημα καὶ  τὴν   Ἡφαιστίωνος ἱππαρχίαν καὶ τὴν Περδίκκου
[5, 9]   τε καταφέρεται ἐς τὴν γῆν  τὴν   Ἰνδικὴν καὶ αἱ χιόνες αἱ
[5, 6]   τὰ δὲ ἄλλα ἀποκείσθω ἐς  τὴν   Ἰνδικὴν ξυγγραφήν. ~Τὸ δὲ ζεῦγμα
[5, 6]   αὖ τεμνομένης μεγίστην μὲν μοῖραν  τὴν   Ἰνδῶν γῆν ποιεῖ Ἐρατοσθένης τε
[5, 6]   Ἰνδῶν γῇ ξυμβαλεῖν. ἀπείργεσθαι δὲ  τὴν   Ἰνδῶν χώραν πρὸς μὲν ἕω
[5, 16]   πρὶν ἐπὶ φάλαγγος ἐκταθῆναι αὐτοῖς  τὴν   ἵππον. ~Ἐν τούτῳ δὲ οἵ
[5, 23]   ἅμαξαι ἐφειστήκεσαν. ~Ὡς δὲ ἐπὶ  τὴν   ἵππον προσαγαγοῦσαν οὐκ ἐξέδραμον οἱ
[5, 17]   μὲν Ἀλέξανδρος περιβάλλει ἐν κύκλῳ  τὴν   ἵππον τῇ πάσῃ τάξει, τοὺς
[5, 22]   τῆς φάλαγγος ποιήσας αὐτὸς ἀναλαβὼν  τὴν   ἵππον τὴν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ
[5, 18]   θώραξ περιττὸς ὢν κατά τε  τὴν   ἰσχὺν καὶ τὴν ἁρμονίαν, ὡς
[5, 4]   ἐκδίδωσιν ἐς τὴν μεγάλην θάλασσαν  τὴν   κατὰ Ἰνδοὺς ὡς ἐπὶ νότον
[5, 7]   αἱ ἐπιτιμήσεις τοῦ ἐκλιποῦς οὔτε  τὴν   κατάκουσιν τῶν παραγγελμάτων οὔτε τὴν
[5, 22]   ἱππέων τὸ ἄγημα κατέστησε καὶ  τὴν   Κλείτου ἱππαρχίαν, ἐχομένους δὲ τούτων
[5, 12]   φάλαγγος τούς τε ὑπασπιστὰς καὶ  τὴν   Κλείτου τε καὶ Κοίνου τάξιν
[5, 5]   καὶ τούτων τοὺς μὲν ἐς  τὴν   λίμνην ἐκδιδόναι τὴν Μαιῶτιν, τοὺς
[5, 23]   τῆς πόλεως οἱ Ἰνδοὶ κατὰ  τὴν   λίμνην, ἵναπερ τὸ ἐκλιπὲς ἦν
[5, 23]   λίμνης, γνοὺς οὐ βαθεῖαν οὖσαν  τὴν   λίμνην καὶ ἅμα εἰκάσας ὅτι
[5, 24]   Ἀλεξάνδρῳ, ἀνοίξαντες τὰς ὡς ἐπὶ  τὴν   λίμνην πύλας δρόμῳ ἐπ´ αὐτὴν
[5, 5]   μὲν ἐς τὴν λίμνην ἐκδιδόναι  τὴν   Μαιῶτιν, τοὺς δὲ ἐς τὴν
[5, 29]   τῷ κατάπλῳ παρεσκευάζετο τῷ ἐς  τὴν   μεγάλην θάλασσαν. Ἐν τούτῳ δὲ
[5, 6]   καὶ ἄνεμον Ἰάπυγα ἔστε ἐπὶ  τὴν   μεγάλην θάλασσαν Ἰνδὸς ποταμὸς
[5, 4]   Καυκάσου, καὶ ὅτι ἐκδίδωσιν ἐς  τὴν   μεγάλην θάλασσαν τὴν κατὰ Ἰνδοὺς
[5, 5]   Καύκασον τοῦτον καθήκειν ἔστε ἐπὶ  τὴν   μεγάλην τὴν πρὸς ἕω τε
