Alphabétiquement     [«   »]
σωτηρίαν 1
τ´ 6
Τὰ 4
τὰ 87
τἀγαθόν 1
ταῖς 4
τἀληθές 2
Fréquences     [«    »]
81
81 πρὸς
78 τὸν
87 τὰ
89 ἐν
115 τῆς
119 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

τὰ


Livre, chapitre
[2, 2]   οὐθὲν γὰρ ἐλάττω διαφορὰν ἔχει  τὰ   ἄνω πρὸς τὰ κάτω καὶ
[2, 4]   πῦρ περὶ τὸν ἀέρα, καὶ  τὰ   ἄνω σώματα κατὰ τὸν αὐτὸν
[2, 2]   ὄπισθεν τὰ δεξιὰ πρὸς  τὰ   ἀριστερὰ ἐν ἅπασι τοῖς ζῴοις.
[2, 8]   καὶ δίνησις, εἴπερ οὖν κινεῖται  τὰ   ἄστρα δι´ αὑτῶν, τὴν ἑτέραν
[2, 8]   ἔσται, δῆλον ὅτι κἂν μετατεθῇ  τὰ   ἄστρα εἰς τοὺς ἀλλήλων κύκλους,
[2, 8]   ὅλον. Ἔτι δ´ ἐπεὶ σφαιροειδῆ  τὰ   ἄστρα, καθάπερ οἵ τ´ ἄλλοι
[2, 9]   ἔχον. Ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδῆ  τὰ   ἄστρα καὶ ὅτι οὐ κινεῖται
[2, 8]   μὲν κύκλοι μένουσιν, αὐτὰ δὲ  τὰ   ἄστρα κινεῖται, τὰ αὐτὰ καὶ
[2, 8]   Η' (Ἐπεὶ δὲ φαίνεται καὶ  τὰ   ἄστρα μεθιστάμενα καὶ ὅλος
[2, 8]   Ἀλλὰ μὴν ὅτι οὐδὲ κυλίεται  τὰ   ἄστρα, φανερόν· τὸ μὲν γὰρ
[2, 8]   αὐτὰ δὲ τὰ ἄστρα κινεῖται,  τὰ   αὐτὰ καὶ ὁμοίως ἔσται ἄλογα·
[2, 14]   αὐτῆς, καὶ ὅτι πάντα φέρεται  τὰ   βαρέα πρὸς ὁμοίας γωνίας, ἀλλ´
[2, 14]   τὸ μέσον, πρὸς πότερον φέρεται  τὰ   βάρος ἔχοντα καὶ τὰ μόρια
[2, 13]   δὲ διὰ τίν´ αἰτίαν πάντα  τὰ   βάρος ἔχοντα φέρεται πρὸς αὐτήν;
[2, 14]   τὰς εἰρημένας αἰτίας, καὶ διότι  τὰ   βίᾳ ῥιπτούμενα ἄνω βάρη κατὰ
[2, 13]   τῇ γῇ κωλύοι τὴν κάτω·  τὰ   γὰρ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον
[2, 4]   τὰ πρὸς τὸ μέσον τούτων·  τὰ   γὰρ ὑπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς περιεχόμενα
[2, 14]   μαθηματικῶν λεγόμενα περὶ τὴν ἀστρολογίαν·  τὰ   γὰρ φαινόμενα συμβαίνει μεταβαλλόντων τῶν
[2, 8]   κινεῖσθαι τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν,  τὰ   δ´ ἄλλα (ἄστρα) μὴ προϊέναι
[2, 12]   μὲν γῆ ὅλως οὐ κινεῖται,  τὰ   δ´ ἐγγὺς ὀλίγας κινήσεις· οὐ
[2, 13]   μὲν εἰς τὸ μέσον ἔρχεται,  τὰ   δ´ ἐπιπολάζει διὰ τὴν κίνησιν.
