Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτος 1
τοιούτῳ 1
τοιούτων 5
τοῖς 65
Τὸν 2
τὸν 78
τόν 1
Fréquences     [«    »]
55 ἐπὶ
57 μέσον
56 ὅτι
65 τοῖς
68
71 ἂν
74 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

τοῖς


Livre, chapitre
[2, 5]   μηδ´ ἀπὸ ταὐτομάτου ἐνδέχεται ἐν  τοῖς   ἀϊδίοις εἶναι, δ´ οὐρανὸς
[2, 11]   ὅτι καὶ σχῆμα τοιοῦτον ἀπέδωκε  τοῖς   ἀκινήτοις ἥκιστά ἐστι κινητικόν.
[2, 8]   κέντρον ἐνδεδεμένων (ὥσπερ γὰρ ἐν  τοῖς   ἄλλοις τὸ μεῖζον σῶμα θᾶττον
[2, 9]   συνήθειαν οὐθὲν δοκεῖ διαφέρειν, καὶ  τοῖς   ἀνθρώποις ταὐτὸ συμβαίνειν. Ταῦτα δή,
[2, 2]   τῶν πλανήτων, ἡμεῖς μὲν ἐν  τοῖς   ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς
[2, 10]   λόγον γίγνεσθαι τὰς ἑκάστου κινήσεις  τοῖς   ἀποστήμασι τῷ τὰς μὲν εἶναι
[2, 10]   καὶ πῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα  τοῖς   ἀποστήμασιν, ἐκ τῶν περὶ ἀστρολογίαν
[2, 2]   ἐν τοῖς κάτω καὶ ἐν  τοῖς   ἀριστεροῖς· ἀνάπαλιν γὰρ τούτοις
[2, 2]   ἐν τῷ κάτω καὶ πρὸς  τοῖς   ἀριστεροῖς, ἐναντίως ὡς οἱ
[2, 13]   τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι αἴτια  τοῖς   αὐτοῖς. Ἔτι δὲ πρὸς Ἐμπεδοκλέα
[2, 14]   τὸ πῦρ εἰς τοὐναντίον φερόμενα  τοῖς   βάρεσι πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται
[2, 2]   τε δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν,  τοῖς   δ´ ἔνια, τοῖς δὲ φυτοῖς
[2, 6]   μὲν κατὰ φύσιν οἷ φέρονται,  τοῖς   δὲ παρὰ φύσιν ὅθεν, τοῖς
[2, 13]   μὲν γὰρ δοκεῖ εἶναι σφαιροειδής,  τοῖς   δὲ πλατεῖα καὶ τὸ σχῆμα
[2, 12]   ἐγγύτατα διὰ ὀλίγης καὶ μιᾶς,  τοῖς   δὲ πορρωτέρω διὰ πλειόνων, ὥσπερ
[2, 6]   τοῖς δὲ παρὰ φύσιν ὅθεν,  τοῖς   δὲ ῥιπτουμένοις ἀνὰ μέσον. Τῆς
[2, 2]   τὸ ἀριστερόν, τοῖς δ´ ἔνια,  τοῖς   δὲ φυτοῖς τὸ ἄνω καὶ
[2, 2]   ἐν τοῖς ἄνω καὶ ἐν  τοῖς   δεξιοῖς ἐσμεν, ἐκεῖνοι δὲ ἐν
[2, 2]   ἄνω εἰσὶν ἡμισφαιρίῳ καὶ πρὸς  τοῖς   δεξιοῖς, ἡμεῖς δ´ ἐν τῷ
[2, 8]   πρόσθεν ἀχρηστότατον· ἥκιστα γὰρ ὅμοιον  τοῖς   δι´ αὑτῶν κινητικοῖς· οὐδὲν γὰρ
[2, 6]   φαίνεται δ´ οὐθὲν ἄλλως ἔχον  τοῖς   διαστήμασιν. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὴν
[2, 8]   οἰκείαν φοράν, οὕτως καὶ ἐν  τοῖς   ἐγκυκλίοις· μεῖζον γὰρ τῶν ἀφαιρουμένων
[2, 7]   ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Εὐλογώτατον δὴ καὶ  τοῖς   εἰρημένοις ἑπόμενον ἡμῖν τὸ ἕκαστον
[2, 14]   δοκεῖν· λέγουσι δὲ τεκμαιρόμενοι καὶ  τοῖς   ἐλέφασιν, ὅτι περὶ ἀμφοτέρους τοὺς
[2, 2]   ἄνω καὶ τὸ κάτω πᾶσι  τοῖς   ἐμψύχοις ἐστὶν ὁμοίως ζῴοις καὶ
[2, 4]   γὰρ ἔχει κύκλος ἐν  τοῖς   ἐπιπέδοις, οὕτως σφαῖρα ἐν
[2, 3]   δὲ καὶ περὶ τούτου ἐν  τοῖς   ἑπομένοις σαφέστερον. Νῦν δὲ τοσοῦτόν
[2, 5]   ἐπιτύχῃ, τότε χάριν ἔχειν δεῖ  τοῖς   εὑρίσκουσι, νῦν δὲ τὸ φαινόμενον
[2, 2]   ἐπεὶ διώρισται πρότερον ὅτι ἐν  τοῖς   ἔχουσιν ἀρχὴν κινήσεως αἱ τοιαῦται
[2, 2]   ὅθεν ἄρχονται πρῶτον αἱ κινήσεις  τοῖς   ἔχουσιν. Ἔστι δὲ ἀπὸ μὲν