[5, 3]   ἧκον· καὶ τὴν πόλιν Τάξιλα,  τὴν   μεγίστην μεταξὺ Ἰνδοῦ τε ποταμοῦ
[5, 8]   ἀφίκετο, πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα,  τὴν   μεγίστην τῶν μεταξὺ Ἰνδοῦ τε
[5, 19]   ποταμὸν πόλεις ἔκτισεν Ἀλέξανδρος. καὶ  τὴν   μὲν Νίκαιαν τῆς νίκης τῆς
[5, 29]   γυμνικόν τε καὶ ἱππικόν. καὶ  τὴν   μὲν χώραν τὴν μέχρι τοῦ
[5, 17]   ποιῆσαι τὴν τάξιν τῆς ἵππου,  τὴν   μὲν ὡς ἐπ´ Ἀλέξανδρον τὴν
[5, 29]   ἱππικόν. καὶ τὴν μὲν χώραν  τὴν   μέχρι τοῦ Ὑφάσιος ποταμοῦ Πώρῳ
[5, 27]   δοκεῖ, ἐς τὴν οἰκείαν καὶ  τὴν   μητέρα τὴν σαυτοῦ ἰδὼν καὶ
[5, 19]   ἐς τοῦ ἵππου τοῦ Βουκεφάλα  τὴν   μνήμην, ὃς ἀπέθανεν αὐτοῦ, οὐ
[5, 7]   πρώρας ἑκάστης νεώς, τοῦ ἀνέχειν  τὴν   ναῦν πρὸς τὸν ῥοῦν. ἅμα
[5, 12]   μὴ καταφανὴς εἶναι ἄγων ἐπὶ  τὴν   νῆσον καὶ τὴν ἄκραν, ἔνθεν
[5, 11]   ἀστιβὴς ὑπ´ ἐρημίας. ταύτην καταμαθὼν  τὴν   νῆσον καταντικρὺ τῆς ἄκρας, ἀμφότερα
[5, 12]   ἐκ Πώρου καθεστηκότων πρὶν παραλλάξαντας  τὴν   νῆσον ὀλίγον ἔτι ἀπέχειν τῆς
[5, 13]   ἄλλαι τριακόντοροι ἔφερον. ὡς δὲ  τὴν   νῆσον παρήλλαξεν στρατιά, φανερῶς
[5, 12]   τὰ πλοῖα ἐδέχετο ἐπέρα κατὰ  τὴν   νῆσον, ὡς μὴ πρόσθεν ὀφθεῖεν
[5, 1]   εἶναι Διονύσου· Διόνυσον δὲ κτίσαι  τὴν   Νῦσαν ἐπεί τε Ἰνδοὺς ἐχειρώσατο,
[5, 2]   μυθευόμενα· καὶ κτίσμα εἶναι Διονύσου  τὴν   Νῦσαν ἤθελεν, ὡς ἤδη τε
[5, 1]   ἐκ τούτου ἐλευθέραν τε οἰκοῦμεν  τὴν   Νῦσαν καὶ αὐτοὶ αὐτόνομοι καὶ
[5, 22]   τῶν πεζῶν τῶν προσγενομένων πυκνοτέραν  τὴν   ξύγκλεισιν τῆς φάλαγγος ποιήσας αὐτὸς
[5, 6]   ὄρος ἔστε ἐπὶ τοῦ Ταύρου  τὴν   ξυμβολήν· τὴν δὲ ὡς πρὸς
[5, 26]   μὲν ἀπιέναι οἴκαδε ἐθέλοντας εἰς  τὴν   οἰκείαν ἀποπέμψω ἐπανάξω αὐτός,
[5, 26]   Μακεδονίᾳ καθήμενοι ἱκανὸν ἐποιούμεθα ἀπόνως  τὴν   οἰκείαν διασώζειν, Θρᾷκας τοὺς ὁμόρους
[5, 27]   αὐτός {τε} εἰ δοκεῖ, ἐς  τὴν   οἰκείαν καὶ τὴν μητέρα τὴν
