Alphabétiquement     [«   »]
Περὶ 9
ΠΕΡΙ 1
περί 2
περὶ 74
περιέχει 1
περιέχεται 2
περιεχόμενα 1
Fréquences     [«    »]
71 ἂν
68
65 τοῖς
74 περὶ
77 διὰ
78 εἶναι
78 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

περὶ


Livre, chapitre
[2, 14]   τεκμαιρόμενοι καὶ τοῖς ἐλέφασιν, ὅτι  περὶ   ἀμφοτέρους τοὺς τόπους τοὺς ἐσχάτους
[2, 10]   ἄλληλα τοῖς ἀποστήμασιν, ἐκ τῶν  περὶ   ἀστρολογίαν θεωρείσθω· λέγεται γὰρ ἱκανῶς.
[2, 12]   καὶ τοσαύτην ἀπόστασιν ἀπέχοντας τῶν  περὶ   αὐτὰ συμβαινόντων· ὅμως δ´ ἐκ
[2, 14]   ὃν τρόπον ἔχει, τοσαῦτα εἰρήσθω  περὶ   αὐτῆς. Σχῆμα δ´ ἔχειν σφαιροειδὲς
[2, 3]   ὑποκείσθω τοῦτο, ὕστερον δὲ δειχθήσεται  περὶ   αὐτοῦ. Ἀλλὰ μὴν εἰ γῆν,
[2, 3]   δὲ λέγωμεν. δ´ αἰτία  περὶ   αὐτῶν ἐνθένδε ληπτέα. Ἕκαστόν ἐστιν,
[2, 7]   πυρὶ φέρεται, ταῦθ´ ἡμῖν εἰρήσθω  περὶ   αὐτῶν. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' (Ἐπεὶ δὲ
[2, 1]   ὑπόληψιν τοῖς ὕστερον· ὡς γὰρ  περὶ   βάρος ἐχόντων καὶ γεηρῶν ἁπάντων
[2, 13]   μήτε βίᾳ, ὅλως οὐδὲν κινηθήσεται·  περὶ   γὰρ τούτων ὅτι ἀναγκαῖον συμβαίνειν,
[2, 14]   γίνεται καὶ ἀμφίκυρτος καὶ κοίλη)  περὶ   δὲ τὰς ἐκλείψεις ἀεὶ κυρτὴν
[2, 13]   περὶ μὲν τῆς μονῆς ζητεῖν,  περὶ   δὲ τῆς φορᾶς αὐτῶν μὴ
[2, 12]   παρ´ ὧν πολλὰς πίστεις ἔχομεν  περὶ   ἑκάστου τῶν ἄστρων. Τοῦτό τε
[2, 5]   ἀρχήν. Ἴσως μὲν οὖν τὸ  περὶ   ἐνίων ἀποφαίνεσθαί τι πειρᾶσθαι καὶ
[2, 12]   εἰσιν αὐτῶν. Δῆλον δὲ τοῦτο  περὶ   ἐνίων καὶ τῇ ὄψει γέγονεν·
[2, 14]   Αἰγύπτῳ μὲν ἀστέρες ὁρῶνται καὶ  περὶ   Κύπρον, ἐν τοῖς πρὸς ἄρκτον
[2, 13]   ἐσχάτων. Θαυμαστὸν δὲ καὶ τὸ  περὶ   μὲν τῆς μονῆς ζητεῖν, περὶ
[2, 12]   πεπερασμένον δύναμίς ἐστιν. Ἀλλὰ  περὶ   μὲν τῶν τὴν ἐγκύκλιον φερομένων
[2, 13]   τὴν δόξαν, ὁμοίως δὲ καὶ  περὶ   μονῆς καὶ κινήσεως· οὐ γὰρ
[2, 13]   λέγοντας περὶ τῆς κινήσεως οὐ  περὶ   μορίων ἐστὶν ἀμφισβήτησις, ἀλλὰ
[2, 13]   μορίων ἐστὶν ἀμφισβήτησις, ἀλλὰ  περὶ   ὅλου τινὸς καὶ παντός. Ἐξ
[2, 9]   μόνον τὸ μηθὲν ἀκούειν ἄτοπον,  περὶ   οὗ λέγειν ἐγχειροῦσι τὴν αἰτίαν,
[2, 3]   μᾶλλον τῷ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς  περὶ   πάμπαν ὀλίγων ἔχειν αἴσθησιν. Ὅμως
[2, 5]   ἀποφαίνεσθαί τι πειρᾶσθαι καὶ τὸ  περὶ   πάντων καὶ τὸ παριέναι μηθὲν
[2, 12]   νῦν ἀπορούμενον. Ἀλλ´ ἡμεῖς ὡς  περὶ   σωμάτων αὐτῶν μόνον, καὶ μονάδων
