Alphabétiquement     [«   »]
τόλμαν 2
τολμῆσαι 1
τολμώντων 1
τὸν 123
τόν 3
τοξάρχῃ 1
τοξευμάτων 1
Fréquences     [«    »]
118 ἐπὶ
119 ἐς
120 μὲν
123 τὸν
130 τῆς
143 τοὺς
152 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

τὸν


Livre, Chapitre
[5, 20]   Πώρῳ τάττεσθαι· τότε δὲ καὶ  τὸν   ἀδελφὸν τὸν αὑτοῦ ξὺν τοῖς
[5, 29]   ἐπὶ τῷ Ἀκεσίνῃ ποταμῷ. καὶ  τὸν   Ἀκεσίνην αὖ διαβὰς ἐπὶ τὸν
[5, 29]   διαβὰς δὲ τὸν Ὑδραώτην, ἐπὶ  τὸν   Ἀκεσίνην αὖ ἐπανῄει ὀπίσω. καὶ
[5, 20]   κοσμήσοντας. Αὐτὸς δὲ ὡς ἐπὶ  τὸν   Ἀκεσίνην ποταμὸν προὐχώρει. τούτου τοῦ
[5, 21]   τὸν Ὑδραώτην ποταμόν, οὐ καθάπερ  τὸν   Ἀκεσίνην χαλεπῶς. προχωροῦντι δὲ αὐτῷ
[5, 1]   καὶ θαρρεῖν ἐκέλευσε, τότε δὴ  τὸν   Ἄκουφιν ἀρξάμενον λέγειν ὧδε.
[5, 21]   πολέμια ξυνειστήκει Ἀλεξάνδρῳ τὰ πρὸς  τὸν   ἄλλον Πῶρον, πρέσβεις παρ´ Ἀλέξανδρον
[5, 20]   τότε δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν  τὸν   αὑτοῦ ξὺν τοῖς ἄλλοις πρέσβεσι
[5, 14]   ξὺν ἑξήκοντα ἅρμασι μόνοις ἐκπέμψαι  τὸν   αὑτοῦ παῖδα· δὴ ὡς
[5, 15]   τε τῶν Μακεδόνων καὶ αὐτὸν  τὸν   βασιλέα διαγωνίσασθαι. ἀλλὰ καὶ ὣς
[5, 27]   ἦν οὔτε ἀντιλέγειν τολμώντων πρὸς  τὸν   βασιλέα ἐκ τοῦ εὐθέος οὔτε
[5, 25]   κινδύνους ἐκ κινδύνων ἐπαναιρούμενον ὁρῶντες  τὸν   βασιλέα· ξύλλογοί τε ἐγίγνοντο κατὰ
[5, 28]   καὶ ἐξαγγέλλειν τοῖς οἰκείοις, ὅτι  τὸν   βασιλέα σφῶν ἐν μέσοις τοῖς
[5, 14]   καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ἀποθανεῖν  τὸν   Βουκεφάλαν, φίλτατον Ἀλεξάνδρῳ ὄντα τὸν
[5, 27]   πολλάκις μὲν Ἀλέξανδρος ἐκέλευε λέγειν  τὸν   βουλόμενον, εἰ δή τις τὰ
[5, 24]   νόμος αὐτῷ τοὺς τελευτήσαντας Εὐμενῆ  τὸν   γραμματέα ἐκπέμπει ἐς τὰς δύο
[5, 2]   χώρας τῆς Νυσαίας κατέστησεν αὐτός.  τὸν   δὲ Ἄκουφιν ταῦτα ἀκούσαντα ἐπιμειδιᾶσαι
[5, 3]   τὸν Προμηθέα τῶν δεσμῶν ἀπέλυσε.  τὸν   δὲ Καύκασον τὸ ὄρος ἐκ