[5, 7]   τὴν κατάκουσιν τῶν παραγγελμάτων οὔτε  τὴν   ὀξύτητα τοῦ ἔργου ἀφαιροῦνται. ~Ῥωμαίοις
[5, 28]   αὐτῷ συναγαγών, ὡς πάντα ἐς  τὴν   ὀπίσω ἀναχώρησιν αὐτῷ ἔφερεν, ἐκφαίνει
[5, 13]   καὶ οἱ σκοποὶ κατιδόντες αὐτῶν  τὴν   ὁρμὴν ὡς ἑκάστοις τάχους οἱ
[5, 8]   ἐπὶ ζευγῶν διεκομίσθη ἔστε ἐπὶ  τὴν   ὄχθην τοῦ Ὑδάσπου κἀκεῖ ξυμπηχθέντα
[5, 11]   ἑκατὸν σταδίους. παρὰ πᾶσαν δὴ  τὴν   ὄχθην φυλακαί τε αὐτῷ καθεστηκυῖαι
[5, 1]   δόρυ ἔχοντα· θαμβῆσαί τε ἰδόντας  τὴν   ὄψιν καὶ πεσόντας ἐς γῆν
[5, 3]   ἕω μέρη τῆς γῆς καὶ  τὴν   Παραπαμισαδῶν χώραν ὡς ἐπὶ Ἰνδοὺς
[5, 12]   καὶ τὴν Ἡφαιστίωνος ἱππαρχίαν καὶ  τὴν   Περδίκκου τε καὶ Δημητρίου καὶ
[5, 23]   ἐν κύκλῳ λίμνη ἐς  τὴν   πόλιν αὖθις ἀνεχώρησαν. Ἀλέξανδρος δὲ
[5, 1]   ἀποδειξάμενος. Νῦσάν τε οὖν ἐκάλεσε  τὴν   πόλιν Διόνυσος ἐπὶ τῆς τροφοῦ
[5, 29]   ἐπανῄει ὀπίσω. καὶ ἐνταῦθα καταλαμβάνει  τὴν   πόλιν ἐξῳκοδομημένην, ἥντινα Ἡφαιστίων αὐτῷ
[5, 24]   ἐνταῦθα δὴ ἀποστρέφονται αὖθις ἐς  τὴν   πόλιν. καὶ ἀπέθανον αὐτῶν ἐν
[5, 24]   πάντῃ προσθέντες αἱροῦσι κατὰ κράτος  τὴν   πόλιν. καὶ ἀποθνήσκουσι μὲν ἐν
[5, 23]   προτέρας ἥττης ἀπολείψουσι τῆς νυκτὸς  τὴν   πόλιν. καὶ συνέβη οὕτως ὅπως
[5, 23]   ἵναπερ μὴ εἶργεν λίμνη  τὴν   πόλιν καὶ φυλακὰς ἐν κύκλῳ
[5, 23]   ὡς τάχους εἶχον φυγῇ εἰς  τὴν   πόλιν κατεκλείσθησαν. καὶ Ἀλέξανδρος ταύτην
[5, 24]   φεύγοντας, ἐπανελθὼν ἐς τὰ Σάγγαλα  τὴν   πόλιν μὲν κατέσκαψε, τὴν χώραν
[5, 23]   τὴν ἡμέραν περιεστρατοπέδευσε τοῖς πεζοῖς  τὴν   πόλιν ὅσα γε ἠδυνήθη αὐτῷ
[5, 1]   δεησομένους Ἀλεξάνδρου ἀφεῖναι τῷ θεῷ  τὴν   πόλιν. παρελθεῖν τε δὴ ἐς
[5, 3]   ξυμμαχίαν παρὰ Ταξίλου ἧκον· καὶ  τὴν   πόλιν Τάξιλα, τὴν μεγίστην μεταξὺ
[5, 1]   αὐτῷ καὶ βάκχοι ἦσαν, κτίζει  τὴν   πόλιν τήνδε μνημόσυνον τῆς αὑτοῦ
[5, 21]   δι´ ἀσφαλείας ἐπέρχοιντο τῆς χώρας  τὴν   πολλὴν προνομεύοντες. ἐνταῦθα Ἡφαιστίωνα μὲν
