Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτων 5
τοῖς 65
Τὸν 2
τὸν 78
τόν 1
τόποις 2
τόπον 14
Fréquences     [«    »]
77 διὰ
78 εἶναι
74 περὶ
78 τὸν
81
81 πρὸς
87 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

τὸν


Livre, chapitre
[2, 4]   ὕδωρ, τὸ δὲ πῦρ περὶ  τὸν   ἀέρα, καὶ τὰ ἄνω σώματα
[2, 13]   ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ περὶ  τὸν   ἀέρα συμβαινόντων· ἐν τούτοις γὰρ
[2, 13]   Οὐ γὰρ τέμνειν ἀλλ´ ἐπιπωμάζειν  τὸν   ἀέρα τὸν κάτωθεν, ὅπερ φαίνεται
[2, 1]   παῦλαν. Τὸν δ´ οὐρανὸν καὶ  τὸν   ἄνω τόπον οἱ μὲν ἀρχαῖοι
[2, 5]   τῆς εὐθείας φορῶν πρὸς  τὸν   ἄνω τόπον τιμιωτέρα (θειότερος γὰρ
[2, 2]   τῶν μορίων (ἁπάντων καὶ κινουμένων  τὸν   ἅπαντα χρόνον, ἀλλὰ νοεῖν ὥσπερ
[2, 1]   δὲ καὶ περιέχων ἐν αὑτῷ  τὸν   ἄπειρον χρόνον, ἔκ τε τῶν
[2, 1]   οὔτε τελευτήν, ἀλλ´ ἄπαυστος οὖσα  τὸν   ἄπειρον χρόνον, τῶν δ´ ἄλλων
[2, 4]   δῆλον. Ἔστι δὲ καὶ κατὰ  τὸν   ἀριθμὸν τὴν τάξιν ἀποδιδοῦσιν οὕτω
[2, 8]   Οὐκ ἔστι δ´ εὔλογον τὸ  τὸν   αὐτὸν λόγον ἔχειν τὰ τάχη
[2, 13]   ἀλλ´ ἐφ´ ὕδατος) ὥσπερ οὐ  τὸν   αὐτὸν λόγον ὄντα περὶ τῆς
[2, 4]   καὶ τὰ ἄνω σώματα κατὰ  τὸν   αὐτὸν λόγον (συνεχῆ μὲν γὰρ
[2, 8]   τάχιστα κινοῖτο καὶ μάλιστα κατέχοι  τὸν   αὐτὸν τόπον) πρὸς δὲ τὴν
[2, 13]   μονῆς καὶ κινήσεως· οὐ γὰρ  τὸν   αὐτὸν τρόπον ἅπαντες ὑπολαμβάνουσιν, ἀλλ´
[2, 14]   εἴτ´ ἀγένητος ἀεὶ διατελεῖ μένουσα,  τὸν   αὐτὸν τρόπον ἔχειν ὅνπερ κἂν
[2, 5]   τόπος ἄνω τοῦ κάτω)  τὸν   αὐτὸν τρόπον καὶ εἰς
[2, 10]   γὰρ ἀντιφέρεται τῷ οὐρανῷ κατὰ  τὸν   αὑτοῦ κύκλον) εὔλογον ἤδη τὸ
[2, 10]   περιφορᾶς ἐν πλείστῳ χρόνῳ διιέναι  τὸν   αὑτοῦ κύκλον, τὸ δὲ πορρωτάτω
[2, 2]   περιφέρεται, ἀνάγκη τὸ ἄνω εἶναι  τὸν   ἀφανῆ πόλον· εἰ γὰρ ἔσται
[2, 13]   γῆν πρὸς τὸν ὑποκείμενον ἀέρα,  (τὸν   δ´ οὐκ ἔχοντα μεταστῆναι τόπον
[2, 2]   τῶν πόλων τὸν μὲν ἄνω  τὸν   δὲ κάτω· διαφορὰν γὰρ ἐν
[2, 9]   οὐθὲν ἂν ἦν τῶν περὶ  τὸν   δεῦρο τόπον ὁμοίως ἔχον. Ὅτι
[2, 13]   αὐτὴν ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι περὶ  τὸν   διὰ παντὸς τεταμένον πόλον, ὥσπερ
[2, 1]   Εἰ δή, καθάπερ εἴπομεν, (ἐνδέχεται  τὸν   εἰρημένον ἔχειν τρόπον περὶ τῆς
[2, 13]   τὸ μέγεθος· μενεῖ γὰρ κατὰ  τὸν   ἐκείνων λόγον. Ὅλως δὲ πρὸς