[5, 5]   ὕστερον τῷδε τῷ ὀνόματι κληθήσεται·  τὸν   δὲ Καύκασον τοῦτον καθήκειν ἔστε
[5, 2]   ἀλλὰ μηδὲ ἀντ´ αὐτῶν ἄλλους·  τὸν   δὲ παῖδα ἄρα τοῦ Ἀκούφιος
[5, 23]   εἴργειν τοὺς βαρβάρους τοῦ πρόσω,  τὸν   δὲ σαλπιγκτὴν κέλευε σημαίνειν· ὑμεῖς
[5, 18]   ἐς τοσόνδε ἀγωνισάμενος, τετρωμένος δὲ  τὸν   δεξιὸν ὦμον, ὃν δὴ γυμνὸν
[5, 2]   ὡς καὶ στεφανώσασθαι εἶχον, ἐφυμνοῦντας  τὸν   Διόνυσόν τε καὶ τὰς ἐπωνυμίας
[5, 21]   οἳ τόν τε σῖτον αὐτῷ  τὸν   ἐκ τῆς ἤδη ὑπηκόου τῶν
[5, 14]   φθάσαι δὲ περάσαντα Ἀλέξανδρον καὶ  τὸν   ἐκ τῆς νήσου τὸν τελευταῖον
[5, 18]   δὴ καὶ αὐτὸς ἀπεχώρει ἐπιστρέψας  τὸν   ἐλέφαντα. καὶ Ἀλέξανδρος μέγαν τε
[5, 18]   δίψους ἅμα ἐκρατεῖτο, ἐπέστησέ τε  τὸν   ἐλέφαντα καὶ κατέβη ἀπ´ αὐτοῦ·
[5, 7]   ἀπήρκεσαν, ὡς λέγει Ἡρόδοτος ζευχθῆναι  τὸν   Ἑλλήσποντον, ὅτῳ τρόπῳ Ῥωμαίοις
[5, 24]   τὰς ταύτῃ φυλακὰς οὐδὲ Πτολεμαῖον  τὸν   ἐπ´ αὐταῖς τεταγμένον, ἀλλὰ ἐν
[5, 2]   ἀρίστους ἐπιλεξαμένους· Ἄκουφιν δὲ εἶναι  τὸν   ἐπιλεγόμενον, ὅντινα καὶ ὕπαρχον τῆς
[5, 21]   παρ´ αὑτόν. αὐτὸς δὲ Πῶρον  τὸν   ἕτερον τὸν κακόν, ὅτι ἐξηγγέλθη
[5, 27]   γένη, εἰ δὲ βούλει, ἐς  τὸν   Εὔξεινον πόντον, εἰ δέ, ἐπὶ
[5, 7]   τῷ Ῥήνῳ τῷ Κελτικῷ, καὶ  τὸν   Εὐφράτην καὶ τὸν Τίγρητα, ὁσάκις
[5, 5]   δὲ ὡς ἐπὶ νότον ἄνεμον  τὸν   Εὐφράτην τε εἶναι καὶ τὸν
[5, 2]   πρὸς τοῦ Διονύσου καὶ ἀνευάσαι  τὸν   θεὸν καὶ βακχεῦσαι. ~Καὶ ταῦτα
[5, 23]   αὑτοὺς ἕκαστοι ξυντεταγμένοι ἰέναι ἐπὶ  τὸν   θόρυβον, ἵνα σάλπιγξ
[5, 16]   τοὺς πεζοὺς ἔστε καταστῆναι αὐτοῖς  τὸν   θυμόν. ὡς δὲ τὴν τάξιν
[5, 18]   παρ´ αὐτὸν πρῶτα μὲν Ταξίλην  τὸν   Ἰνδόν· καὶ Ταξίλης προσιππεύσας ἐφ´
[5, 3]   Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀφίκετο ἐπὶ  τὸν   Ἰνδὸν ποταμόν, καταλαμβάνει γέφυράν τε
[5, 8]   τὸν Πολεμοκράτους πέμψας ὀπίσω ἐπὶ  τὸν   Ἰνδὸν ποταμὸν τὰ πλοῖα ὅσα