[5, 17]   τὴν μὲν ὡς ἐπ´ Ἀλέξανδρον  τὴν   πολλήν τε καὶ κρατίστην, οἱ
[5, 16]   ἀλλὰ αὐτὸς μὲν ἅτε ἱπποκρατῶν  τὴν   πολλὴν τῆς ἵππου ἀναλαβὼν ἐπὶ
[5, 11]   Μακεδόνων τήν τε Ἀλκέτου καὶ  τὴν   Πολυπέρχοντος τάξιν καὶ τοὺς νομάρχας
[5, 5]   καθήκειν ἔστε ἐπὶ τὴν μεγάλην  τὴν   πρὸς ἕω τε καὶ Ἰνδοὺς
[5, 1]   σὺ αὐτὸς Ἀλεξάνδρειάν τε ἔκτισας  τὴν   πρὸς Καυκάσῳ ὄρει καὶ ἄλλην
[5, 21]   τῶν τοξοτῶν τοὺς ἡμίσεας, ἐς  τὴν   Πώρου τοῦ ἀφεστηκότος χώραν, κελεύσας
[5, 27]   τὴν οἰκείαν καὶ τὴν μητέρα  τὴν   σαυτοῦ ἰδὼν καὶ τὰ τῶν
[5, 28]   ἀπολιπόντες. ταῦτα εἰπόντα ἀπελθεῖν ἐς  τὴν   σκηνὴν μηδέ τινα τῶν ἑταίρων
[5, 1]   πόλιν. παρελθεῖν τε δὴ ἐς  τὴν   σκηνὴν τὴν Ἀλεξάνδρου τοὺς πρέσβεις
[5, 29]   ἔνθα δὴ διελὼν κατὰ τάξεις  τὴν   στρατιὰν δώδεκα βωμοὺς κατασκευάζειν προστάττει,
[5, 22]   τοὺς Ἰνδοὺς πρὶν ξυνταχθῆναι αὐτῷ  τὴν   στρατιὰν καὶ ὡς πληγὰς γίγνεσθαι
[5, 28]   ἀναχώρησιν αὐτῷ ἔφερεν, ἐκφαίνει ἐς  τὴν   στρατιάν, ὅτι ἔγνωσται ὀπίσω ἀποστρέφειν.
[5, 15]   ἀναστροφὰς τῶν ἵππων, ἐνταῦθα ἔτασσε  τὴν   στρατιάν, πρώτους μὲν τοὺς ἐλέφαντας
[5, 22]   καὶ Ἀλέξανδρος ἀναπαύσας τῇ ὑστεραίᾳ  τὴν   στρατιὰν τῇ τρίτῃ προὐχώρει ἐπὶ
[5, 24]   σαλπιγκταὶ ἐσήμαινον αὐτῷ καὶ αὐτὸς  τὴν   στρατιὰν ὡπλισμένην τε καὶ συντεταγμένην
[5, 17]   εὐρυχωρίᾳ τε καὶ κατὰ γνώμην  τὴν   σφῶν προσφερόμενοι τοῖς θηρίοις, ὅπῃ
[5, 17]   τῷ ἀγῶνι αὐτῷ ἐς τήνδε  τὴν   τάξιν καταστᾶσα, ὅπῃ προσπέσοι τῶν
[5, 16]   αὐτοῖς τὸν θυμόν. ὡς δὲ  τὴν   τάξιν κατεῖδε τῶν Ἰνδῶν, κατὰ
[5, 17]   οἱ Ἰνδοὶ ἀμφίστομον ἠναγκάσθησαν ποιῆσαι  τὴν   τάξιν τῆς ἵππου, τὴν μὲν
[5, 25]   πρὶν καὶ ἐπὶ μεῖζον προελθεῖν  τὴν   ταραχὴν τοῖς στρατιώταις καὶ τὴν
[5, 14]   ἔργῳ ἐπιγενέσθαι· εἰ δὲ πρὸς  τὴν   τόλμαν τῆς διαβάσεως ἄτοπον γενομένην
