Alphabétiquement     [«   »]
προνοούσης 1
Πρὸς 4
πρός 1
πρὸς 81
προσάπτειν 2
προσδεῖσθαι 2
προσέλκοντες 1
Fréquences     [«    »]
78 εἶναι
81
78 τὸν
81 πρὸς
87 τὰ
89 ἐν
115 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

πρὸς


Livre, chapitre
[2, 9]   εἶναι πρὸς τὴν ἐναντίαν σιγήν·  πρὸς   ἄλληλα γὰρ φωνῆς καὶ σιγῆς
[2, 3]   ἔχειν τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων  πρὸς   ἄλληλα. Λεχθήσεται δὲ καὶ περὶ
[2, 10]   δ´ ὕστερα, καὶ πῶς ἔχει  πρὸς   ἄλληλα τοῖς ἀποστήμασιν, ἐκ τῶν
[2, 14]   καὶ περὶ Κύπρον, ἐν τοῖς  πρὸς   ἄρκτον δὲ χωρίοις οὐχ ὁρῶνται,
[2, 14]   μεταβολήν, καὶ μὴ ταὐτὰ φαίνεσθαι  πρὸς   ἄρκτον τε καὶ μεσημβρίαν μεταβαίνουσιν·
[2, 14]   τὰ διὰ παντὸς ἐν τοῖς  πρὸς   ἄρκτον φαινόμενα τῶν ἄστρων ἐν
[2, 13]   πάντα τὰ βάρος ἔχοντα φέρεται  πρὸς   αὐτήν; Οὐ γὰρ γε
[2, 8]   ἐγγύς εἰσιν, ὥστ´ ἐγκρατὴς οὖσα  πρὸς   αὐτοὺς ἀφικνεῖται ὄψις· πρὸς
[2, 4]   ὡς ἀνάλογον ἔχει, καθάπερ ὕδωρ  πρὸς   γῆν, καὶ τὰ πλεῖον ἀεὶ
[2, 8]   μάλιστα κατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον)  πρὸς   δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσθεν
[2, 8]   πρὸς αὐτοὺς ἀφικνεῖται ὄψις·  πρὸς   δὲ τοὺς μένοντας κραδαίνεται διὰ
[2, 1]   ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐστίν,  πρὸς   δὲ τούτοις ἄπονος διὰ τὸ
[2, 14]   τοῦ μέσου, φανερὸν ἐκ τούτων·  πρὸς   δὲ τούτοις δῆλον ἐκ τῶν
[2, 3]   γὰρ ἔχει ἕκαστον τῶν στοιχείσων  πρὸς   ἕκαστον. Ὑποκείσθω δὲ καὶ τοῦτο
[2, 13]   αἴτια τοῖς αὐτοῖς. Ἔτι δὲ  πρὸς   Ἐμπεδοκλέα κἂν ἐκεῖνό τις εἴπειεν.
[2, 14]   πανταχόθεν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων φερομένων  πρὸς   ἓν μέσον ἀναγκαῖον ὅμοιον γίγνεσθαι
[2, 13]   τὸ ἔσχατον· πλὴν οὐχ ὅλον  πρὸς   ἓν σημεῖον (τοῦτο γὰρ ἀναγκαῖον
[2, 14]   ἀλλὰ πρὸς ὁμοίας γωνίας, ὥστε  πρὸς   ἓν τὸ μέσον φέρεται, καὶ
[2, 2]   τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν  πρὸς   ἡμᾶς ἐπαναφέροντες· γὰρ κατὰ
[2, 13]   γὰρ γε δίνη πλησιάζει  πρὸς   ἡμᾶς. (Ἔτι δὲ καὶ τὸ
[2, 14]   τῆς γῆς πολλαπλάσιον βάρος ἐπιγένοιτο  πρὸς   θάτερον ἡμισφαίριον, οὐκ ἔσται τὸ
[2, 8]   πλεῖστον ἀποστῆσαι τῶν ἐχόντων ὄργανα  πρὸς   κίνησιν. Διὸ καὶ εὐλόγως ἂν
[2, 14]   μικρᾶς γὰρ γιγνομένης μεταστάσεως ἡμῖν  πρὸς   μεσημβρίαν καὶ ἄρκτον ἐπιδήλως ἕτερος
[2, 14]   ὅτι πάντα φέρεται τὰ βαρέα  πρὸς   ὁμοίας γωνίας, ἀλλ´ οὐ παρ´
[2, 14]   οὐ παρ´ ἄλληλα φέρεται ἀλλὰ  πρὸς   ὁμοίας γωνίας, ὥστε πρὸς ἓν