[2, 4]   μόνη γὰρ περιέχεται μιᾷ ἐπιφανείᾳ,  τὰ   δ´ εὐθύγραμμα πλείοσιν· ὡς γὰρ
[2, 10]   τῷ τὰ μὲν εἶναι πρότερα  τὰ   δ´ ὕστερα, καὶ πῶς ἔχει
[2, 8]   λείπεται τοὺς μὲν κύκλους κινεῖσθαι,  τὰ   δὲ ἄστρα ἠρεμεῖν καὶ ἐνδεδεμένα
[2, 2]   γὰρ τῇ δυνάμει διαφέρει μόνον,  τὰ   δὲ καὶ τοῖς σχήμασι, καὶ
[2, 4]   ἁπτόμενα ὅλα σφαιροειδῆ ἀνάγκη εἶναι·  τὰ   δὲ κάτω τῆς τῶν πλανήτων
[2, 2]   μὲν γὰρ ὅλως οὐ κινεῖται,  τὰ   δὲ κινεῖται μὲν ἀλλ´ οὐ
[2, 10]   πάντων ἥκιστα διὰ τὴν ἀπόστασιν·  τὰ   δὲ μεταξὺ κατὰ λόγον ἤδη
[2, 2]   ἀπὸ τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ  τὰ   δεξιὰ περιφέρεται, ἀνάγκη τὸ ἄνω
[2, 2]   ἔμπροσθεν πρὸς τὰ ὄπισθεν  τὰ   δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἐν
[2, 14]   δὲ χωρίοις οὐχ ὁρῶνται, καὶ  τὰ   διὰ παντὸς ἐν τοῖς πρὸς
[2, 14]   δυνάμει οὖν ὄντος τοῦ μίγματος  τὰ   διακρινόμενα ἐφέρετο ὁμοίως πάντοθεν πρὸς
[2, 3]   δῆλον, διὰ τίνα αἰτίαν πλείω  τὰ   ἐγκύκλιά ἐστι σώματα, ὅτι ἀνάγκη
[2, 2]   ἄνω πρὸς τὰ κάτω καὶ  τὰ   ἔμπροσθεν πρὸς τὰ ὄπισθεν
[2, 2]   διαφοράν· ἐὰν γὰρ ἀνάπαλιν στραφῇ,  τὰ   ἐναντία ἐροῦμεν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ
[2, 2]   ὥσπερ τὰ τοῦ ἀνδριάντος,  τὰ   ἐναντίως ἔχοντα τῇ θέσει, δεξιὸν
[2, 8]   ἄλογα· συμβήσεται γὰρ θᾶττον κινεῖσθαι  τὰ   ἔξω, καὶ τὰ τάχη εἶναι
[2, 4]   μίαν· γὰρ εἰς  τὰ   ἐπίπεδα διαίρεσις οὐχ ὡς ἂν
[2, 13]   μέσου ἱδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς  τὰ   ἔσχατα ἔχον· ἅμα δ´ ἀδύνατον
[2, 13]   διὰ τὸ ὁμοίως ἔχειν πρὸς  τὰ   ἔσχατα· τοῦτο μὲν γὰρ πᾶσι
[2, 2]   ἡμᾶς ἐπαναφέροντες· γὰρ κατὰ  τὰ   ἡμέτερα δεξιά, ὥσπερ οἱ μάντεις,
[2, 9]   τῆς βροντῆς διίστησι λίθους καὶ  (τὰ   καρτερώτατα τῶν σωμάτων. Τοσούτων δὲ
[2, 2]   διαφορὰν ἔχει τὰ ἄνω πρὸς  τὰ   κάτω καὶ τὰ ἔμπροσθεν πρὸς
[2, 14]   τὸ τοῦ παντός· καὶ γὰρ  τὰ   κοῦφα καὶ τὸ πῦρ εἰς
[2, 8]   καὶ τὰ τάχη εἶναι κατὰ  τὰ   μεγέθη τῶν κύκλων. Ἐπεὶ τοίνυν
[2, 8]   τὰ τάχη τῶν ἄστρων καὶ  τὰ   μεγέθη τῶν κύκλων. Τοὺς μὲν
[2, 13]   ἐν τούτοις γὰρ ἀεὶ φέρεται  τὰ   μείζω καὶ βαρύτερα πρὸς τὸ
[2, 10]   μὲν τρόπον ἕκαστα κινεῖται τῷ  τὰ   μὲν εἶναι πρότερα τὰ δ´
[2, 13]   πρότερον ὑπαρχόντων βαρέων καὶ κούφων  τὰ   μὲν εἰς τὸ μέσον ἔρχεται,
[2, 11]   ἂν ἐγίνετο αὐξανομένη καὶ φθίνουσα  τὰ   μὲν πλεῖστα μηνοειδὴς ἀμφίκυρτος,
[2, 6]   ὁτὲ δὲ βραδυτέρα πάλιν,  τὰ   μέρη αὐτῆς. Τὰ μὲν οὖν
[2, 4]   ὡς ἂν τέμνων τις εἰς  τὰ   μέρη διέλοι τὸ ὅλον, τοῦτον
[2, 3]   πῦρ καὶ γῆ, ἀνάγκη καὶ  τὰ   μεταξὺ αὐτῶν εἶναι σώματα· ἐναντίωσιν
[2, 12]   φορᾶς κινεῖται πλείους κινήσεις, ἀλλὰ  τὰ   μεταξὺ πλείστας. Εὔλογον γὰρ ἂν
[2, 14]   ὁμοίως συνέθει πρὸς τὸ μέσον  τὰ   μόρια αὐτῆς. Τὸ γὰρ πλεῖον
[2, 9]   ἐνυπάρχει, καθάπερ ἐν τῷ πλοίῳ  τὰ   μόρια, οὐχ οἷόν τε ψοφεῖν,
[2, 14]   ὁμοίως ἀπὸ τῶν ἐσχάτων διῃρημένα  τὰ   μόρια συνήχθη πρὸς τὸ μέσον,
[2, 14]   φέρεται τὰ βάρος ἔχοντα καὶ  τὰ   μόρια τῆς γῆς κατὰ φύσιν·
[2, 13]   μὲν διὰ τὴν δίνησιν ἐφέρετο  τὰ   μόρια τῆς γῆς πρὸς τὸ
[2, 2]   κάτω καὶ τὰ ἔμπροσθεν πρὸς  τὰ   ὄπισθεν τὰ δεξιὰ πρὸς
[2, 6]   ἐπὶ τούτων εὐλογώτερον· εὐαισθητότερα γὰρ  τὰ   παρ´ ἄλληλα τιθέμενα. Ὅτι μὲν
[2, 14]   μέσου. Μαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ  τὰ   παρὰ τῶν μαθηματικῶν λεγόμενα περὶ
[2, 2]   Ἅμα δὲ καὶ εἰώθαμεν λέγειν  τὰ   πλάγια ἐν τῷ κόσμῳ οὐ
[2, 13]   ἄνω κάτω εἰς  τὰ   πλάγια φέρεσθαι προσήκει τὸ ἐπὶ
[2, 13]   ἀέρα τὸν κάτωθεν, ὅπερ φαίνεται  τὰ   πλάτος ἔχοντα τῶν σωμάτων ποιεῖν·
[2, 4]   καθάπερ ὕδωρ πρὸς γῆν, καὶ  τὰ   πλεῖον ἀεὶ ἀπέχοντα τῶν συστοίχων.