[2, 1]   καὶ τῇ μαντείᾳ τῇ περὶ  τὸν   θεὸν μόνως ἂν ἔχοιμεν οὕτως
[2, 6]   δ´ ἀδυναμία παρὰ φύσιν) οὐδὲ  τὸν   ἴσον χρόνον παρὰ φύσιν καὶ
[2, 13]   τέμνειν ἀλλ´ ἐπιπωμάζειν τὸν ἀέρα  τὸν   κάτωθεν, ὅπερ φαίνεται τὰ πλάτος
[2, 8]   ἄστρον διεληλυθέναι τὸν κύκλον καὶ  τὸν   κύκλον ἐνηνέχθαι τὴν αὑτοῦ φοράν,
[2, 8]   ἅμα τό τε ἄστρον διεληλυθέναι  τὸν   κύκλον καὶ τὸν κύκλον ἐνηνέχθαι
[2, 4]   τέλειος ἂν εἴη περιέχουσα  τὸν   κύκλον· ὥστ´ εἰ τὸ τέλειον
[2, 7]   ἐπείπερ αὐτὰ ἐκπυροῦται, ἀνάγκη καὶ  τὸν   κύκλῳ αὐτῶν ἀέρα τὸ αὐτὸ
[2, 13]   ἀληθῶς δέ· κατὰ γὰρ τοῦτον  τὸν   λόγον ἀναγκαῖον ἅπαν τι
[2, 14]   ἐγένετο. Κατὰ τοῦτόν τε δὴ  τὸν   λόγον ἀναγκαῖον εἶναι τὸ σχῆμα
[2, 13]   κεῖσθαι. Τοῦτον γὰρ ἀρχαιότατον παρειλήφαμεν  τὸν   λόγον, ὅν φασιν εἰπεῖν Θαλῆν
[2, 13]   προσήκει. Ἀλλὰ διά γε τοῦτον  τὸν   λόγον οὐ μενεῖ, ἀλλὰ κινηθήσεται,
[2, 14]   ἐστίν. Οὐδὲν δὲ διοίσει πρὸς  τὸν   λόγον, οὐδ´ εἰ μὴ πανταχόθεν
[2, 1]   γὰρ καὶ τοῦτον οἱ συστήσαντες  τὸν   λόγον τὴν αὐτὴν ἔχειν ὑπόληψιν
[2, 8]   εἴτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης τὸ  τὸν   μείζω κύκλον φερόμενον θᾶττον ἔσται,
[2, 13]   ἀντιλέγειν αὐτὸς αὑτῷ. Διὸ δεῖ  τὸν   μέλλοντα καλῶς ζητήσειν ἐνστατικὸν εἶναι
[2, 2]   πόλους διάστημα, καὶ τῶν πόλων  τὸν   μὲν ἄνω τὸν δὲ κάτω·
[2, 4]   τάξιν ἀποδιδοῦσιν οὕτω τιθεμένοις εὐλογώτατον,  τὸν   μὲν κύκλον κατὰ τὸ ἕν,
[2, 8]   πορευτικῶν σωμάτων. Ἐπεὶ οὖν δεῖ  τὸν   μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι τὴν ἐν
[2, 13]   λόγον, ὅν φασιν εἰπεῖν Θαλῆν  τὸν   Μιλήσιον, ὡς διὰ τὸ πλωτὴν
[2, 14]   ὧν τεκμαιρομένοις οὐ μόνον σφαιροειδῆ  τὸν   ὄγκον ἀναγκαῖον εἶναι τῆς γῆς,
[2, 13]   αὐτοὺς ἀπιστεῖν δεῖ μὴ κυκλοτερῆ  τὸν   ὄγκον εἶναι τῆς γῆς· ἀλλ´
[2, 11]   δῆλον ὅτι σφαιροειδῆ ἂν εἴη  τὸν   ὄγκον. Ἔτι δ´ ὁμοίως μὲν
[2, 14]   μέσον ἀναγκαῖον ὅμοιον γίγνεσθαι πάντῃ  τὸν   ὄγκον, φανερόν· ἴσου γὰρ πάντῃ
[2, 13]   οὕτως ὑποληπτέον μᾶλλον καὶ περὶ  τὸν   ὅλον οὐρανόν. Διὰ μὲν οὖν
[2, 13]   τοῦ μέσου κεῖσθαι λεγόντων, ὅσοι  τὸν   ὅλον οὐρανὸν πεπερασμένον εἶναί φασιν,
[2, 6]   Οὐθὲν δὲ τούτων δυνατὸν περὶ  τὸν   οὐρανὸν γενέσθαι· τὸ μὲν γὰρ
[2, 13]   δὴ τὴν γῆν πάντες ὅσοι  τὸν   οὐρανὸν γεννῶσιν, ἐπὶ τὸ μέσον
