Alphabétiquement     [«   »]
αὐτούς 3
αὐτοὺς 12
αὑτοὺς 1
αὐτῷ 85
αὑτῷ 1
αὐτῶν 28
ἀφ´ 1
Fréquences     [«    »]
70
65 πρὸς
81 τῷ
85 αὐτῷ
94 ἐν
96 τὰ
107 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

αὐτῷ


Livre, Chapitre
[5, 4]   τεσσαράκοντα σταδίους λέγει ὅτι διέχουσιν  αὐτῷ   αἱ ὄχθαι, ἵνα δὲ πλατύτατος,
[5, 2]   τῆς θυγατρὸς τὸν παῖδα ξυμπέμψαι  αὐτῷ   Ἄκουφιν. Ἀλέξανδρον δὲ πόθος ἔλαβεν
[5, 1]   κρατιστεύοντα σφῶν, ὄνομα δὲ ἦν  αὐτῷ   Ἄκουφις, καὶ ξὺν αὐτῷ πρέσβεις
[5, 9]   τὸν πόρον· τά τε πλοῖα  αὐτῷ   ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ παραπλέοντα καὶ
[5, 10]   καθειστήκεσαν. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐξείργαστο  αὐτῷ   ἄφοβον τὸ τοῦ Πώρου εἰς
[5, 20]   ἐπινίκια ἔθυε, καὶ ἀγὼν ἐποιεῖτο  αὐτῷ   γυμνικὸς καὶ ἱππικὸς αὐτοῦ ἐπὶ
[5, 22]   κέρως δὲ ἑκατέρου οἱ τοξόται  αὐτῷ   διχῇ διακριθέντες ἐτάχθησαν. ἐκτάσσοντι δὲ
[5, 7]   κατὰ τοῦ ποταμοῦ διηνεκὴς ἐποιήθη  αὐτῷ·   δοκεῖ δ´ ἔμοιγε πλοίοις μᾶλλον
[5, 23]   ἐπιτάττει ἐνταῦθα, τῶν τε ὑπασπιστῶν  αὐτῷ   δοὺς χιλιαρχίας τρεῖς καὶ τοὺς
[5, 16]   ὡς δὲ καὶ φάλαγξ  αὐτῷ   δρόμῳ συνάψασα ὁμοῦ ἤδη ἦν,
[5, 9]   δὲ ὁρῶντι Ἀλεξάνδρῳ κινητέα καὶ  αὐτῷ   ἐδόκει στρατιὰ πολλαχῇ, ὡς
[5, 10]   τε ἵπποι οὐκ ἂν ἐδόκουν  αὐτῷ   ἐθελῆσαι οὐδὲ ἐπιβῆναι τῆς ὄχθης
[5, 8]   Ἐπέκεινα γὰρ τοῦ Ὑδάσπου Πῶρος  αὐτῷ   εἶναι ἐξηγγέλλετο ξὺν τῇ στρατιᾷ
[5, 2]   ἰδεῖν σύσκιον, καὶ θήρας ἐν  αὐτῷ   εἶναι θηρίων παντοδαπῶν. καὶ τοὺς
[5, 8]   εἰπεῖν, ὅτι μηδὲ οἱ συστρατεύσαντες  αὐτῷ   εἶπον. ἀλλά μοι δοκεῖ ὡς
[5, 13]   οἱ γὰρ ἱππεῖς πρῶτοι ἐτετάχατο  αὐτῷ   ἐκβαίνειν· καὶ τούτους ἄγων προῄει
[5, 29]   τὴν πόλιν ἐξῳκοδομημένην, ἥντινα Ἡφαιστίων  αὐτῷ   ἐκτειχίσαι ἐτάχθη· καὶ ἐς ταύτην
[5, 21]   τὸν Ἀκεσίνην χαλεπῶς. προχωροῦντι δὲ  αὐτῷ   ἐπέκεινα τῆς ὄχθης τοῦ Ὑδραώτου
[5, 11]   ἄγῃ, μέρος δέ τι ὑπολειφθῇ  αὐτῷ   ἐπὶ στρατοπέδου καὶ ἐλέφαντες, σὺ
[5, 4]   καὶ ὅτι αἱ πηγαί εἰσιν  αὐτῷ   ἐπὶ τάδε τοῦ ὄρους τοῦ
[5, 13]   δέος ἦν αὖθις ἄλλου δεῆσαι  αὐτῷ   ἐπὶ τῇ διαβάσει ἴσου τῷ
[5, 3]   ἐπὶ τῷ ποταμῷ· καὶ γίγνεται  αὐτῷ   ἐπὶ τῇ διαβάσει τὰ ἱερά.