[5, 5]   εἶναι καὶ τὸν Τίγρητα καὶ  τὸν   Ἰνδόν τε καὶ τὸν Ὑδάσπην
[5, 4]   μέσον τούτοιν. Τοῦτον τὸν ποταμὸν  τὸν   Ἰνδὸν ὑπὸ τὴν ἕω διέβαινε
[5, 6]   δὲ λέγει ἀφικέσθαι παρὰ Σανδράκοττον  τὸν   Ἰνδῶν βασιλέα, ἐλαχίστην δὲ ὅσην
[5, 18]   ἀπήλασεν ἀπὸ τοῦ Πώρου πρόσω  τὸν   ἵππον. Ἀλέξανδρος δὲ οὐδὲ ἐπὶ
[5, 14]   Ἀλέξανδρον τρωθῆναι πρὸς αὐτοῦ καὶ  τὸν   ἵππον αὐτοῦ ἀποθανεῖν τὸν Βουκεφάλαν,
[5, 19]   Οὐξίους, εἰ μὴ ἀπάξουσιν αὐτῷ  τὸν   ἵππον· καὶ ἀπήχθη εὐθὺς ἐπὶ
[5, 14]   τὸν Βουκεφάλαν, φίλτατον Ἀλεξάνδρῳ ὄντα  τὸν   ἵππον, καὶ τοῦτον τρωθέντα ὑπὸ
[5, 19]   ἀπαντᾷ τῷ Πώρῳ· καὶ ἐπιστήσας  τὸν   ἵππον τό τε μέγεθος ἐθαύμαζεν,
[5, 17]   τῶν Ἰνδῶν καὶ Ἀλέξανδρος ἰδὼν  τὸν   καιρὸν ἐν αὐτῇ τῇ ἐπὶ
[5, 21]   αὐτὸς δὲ Πῶρον τὸν ἕτερον  τὸν   κακόν, ὅτι ἐξηγγέλθη πεφευγέναι ἀπολιπὼν
[5, 3]   Ἀλεξάνδρου ἕνεκα δόξης, ὡς ὑπὲρ  τὸν   Καύκασον ἄρα ἐλθόντα Ἀλέξανδρον. ἔν
[5, 6]   πρὸς βορρᾶν δὲ αὐτῆς ἀπείργειν  τὸν   Καύκασον τὸ ὄρος ἔστε ἐπὶ
[5, 2]   παντοδαπῶν. καὶ τοὺς Μακεδόνας ἡδέως  τὸν   κισσὸν ἰδόντας, οἷα δὴ διὰ
[5, 1]   ἐκπέμπουσι παρ´ αὐτὸν οἱ Νυσαῖοι  τὸν   κρατιστεύοντα σφῶν, ὄνομα δὲ ἦν
[5, 23]   τοῦ χάρακος. δὲ Πτολεμαῖον  τὸν   Λάγου ἐπιτάττει ἐνταῦθα, τῶν τε
[5, 8]   σατράπην τῶν ταύτῃ Ἰνδῶν Φίλιππον  τὸν   Μαχάτα φρουράν τε ἀπολείπει ἐν
[5, 26]   Μακεδόσι τε καὶ τοῖς ξυμμάχοις  τὸν   μὲν Ἰνδικὸν κόλπον ξύρρουν ὄντα
[5, 14]   ἀκοντισταὶ ἑκατέρωθεν ἐπέστησαν. ~Οὕτως ἐκτάξας  τὸν   μὲν πεζὸν στρατὸν ἐν κόσμῳ
[5, 6]   τῇ ἐκβολῇ τοῦ Αἰγύπτου ποταμοῦ  τὸν   Μενέλεων στῆσαι τὰς νέας. εἰ
[5, 18]   εἶναι ἐκ παλαιοῦ τῷ Πώρῳ  τὸν   Μερόην ἔμαθεν. Πῶρος δὲ ὡς
[5, 2]   ἐλθεῖν τε ἐς τὸ ὄρος  τὸν   Μηρὸν ξὺν τοῖς ἑταίροις τοῖς
[5, 1]   ἐπωνόμασε Διόνυσος, ὅτι δὴ κατὰ  τὸν   μῦθον ἐν μηρῷ τῷ τοῦ
