Alphabétiquement     [«   »]
τυχὸν 1
τυχόντος 1
Τῷ 2
τῷ 40
Τῶν 3
τῶν 151
ὑγιαίνει 1
Fréquences     [«    »]
40 ἄνω
40
38 τοῦτο
40 τῷ
43 μὴ
46 οὖν
48 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

τῷ


Livre, chapitre
[2, 2]   οἱ μὲν ἐκεῖ οἰκοῦντες ἐν  τῷ   ἄνω εἰσὶν ἡμισφαιρίῳ καὶ πρὸς
[2, 6]   ἐγεγόνει διάστασις τῶν ἄστρων ἐν  τῷ   ἀπείρῳ χρόνῳ, τοῦ μὲν θᾶττον
[2, 2]   δ´ ἐκεῖ κάτω καὶ ἐν  τῷ   ἀριστερῷ. Συμβαίνει δὲ τοὐναντίον. Ἀλλὰ
[2, 14]   τὸ πλέον ἕως ἂν λάβῃ  τῷ   αὑτοῦ μέσῳ τὸ μέσον· μέχρι
[2, 6]   γὰρ ἄμφω καὶ θάτερον) εἴπερ  τῷ   αὐτῷ τε ἐπιτείνει τάχει
[2, 13]   εἶναι διὰ τῶν οἰκείων ἐνστάσεων  τῷ   γένει, τοῦτο δ´ ἐστὶν ἐκ
[2, 12]   ὑπάρχειν τὸ εὖ ἄνευ πράξεως,  τῷ   δ´ ἐγγύτατα διὰ ὀλίγης καὶ
[2, 12]   μιᾷ φορᾷ πολλὰ ἀποδοῦσα σώματα,  τῷ   δ´ ἑνὶ σώματι πολλὰς φοράς.
[2, 12]   ἔχει, τὸ δὲ μικρὰ περιπατῆσαν,  τῷ   δὲ καὶ δρόμου δεῖ καὶ
[2, 2]   ἡμᾶς ἄνω ποιοῦσι καὶ ἐν  τῷ   δεξιῷ μέρει, τοὺς δ´ ἐκεῖ
[2, 4]   τρόπον, ἀλλ´ ὡς εἰς ἕτερα  τῷ   εἴδει. Ὅτι μὲν οὖν πρῶτόν
[2, 3]   ἐστὶ ζωὴ ἀΐδιος. ὥστ´ ἀνάγκη  τῷ   θεῷ κίνησιν ἀΐδιον ὑπάρχειν. Ἐπεὶ
[2, 8]   κύκλου τμῆμα, ὥστ´ εὐλόγως ἐν  τῷ   ἴσῳ χρόνῳ μείζων περιοισθήσεται
[2, 2]   τοῖς δεξιοῖς, ἡμεῖς δ´ ἐν  τῷ   κάτω καὶ πρὸς τοῖς ἀριστεροῖς,
[2, 13]   ἔχοντα μεταστῆναι τόπον ἱκανὸν ἀθρόως  (τῷ)   κάτωθεν ἠρεμεῖν, ὥσπερ τὸ ἐν
[2, 2]   εἰώθαμεν λέγειν τὰ πλάγια ἐν  τῷ   κόσμῳ οὐ τὸ ἄνω καὶ
[2, 8]   ἕκαστον γὰρ δὴ ὁμοταχὲς ἔσται  τῷ   κύκλῳ καθ´ ὃν φέρεται. Φαίνεται
[2, 9]   πάντες φασίν, ἀναγκαῖον ποιεῖν ὑπερφυᾶ  τῷ   μεγέθει τὸν ψόφον, τούτου δὲ
[2, 12]   εἶναι τὸ συμβαῖνον. Ἔοικε γὰρ  τῷ   μὲν ἄριστα ἔχοντι ὑπάρχειν τὸ
[2, 2]   τούτοις μόνοις ὁρῶμεν τῶν ἡμισφαιρίων,  τῷ   μὴ κινεῖσθαι τοὺς πόλους. Ἅμα
[2, 6]   τε γὰρ χρόνῳ ἀΐδιος καὶ  τῷ   μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαστος· ὥστ´
[2, 10]   καὶ πλείους (ἕκαστον γὰρ ἀντιφέρεται  τῷ   οὐρανῷ κατὰ τὸν αὑτοῦ κύκλον)
[2, 2]   μόνον. Εἰ δὲ δεῖ καὶ  τῷ   οὐρανῷ προσάπτειν τι τῶν τοιούτων,
[2, 14]   περὶ τὰς Ἡρακλείας στήλας τόπον  τῷ   περὶ τὴν Ἰνδικήν, καὶ τοῦτον
[2, 5]   ἐστιν, ἔτι δὲ πῶς ἔχων  τῷ   πιστεύειν, πότερον ἀνθρωπίνως καρτερώτερον.
[2, 13]   ἀντέρεισιν. Ταὐτὸ δὴ τοῦτο ποιεῖν  τῷ   πλάτει φασὶ τὴν γῆν πρὸς
[2, 9]   ἐνδέδεται ἐνυπάρχει, καθάπερ ἐν  τῷ   πλοίῳ τὰ μόρια, οὐχ οἷόν
[2, 4]   ἐπιφάνεια σφαιροειδής ἐστιν, τὸ δὲ  τῷ   σφαιροειδεῖ συνεχὲς κείμενον περὶ
[2, 4]   συνεχὲς ἄρα ἐκείνῳ· τὸ γὰρ  τῷ   σφαιροειδεῖ συνεχὲς σφαιροειδές. Ὡσαύτως δὲ
[2, 8]   τὸ εὐθύγραμμον, ἀλλὰ πλεῖστον ἀφέστηκε  τῷ   σχήματι τῶν πορευτικῶν σωμάτων. Ἐπεὶ
[2, 10]   ὃν μὲν τρόπον ἕκαστα κινεῖται  τῷ   τὰ μὲν εἶναι πρότερα τὰ
[2, 10]   τὰς ἑκάστου κινήσεις τοῖς ἀποστήμασι  τῷ   τὰς μὲν εἶναι θάττους τὰς
[2, 9]   ἄστρων καὶ τὸ μέγεθος φερομένων  τῷ   τάχει τοιαύτην φορὰν ἀδύνατον μὴ
[2, 6]   οὔτε μέσον ἐστὶν αὐτῆς ἁπλῶς·  τῷ   τε γὰρ χρόνῳ ἀΐδιος καὶ
[2, 2]   τῇ ἀρχῇ, ἐκείνους δὲ πρὸς  τῷ   τέλει. Περὶ μὲν οὖν τῶν
[2, 13]   παντὸς τεταμένον πόλον, ὥσπερ ἐν  τῷ   Τιμαίῳ γέγραπται. Παραπλησίως δὲ καὶ
[2, 3]   ζήτησιν, πόρρω δ´ οὐχ οὕτω  τῷ   τόπῳ, πολὺ δὲ μᾶλλον τῷ
[2, 14]   τὸ μέσον ἔχει ἐν  τῷ   τοῦ παντὸς μέσῳ. Ὅτι δὲ
[2, 2]   μᾶλλον ἑτέρως, εἴπερ δεῖ προσάπτειν  τῷ   τοῦ παντὸς σώματι ταύτας τὰς
[2, 3]   τῷ τόπῳ, πολὺ δὲ μᾶλλον  τῷ   τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς περὶ πάμπαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009