[5, 27]   παραυτίκα οὐ φοβερὰ καὶ κατὰ  τὴν   τοῦ μέλλοντος ἐλπίδα ἐν σπουδῇ
[5, 28]   ἐκείνης τῆς ἡμέρας καὶ ἐς  τὴν   τρίτην ἔτι ἀπ´ ἐκείνης, ὑπομένοντα,
[5, 17]   ἐπιστρέψειεν, ἐκεράϊζε καίπερ πυκνὴν οὖσαν  τὴν   τῶν Μακεδόνων φάλαγγα, καὶ οἱ
[5, 21]   Ἀλέξανδρον πέμπων αὑτόν τε καὶ  τὴν   ὑπὸ οἷ χώραν ἐνεδίδου Ἀλεξάνδρῳ,
[5, 5]   τὴν Μαιῶτιν, τοὺς δὲ ἐς  τὴν   Ὑρκανίαν καλουμένην θάλασσαν, καὶ ταύτην
[5, 26]   δὲ ἀπὸ τούτων ἔτι ἐπὶ  τὴν   Ὑρκανίαν ὡς ἐπὶ βορρᾶν ἄνεμον,
[5, 28]   διέλυσε τὸν ξύλλογον· ἐς δὲ  τὴν   ὑστεραίαν ξυγκαλέσας αὖθις ξὺν ὀργῇ
[5, 17]   ὡς ἐς πυκνοτάτην ξύγκλεισιν ἐπάγειν  τὴν   φάλαγγα ἐσήμηνε. καὶ οὕτως οἱ
[5, 23]   ἵππου πεζὸς ἐπῆγε τῶν πεζῶν  τὴν   φάλαγγα. καὶ ἀπὸ μὲν τῶν
[5, 16]   ἔχεσθαι αὐτῶν· τῶν πεζῶν δὲ  τὴν   φάλαγγα Σελεύκῳ καὶ Ἀντιγένει καὶ
[5, 14]   οὐ πόρρωθεν ἕξεσθαι αὐτῶν κατὰ  τὴν   φυγήν, ὡς πλείονα ἐν τῇ
[5, 22]   τῶν βαρβάρων καὶ τοῦ χωρίου  τὴν   φύσιν, ὡς μάλιστα πρὸς τὰ
[5, 20]   οὔ μοι μέλει. ἐπῄει δὲ  τὴν   χώραν αὐτῶν Ἀλέξανδρος τῶν τε
[5, 24]   Σάγγαλα τὴν πόλιν μὲν κατέσκαψε,  τὴν   χώραν δὲ τῶν Ἰνδῶν τοῖς
[5, 25]   πέραν τοῦ Ὑφάσιος εὐδαίμονά τε  τὴν   χώραν εἶναι ἐξηγγέλλετο καὶ ἀνθρώπους
[5, 29]   καὶ τὰ ἄλλα τὰ κατὰ  τὴν   χώραν ἐκόσμει.
[5, 25]   φεύγοντες ἁλίσκονται, οἱ δὲ ἀποφυγόντες  τὴν   χώραν ἡμῖν ἔρημον παραδιδόασιν,
[5, 21]   κακόν, ὅτι ἐξηγγέλθη πεφευγέναι ἀπολιπὼν  τὴν   χώραν ἧς ἦρχεν, ἐπενόει διώκειν
[5, 1]   τῆς τροφοῦ τῆς Νύσης καὶ  τὴν   χώραν Νυσαίαν· τὸ δὲ ὄρος
[5, 20]   αὐτόν τε Ἀλεξάνδρῳ Ἀβισάρην καὶ  τὴν   χώραν ὅσης ἦρχε. καίτοι πρό
[5, 19]   Ἀλεξάνδρῳ, καὶ Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνὰ  τὴν   χώραν πάντας ἀποκτενεῖν Οὐξίους, εἰ
[5, 10]   Ὑδάσπης περατὸς γίνεται. ~Ταύτην οὖν  τὴν   ὥραν τοῦ ἔτους προσμένειν ἐς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005