[5, 28]   ὄκνῳ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων διέλυσε  τὸν   ξύλλογον· ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν
[5, 21]   Ἀλέξανδρον, ὡς τὸν Πῶρον ἐκεῖνον  τὸν   ὁμώνυμον, φεύγει τὴν ἑαυτοῦ ἀναλαβὼν
[5, 14]   ἱππέας ἄγοντα ἀφικέσθαι τοῦ Πώρου  τὸν   παῖδα, ἅρματα δὲ ἑκατὸν καὶ
[5, 15]   στρατιᾷ ἐς τὸ καρτερώτατον καὶ  τὸν   παῖδα ἐν τῇ μάχῃ τετελευτηκότα
[5, 2]   τοῦ Ἀκούφιος καὶ τῆς θυγατρὸς  τὸν   παῖδα ξυμπέμψαι αὐτῷ Ἄκουφιν. Ἀλέξανδρον
[5, 15]   πεσεῖν δὲ καὶ τοῦ Πώρου  τὸν   παῖδα· τὰ δὲ ἅρματα αὐτοῖς
[5, 14]   ἄλλως λέγει. ἐκπεμφθῆναι μὲν γὰρ  τὸν   παῖδα ὑπὸ τοῦ Πώρου λέγει
[5, 5]   ἄτοπα ζῷα αὐτόθι φύεται καὶ  τὸν   παράπλουν αὐτὸν τῆς ἔξω θαλάσσης.
[5, 27]   τὰς πολλὰς καὶ μεγάλας ἐς  τὸν   πατρῷον οἶκον κομίσας οὕτω δὴ
[5, 8]   ὡς ἔγνω Ἀλέξανδρος, Κοῖνον μὲν  τὸν   Πολεμοκράτους πέμψας ὀπίσω ἐπὶ τὸν
[5, 10]   μεῖναι ἐπὶ τῶν διφθερῶν κατὰ  τὸν   πόρον, ἀλλ´ ἐκπηδᾶν γὰρ ἐς
[5, 14]   αὐτὸς Ἀλέξανδρος διαβέβηκεν τοῦ Ὑδάσπου  τὸν   πόρον μέρος γέ τι
[5, 10]   εἴ πῃ λάθοι ὑφαρπάσας ὀξέως  τὸν   πόρον. μὲν δὴ αὐτὸς
[5, 13]   οὐκ ἐξεύρισκον αὐτῷ οἱ ἱππεῖς  τὸν   πόρον, καὶ δέος ἦν αὖθις
[5, 18]   κατεῖδον Ἀλέξανδρον, ἐπέρων καὶ αὐτοὶ  τὸν   πόρον. καὶ οὗτοι οὐ μείονα
[5, 9]   εἶδεν Ἀλέξανδρον αὐτὸς μένων ἐφύλαττε  τὸν   πόρον· ὅσα δὲ ἄλλα τοῦ
[5, 11]   δὲ Κρατερῷ μὴ πρὶν διαβαίνειν  τὸν   πόρον πρὶν ἀπαλλαγῆναι Πῶρον ξὺν
[5, 9]   τοῦ χειμῶνος πολλαχῇ παραδοῦναί οἱ  τὸν   πόρον· τά τε πλοῖα αὐτῷ
[5, 20]   τῶν διφθερῶν περῶσιν εὐμαρῆ γενέσθαι  τὸν   πόρον, τοὺς δὲ ἐν τοῖς
[5, 7]   τῶν νεῶν, ὅσαι ἱκαναὶ γεφυρῶσαι  τὸν   πόρον, χωρεῖ τὸ ἔργον. ἑκατέρωθεν
[5, 21]   χρήσασθαι τῷ ῥεύματι. ~Περάσας δὲ  τὸν   ποταμὸν Κοῖνον μὲν ξὺν τῇ
[5, 4]   αὐτοῦ τὸ μέσον τούτοιν. Τοῦτον  τὸν   ποταμὸν τὸν Ἰνδὸν ὑπὸ τὴν
[5, 3]   τόν τε ἀετὸν ἀπέκτεινε καὶ  τὸν   Προμηθέα τῶν δεσμῶν ἀπέλυσε. τὸν