[5, 8]   ποταμὸν τὰ πλοῖα ὅσα παρεσκεύαστο  αὐτῷ   ἐπὶ τοῦ πόρου τοῦ Ἰνδοῦ
[5, 17]   παραγγέλματος, ἀλλὰ ἐν τῷ ἀγῶνι  αὐτῷ   ἐς τήνδε τὴν τάξιν καταστᾶσα,
[5, 15]   δὲ τῶν πεζῶν ἵππος  αὐτῷ   ἐτέτακτο καὶ πρὸ ταύτης τὰ
[5, 22]   κατὰ δὲ τὸ εὐώνυμον Περδίκκας  αὐτῷ   ἐτέτακτο τήν τε αὑτοῦ ἔχων
[5, 15]   ἐπὶ τούτοις δὲ οἱ πεζοὶ  αὐτῷ   ἐτετάχατο, οὐκ ἴσον τὸ μέτωπον
[5, 15]   ἐνέτυχε χωρίῳ, ἵνα οὐ πηλὸς  αὐτῷ   ἐφαίνετο, ἀλλὰ ὑπὸ ψάμμου γὰρ
[5, 22]   Ἰνδῶν ἁμάξας. ταύτῃ γὰρ εὐπροσοδώτερον  αὐτῷ   ἐφαίνετο τὸ χωρίον καὶ οὐ
[5, 28]   πάντα ἐς τὴν ὀπίσω ἀναχώρησιν  αὐτῷ   ἔφερεν, ἐκφαίνει ἐς τὴν στρατιάν,
[5, 12]   καὶ μὲν ἄλλη στρατιὰ  αὐτῷ   ἱππικὴ τῶν διφθερῶν ἐπιβᾶσα
[5, 27]   τῷ εὐτυχεῖν σωφροσύνη. σοὶ γὰρ  αὐτῷ   ἡγουμένῳ καὶ στρατιὰν τοιαύτην ἄγοντι
[5, 12]   καὶ τὴν ἄκραν, ἔνθεν διαβαίνειν  αὐτῷ   ἦν ἐγνωσμένον. καὶ ἐνταῦθα ἐπληροῦντο
[5, 3]   τριάκοντα· καὶ ἱππεῖς δὲ ἑπτακόσιοι  αὐτῷ   Ἰνδῶν ἐς ξυμμαχίαν παρὰ Ταξίλου
[5, 14]   Ἀλέξανδρόν τε καὶ τοὺς ξὺν  αὐτῷ   ἱππέας. καὶ γὰρ καὶ ἀφικέσθαι
[5, 11]   δὴ τὴν ὄχθην φυλακαί τε  αὐτῷ   καθεστηκυῖαι ἦσαν, διαλείπουσαι ὅσον ξύμμετρον
[5, 24]   τούτῳ οἵ τε σαλπιγκταὶ ἐσήμαινον  αὐτῷ   καὶ αὐτὸς τὴν στρατιὰν ὡπλισμένην
[5, 1]   τῶν ἀπομάχων στρατιωτῶν, οἳ δὴ  αὐτῷ   καὶ βάκχοι ἦσαν, κτίζει τὴν
[5, 12]   μᾶλλόν τι παρασκευή τε  αὐτῷ   καὶ ἐπιχείρησις ἐς
[5, 15]   ἐμβεβλῆσθαι τοὺς λόχους. ἦσαν δὲ  αὐτῷ   καὶ κατὰ τὰ κέρατα ἔτι
[5, 13]   ἄκρα τῆς φάλαγγος οἱ τοξόται  αὐτῷ   καὶ οἱ Ἀγριᾶνες {καὶ} οἱ
[5, 18]   πάντες ἐπεστράφησαν. ~Καὶ ἐν τῷ  αὐτῷ   Κρατερός τε καὶ οἱ ἄλλοι
[5, 12]   καὶ τοῦ μεγάλου στρατοπέδου, ἵνα  αὐτῷ   Κρατερὸς ὑπελέλειπτο, Μελέαγρός τε καὶ
[5, 21]   ἐνταῦθα Ἡφαιστίωνα μὲν ἐκπέμπει δοὺς  αὐτῷ   μέρος τῆς στρατιᾶς, πεζῶν μὲν