[2, 12]   τίνα ποτ´ αἰτίαν οὐκ ἀεὶ  τὰ   πλεῖον ἀπέχοντα τῆς πρώτης φορᾶς
[2, 12]   ὥσπερ καὶ ἄνθρωπος, καὶ  τὰ   πολλὰ πάντα πρὸ ὁδοῦ ἐστι
[2, 4]   συνεχὲς σφαιροειδές. Ὡσαύτως δὲ καὶ  τὰ   πρὸς τὸ μέσον τούτων· τὰ
[2, 13]   ἐκεῖνό τις εἴπειεν. Ὅτε γὰρ  τὰ   στοιχεῖα διειστήκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ
[2, 3]   τοῦ ὅλου ὡσαύτως ἀναγκαῖον ἔχειν  τὰ   στοιχεῖα τῶν σωμάτων πρὸς ἄλληλα.
[2, 9]   οὔτ´ ἀκούομεν οὔτε πάσχοντα φαίνεται  τὰ   σώματα βίαιον οὐδὲν πάθος, διὰ
[2, 4]   εἰς ἐπίπεδα καὶ ἐξ ἐπιπέδων  τὰ   σώματα γεννῶντες μεμαρτυρηκέναι φαίνονται τούτοις·
[2, 9]   ἐνταῦθα λεκτέον ὡς εἴπερ ἐφέρετο  τὰ   σώματα τούτων εἴτ´ ἐν ἀέρος
[2, 8]   θᾶττον κινεῖσθαι τὰ ἔξω, καὶ  τὰ   τάχη εἶναι κατὰ τὰ μεγέθη
[2, 8]   ἄτοπον ἀλλ´ ἀναγκαῖον ἀνάλογον ἔχειν  τὰ   τάχη τοῖς μεγέθεσι, τῶν δ´
[2, 8]   τὸ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν  τὰ   τάχη τῶν ἄστρων καὶ τὰ
[2, 2]   ὑπάρχοντα φαίνεται τοῖς μὲν πάντα  τὰ   τοιαῦτα μόρια, λέγω δ´ οἷον
[2, 2]   καθ´ ὁμοιότητα τοῖς ἡμετέροις, ὥσπερ  τὰ   τοῦ ἀνδριάντος, τὰ ἐναντίως
[2, 2]   ἀρχή τις ἐστίν. Λέγω δὲ  τὰ   τρία τὸ ἄνω καὶ τὸ
[2, 14]   γίγνεται ὁρίζων κύκλος, ὥστε  τὰ   (ὑπὲρ κεφαλῆς ἄστρα μεγάλην ἔχειν
[2, 13]   τινας λόγους καὶ δόξας αὑτῶν  τὰ   φαινόμενα προσέλκοντες καὶ πειρώμενοι συγκοσμεῖν.
[2, 13]   αὐτῆς ὅλον, οὐθὲν κωλύειν οἴονται  τὰ   φαινόμενα συμβαίνειν ὁμοίως μὴ κατοικοῦσιν
[2, 8]   γῆς· οὐ γὰρ ἂν ἐγίγνετο  τὰ   φαινόμενα. Τὴν δὲ γῆν ὑποκείσθω
[2, 13]   ἀντίχθονα ὄνομα καλοῦσιν, οὐ πρὸς  τὰ   φαινόμενα τοὺς λόγους καὶ τὰς
[2, 14]   τῆς γῆς μέσον, σημεῖον ὅτι  τὰ   φερόμενα βάρη ἐπὶ ταύτην οὐ
[2, 14]   κόσμου τάξις ἀΐδιος. Ἔτι πάντα  τὰ   φερόμενα τὴν φορὰν τὴν ἐγκύκλιον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009