[2, 8]   κύκλος) τό τε μὴ διασπᾶσθαι  τὸν   οὐρανὸν διά τε τοῦτο συμβήσεται
[2, 6]   μὴ ὑπερβάλλειν, οὕτως οὐδὲ κινηθῆναι  τὸν   οὐρανὸν (ἐν ὁτῳοῦν χρόνῳ δυνατόν)
[2, 4]   Σχῆμα δ´ ἀνάγκη σφαιροειδὲς ἔχειν  τὸν   οὐρανόν· τοῦτο γὰρ οἰκειότατόν τε
[2, 6]   οὐκ ἐνδέχεται ἐν ἐλάττονι κινηθῆναι  τὸν   οὐρανόν (ὥσπερ γὰρ οὐδὲ κιθαρίσαι
[2, 14]   βραχύ. Διὸ τοὺς ὑπολαμβάνοντας συνάπτειν  τὸν   περὶ τὰς Ἡρακλείας στήλας τόπον
[2, 14]   ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαί φασι περὶ  τὸν   πόλον μέσον. Ὅτι δ´ ἐστὶν
[2, 13]   ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν ἀλλὰ πρὸς  τὸν   τἀναντία λέγοντα· καὶ γὰρ αὐτὸς
[2, 13]   ἀπὸ τοῦ μέσου διά γε  τὸν   τῆς ὁμοιότητος λόγον, εἰ μὴ
[2, 8]   ἐν ταὐτῷ καὶ οὐ μετέβαλλε  τὸν   τόπον, ὅπερ φαίνεταί τε καὶ
[2, 12]   οὖσαν, ὑπελθοῦσαν δὲ τῶν ἀστέρων  τὸν   τοῦ Ἄρεος, καὶ ἀποκρυφέντα μὲν
[2, 4]   διέλοι τὸ ὅλον, τοῦτον διαιρεῖται  τὸν   τρόπον, ἀλλ´ ὡς εἰς ἕτερα
[2, 14]   περὶ τὴν Ἰνδικήν, καὶ τοῦτον  τὸν   τρόπον εἶναι τὴν θάλατταν μίαν,
[2, 13]   ὥστε κἂν γῆ τοῦτον  τὸν   τρόπον ἐκινεῖτο ἀπὸ τοῦ μέσου
[2, 8]   γὰρ ἓν δύο τοῦτον  τὸν   τρόπον ἔχειν οὐθὲν ἄτοπον, τὸ
[2, 9]   τῆς φύσεως, ὅτι μὴ τοῦτον  τὸν   τρόπον ἐχούσης τῆς κινήσεως οὐθὲν
[2, 14]   λεγόμενον ὥσπερ ἂν εἰ γιγνομένης  τὸν   τρόπον ὃν καὶ τῶν φυσιολόγων
[2, 13]   καὶ λέγουσιν οἱ μὲν τοῦτον  τὸν   τρόπον, ὅτι τὸ πλάτος καὶ
[2, 9]   μουσικῶς, ἀδύνατον δὲ τοῦτον ἔχειν  τὸν   τρόπον. Οὐ γὰρ μόνον τὸ
[2, 1]   ἀνάγκην ἔμψυχον. Οὔτε δὴ τοῦτον  τὸν   τρόπον ὑποληπτέον, οὔτε διὰ τὴν
[2, 2]   ἐστίν) σκεπτέον πότερον τοῦτον ἔχει  τὸν   τρόπον ὡς ἐκεῖνοι λέγουσιν,
[2, 14]   οὖν ἐγένετο, τοῦτον ἀναγκαῖον γενέσθαι  τὸν   τρόπον, ὥστε φανερὸν ὅτι σφαιροειδὴς
[2, 1]   ἀρίστης ἄμοιρον. Διόπερ οὔτε κατὰ  τὸν   τῶν παλαιῶν μῦθον ὑποληπτέον ἔχειν,
[2, 1]   ζῴων ἐστὶν ἀνάπαυσις περὶ  τὸν   ὕπνον γινομένη τοῦ σώματος ἄνεσις,
[2, 13]   πλάτει φασὶ τὴν γῆν πρὸς  τὸν   ὑποκείμενον ἀέρα, (τὸν δ´ οὐκ
[2, 9]   ἀναγκαῖον ποιεῖν ὑπερφυᾶ τῷ μεγέθει  τὸν   ψόφον, τούτου δὲ γινομένου καὶ
[2, 9]   εἶναι τὸ γιγνομένων εὐθὺς ὑπάρχειν  τὸν   ψόφον, ὥστε μὴ διάδηλον εἶναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009