[2, 12]   πρόσκειται, παντὸς δὲ πεπερασμένου σώματος  πρὸς   πεπερασμένον δύναμίς ἐστιν. Ἀλλὰ
[2, 14]   ταὐτὸν ἀμφοτέρων ἐστὶ τὸ μέσον,  πρὸς   πότερον φέρεται τὰ βάρος ἔχοντα
[2, 2]   τὰ ὄπισθεν τὰ δεξιὰ  πρὸς   τὰ ἀριστερὰ ἐν ἅπασι τοῖς
[2, 13]   τοῦ μέσου ἱδρυμένον καὶ ὁμοίως  πρὸς   τὰ ἔσχατα ἔχον· ἅμα δ´
[2, 13]   ἄρα διὰ τὸ ὁμοίως ἔχειν  πρὸς   τὰ ἔσχατα· τοῦτο μὲν γὰρ
[2, 2]   ἐλάττω διαφορὰν ἔχει τὰ ἄνω  πρὸς   τὰ κάτω καὶ τὰ ἔμπροσθεν
[2, 2]   τὰ κάτω καὶ τὰ ἔμπροσθεν  πρὸς   τὰ ὄπισθεν τὰ δεξιὰ
[2, 13]   ἣν ἀντίχθονα ὄνομα καλοῦσιν, οὐ  πρὸς   τὰ φαινόμενα τοὺς λόγους καὶ
[2, 4]   κέντρου ΑΕ. Ὥστ´ ἀνάγκη  πρὸς   ταῖς ἐκ τοῦ κέντρου εἶναι
[2, 12]   πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τῆς πρώτης  πρὸς   τὰς ἄλλας, εἴη δ´ ἂν
[2, 2]   τινὰ δύναμιν ἀρχῆς τὸ ἄνω  πρὸς   τὰς ἄλλας ἰδέας. Διά τε
[2, 2]   ὥστε συμβαίνειν ἡμᾶς μὲν εἶναι  πρὸς   τῇ ἀρχῇ, ἐκείνους δὲ πρὸς
[2, 13]   τό τε ἀπόστημα τοῦ ἡλίου  πρὸς   τὴν γῆν καὶ τὸ τῆς
[2, 9]   ψόφον, ὥστε μὴ διάδηλον εἶναι  πρὸς   τὴν ἐναντίαν σιγήν· πρὸς ἄλληλα
[2, 8]   ὄργανον αὐτοῖς ἀποδοῦναι τὴν φύσιν  πρὸς   τὴν κίνησιν (οὐθὲν γὰρ ὡς
[2, 11]   διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὄργανον  πρὸς   τὴν κίνησιν. Ὥστε δῆλον ὅτι
[2, 13]   ὁμοιότητος) ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον μόριον  πρὸς   τὸ ἀνάλογον τοῦ ἐσχάτου, λέγω
[2, 2]   ἐν οἷς ἔχει τὸ δεξιὸν  πρὸς   τὸ ἀριστερὸν διαφορὰν καὶ τοῖς
[2, 12]   πολλὰ πάντα πρὸ ὁδοῦ ἐστι  πρὸς   τὸ ἄριστον. Τὸ μὲν οὖν
[2, 12]   πρὸς τὸ ὑγιᾶναι ἐλθεῖν, ἀλλὰ  πρὸς   τὸ δραμεῖν μόνον ἰσχνανθῆναι,
[2, 14]   πῦρ ἀπὸ τοῦ μέσου πάλιν  πρὸς   τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον ἐνεχθῆναι ὁτιοῦν
[2, 12]   ὀλίγας κινήσεις· οὐ γὰρ ἀφικνεῖται  πρὸς   τὸ ἔσχατον, ἀλλὰ μέχρι ὅτου
[2, 13]   φερόμενον, ἂν μή τι κωλύῃ,  πρὸς   τὸ ἔσχατον· πλὴν οὐχ ὅλον
[2, 14]   εἰς τοὐναντίον φερόμενα τοῖς βάρεσι  πρὸς   τὸ ἔσχατον φέρεται τοῦ περιέχοντος
[2, 14]   πῶς ἀξιοῦμεν ὁποσονοῦν μέγεθος φέρεσθαι  πρὸς   τὸ μέσον, βάρος ἔχον. Δῆλον
[2, 14]   δ´ ἐπ´ εὐθείας πάντα φέρεται  πρὸς   τὸ μέσον. Διόπερ οὐχ οἷόν
[2, 14]   ἐσχάτων διῃρημένα τὰ μόρια συνήχθη  πρὸς   τὸ μέσον, εἴτ´ ἄλλως ἔχοντα,
[2, 14]   τὰ διακρινόμενα ἐφέρετο ὁμοίως πάντοθεν  πρὸς   τὸ μέσον. Εἴτ´ οὖν ὁμοίως
[2, 14]   ἔχειν φέρεσθαι τὸ βάρος ἔχον  πρὸς   τὸ μέσον. Ἐν δυνάμει οὖν
[2, 13]   πᾶσι κοινόν, τὸ δὲ φέρεσθαι  πρὸς   τὸ μέσον ἴδιον τῆς γῆς.