[5, 3]   θύει Ἀλέξανδρος τοῖς θεοῖς ὅσοις  αὐτῷ   νόμος καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικὸν
[5, 12]   τῶν πλοίων δὲ τὰ πολλὰ  αὐτῷ   ξυντετμημένα παρεκεκόμιστο ἐς τὸν χῶρον
[5, 9]   τὰ δὲ σκοπῶν ὅπῃ εὐπορώτερος  αὐτῷ   ποταμὸς φανεῖται, τοὺς δὲ,
[5, 14]   ἐπεποίητο, ὡς εἰ μὲν προσμίξειαν  αὐτῷ   οἱ ἀμφὶ τὸν Πῶρον ξὺν
[5, 29]   αὑτοῦ πόνων. ὡς δὲ κατεσκευασμένοι  αὐτῷ   οἱ βωμοὶ ἦσαν, θύει δὴ
[5, 8]   τοῦ Ἀβισάρου καὶ ἄλλοι ξὺν  αὐτῷ   οἱ δοκιμώτατοι, καὶ παρὰ Δοξάρεως
[5, 13]   νυκτὸς κατασχών, ὥστε οὐκ ἐξεύρισκον  αὐτῷ   οἱ ἱππεῖς τὸν πόρον, καὶ
[5, 18]   λυπηροὺς πλανωμένους, τῶν δὲ πεζῶν  αὐτῷ   οἱ πλείους ἀπολώλεσαν, οὐχ ᾗπερ
[5, 24]   καὶ τοῦ τείχους. καὶ ταῦτ´  αὐτῷ   οἱ στρατιῶται ἐν τῇ νυκτὶ
[5, 20]   καὶ τοὺς τοξότας· καὶ προσεχώρουν  αὐτῷ   ὁμολογίᾳ πάντες. καὶ ἔλαβε πόλεις
[5, 8]   τε τὰ πλοῖα καὶ ἐκομίσθη  αὐτῷ,   ὅσα μὲν βραχύτερα διχῇ διατμηθέντα,
[5, 15]   πηλοῦ ἀχρεῖα. Πῶρος δέ, ὡς  αὐτῷ   ὅσοι ἱππεῖς ἐκ τῆς φυγῆς
[5, 9]   αὐτοὺς πολλαχῇ διέπεμπε. σῖτος δὲ  αὐτῷ   πάντοθεν ἐκ τῆς ἐπὶ τάδε
[5, 22]   διχῇ διακριθέντες ἐτάχθησαν. ἐκτάσσοντι δὲ  αὐτῷ   παρεγένοντο καὶ οἱ ἀπὸ τῆς
[5, 3]   ποταμόν, καταλαμβάνει γέφυράν τε ἐπ´  αὐτῷ   πεποιημένην πρὸς Ἡφαιστίωνος καὶ πλοῖα
[5, 24]   ἐπέκεινα Ἰνδοὺς καταστρέψαιτο. οὐδὲ ἐφαίνετο  αὐτῷ   πέρας τι τοῦ πολέμου ἔστε
[5, 23]   τὴν πόλιν ὅσα γε ἠδυνήθη  αὐτῷ   περιβαλεῖν φάλαγξ· ἐπὶ πολὺ
[5, 1]   τε ἄλλοις καὶ τὸ κράνος  {αὐτῷ}   περικείμενον καὶ τὸ δόρυ ἔχοντα·
[5, 10]   ἐπὶ στρατοπέδου ἔμενε· σκοποὶ δὲ  αὐτῷ   πολλαχοῦ τῆς ὄχθης καθειστήκεσαν. Ἀλέξανδρος
[5, 1]   ἦν αὐτῷ Ἄκουφις, καὶ ξὺν  αὐτῷ   πρέσβεις τῶν δοκιμωτάτων τριάκοντα, δεησομένους
[5, 15]   τὴν δὲ ἵππον ταύτην προτεταγμένην  αὐτῷ   προπορεύεσθαι πρὸ τοῦ ἄλλου στρατοῦ.