[2, 13]   κοῦφον. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι  περὶ   τὰς αἰτίας ταύτας διατρίβουσιν· εἰσὶ
[2, 14]   Διὸ τοὺς ὑπολαμβάνοντας συνάπτειν τὸν  περὶ   τὰς Ἡρακλείας στήλας τόπον τῷ
[2, 2]   οὖν περὶ τούτων ἐν τοῖς  περὶ   τὰς τῶν ζῴων κινήσεις διὰ
[2, 14]   τὰ παρὰ τῶν μαθηματικῶν λεγόμενα  περὶ   τὴν ἀστρολογίαν· τὰ γὰρ φαινόμενα
[2, 4]   γὰρ τὸ μὲν ὕδωρ ἐστὶ  περὶ   τὴν γῆν, δ´ ἀὴρ
[2, 14]   τὰς Ἡρακλείας στήλας τόπον τῷ  περὶ   τὴν Ἰνδικήν, καὶ τοῦτον τὸν
[2, 13]   πεπερασμένον εἶναί φασιν, ἐναντίως οἱ  περὶ   τὴν Ἰταλίαν, καλούμενοι δὲ Πυθαγόρειοι
[2, 11]   δὲ σελήνη δείκνυται διὰ τῶν  περὶ   τὴν ὄψιν ὅτι σφαιροειδής· οὐ
[2, 1]   καὶ τοῦτο ῥοπὴν (εἰς πίστιν  περὶ   τῆς ἀθανασίας αὐτοῦ καὶ τῆς
[2, 1]   πρώτης φορᾶς, οὐ μόνον αὐτοῦ  περὶ   τῆς ἀϊδιότητος οὕτως ὑπολαβεῖν ἐμμελέστερον,
[2, 2]   Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ  περὶ   τῆς ἀρχῆς τοῦ κινεῖσθαι· καὶ
[2, 13]   αὐτῶν. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' Λοιπὸν δὲ  περὶ   τῆς γῆς εἰπεῖν, οὗ τε
[2, 13]   οὐ τὸν αὐτὸν λόγον ὄντα  περὶ   τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος
[2, 13]   αὐτήν. Καὶ γὰρ δὴ οἱ  περὶ   τῆς κινήσεως καὶ τῆς μονῆς
[2, 13]   δὲ πρὸς τοὺς οὕτω λέγοντας  περὶ   τῆς κινήσεως οὐ περὶ μορίων
[2, 13]   συμβαίνειν ἐκ τοῦ λόγου τοῦ  περὶ   τῆς ὁμοιότητος) ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον
[2, 5]   περὶ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ καὶ  περὶ   τῆς πρώτης φορᾶς· ἐν γὰρ
[2, 1]   (ἐνδέχεται τὸν εἰρημένον ἔχειν τρόπον  περὶ   τῆς πρώτης φορᾶς, οὐ μόνον
[2, 13]   τοῦτον ἠρεμεῖν ἀναγκαῖον) ζητητέον αὐτοῖς  περὶ   τῆς τοῦ πυρὸς μονῆς ἐπὶ
[2, 13]   τὴν τῆς ὁμοιότητος (ὥσπερ  περὶ   τῆς τριχὸς λόγος τῆς ἰσχυρῶς
[2, 8]   μείζονος κύκλου τὸ τάχος εὔλογον  περὶ   τὸ αὐτὸ κέντρον ἐνδεδεμένων (ὥσπερ
[2, 14]   καὶ τὴν γῆν ἀναγκαῖον, εἴτε  περὶ   τὸ μέσον εἴτ´ ἐπὶ τοῦ
[2, 13]   πλείω σώματα τοιαῦτα ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι  περὶ   τὸ μέσον, ἡμῖν ἄδηλα διὰ
[2, 4]   ἄν τις καὶ ἐκ τῶν  περὶ   τὸ μέσον ἱδρυμένων σωμάτων ταύτην
[2, 13]   τῶν ἄστρων οὖσαν, κύκλῳ φερομένην  περὶ   τὸ μέσον νύκτα τε καὶ