[2, 14]   τῶν μορίων βάρος ἔχει μέχρι  πρὸς   τὸ μέσον, καὶ τὸ ἔλαττον
[2, 13]   ἐφέρετο τὰ μόρια τῆς γῆς  πρὸς   τὸ μέσον· νῦν δὲ διὰ
[2, 13]   τοῦ μέσου, ἀλλὰ καὶ φερομένη  πρὸς   τὸ μέσον. Ὅπου γὰρ ὁτιοῦν
[2, 14]   εἰ μὴ πανταχόθεν ὁμοίως συνέθει  πρὸς   τὸ μέσον τὰ μόρια αὐτῆς.
[2, 13]   φέρεται τὰ μείζω καὶ βαρύτερα  πρὸς   τὸ μέσον τῆς δίνης. Διὸ
[2, 4]   σφαιροειδές. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ  πρὸς   τὸ μέσον τούτων· τὰ γὰρ
[2, 14]   γὰρ φύσει πέφυκε φέρεσθαι πάντοθεν  πρὸς   τὸ μέσον, ὥσπερ φαίνεται, καὶ
[2, 13]   γὰρ ἡμῖν τοῦτο σύνηθες, μὴ  πρὸς   τὸ πρᾶγμα ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν
[2, 13]   δ´ οἷον τὸ τέταρτον μέρος  πρὸς   τὸ τέταρτον μέρος τοῦ περιέχοντος·
[2, 14]   μέσῳ. Ὅτι δὲ φέρεται καὶ  πρὸς   τὸ τῆς γῆς μέσον, σημεῖον
[2, 14]   διότι τῆς γῆς. Ἀνάγκη δὴ  πρὸς   τὸ τοῦ παντός· καὶ γὰρ
[2, 14]   γῆς, ἀλλὰ καὶ μὴ μέγαν  πρὸς   τὸ τῶν ἄλλων ἄστρων μέγεθος.
[2, 12]   αἱ κινήσεις· ἕτερον δ´ ἀδυνατεῖ  πρὸς   τὸ ὑγιᾶναι ἐλθεῖν, ἀλλὰ πρὸς
[2, 9]   φερομένων, καὶ τοῦ ψόφου διιόντος  πρὸς   τὸ φερόμενον μέγεθος, πολλαπλάσιον μέγεθος
[2, 14]   παρ´ ἄλληλα· τοῦτο δὲ πέφυκε  πρὸς   τὸ φύσει σφαιροειδές. οὖν
[2, 2]   δ´ ἐν τῷ κάτω καὶ  πρὸς   τοῖς ἀριστεροῖς, ἐναντίως ὡς
[2, 2]   τῷ ἄνω εἰσὶν ἡμισφαιρίῳ καὶ  πρὸς   τοῖς δεξιοῖς, ἡμεῖς δ´ ἐν
[2, 5]   ἐπὶ τῆς εὐθείας φορῶν  πρὸς   τὸν ἄνω τόπον τιμιωτέρα (θειότερος
[2, 14]   σφαίρας ἐστίν. Οὐδὲν δὲ διοίσει  πρὸς   τὸν λόγον, οὐδ´ εἰ μὴ
[2, 13]   πρᾶγμα ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν ἀλλὰ  πρὸς   τὸν τἀναντία λέγοντα· καὶ γὰρ
[2, 13]   τῷ πλάτει φασὶ τὴν γῆν  πρὸς   τὸν ὑποκείμενον ἀέρα, (τὸν δ´
[2, 13]   σωμάτων ποιεῖν· ταῦτα γὰρ καὶ  πρὸς   τοὺς ἀνέμους ἔχει δυσκινήτως διὰ
[2, 13]   τὸν ἐκείνων λόγον. Ὅλως δὲ  πρὸς   τοὺς οὕτω λέγοντας περὶ τῆς
[2, 13]   ἀναγκαῖον συμβαίνειν, διώρισται πρότερον, καὶ  πρὸς   τούτοις ὅτι οὐδ´ ἠρεμεῖν ἐνδέχεται·
[2, 2]   πρὸς τῇ ἀρχῇ, ἐκείνους δὲ  πρὸς   τῷ τέλει. Περὶ μὲν οὖν
[2, 13]   τὴν γῆν· ὁμοίως γὰρ ἕξει  πρὸς   τῶν σημείων τῶν ἐσχάτων ὁτιοῦν·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009