[2, 6]   φύσιν· καὶ γὰρ αἱ ἐν  τοῖς   ζῴοις ἀδυναμίαι πᾶσαι παρὰ φύσιν
[2, 13]   τῆς φύσεως. Καίτοι καθάπερ ἐν  τοῖς   ζῴοις οὐ ταὐτὸν τοῦ ζῴου
[2, 2]   πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἐν ἅπασι  τοῖς   ζῴοις. Τὰ μὲν γὰρ τῇ
[2, 2]   τὸ πρῶτον, καθάπερ εἴπομεν, ἐν  τοῖς   ζῴοις ὑπάρχον εὔλογον ὑπάρχειν ἐν
[2, 2]   εἶναι· φανερῶς γὰρ ἔν γε  τοῖς   ζῴοις ὑπάρχοντα φαίνεται τοῖς μὲν
[2, 2]   οἱ μάντεις, καθ´ ὁμοιότητα  τοῖς   ἡμετέροις, ὥσπερ τὰ τοῦ ἀνδριάντος,
[2, 1]   ἄνω τόπον οἱ μὲν ἀρχαῖοι  τοῖς   θεοῖς ἀπένειμαν ὡς ὄντα μόνον
[2, 14]   ἀποτομάς· νῦν γὰρ ἐν μὲν  τοῖς   κατὰ μῆνα σχηματισμοῖς πάσας λαμβάνει
[2, 2]   δεξιοῖς ἐσμεν, ἐκεῖνοι δὲ ἐν  τοῖς   κάτω καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς·
[2, 13]   φορὰν κωλύειν, καθάπερ τὸ ἐν  τοῖς   κυάθοις ὕδωρ· καὶ γὰρ τοῦτο
[2, 8]   ὃν φέρεται. Φαίνεται γὰρ ἅμα  τοῖς   κύκλοις καθιστάμενα πάλιν εἰς τὸ
[2, 8]   δὲ ἄστρα ἠρεμεῖν καὶ ἐνδεδεμένα  τοῖς   κύκλοις φέρεσθαι· μόνως γὰρ οὕτως
[2, 8]   ἀναγκαῖον ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχη  τοῖς   μεγέθεσι, τῶν δ´ ἄστρων ἕκαστον
[2, 13]   καὶ περὶ τοῦ σχήματος ἀμφισβητεῖται·  τοῖς   μὲν γὰρ δοκεῖ εἶναι σφαιροειδής,
[2, 6]   ἀνὰ μέσον, οἷον ἴσως  τοῖς   μὲν κατὰ φύσιν οἷ φέρονται,
[2, 2]   γε τοῖς ζῴοις ὑπάρχοντα φαίνεται  τοῖς   μὲν πάντα τὰ τοιαῦτα μόρια,
[2, 6]   ἐκ τοιούτων συνέστηκεν διαφέρει  τοῖς   οἰκείοις τόποις· οὐθὲν γὰρ τῶν
[2, 2]   μὲν οὖν περὶ τούτων ἐν  τοῖς   περὶ τὰς τῶν ζῴων κινήσεις
[2, 14]   ὁρῶνται καὶ περὶ Κύπρον, ἐν  τοῖς   πρὸς ἄρκτον δὲ χωρίοις οὐχ
[2, 14]   καὶ τὰ διὰ παντὸς ἐν  τοῖς   πρὸς ἄρκτον φαινόμενα τῶν ἄστρων
[2, 6]   αὑτοῦ χώραν. Εἰ οὖν ἐν  τοῖς   πρώτοις μή ἐστι τὸ παρὰ
[2, 4]   ἐπιπέδοις, οὕτως σφαῖρα ἐν  τοῖς   στερεοῖς. Ἔτι δὲ καὶ οἱ
[2, 2]   διαφέρει μόνον, τὰ δὲ καὶ  τοῖς   σχήμασι, καὶ τὸ μὲν ἄνω
[2, 2]   πρὸς τὸ ἀριστερὸν διαφορὰν καὶ  τοῖς   σχήμασιν, εἶτα περιθείη σφαῖραν· ἕξει
[2, 2]   γὰρ τὰς διαστάσεις εὔλογον ὑπάρχειν  τοῖς   σώμασι τοῖς τελείοις πάσας. Ἔστι
[2, 13]   γὰρ διοριστέον πότερόν ἐστί τις  τοῖς   σώμασι φύσει κίνησις οὐδεμία,
[2, 2]   διαστάσεις εὔλογον ὑπάρχειν τοῖς σώμασι  τοῖς   τελείοις πάσας. Ἔστι δὲ τὸ
[2, 14]   φαινόμενα τῶν ἄστρων ἐν ἐκείνοις  τοῖς   τόποις ποιεῖται δύσιν. Ὥστ´ οὐ
[2, 13]   πάντες λέγουσιν ἐκ τῶν ἐν  τοῖς   ὑγροῖς καὶ περὶ τὸν ἀέρα
[2, 5]   τῆς πρώτης φορᾶς· ἐν γὰρ  τοῖς   ὑποκάτω πλείους ἤδη αἱ φοραὶ
[2, 1]   λόγον τὴν αὐτὴν ἔχειν ὑπόληψιν  τοῖς   ὕστερον· ὡς γὰρ περὶ βάρος
[2, 13]   τῆς περιφερείας μέγεθος, ὡς ἐν  τοῖς   φαινομένοις μικροῖς κύκλοις εὐθεῖα φαίνεται
[2, 8]   δὲ καὶ οὐκ ἔστιν ἐν  τοῖς   φύσει τὸ ὡς ἔτυχεν, οὐδὲ
[2, 2]   καὶ τὸ ἀριστερὸν οὐκ ἐνυπάρχει  τοῖς   φυτοῖς. Ἔτι δ´ ὡς τὸ
[2, 9]   εἶναι τὴν διάγνωσιν· ὥστε καθάπερ  τοῖς   χαλκοτύποις διὰ συνήθειαν οὐθὲν δοκεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009