[2, 13]   κεῖσθαί φασιν αὐτήν, κινεῖσθαι κύκλῳ  περὶ   τὸ μέσον, οὐ μόνον δὲ
[2, 13]   αἰτίαν οὐθὲν αὐτοὺς δεῖ θορυβεῖσθαι  περὶ   τὸ πᾶν, οὐδ´ εἰσάγειν φυλακὴν
[2, 4]   τῷ σφαιροειδεῖ συνεχὲς κείμενον  περὶ   τὸ σφαιροειδὲς καὶ αὐτὸ τοιοῦτον
[2, 4]   τὴν γῆν, δ´ ἀὴρ  περὶ   τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ πῦρ
[2, 4]   τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ πῦρ  περὶ   τὸν ἀέρα, καὶ τὰ ἄνω
[2, 13]   τῶν ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ  περὶ   τὸν ἀέρα συμβαινόντων· ἐν τούτοις
[2, 9]   κινήσεως οὐθὲν ἂν ἦν τῶν  περὶ   τὸν δεῦρο τόπον ὁμοίως ἔχον.
[2, 13]   φασὶν αὐτὴν ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι  περὶ   τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον,
[2, 1]   ἀλλὰ καὶ τῇ μαντείᾳ τῇ  περὶ   τὸν θεὸν μόνως ἂν ἔχοιμεν
[2, 13]   μέσον, οὕτως ὑποληπτέον μᾶλλον καὶ  περὶ   τὸν ὅλον οὐρανόν. Διὰ μὲν
[2, 6]   κινούμενον. Οὐθὲν δὲ τούτων δυνατὸν  περὶ   τὸν οὐρανὸν γενέσθαι· τὸ μὲν
[2, 14]   θέντες ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαί φασι  περὶ   τὸν πόλον μέσον. Ὅτι δ´
[2, 1]   θνητῶν ζῴων ἐστὶν ἀνάπαυσις  περὶ   τὸν ὕπνον γινομένη τοῦ σώματος
[2, 13]   τοῦ σχήματος αὐτῆς ὑπολαμβανόμενα καὶ  περὶ   τόπου καὶ μονῆς καὶ κινήσεως,
[2, 5]   εἰρημένων διελθεῖν. Λέγω δὲ τοῦτο  περὶ   τοῦ πρώτου οὐρανοῦ καὶ περὶ
[2, 13]   Τιμαίῳ γέγραπται. Παραπλησίως δὲ καὶ  περὶ   τοῦ σχήματος ἀμφισβητεῖται· τοῖς μὲν
[2, 13]   ἐστὶν τῶν κινουμένων, καὶ  περὶ   τοῦ σχήματος αὐτῆς. Περὶ μὲν
[2, 12]   καὶ λαμπρόν. Ὁμοίως δὲ καὶ  περὶ   τοὺς ἄλλους ἀστέρας λέγουσιν οἱ
[2, 3]   πρὸς ἄλληλα. Λεχθήσεται δὲ καὶ  περὶ   τούτου ἐν τοῖς ἑπομένοις σαφέστερον.
[2, 13]   φιλοσόφημα πᾶσιν· τὸ δὲ τὰς  περὶ   τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους
[2, 13]   βίᾳ δ´ ἔστιν. Ἐπεὶ δὲ  (περὶ   τούτων διώρισται πρότερον ὅσα κατὰ
[2, 2]   ἐν αὐτῷ. Διώρισται μὲν οὖν  περὶ   τούτων ἐν τοῖς περὶ τὰς
[2, 4]   φύσει πρῶτον. Εἴπωμεν δὲ καθόλου  περὶ   τῶν σχημάτων, τὸ ποῖόν ἐστι
[2, 12]   ΙΒ' Δυοῖν δ´ ἀπορίαιν οὔσαιν,  περὶ   ὧν εἰκότως ἂν ὁστισοῦν ἀπορήσειε,
[2, 12]   διψῆν καὶ μικρὰς εὐπορίας ἀγαπᾷ  περὶ   ὧν τὰς μεγίστας ἔχομεν ἀπορίας.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009