[5, 5]   τούτῳ Ταῦρος· καὶ ἐμοὶ  αὐτῷ   πρότερόν ποτε ἐπὶ τῷδε λέλεκται
[5, 13]   ἐπιβὰς τριακοντόρου ἐπέρα καὶ ἅμα  αὐτῷ   Πτολεμαῖός τε καὶ Περδίκκας καὶ
[5, 28]   ἑταίρων καὶ τοὺς μάλιστα ἐπιτηδείους  αὐτῷ   συναγαγών, ὡς πάντα ἐς τὴν
[5, 18]   γὰρ τοῦ ἄλλου σώματος ἤρκει  αὐτῷ   τὰ βέλη θώραξ περιττὸς
[5, 28]   ἐθύετο, θυομένῳ δὲ οὐκ ἐγίγνετο  αὐτῷ   τὰ ἱερά. τότε δὴ τοὺς
[5, 11]   κατὰ μὲν τὸ στρατόπεδον φανερῶς  αὐτῷ   τὰ τῆς διαβάσεως παρεσκευάζετο. καὶ
[5, 3]   τε ποταμοῦ καὶ Ὑδάσπου, ὅτι  αὐτῷ   Ταξίλης ἐνδίδωσιν. ἐνταῦθα θύει Ἀλέξανδρος
[5, 22]   ποιήσασθαι τοὺς Ἰνδοὺς πρὶν ξυνταχθῆναι  αὐτῷ   τὴν στρατιὰν καὶ ὡς πληγὰς
[5, 14]   φόνον γενόμενον ὀλίγον ἔτι ὑπολείπεσθαι  αὐτῷ   τὸ ἔργον. Ἀριστόβουλος δὲ λέγει
[5, 13]   ὡς δὲ καὶ τοῦτο ἐπεπέρατο  αὐτῷ   τὸ ὕδωρ, ἐπὶ μὲν τὸ
[5, 21]   διαβάσεως, οἳ τόν τε σῖτον  αὐτῷ   τὸν ἐκ τῆς ἤδη ὑπηκόου
[5, 19]   ἀποκτενεῖν Οὐξίους, εἰ μὴ ἀπάξουσιν  αὐτῷ   τὸν ἵππον· καὶ ἀπήχθη εὐθὺς
[5, 15]   τῆς φάλαγγος τῶν πεζῶν παραταθῆναι  αὐτῷ   τοὺς ἐλέφαντας ἐπὶ μετώπου καὶ
[5, 24]   σωματοφύλαξ. Θάψας δὲ ὡς νόμος  αὐτῷ   τοὺς τελευτήσαντας Εὐμενῆ τὸν γραμματέα
[5, 2]   αὖθις ἀφικομένῳ δεῦρο ἐν τῷ  αὐτῷ   τούτῳ κόσμῳ φανείη πόλις.
[5, 5]   τῷ Σκυθικῷ Καυκάσῳ, καθάπερ οὖν  αὐτῷ   τούτῳ Ταῦρος· καὶ ἐμοὶ
[5, 15]   ἀποχωρήσει βαρέα γενόμενα καὶ ἐν  αὐτῷ   τῷ ἔργῳ ὑπὸ πηλοῦ ἀχρεῖα.
[5, 26]   φέρουσιν. εἰ δέ τις καὶ  αὐτῷ   τῷ πολεμεῖν ποθεῖ ἀκοῦσαι
[5, 23]   κατασείειν τὸ τεῖχος. αὐτομολήσαντες δὲ  αὐτῷ   τῶν ἐκ τῆς πόλεώς τινες
[5, 24]   τὰς ξυναφεστώσας τοῖς Σαγγάλοις δοὺς  αὐτῷ   τῶν ἱππέων ἐς τριακοσίους, {φράσοντα{
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005