[5, 9]   ἐδόκει στρατιὰ πολλαχῇ, ὡς  τὸν   Πῶρον ἀμφίβολον γίνεσθαι. διελὼν δὴ
[5, 21]   οὐχ οὕτω τι Ἀλέξανδρον, ὡς  τὸν   Πῶρον ἐκεῖνον τὸν ὁμώνυμον, φεύγει
[5, 13]   ἵπποι εἶχον ἤλαυνον ὡς ἐπὶ  τὸν   Πῶρον. ἐν τούτῳ δὲ Ἀλέξανδρος
[5, 18]   ἐφαίνετο τῷ ἐλέφαντι ὃς ἔφερε  τὸν   Πῶρον ἐπιστῆσαί τε ἠξίου τὸ
[5, 14]   μὲν προσμίξειαν αὐτῷ οἱ ἀμφὶ  τὸν   Πῶρον ξὺν τῇ δυνάμει ἁπάσῃ,
[5, 9]   δὲ πεζῶν, οὐκ εἴα ἠρεμεῖν  τὸν   Πῶρον, οὐδὲ ἕν τι ἐπιλεξάμενον
[5, 14]   καὶ ἀφικέσθαι ξὺν μείζονι δυνάμει  τὸν   Πώρου παῖδα, καὶ αὐτόν τε
[5, 14]   τὸ ἔργον. Ἀριστόβουλος δὲ λέγει  τὸν   Πώρου παῖδα φθάσαι ἀφικόμενον σὺν
[5, 7]   τοῦ ἀνέχειν τὴν ναῦν πρὸς  τὸν   ῥοῦν. ἅμα δὲ δὴ μία
[5, 11]   τὴν ἐπιχείρησιν, ταύτῃ ἔγνω διαβιβάζειν  τὸν   στρατόν. ἀπέχει δὲ τε
[5, 12]   διαβαίνειν παρηγγέλλετο κατὰ μέρος, διελόντας  τὸν   στρατόν, ὁπότε ξυνεχομένους ἤδη ἐν
[5, 9]   γίνεσθαι. διελὼν δὴ ἐς πολλὰ  τὸν   στρατὸν τοὺς μὲν αὐτὸς ἄλλῃ
[5, 18]   ἰδὼν ἄνδρα ἐχθρὸν ἐκ παλαιοῦ  τὸν   Ταξίλην ἐπιστρέψας ἀνήγετο ὡς ἀκοντίσων·
[5, 5]   ἀποχρῶν ἐφαίνετο, τοσόνδε μοι ἀναγεγράφθω·  τὸν   Ταῦρον τὸ ὄρος ἀπείργειν τὴν
[5, 14]   καὶ τὸν ἐκ τῆς νήσου  τὸν   τελευταῖον πόρον. ~Καὶ ἐπὶ τούτους
[5, 5]   τὸν Εὐφράτην τε εἶναι καὶ  τὸν   Τίγρητα καὶ τὸν Ἰνδόν τε
[5, 7]   Κελτικῷ, καὶ τὸν Εὐφράτην καὶ  τὸν   Τίγρητα, ὁσάκις κατέλαβεν αὐτοὺς ἀνάγκη,
[5, 29]   τὸν Ἀκεσίνην αὖ διαβὰς ἐπὶ  τὸν   Ὑδάσπην ἧκεν, ἵνα καὶ τῶν
[5, 5]   καὶ τὸν Ἰνδόν τε καὶ  τὸν   Ὑδάσπην καὶ Ἀκεσίνην καὶ Ὑδραώτην
[5, 8]   αὐτὸς δὲ ἦγεν ὡς ἐπὶ  τὸν   Ὑδάσπην ποταμόν. Ἐπέκεινα γὰρ τοῦ
[5, 8]   ὕπαρχοι ἦγον, ᾔει ὡς ἐπὶ  τὸν   Ὑδάσπην ποταμόν. ~Καὶ Ἀλέξανδρός τε
[5, 8]   ξυντεμόντα κελεύει φέρειν ὡς ἐπὶ  τὸν   Ὑδάσπην ποταμόν. καὶ ξυνετμήθη τε
[5, 19]   ξυνέβη καὶ ἔνθεν ὁρμηθεὶς ἐπέρασε  τὸν   Ὑδάσπην ποταμὸν πόλεις ἔκτισεν Ἀλέξανδρος.
