Alphabétiquement     [«   »]
μετέωρον 1
μέτρον 2
μέχρι 10
μὴ 43
μή 5
μηδ´ 3
μηδεμία 1
Fréquences     [«    »]
40 ἄνω
40
40 τῷ
43 μὴ
46 οὖν
48 οὐ
54 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

μὴ


Livre, chapitre
[2, 14]   μόριον αὐτῆς ἀπὸ τοῦ μέσου  μὴ   βιασθέν· μία γὰρ φορὰ τοῦ
[2, 9]   τῷ τάχει τοιαύτην φορὰν ἀδύνατον  μὴ   γίγνεσθαι ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ
[2, 13]   δ´ ἂν καὶ ἑτέροις συνδόξειε  μὴ   δεῖν τῇ γῇ τὴν τοῦ
[2, 9]   εὐθὺς ὑπάρχειν τὸν ψόφον, ὥστε  μὴ   διάδηλον εἶναι πρὸς τὴν ἐναντίαν
[2, 6]   εἴτε τὸ κινούμενον ἀλλοιοῖτο καὶ  μὴ   διαμένοι τὸ αὐτό, εἴτε ἄμφω
[2, 8]   μείζων περιοισθήσεται κύκλος) τό τε  μὴ   διασπᾶσθαι τὸν οὐρανὸν διά τε
[2, 7]   σφαίρᾳ φέρεται, ὥστ´ αὐτὰ μὲν  μὴ   ἐκπυροῦσθαι, τοῦ δ´ ἀέρος ὑπὸ
[2, 3]   εἶναί τι κινητὸν ἀΐδιον, οὗ  μὴ   ἐνδέχεται εἶναι κατὰ φύσιν τὴν
[2, 6]   ἐπίτασις τῆς φορᾶς (εἰ δὲ  μὴ   ἐπίτασις, οὐδ´ ἄνεσις· ὁμοίως γὰρ
[2, 13]   τοῦ μέσου, τὸ δὲ πῦρ  μὴ   ζητεῖν διὰ τί ἐπὶ τοῦ
[2, 13]   περὶ δὲ τῆς φορᾶς αὐτῶν  μὴ   ζητεῖν, διὰ τίν´ αἰτίαν τὸ
[2, 13]   τάχα γὰρ ἀλυποτέρας διανοίας τὸ  μὴ   θαυμάζειν πῶς ποτε μικρὸν μὲν
[2, 4]   εἴ τι ἄλλο σχῆμα γένοιτο  μὴ   ἴσας ἔχον τὰς ἐκ τοῦ
[2, 13]   οἴονται τὰ φαινόμενα συμβαίνειν ὁμοίως  μὴ   κατοικοῦσιν ἡμῖν ἐπὶ τοῦ κέντρου,
[2, 2]   μόνοις ὁρῶμεν τῶν ἡμισφαιρίων, τῷ  μὴ   κινεῖσθαι τοὺς πόλους. Ἅμα δὲ
[2, 13]   φαντασίαν οὐδὲν αὐτοὺς ἀπιστεῖν δεῖ  μὴ   κυκλοτερῆ τὸν ὄγκον εἶναι τῆς
[2, 13]   ἄνω, δ´ ἄνω ἀὴρ  μὴ   κωλύει τὴν ἄνω φοράν, οὐδ´
[2, 6]   ὅμοιον. Ἔτι δὲ καὶ τὸ  μὴ   λανθάνειν ἐπὶ τούτων εὐλογώτερον· εὐαισθητότερα
[2, 14]   τρόπον εἶναι τὴν θάλατταν μίαν,  μὴ   λίαν ὑπολαμβάνειν ἄπιστα δοκεῖν· λέγουσι
[2, 13]   δὲ τὰς περὶ τούτου λύσεις  μὴ   μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν τῆς
[2, 14]   εἶναι τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ  μὴ   μέγαν πρὸς τὸ τῶν ἄλλων
[2, 14]   βούλεται εἶναι καὶ ὑπάρχειν, ἀλλὰ  μὴ   βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν.
[2, 14]   πρὸς τὸν λόγον, οὐδ´ εἰ  μὴ   πανταχόθεν ὁμοίως συνέθει πρὸς τὸ
[2, 13]   λέγουσιν. Πρῶτον μὲν οὖν εἰ  μὴ   πλατὺ τὸ σχῆμα τῆς γῆς
[2, 9]   ἐν φερομένῳ δὲ συνεχὲς καὶ  μὴ   ποιοῦν πληγὴν ἀδύνατον ψοφεῖν. Ὥστ´
[2, 13]   ὥσπερ Ξενοφάνης Κολοφώνιος, ἵνα  μὴ   πράγματ´ ἔχωσι ζητοῦντες τὴν αἰτίαν·
[2, 8]   κίνησιν, τὰ δ´ ἄλλα (ἄστρα)  μὴ   προϊέναι δι´ αὑτῶν, εὐλόγως ἂν
[2, 13]   Πᾶσι γὰρ ἡμῖν τοῦτο σύνηθες,  μὴ   πρὸς τὸ πρᾶγμα ποιεῖσθαι τὴν
[2, 8]   τοὺς ἐνδεδεμένους, τοὺς δὲ πλάνητας  μὴ   στίλβειν· οἱ μὲν γὰρ πλάνητες
[2, 9]   Ἐπεὶ δ´ ἄλογον δοκεῖ τὸ  μὴ   συνακούειν ἡμᾶς τῆς φωνῆς ταύτης,
[2, 13]   δίνην. Ἄτοπον δὲ καὶ τὸ  μὴ   συννοεῖν ὅτι πρότερον μὲν διὰ
[2, 14]   μεγάλην ἔχειν τὴν μεταβολήν, καὶ  μὴ   ταὐτὰ φαίνεσθαι πρὸς ἄρκτον τε
[2, 13]   γῇ φύσει τόπον· εἰ δὲ  μὴ   ταύτῃ οὗτος τόπος, ἀλλὰ
[2, 6]   ἄμφω· εἴτε γὰρ τὸ κινοῦν  μὴ   τῇ αὐτῇ δυνάμει κινοῖ, εἴτε
[2, 4]   εἶναι τῆς φορᾶς, διὰ τὸ  μὴ   τὴν αὐτὴν χώραν κατέχειν τὸ
[2, 14]   εἴπερ, ἠρεμήσει γε καὶ  μὴ   τὸ μέσον ἔχουσα, πέφυκε
[2, 9]   ἔσεσθαι προνοούσης τῆς φύσεως, ὅτι  μὴ   τοῦτον τὸν τρόπον ἐχούσης τῆς
[2, 6]   ἐλάχιστος χρόνος κατὰ τὸ  μὴ   ὑπερβάλλειν, οὕτως οὐδὲ κινηθῆναι τὸν
[2, 14]   πέφυκεν· ὥστ´ εἴπερ (ἀδύνατον κινηθῆναι  μὴ   ὑπὸ κρείττονος ἰσχύος, ἀναγκαῖον ἂν
[2, 9]   ἐξείη λέγειν, ὡς ἄτοπον εἰ  μὴ   φερόμενος ἱστὸς καὶ
[2, 9]   πλοῖον κινούμενον. Τὸ δ´ ἐν  μὴ   φερομένῳ φερόμενον ποιεῖ ψόφον· ἐν
[2, 13]   τὸν τῆς ὁμοιότητος λόγον, εἰ  μὴ   φύσει τῆς γῆς οὗτος
[2, 9]   βίαιον οὐδὲν πάθος, διὰ τὸ  μὴ   ψοφεῖν. Ἅμα δ´ ἐστὶ τό
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009