[5, 29]   ἄρχειν προσέθηκεν, αὐτὸς δὲ ἐπὶ  τὸν   Ὑδραώτην ἀνέστρεφε. διαβὰς δὲ τὸν
[5, 21]   δὲ τῆς χώρας ἔστε ἐπὶ  τὸν   Ὑδραώτην ἐπῆλθε, φυλακὰς ὑπέλιπεν ἐν
[5, 29]   τὸν Ὑδραώτην ἀνέστρεφε. διαβὰς δὲ  τὸν   Ὑδραώτην, ἐπὶ τὸν Ἀκεσίνην αὖ
[5, 21]   τοῦτον ἐλαύνων Ἀλέξανδρος ἀφικνεῖται ἐπὶ  τὸν   Ὑδραώτην ποταμόν, ἄλλον αὖ τοῦτον
[5, 21]   ἄρχειν ἐγχειρίσαι. αὐτὸς δ´ ἐπέρα  τὸν   Ὑδραώτην ποταμόν, οὐ καθάπερ τὸν
[5, 25]   Ὑδραώτης, τί ὀκνεῖτε καὶ  τὸν   Ὕφασιν καὶ τὰ ἐπέκεινα τοῦ
[5, 24]   δὲ ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπὶ  τὸν   Ὕφασιν ποταμὸν προὐχώρει, ὡς καὶ
[5, 10]   ἱππέων, ἀλλὰ κενὸν γὰρ γνοὺς  τὸν   φόβον κατὰ χώραν ἐπὶ στρατοπέδου
[5, 15]   πολεμίων, οὔτε ξὺν ἵπποις διὰ  τὸν   φόβον τῶν ἵππων, πεζούς τε
[5, 14]   ὡς πλείονα ἐν τῇ ἀποχωρήσει  τὸν   φόνον γενόμενον ὀλίγον ἔτι ὑπολείπεσθαι
[5, 18]   πόρον. καὶ οὗτοι οὐ μείονα  τὸν   φόνον ἐν τῇ ἀποχωρήσει τῶν
[5, 18]   γενναίου, ὡς τῶν τε ἱππέων  τὸν   φόνον κατεῖδε καὶ τῶν ἐλεφάντων
[5, 4]   φέρουσιν, οὐδὲ τοὺς μύρμηκας τοὺς  τὸν   χρυσόν σφισιν ἐργαζομένους, οὐδὲ τοὺς
[5, 2]   Ἀλέξανδρον δὲ πόθος ἔλαβεν ἰδεῖν  τὸν   χῶρον, ὅπου τινὰ ὑπομνήματα τοῦ
[5, 12]   πολλὰ αὐτῷ ξυντετμημένα παρεκεκόμιστο ἐς  τὸν   χῶρον τοῦτον καὶ ἀφανῶς αὖθις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005